Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Công ty TNHH Bảo Lâm.PDF

24 2K 7
Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Công ty TNHH Bảo Lâm.PDF

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Công ty TNHH Bảo Lâ

49/Zz®- Â2asœ rine „ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUONG DAI HOC DAN LAPMA BẢO CÁO THUC T ẬP T ONG tiỢp ` DON VI THUC TAP CHI NHANH CONG TY TNHH BAO LAM Sinh viên : NGUYỄN THỊ CHUYỀN MSV : A0802 Chuyên ngành : TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN Wa WUBI, thing 02 nam 2008 Báo cáo thực tập tổng hợp Dai hoc Dan lap Thang Long NHAN XET GIAO VIEN CHAM BAO CÁO THUC TAP TONG HGP GỖ v= (tien cận fai đái tess Nguyên Thị Chuyển - A08042 Bao ctu thue tip ting hop Đại học Dân lập Thăng Long LỜI NÓI ĐẦU Trong phát triển di lên đất nước kinh tế với qui luật cạnh tranh cung cầu, sản phẩm hàng hóa muốn có chỗ đứng vững thị trường phái đảm bảo hối yếu tố: Chất lượng mẫu mã,giá chữ tín doanh nghiệp Để thực 'ếu tố đòi hỏi nỗ lực lớn phương hướng hoạt động doanh nghiệp Từ chuyển đổi từ n kinh tế bao cấp sang nên kính tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ đời Đặc biệt giai đoạn nay, đất nước ta tập trung trọng phát triển ngành sản Xuất hàng hố bàng loạt doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực phái triển lớn mạnh cạnh tranh để tìm cho mội vị trí vững chấc thương trường Nhận thức tắm quan trọng ngành sản xuất ngày 24 tháng 12 năm 2000 Chỉ nhánh Công ty TNHH Bảo Lâm thành lập theo định Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Tây, Sau thời gian thực tập Chỉ nhánh Công ty TNHH Bảo Lâm em di tim hice thực tế hoạt động kinh doanh Công ty Vận dụng kiến thức lý thuyết dã đào tạo thời gian học tập Trường Đại học Dân lập Thăng Long em hoàn thành hẳn báo cáo thực tập tổng hợp Noi dung cita biin củn thực tip gầm phẩn: Phản L: Quá trình hình thành, phát triển cấu tổ chức Chỉ nhánh Cong 1y TNHH Báo Lâm Phản 2: Thực trạng hnạt động sản xuất kinh doanh củ: Chỉ nhánh Cúng ty TNHII Bảo Lâm Phản 3: Nhận xét kết luận tình hình chưng lại Chỉ nhánh Công ty TNHH Bảo Lam tạ Nguyên Thị Chuyên - A08042 Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Dân lập Thăng Long PHẨNI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TRACH NHIEM HUU HAN BAO LAM ING TY TNHH BAO L Ten Tên Tên Trụ Nhà doanh nghiép giao dịch quốc tế viết tất sở máy sản xuất Vốn điều lệ : Chi nhénh Cong (y TNHH Bao Lam : BAO LAM COMPANY LIMITED : BẢO LAM C0.LTD :13 Hàn Thuyên, P Phạm Đình Hỏ, Q Hai Bà Trưng, HN : Chỉ nhánh Biên Giang - Hà Đông - Hà Tây 3.500.000.000 (Năm tỷ năm trăm triệu đóng) 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CUA CHI NHANH CONG TY TNHH BAO LAM Chỉ nhánh công ty TNHH Bảo Lâm thành lập từ nám 2000 theo gidy chứng nhận dang ký kinh doanh số 0312000164 ngày 24 tháng 12 nằm 2000 dịnh Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tây theo uỷ quyên doanh nghiệp Công ty TNHH Bảo Lâm ( Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 0102001591 Phịng đăng ký kính doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội) Với điện tích mặt hãng 6.359 m” Là doanh nghiệp sản xuất tư nhân có tư cách pháp nhân dẩy dù, có dấu tài khoản riêng, dây truyền máy móc thiết bị đại ngoại nhập từ Hàn Quốc, Bï, Italia, Trung Quốc với công nghệ tiên tiến, trang thiết bị kiểm định đại Nhật, Đức Với định hướng phát triển thời kỳ đổi Việ Nam, Cơng ty dã có bước phát triển nhảy vợt vẻ kỹ thuật công nghệ sản xuất Công ty lên kế hoạch cụ thể chiến lược lâu đài cho năm theo đầu tư cho ngành công nghiệp nội thất cụ thể nội thất công sở, trường học, bệnh viện, đặc biệt nội thất trường học hao gồm: hàn ghế, giường tủ làm sắt, Inox, gỗ đán Với dội ngũ nhân viên kỹ thuật cao có tính thực tế khả nâng vẽ 3D chịu trách nhiệm cho khâu nhằm mục dich dim bảo chất lượng trước sản phẩm đưa trường có tính thẩm mỹ thân thiện với người tiêu dùng Nguyễn Thị Chuyến - A08042 Báo cán thực tập tổng hop Đại học Dán lập Thang Lnng Các mặt hàng chủ yếu Công ty - _ Bàn ghế bảng: Phục vụ cho trường phổ thông cao đẳng đại học bệnh nước nước ngồi ác loại bàn ghế khác: Cơng ty nhận cung ứng cho tất người tiêu dùng, nhà „ xí nghiệp loại hàn ghế mẫu mã phong phú, chất lượng eao, giá thành hợp lý ~_ Tử sất: Công ty ứng cho quan trường học, bệnh viện tủ dựng hó xơ, lài liệu, tủ thuốc, Mặc đù Chỉ nhánh Công ty TNHH Bao 1.4m doanh nghiệp sản xuất tư nhân chế thị trường có cạnh tranh gay gát doanh nghiệp khác lãnh vực sản xuất kinh đoanh thiết bị nội thất song với nỗ lực bạn lãnh dạo toàn cần công nhân viên sắn xuất kinh doanh Công ty khơng ngừng phát triển có lãng trưởng rõ rệt, cơng ty có khả sản xuất, ứng tới 6.540.000 sản phẩm đạt giá trị L6.254.126.354 VNĐ năm Đời sống cán công nhân viên không ngừng cải thiện công ty làm án có lãi ln 1am tron nghĩa vụ Nhà nước Hiện vay tổng sổ cán công nhân viên công ty 25(I người cán quản lý 15 người Người lao động hãng hái nhiệt tình có trình độ chun tay nghề cao, có ý thức kỷ luật tốt tạo điểu kiện cho việc tăng biéu qua san xudt kinb doanh Công ty trọng đến tổ chức máy boạt động yếu tố quan trọng Lạo nên chất lượng sản phẩm hiệu sản xuất kinh doanh Nguyên Thị Chuyên - A08042 Đại hạc Dân lập Tháng Lnng Ban cáo thực tập tổng hợp $6.86 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẦN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH BẢO LÂM GIÁM ĐỐC NN PHĨ FIÁM ĐỐC KINH DOANH PHỊNG BẢN | HÀNG | PHỊNG KẾ TỐN TÀI CHÍNH PHO GIAM DOL KY THUAT ‡ | PHÒNG TỔ CHÚC PHONG KINH DOANE HANH CHINH VÀ KỲ THỊ Ất | PHONG QUAN BOC KHO THÀNH PHẨM KHO NGUYEN VAT TL a PS GIÁ CONG PX: NHIỆ LUVEN | Px: XHUÔM MA ĐIỆN HOA say [eal Cát rô say XUẤT Các tổ sax XUẤT : Px SƠN TÍNH ĐIỆN Px RÁP WAN HỒN CHÍNH CÁC TƠ say XUẤT CÁC tơ say Xuất Gihỉ clủí:——* — Quan hệ trựctiếp đạn —x_ Quan hệ phịng ban (Nguồn: Phịng Tổ chúc Hành chính! Nguyên Thị Chuyên - A08042 PX BAO ĐÔI BẢO QUẦN Ý 16 say XUẤT cà Bao cdo thuc tip tring hợp hiệm v Dai hac Dan lap Thang Long lảng Của nừng phân + Ban giám đốc: Chịu trách nhiệm can công việc quản lý phận lảnh đạo cao điểu hành hoạt động sản xuất kình doanh việc bảo đảm việc làm, thu nhập còng nhân viên lon cong ty theo luật lao động Nhà nước bạn hành đứng đầu Giám đốc giúp việc cho Giám đốc hai phỏ giám đốc phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, phó giám đốc phụ trách kinh doanh hệ thống phòng chức nảng như: phịng tổ chức hành phịng kế tốn tài vụ phòng kinh doanh kỹ thuật, phòng hán hàng +Các phòng chức bao gồm: -Phòng tổ chức hành chính: Nghiên cứu hồn hồn thiện mơ hình tổ chức công ty Đão tạo xếp cán công nhân viên Xây dựng quỹ lương, định mức lao động, tỏ chức ban hành quy chế quản lý sử dụng lao động theo quy định Nhà nước -Phịng tải kế tốm: Chịu trách nhiệm cơng tác tài kế tốn tồn cơng ty hạch toán kết sẵn xuất kinh doanh, báo cáo nhà nước theo quy định -Phòng kinh doanh kỹ thuật: Điêu hành hoạt động kỹ thuật kinh doanh, bên cạnh phịng kinh đoanh cịn có trách nhiệm mặt kỹ thuật nghiên cứu mẫu mã tất màt hàng chưa có cơng ty Phịng bán hàng: Chịu trách nhiệm tiếp nhận đơn đặt hàng trực tiếp (khách hàng đến thẳng công ty) gián tiếp (khách hàng đật hàng qua đường điện thoạinếu khách hàng làm án với công ty nhiều năm ) phòng bán hàng chịu trách nhiệm theo dõi doanh thu bán hàng cong ty tháng -Phòng quán dốc: Chịu trách nhiệm đốc thúc công nhân viên tực tiếp sản xuất Cơng ty để tránh tình trạng làm chậm tiến độ sân xuất gây ảnh hưởng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Kho thành phẩm": Chịu trách nhiệm hồn thiện đồng gói mật hàng ¡rong Công ty xuất hàng theo kế hoạch phòng hán hàng đưa xuống -Kho vật mẽ Chịu trách nhiệm cấp phát nguyên vật liệu phục vụ cho công ahản viên trực tiếp sản xuất công ty, phải dự trù nguyên vật liệu để tránh tình trạng làm ăn xuất gây ảnh hưởng việc kinh doanh cơng ty - Các phân xưởng sản xuất: Có trách nhiệm sảp xuất theo kế hoạch sản xuất phòng kế hoạch lập chậm tiến độ Nguyễn Thị Chayễn - A98042 Báo cáo thực tập tổng hợp Đạt học Dân láp Thăng Long — Cong ty giao kể hoạch hướng dẫn kiểm tra thực kế hoạch p dụng biện pháp kế loán, thưởng chế độ trách nhiệm tất công nhân viên tồn cơng ty Đảm báo quyền lợi cá mặt vật chát lân tỉnh thần cho cán công nhân viên chế độ Nhà nước quy định 1.23 Đặc điểm tổ chúc bơ máắy kế tốn Sơ đổ máy kế tốn - KẾ TỐN TRƯỜNG =———— —— KẾ TOÁN Ý THANH, TOÁN & Chute YOÁN VẬT KẾ SOẠN VẶT TỪ VÀ TIỆU THỤ ndng nhiém Xu TỪ THỦ Q , TIỀN LƯƠNG KẾ TỐN CHÍ PHI VÀ LÍNH GIÁ THÀNH (Nguồn: Phịng kế tốn tài chính) L phát từ Iình hình thực tế u cầu quản lý cơng ty phịng kế lốn gồm có người lãnh đạo trực tiếp kế toán uưởng Nhiệm vụ cụ nhân viêa sau; - Kế toán trưởng - kể toán tẳng hợp kiêm trưởng phịng tài chính: Kế tốn trưởng có nhiệm vụ phụ trách chung, có chức điểu hành ngh tệp vụ phịng tài kế tốn, hướng đẳn chun kiểm tra tồn nghiệp vụ kế tốn cơng ty, chịu trách nhiệm lập báo cáo tài định kỳ gửi ban giấm đấc quan chức hoạt động phịng lài -kế tốn -_ Để tốn toán: Cân vào chứng từ hợp lệ hoá đơn bán hàng, chứng từ nhập - xuất kho để lập phiểu chỉ, phiếu thu lập bảng kẻ chứng từ thụ tiền mặt, lập bảng kẽ chứng từ ngâu hàng làm thủ tục vay trả oợ ngân hằng, vào số Kế toán tài khoản tiên gửi tiền vay theo đối tỉnh tình tồn quỹ tiền mật, đơn đặc tình hình tuần sản phẩm, theo dõi tiết tài khuản công nợ - Kế tốn vật tr tiêu thụ: Có ohiệm vụ hạch tốn, theo dõi lình hình biển động vặt liệu công cụ dụng cụ số lượng giá trị đồng thời kế tốn cịn cán vào hoá đơn giá trị gia tăng Hoá đơn hán hàng chứng từ toán, chứng từ chấp nhận toán chứng từ liên quan khác để hạch toán doanh thủ tiêu thụ sản phẩm Nguyễn Thị Chuyên - A08042 Báo cáo thực tập tổng hop - Thú quỹ: Có nhiệm vụ gửi tiến mật Dai luc Dan lap Thang Lang rút tiễn gửi agân hàng quỹ Căn vào phiếu thu phiểu chi hợp lè để thu phát tiền mật - Đế tốn tiền lương: Có nhiệm vụ hạch tốn kiểm tra lương, phân tích việc sử dụng lao động dịnh mức lao động lương, toán bảo hiểm xã hội, tốn tiền thưởng, lương, - Kế tốn phí giá thành: Có nhiệm vụ tính Khoản phẩm * Jlịnh thức tố chúc tình hình thực quỹ lập bảng toán tiến lập bảng phân bổ tiền phí giá thành sán Là mội doanh nghiệp có quy mô vừa, tổ chức hoạt động tập trung địa bàn đồng thời để đảm hảo lãnh đạo tập trung thống kế toán bảo kiểm tra, xử lý cung cấp thông tin kế tốn giúp cho lãnh đạo Cơng kịp thời tình hình hoạt động công ty thông qua thông tin ké tốn cung TNHH Báo Lâm áp dụng hình thức kế tốo lập trung, theo hình thức cơng việc kế tốn thực phịng kế tốn cơng ty Nguyễn Thị Chuyên - A08042 trưởng đảm ty nắm cấp, cơng ty ầy tồn Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Dân lập Thông Lang PHAN II THUC TRANG HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH CUA CHI NHANH CONG TY TNHH BAO LAM 2.1 NGHANH NGHỀ Sản xuất KINH ĐOANH kính doanh : Trang thiết bị nội thất,trường hạc Săn xuất kinh đoanh : Ván ép nhân tạo, bao bì cao cấp, gỗ dán trang trí nội thất 2.2 ĐẶC ĐIỂM MỘT QUY TRÌNH CONG NGHE SAN XUAT TU SAT VA BAN GHẾ SAT Các sản phẩm cơng ty thường có cơng nghệ sản xuất phức tạp, tất trình sẵn xuất lây chuyển máy móc Nhiều sản phẩm phải qua nhiều cơng đoạn trước trở thành thành phẩm Máy phục vụ cho sản xuất tủ bàn ghế sắt gồm : Máycất, máy đột đập, máy gấp tôn, máy uốn, máy khoan, máy hàn, súng phun sơn Công đoạn sản xuất: + Sản xuất tủ sắt + Sản xuất bàn ghế sắt (1) Nguyên liệu : tôn () Nguyên liệu : Sắt (2) Cat tôn (2) Cat () Gấp tôn @) Uốn (4) Dot dap (4) Dot dap (5) Hàn (5) Hàn (6) Sơn tĩnh điện (6) Sơn nh điện (7) Thanh phẩm (8) Phân phốt (7) Thành phẩm (8) Phân phối sat Qué trình sả n xuất loại sản phẩm chủ yếu a cơng tỳ hình thành theo quy trình riêng biệt, hiểu thông qua giai đoạn: Giai đoạn 1: Phòng kinh đoanh kỹ thuật nhận yêu cầu phịng bán hàng từ đưa mẫu thiết kế theo nhu cầu khách hàng, Sau thiết kế khách hàng chấp nhận chuyển lệnh sản xuất xuống phịng quản đốc để phân cơng sản xuất Giai đoạn 2: Phân xưởng nhận lệnh săn xuất từ điều phối phòng quản đốc Sau nhận lệnh phân xưởng lấy nguyên liệu từ kho mang xuống phân xưởng tiến hành cất, gấp, uốn tạo hình dạng ban đầu cho sân phẩm Giai đoạn 3: Độ, dập viên sản phẩm để gắn kết khốt với Nguyên Thị Chuyên - A8042 Báa cáo thực tập tổng hợp Đại học Dân lập Thăng Long Giai đoạn 4: Han tích hàn tạo độ kết dính chắn Giai đoạn 5: Phun sơn tĩnh điện trang trí bề mặt cạo thành phẩm hồn chỉnh, Giải đoạn 6: Sản phẩm đưa quản đốc, phòmg kỹ \huật kiểm tra chải lượng, kỹ thuật mẫu mã then quy định Tiến hành đóng mác xuất xướng * Sơ đồ công L_ nghệ sản xuất tủ sát bàn ghế Nguyên liệu : Tôn sắt Nguyên liệu Sit Cất tôn Gấp tôn Uốn Sơn tĩnh điện Thành phẩm KT: OTK, Đóng lác, Nguyễn Thị Chuyên - A089042 xuất xưởng Báo cáo thực tập tổng hop Đại học Dân lập Thăng Long — 2.3 TĨNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY 2.3.1 Cơ cẩu tài sản- nguồn vấn Bất công 1y muốn thành lập, tồn phát triển thị trường đếu phải có lượng vốn định để tham gia vào hoại dong san xuất kinh doanh Để không bị thất bại trước cạnh tranh gay gắt, để có chỗ đứng thị trường cơng ty phải trú trọng đến công nghệ phải kịp thời áp dụng thành lựu khoa học kỹ thuật đại dây truyền công nghệ, luôn đổi mới, mua sam them nâng cấp hảa dưỡng má y móc thiết bị Muốn cơng ty cần có lượng vốn nị định đủ để làm điều Cơ cấu tài sản - nguồn vốn qua Bảng cân đổi kế toán sau: nhánh Công ty TNHH Bio Lam duoe thể BANG CAN BOL KE TOAN Đơn vị tính hi A TAL SAN 1.Tài sản ngan hạn Tiên Các khoản phải thu Hãng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác isin dai han Tài sản định _ BNCUON VON Nợ phải trả ( Nợ ngn hạn T3, Nợ đài hạn Nguôn vốn sở hữ, LỒNG NGUỘN V Nguyễn Thị Chuyên - A8042 Nam 2006 2007 cà 1111964871 | 1242438381 | 22,264.509 759,144,189 328.972,180 | 1,584,018 :đồng Chenh I 130474010 | “ on 1173 96406171 | - 74181662 | 33218 600,846,224 | (158297935) (2085), 544626486 | 520,000 215/654300 ¡ 65.5 1,064,018) | (67.17) 1,013.296,629 90101334 | 012257051 Ì 19 | 2,125,261,500 143,480,805 13296629 901041924 | (112,254,705) 18,219,305 (1108), 0.86 “S4785486 — 64/7437 526,797,547 | 592,681,716 62958751 | 162 12 1,583,476,014 | 1,538,736,568 | (44739446) | (28% 14,987,939 12/062.521 (2.925.418) | 19.52) 2125261600 [ 214480805 18,219,305 | “086 TNghân:Phàng kế tđnán tài chính, - áo cáo thực tập tảng hop Dai học Dân lập Thũng Long Theo số liệu bảng cân đối kế toán ta thấy: Năm 2007, tổng tài sản Chỉ nhánh Công ty TNHH Bảo Lâm quán lý sử dụng 2.143.480.805 đồng Trong TSNH 1.242.438.881 chiếm 58% TSDII 901.041.924 đồng chiếm 42% So với mắm 2006 thi nam 2007 có TSNII tâng 130.474.010 đồng với tốc độ tăng 11.74 TSDI1 giảm 112.254.705 đồng Tổng tài sản tăng 15.219.305 đơng tương ứng với tóc độ tăng 0.86%, Điều cho thấy nam 2007, quy mô sản xuất kinh đoanh Công ty mở rộng Giá trị TSDH TSNH_ sân tương đương nhau, điều hợp lý Cơng ty sắn xuất kính doanh Nam 2007 khoản mục Hàng tổn kho 544.626.486 đồng chiếm 25.4% So với năm 2006 shì năm 2007 có số lượng làng tổn kho tăng lên 215.654.300 đồng nguyễn nhân mót lượng lớn Hàng tồn kho năm 2006 tổn lại Ta thấy lượng hàng bán tiền mật tăng Cơng ty cho khách hàng nợ lại đo mà khoản mục Tiển Cơng ty nốm giữ năm 2007 96.446.171 đồng chiếm 4, 5%, Sơ với năm 2006 ta thấy khoản mục Tiển công ty tăng lên 74.181.662 đồng Các khoản phải thu Công ty năm 2007 so với năm 2006 giảm 158.297.935 đồng với tốc độ giảm 20,9% Phản SIT tích tỉnh hình cấu tài sẵn nguồn vốn Chỉ tiêu DVT [| 2006 1, | TýượngTSNH/Tổng tài sản ự Ô quay ] 2007 | Chènhlech 58 5.68 ¿ | TýượngTSDH/Tổng | ¿ | „ygg tài sản $ Tỷ trọng VCSH WW /Tổng | Tỷ số nợ (Tỷ trọng ng %„ |g 145 phải trả/ Tổng NV) % 25.5 Qua bang phan tích tình hình cấu tài sản nguồn vốn ta thấy TSNH năm 2007 tăng so với năm 2006 5.685 TSDH năm 2007 giảm 5,68% so với năm 2006 Như tý ưọng TSNH tảng lên đáng kế chiếm phan lớn tống tài sản Công ty điều phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh đoanh doanh nghiệp Điều cho tu thấy Cơng ty theo đuổi chiến lược quản lý vốn thận trọng, Tỷ wong TSDIT nam 2006 47/68%, năm 2007 42% giảm 5.68% cho thay tổng tài sản doanh nghiệp TSDH chiếm tỷ trọng nhỏ, đo thiế) hị máy móc đầu tư phần lớn từ bát đầu vào hoạt động Hệ số nợ lại lãng từ 25.39: ương năm 2006 lên 28,22% năm 2007 Từ hệ s nợ cho thấy, để đâu tư Nguyên Thị Chuyển - A08042 “Báo cáo thực tập tổng hợp - Đại học Dân lập Thăng bang đồng cho tài sản Công ty phải huy động vào năm 2006 0,255 đồng năm 2007 9.2822 đồng từ nguồn nợ Hơn khoản mục NVCSH năm 2007 so với năm 2006 ta thấy số tiền giám 44.739.446 đồng Tỷ trọng NVCSH tổng NV năm 2007 so với năm 2006 giảm xuống 2.72% cho ta thấy xố n mà Công ty chiếm dụng khách hàng chưa đú để Cơng ty tự chỏ tài Vì mà Cơng ty cần chiếm dựng vốn khách hàng nhấ» tăng khả cạnh tranh rnình trước biển động fa thị trường Nguồn Nợ ngắn hạn táng 12,51% điểu cho thấy công ty biết cách khai th ác nguồn vốn từ bên hỗ trợ cho vốn chủ sở hữu xrong trình đầu tư phát triển lau đài Phan tich thd adng thunh toán ——————— Chỉ tiêu ĐVT ; Khả thang tốn lần Tổng T§/ Tỏng Nợ Phải Trả Ï Khả toán — TổngTSNH-Kho/Tổng nợ ngắn nhanh hạn Khả toán nợ — Tổng ‡ ngắn hạn TSNH/Tổng nợ ngắn hạn Lần 2006 | 2007 Chenh lệch “302 354 (0) 1,49 1,18 (0 2/11 210 |(001) Dựa vào bảng phân tích khả nâng tốn ta thấy: Khả toán hành giảm từ 3.92 lần năm 2006 xuống 3.54 lần năm 2007 lớn cho thấy khả toán nợ cơng ty tối tự tài chính, Khả tốn nợ ngắn hạn Cơng ty rong nam 2007 2,10 lần, sò với năm 2006 2.11 lần tiêu giảm 0,01 lần, giám không đáng kể Qua hai năm 2006 2007 dêu có hệ ý lớn điều nghĩa lượng dự trữ TSNH đủ tpần cho khoản nợ ngắn hạn Công ty dang theo dudi chiến lược quản lý than Khả nâng toán nhanh Công ty năm 2006 1.49 lẫn năm 2007 1.18 lần giăm 0.31 lin Sự tăng (TSNH - Hàng tồn kho) nhỏ tang nợ ngắn hạn nguyên nhân dẫn đến giảm Từ hệ số hai năm tà Năm 2006 2007 eó thể khẳng định khả tốn nhanh Cơng ty tốt Cơng ty sân xuất dự trữ kho chiếm lượng lớn tổng TSNH Nguyễn Thị Chuyên - A08042 ' Báo cáo thực tập tong hop Đại học Dân lập Thăng Lang 2.3.2 Tinh hinh kinh doanh nhánh Công tvTNHH Bảo Lâm Kết hoạt động sản xuất kinh doanh thơng tin tài quan trọng khơng cho nhà nhà quản lý doanh nghiệp mà cần cho nhiều đối tượng khác quan tâm như: Các nhà đầu tr, khách hàng, tổ chức nhà nước n viền Cơng ty tác động trực tiếp đến đời sống họ Điều làm cho mục tiêu kinh doanh sinh lời, kết hoạt động kinh doanh trở thành yếu tố cốt lôi để đoanh nghiệp tổn phát triển Để hiểu tõ phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh Chỉ nhánh Công ty TNHH Bảo Lâm bai năm nam 2006 va nam 2007 BẢO CAO KET QUA KINH DDANH TAI CHI NHANH CON! Chỉ tiêu Doanh thu thuận Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu tir HDTC Chí phí tài Chỉ phi bán hàng 7, Chỉ phí QLDN Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận khác 10 Tổng lợi nhuan frog thud 11 Thuế TNDN 12 LN sau thuế: Nam 2006 Năm 2007 Y Don vi tinh :đồng Chénh léch Tỷ lệ 12.422.750.153 | 16,254.126.534| 3.831.376.381 | 30.84 11,975,296,000 | 15.540.872604| 3.565.576.604 | 29.77 447,454,153 713,253,930 | 265,799,777 | 59.40 3,973,199 9,352,164 3,378,965 [ 56.57 1.615.139 8,756,964 1,081,225 | 14,09 17.526,352 23,571,265 6,044.913 | 34.49 200,750,246 285,726.154 84.975.908 | 42.33 221.415.015 227,475,015 3,693,004 163,782,011 - 177.076.696 | 11.84 8,755,178 8.755.178 413.306.889 | _ 185.831.874 | 81.69 115,725,929 32.032.925 | 81.69 297,580,960, 133,798,949 | 81.69 {Ngn:Phịng kế tốn tài chính) Q kết q hoạt động sẵn xuất kinh doanh Công ty nam qua ta thấy: Tổng doanh thu thuận năm 2006 12.422.750.153 đồng năm 2007 16.254.126.534 đồng, tăng3.831.376.381 đồng, tỷ lệ tăng mạnh 30,8% Điều có nghĩa lượng hàng mà Cơng ty liêu thụ năm 2007 tăng so với năm 2006, thể rõ tiêu Giá vốn hàng hán (GVHB) năm qua Cụ thể sau: GVHB nàm 2006 11.75.296.000 đồng năm 2007 15.540.872.604 đồng tăng 3.565.576.604 đồng Như vậy, qua số liệu cho thấy Loi nhuận sau thuế nãm tầng, Điều cho thấy tình hình kinh doanh Chỉ nhánh Cơng ty troog hai năm qua déu tối, biệu kinh doanh ng: ang tăng, Điều nói lêo cố gắng Ban lãnh đạo toàn thể thành viên Cong ty, dé Cong ty ngày ảng lớn mạnh tạo vi thé vững thị trường, Nguyén Thi Chuyén - A08042 Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Dán lập Thăng Long Bên cạnh Cơng ty luỏn hồn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế khoản phí khác cho Nhà nước hạn Năm 2006, thuế thu nhập doanh nghiệp phái nộp 63.693.004đồng, Năm 2007 115.725.929 đồng Phản tích sinh lời ¬T——— ` Chỉ tiêu Cơng thức tính “Tỷ suất“Tổng sinh T§lời LNR/Tổng TS “Tỷ suất sinh lời Tổng VCSH LNR/TổngVCSH 'Tỷ suấtDoanh sinh lời thụ sno DITDIT LNR/Téng Chenh lệch ĐVT | 2006 | 2007 % 7/71 |13.88 % | 10.34 | 19.34 9% | 132 | 183 Ị 6.18 6.515 Kha nang sinh lời Công ty tăng năm 2007, cho thấy Cơng ty hoạt động có hiệu năm 2006 Điều chứng minh qua lợi nhuận sau thuế nam 2007 tầng 133.798.229 đồng so với năm 2006 Ta thi y tốc độ tăng lợi nhuận nhanh tốc độ tảng vốn tốc độ tăng tài m vây mà khả nang sinh lời tổng tài sản kha nang sinh lời vốn chủ sở hữu năm 2007 tang sa véi nam 2006 Năm 2DD6, khả nâng sinh lời tổng tài sản đạt 7.71% sang năm 2007 đạt mức 13.882, tức đồng vốn đầu tư cho tài sả tạo nhiều đồng lợi nhuận Khả sinh lời đoanh thu tăng lên năm 2006 đồng doanh thu chí tạo 0,132 đồng lợi nhuận, sang đến năm 2006 đồng duanh thu tạo 0,183 đơng lợi nhuận Lợi nhn rịng ¡ang với doanh thu, tốc độ tăng lợi nhuận ròng lớn tốc độ lãng đoanh thu nên khả sinh lời đoanh thu tang, điều chứng tỏ Công ty thực tốt công tác quản lý phí Như vậy, qua phân tích số tiêu tài cho thấy: Trong năm 2007, kết kinh doanh Công ty tốt Cơng ty cần cổ gắng đuy trì tốc độ tầng trưởng định Cơng ty thành số doanh nghiệp di đầu tương hú Ngayễn Thị Chuyên - A8042 Bio céo thie trip ting hop Đại học Dân lập Thăng Long _ 3⁄4 TINH BINH LAO BONG CUA CONG TY Hiện nay, tổng số cần công nhân viên công ty 250 người cán bo quan | L5 người Đà sở người lao động hãng hái nhiệt tình có trình đới chun mơn tay nghề cao, có ý thức kỷ luật tất tạo điều kiện cho việc tăng hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty Trình độ đại học: người Trình độ đại học: 15 người Cao đẳng: người Trung cấp: 12 người Công nhân bậc 4/7 trở lêu:198 người “Thu nhập hình quân năm 2007 1.000.000đ/người/tháng, Trợ cấp ăn ca 6.000đ/ xuất Đời sống người lao động ngày cải thiện nâng cao Tổ chức cơng đồn vững mạnh chỗ đựa vững cho nhân lao động “Trợ cấp khó khăn đột xuất từ 200.000đ - 5.000.000đ/ người Bên cạnh việc xây dựng Công ty ngày ng vững, mạnh lãnh đạo Cơng ty coi việc giải việc làm chăm lo cho đời sống cán nhân viên Công tự nhiệm vụ quan trọng Công ty trọng đến chế độ đãi ngộ người lao động hàng tháng trích nộp BIIXH, BHY: Ngoài việc bố uf lao động phù hợp với lực người Cơng ty cịn xây dựng chế độ lương hồng thưửng phạt phân minh hợp lý Công ty thường xuyên chuyển công nhân phận tương tự để tạo mẻ cơng việc khóng gây nhàm chán, từ người lao động say mê làm việc mang lại hiệu cao Công ty tạo không khí làm việc vụi v giúp người lao động cũ gắng tạo eơ hội thăng tiến công việc phát huy tính sáng tạo, nang dong cóng việc tự khẳng định từ người lao động đóng góp hếi cho cơng ty Mục tiêu Chỉ nhánh Cơng ty TNHH Bảo Lâm mong muốn có đội ngũ lao động am hiểu nị thức chun mơn cịn phải nắm vững Hàng nam Công ty vẳn tiến hành hoạt động nâng cao tay nghề công nhân viên cán nhân viên cú lực ty cử học lứp bố túc nghiệp vụ ngắn hạn để giúp họ nâng cao nghiệp vụ sau công hiến nhiều hơh Ngoyễn Thị Chuyến - A08042 16 Báo cáo thực tập tổng hop Đại học Dân lập Thăng Long PHAN III NHAN XET VA KET LUAN 3.1 MOI TRUGNG HOAT BONG KINH DOANH CUA CHI NHANH CONG TY TNHH BAG LAM Chỉ nhánh Công ty Bảo Lâm hoạt động diện tích mặt hàng 6.359mẺ Km18 cạnh Quốc lộ 6A thuộc địa phận xã Biên Gian - Hà Đơng - Hà Tây có vị trị địa lý thuận lợi Quốc lộ tuyến đường lên Tây Bắc, cất ngang đường xuyên Việt không xa Hà Nội vùng trọng diểm Hà Tây, Vĩnh Phúc, Phú Thọ Sắp tới đường vành đai thành phố Hà Nội :nở rộng thuận lợi việc giao lưu với đường Quốc lộ ! vẻ Phía Nam, Quốc lộ vẻ Hải Phong, Quang Ninh „là nơi tiêu thụ sản phẩm Công ty Với điện tích xưởng sắn xuất 1.900m”, cịn lạ kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm, nhà điều hành, trạm diện, hành lang dường, nhà ăn ca Xưởng sắn xuất xây dựng theo kiểu nhà công nghiệp thuận lợi chơ sản xuất sinh hoạt đảm bảo ánh sáng cần thiết Hiện tổng số lao động cơng ty 250 người có 15 cán ông nhân lao động trực tiếp sản xuất Đa số cơng nhân lao động địa phương có tay nghề, mội công nhân thuộc tỉnh khác học qua trường Trung cấp chuyển nghiệp Cao Đẳng, trung cấp nghề Máy móc đại, ngoại nhập với trị giá 3.000.000.000đồng đăng ký kiểm tra Trạm biển áp 100KWA phục vụ cho sản xuất đồng chiếu sáng Thị trường tiêu thụ sản phẩm yếu phục vự cho trường học, bệnh viện, khách sạn, công sở nước, vùng trọng điểm Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái Mẫu mã sản phẩm luôn cải tiến phà hợp với thị hiểu người tiều dùng ‘Trai qua gân E năm hình thành phát triển Chỉ n ánh công ty TNHH Bảo Lãm, tạo dựng đội ngũ cán công nhân viên giầu nang lực đầy trách nhiệm, hứa hẹn phát triển cao tương lai Khi nên kinh tế chuyển từ bao cấn sang chế thị trường có điều tiết nhà nước, cơng ty nhanh chóng tiếp cận thị trường, roở rộng kinh doanh đáp ứng nhụ cầu người tiêu dùng Nguyễn Thị Chuyên - A08042 17 Báo cáo thực tập trìng hợp Đại hoc Dan lap Thang Long Là đơanh nghiệp hoạt động độc lập, tự chủ tài đoanh nghiệp khơng ngừng tìm kiếm thị trường, thiết kế mẫu mã sản phẩm lình hoạt với thay đổi chế thị trường luỏn tìm hướng đứng đường phát triển hoà chung nhịp sống xôi động nên kinh tế mở 3.2 ƯU ĐIỂM, TỔN TẠI VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC % Undiém Bộ máy quản lý xây dựng hợp lý biệu phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp sản xuất Sản phẩm công ty khách hàng đánh giá bợp lý Đối với sản phẩm trang thiết bị nội thất mặt hàng chủ lực Công ty tay sản phẩm tiêu thụ chủ yếu tỉnh miễn Bắc như: Hà Nội Thanh Hố Hải Phịng Phú Thọ Hà y, Bắc Ninh Và xuất số đơn hàng sang Đức công ty chưa xuất lẩu trực tiếp mà qua trung gian TÍỆ thống kho phịng kế tốn, phòng kinh doanh kỹ thuật boạt động án khớp với nhau, (bường xuyên có kiểm tra đối chiếu số liệu đảm hảo quản lý cách chặt chẽ Cóng ty dã thực chế độ bố đơn chứng từ, hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu „ thuế GTGT đầu Có thể nói cơng ty mẫu mực việc thực biện nghĩa va với nhà nước Công ty xây dựng môi trường kiểm soát chung kbá mạnh hệ thống kế toán quản trị dẫn dần hình thành rõ nét phục vụ hiệu cho còng tác quản lý sản xuất kinh đoanh Cơ sở vật chất máy móc thiết bị phục vọ cho sản xuất ngày đại + Tôn biên phúp khắc phục Mặc đừ đạt nhiều thành công song năm qua cong ty khong thé tránh khỏi thiểu sót cịn tồn định Khách bàng cơng ty đa dạng, việc tốn thực nhiều hình thức Đa số khách hàng cơng ty mua bàng hóa với số lượng lớn thường tà thanb toán chậm Để khắc phục vấn đ cơng ty khuyến kí khách hàng toán nhanh cácb áp đụng chiết khấu toán, hoậc áp dụng mức giá khác hình thức thời gian tốn khác Nguyễn Thị Chuyển - A08042 Báo cáo thực tốp tổng hop Bui hoc Dan lap Thing Long Bên cạnh đồ giao trách nhiệm cho phận kế toán công nợ thường xuyên nhắc: nhở, nghiên cứu phững giải pháp áp dụng khách hàng trả tiên hàng Không đứng hạn Công ty thường sứ dụng khối lượng lớn nguyên vật liệu điều kiện thị trường ngun vật liệu ln có biến động giá ả Trong cơng ty chưa có biện pháp để hạn chế tổn thất tình trạng m ý gay Do đồ cơng ty cần phải có biện pháp để phòng rủi ro như: lập dự phịng giảm giá hàng tơn kho ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỀN CỦA CON FRONG THỜI GIAN TỚI Hiện vấn phát triển mạnh lĩnh vực nội thất trường học dự án muốn phát triển rộng lớn ngồi nước ơng ty TNIIH Bảo Lã có chiến lược mớ xơng thị trường tất tỉnh thành nước nước ngài Vì vậy, cơng ty cần có bước hợp lý nhằm Gm Kiếm nhiều hợp đồng kinhdoanh thị trường tiểm nảng để hiến chúng thành thị trường Muốn thực điều trước hết công ty phải đái h giá thực lực phái cố vững thị trường có bước mở rộng phát triển thị trường Khi thị trường tiêu thụ mỡ rộng công Ly lăng cường tích luỹ vốn để có điều kiện thay đổi lực công nghệ nâng cao nàng lực sản xuất, chất lượng hàng hoá địch vụ để xâm nhập thị trường Không ngừng cao suất lao động tiết kiệm phí để hạ giá thành sản phẩm từ tầng lợi nhuận cao thu nhập cho cán công phân viên Tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ lao động, thiện điểu kiện làm việc cho cán hộ công nhân viên 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHAP NHAM NANG CAO HIEU QUA SAN XUẤT KINH DOANH kiếm Công ty oên giới thiệu sản phẩm qoa hội chợ quốc tế tích cực tìm ý kết hợp đồng sản xuất theo đơn đặt hàng cơng ty nước ngồi Tién hành thảm dò để nắm ưu điểm nhược điểm cạnh tranh Tích cực át nhu cầu, thị hiếu pgười tiêu dùng, ân phẩm ng sắn phẩm biết thủ ad mạnh cơng tác quảng cáo tiếp thị để đưa sản phẩm công ty đến với người tiêu đùng DE (Gn vi phát triển điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt, đồi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên cải tiến mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với abi 'guyên Thị Chuyên - A08042 19 ... Chỉ nhánh Công ty TNHH Bảo Lâm thành lập theo định Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Tây, Sau thời gian thực tập Chỉ nhánh Công ty TNHH Bảo Lâm em di tim hice thực tế hoạt động kinh doanh Công ty Vận... nhánh Cong 1y TNHH Báo Lâm Phản 2: Thực trạng hnạt động sản xuất kinh doanh củ: Chỉ nhánh Cúng ty TNHII Bảo Lâm Phản 3: Nhận xét kết luận tình hình chưng lại Chỉ nhánh Công ty TNHH Bảo Lam tạ Nguyên... cung TNHH Báo Lâm áp dụng hình thức kế tốo lập trung, theo hình thức cơng việc kế tốn thực phịng kế tốn công ty Nguyễn Thị Chuyên - A08042 trưởng đảm ty nắm cấp, cơng ty ầy tồn Báo cáo thực tập

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:46

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan