0

Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm

40 874 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:22

   !"#$!% $&'()*"+ ,%-.   !"#$%& '()$#$*+,-#./0.12*+,%3, 4567 ,/$01!23".$ 8+9:$7'4;$ <%+=;$3%#6%. ,3456$2748 51!23".$ 51!9$ ,:;<='':;>?@A.BC ,>?@'A ,B ,+&;CD'EF''"G$HIJ K Giới thiệu: D$EFG$?H D.15EC0 DIJ3%. <K)LM06"0 D$$E&NOP9 QR1)L D$$7+@AL#0 Luyện thanhSD+T6$#%BU4 VTập hát từng câuH534$ UIH D$E2NP92%B>W) DX) DY3 D>$  $  $=2 %L2." #$%  $3K)Z <J["Z%M32[%.? $7@A>W) L,Củng cố- dặn dòHIJ \1)%.?,&]+>W) 1)-4 D+KUXS ^G@A+,K)]7+*#2 %L/ @A @A5L @A+$K N@AC @A5L @A* \3 @AK).15E @A @AY @A3K) @A1 M  3N !"#$!%HOPJ ,%-. Q@A7+(N Q<K)"+'4  '()$#$*+,-#./0.12*+,%3, 4567 ,/$01!23".$ ;:-5_ 8+9:'4;$ <%+=`;$3%#6%. ,3456$2748 51!23".$ 51!9$ ,:;<=''HIJ ,>?@'AHIJ Gọi vi em học sinh hát lời một của bi hát Quốc ca Việt Nam.? Nhạc v lời? ,BHRIJ ,D'EF''"G$HSJ - D+ @A-a GD%M3 Db3+>W) $7'4;$ @CC DcS<% J$ .]d;&e 2DI J&  D+#53J6. FD+Y H ,?ETU D3#9@A%M3?. "#$%2>$ $$=2%L D3#9+ $#%M3 %.11) ;US L,V'FQTWTXHLIJ \1)%.?,&] +>W)1)'4 <J["[%M32 [%.?Y$7@A>W) D5G@A+,):K)] 7+*#2%L/ @A @A @A+$K @A* @A* @A% @A5L21 @AK) f7+ $R @A @A* @A1 L  Y$!5 ,%-.S @A(27 &g)L$)++K7): D()$*/%.1$e ,/$01!23".$S ;:-5_2$3 8+9:C ,3456$2748 51!23".$ 51!9$ ,:;<=''HIJ ,>'A ,Y)*D')B';D'HZIJ @A-G5D%M3 D+1) @CCN NF6+Ye H D1)Y;Y1)$7h 3#6$i\j2BY& D.15E $7+Z92 [ )9%M3 D>?@A03/&$Z6 D$N@AN DKUXS ;Y1)$72Y&2%B[.g &g)L$) K)3,M".S4)2 4) 1)%, $4)k4)F(! ]>H ,[\S(];CHLIJ D+.15E+7):C 1)%, $k):C L,V'FQTWTXHIJ QD1) ):CkL$) D5G@A+,):K)]7+ *#2%L/ +K7):C @A @A @A* @A* @A21 @A* @A* @A* @A%M3 @A* @A1  L ^P_7`$!5 ,%-.S @A(27 &g)L$)++K7): D()$*/%.1$e ,/$01!23".$S ;:-5_2$3 ,3456$2748 51!23".$ 51!9$ ,:;<=''HIJ ,>'A ,B K[\S(];CHIJ D1)Y;Y1)$7h 3#6$i$j2BY& D>?@A03/&$Z6 ;Y1)$72Y&2%B[.g &g)L$) K)3,M".S4)2 4) 1)%, $4)k4)F(! ]>H D+.15E+7):C 1)%, $k):C f$7+ $#]5l%.11) L,V'FQTWTXHIJ QD1) ):CkL$) D5G@A+,):K)]7+ *#2%L/ +K7):C @A* @A @A* @A* @A*@^ @A%M3 @A* @A1 a Z Y$^P5O%9!3 bcde%$4 ,%-.S @A(+7 L$W)2)2&g)+K7):/%`m; D()$++n$]C)C ,/$01!23".$ ;:-5_2$3 8+9:8$ ,3456$2748 51!23".$ 51!9$ ,:;<)BS ,>'A ,B KY]S5f+HIJ @&g)L)o f7ee2e VVVVVVVVVVVVVVVVV D$$E@A+K)L$ DbWJ["Z%M3 @&g)LW)o f7ee2e VVVVVV D$$E@A+K)L$ D$+["Z%M3 Z3W)PS @@AB452)$+Z3+ 2)+P$Z$*+Z3$M .16W)PS D.15E@A$7+7+K7a pW @A%M3++K7 D$@A#%M3%.11) $Nq$ G6 P@X'gh&'HIJ 8$ ; 02$Jre ^_$73#6$]3I5: <[6h6$ <[N6Nh6$ <[P6Ph6$ <[q6qh6$ L,V'FQTWTXHIJ @A+,eK)+]5l4 @A @A* @A%M3 @A* @A%M3 @A* @A%M3 @A$ @A* @A1 Z R ^P_7`$5O%9!3 ,%-. Q@7+]> @"]5l D^9K)]%7K)] ,/$01!23".$ ;:-5_ ,3456$2748 51!23".$ 51!9$ ,:;<)BS ,>'A ,B K)ijkBHIJ D.15E$U.1S 6PSf7@AU.1 6NqS1)C <K)4)S1)Y2Y1)6P2 Y&6Nq2 [%M3 D529"04)2D5s2 9"U.1t(h6 4#$$79 K]S?ETUHMIJ 1)%, $K)U.1%B$ $ #]5l ;uS L,V'FQTWTXHIJ D+ $0>0#]5l D5G@A+,3K)]*#2/ @AK) <K)U.1+ C @A  K)  %M  3    @A* @A1  M Y$^P228 ,%-. (+7 &g)+K7):/ D5:$3#-I56++56 ,/$0 ;:-5_ pW$7+7+K7): ,3456$2748Q18O 51!23".$ 51!9$ ,:;<)BS;B(.HIJ ,>'A ,B K,Y]S228 Q @&g)L)SHLIJ D$$ES 3X%B/23XX VVVVVVVVVVV @A+K)L$ DbWJ["Z* 6* @&g)LW)SHZIJ 3X%B/23XX VVVVVV D$$E @A+K)L$ DbWJ["Z%M3 @.15E++K7)9pW D <J["Z%M3&g)+K 7 D$@A#%M3%.11) $Nq G6 L,V'FQTWTXSHIJ @A%M3M"4) ;uS ^G@A+,K)]5l @AB(. @A* @A%M3 @A* @A%M3 @AK)++K7 @A%M3 @A* @>  a ^P_7`$228 ,%-. (+7 &g)+K7):/ D()$$52*&]5l ,/$0 ;:-5_  ,3456$2748Q18O 51!23".$ 51!9$ ,:;<)BS;B(.HIJ ,>'A ,B K,]S?ETU228HIJ Q#9#]5l%.11)S @&g)L)S 3X%B/23XX VVVVVVVVVVV @A+K)L$ @&g)LW)S 3X%B/23XX VVVVVV D$J $#%M3 ;uS L,V'FQTWTXSHIJ @A%M3M"4) ;uS ^G@A+,K)]5l @AB(. @A* @A%M3 @A* @A%M3 @> Z  Y$^P 5O%9!3l228l!5 ,%-.S (+7P L$02)2+K7):C D()$*#2$5%.1$e ,/$01!23".$ ;:-5_ <) ,3456$2748" 51!23".$ 51!9$ KY]S';D' D$J["Z%M3 D$J["Z%M3 1)%M3&g)+K7 ): DbW $#%M3%.1 1)2$Z $POq@A KY]S5f+ 1)Y2$Z#$7 64) D[4)+1 1)q[2$Z[$76 h$73#6$mOvwx 1)"[%M32& g).16W)P873] 3]2W)2$,$5n DbW $#%M3%.1 1)2$Z $POq@A KY]S2 1)*%B+#bW J[%M3 1)%M3&g)+K 7): DbW $#%M3 %.11)2$Z $Pq@A L,V'FQTWTX D>?@A+,):K)P : @A @A* @A* @A* @A%M3 @A* @A$ @A* @A%M3 \1)%M3 ; $%M3 @A* @A%M3   Y$^PmnPo$2!53$>O ,%-.S (+72&g)+1+K7): <K)]5l D5:9&2()y./3#z ,/$01!23".$ ;:-5_ f7+7$ ,3456$2748 51!23".$ 51!23".$ ,:;<=''HIJ ;>?@A.BC ,>?@'AHIJ DCN@A\1)(&  @AKUXOD+KUX ,B ,Y]S Lớp chúng ta đoàn kết( 11’) D$2@AQ#9@A]> &n$2+./2+1*e[M QRU.1Sf7@AJ6q2 1)q6) {K)4)S1)q[2$Z[ $764) {K)4)S1)Y2 $Z#$764) ,Trình bày bài hát kết hợp gõ đệm.( 8’ ) \9"021)_* \9"21)CY2$Z# *4) \9"21)q[2$Z[* 4) ',Trình bày bài hát kết hợp vận động ( 10’ ) D.15E@A+J+J&g)$7+ 7apW D$$7+ $#%M3%.11) L,V'FQTWTXHIJ ;uS D>@AS,):+]5l 9:/ @A @A%M3 @A* @A%M3 @AR @A* @AK)@^ @A%M3 $ @A1 [...]... dò: ( 3 ) HS nghe - Về nhà tập kẻ khuông nhạc viết 7 nốt nhạc lên khuông Thứ ba ngày 15 tháng 04 năm 2014 Tiết 30 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC: CHÀNG OÓC PHÊ VÀ CÂY ĐÀN LIA NGHE NHẠC I YÊU CẦU: - Biết nội dung câu chuyện -Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc một đoạn nhạc trích không lời - Bồi dưỡng năng lực cảm thụ âm nhạc của hs thông qua nghe nhạc II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Băng nhạc, ... Âm nhạc có nhiều tác dụng trong cuộc sống con người, chính vì vậy chúng ta không thể sống bình thường nếu như thiếu âm nhạc Âm nhạc diễn tả được mọi tình cảm của con người và đôi khi làm nên những điều kỳ diệu như trong câu chuyện các em vừa nghe Tuổi thơ là thời gian rất đẹp và các em hãy học nhạc để hiểu và yêu thích loại nghệ thuật này, để âm nhạc đem tới nhiểu niềm vui cho HS nghe nhạc. .. ba ngày 03 tháng 12 năm 20 13 Tiết 13 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT: CON CHIM NON I MỤC TIÊU: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Biết hát nhấn đúng phách mạnh của nhịp 3/ 4 và kết hợp vận động theo nhịp 3/ 4 - Giúp các em cảm nhận được tính chất nhẹ nhàng của nhịp 3/ 4 II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Đàn và hát thuần thục bài: Con chim non - Nắm chắc lí thuyết về nhịp 3/ 4 III HOẠT... hôm nay 7 nốt nhạc này có thể viết nên những bản nhạc HS nghe diễn tả được mọi niềm vui, nôi buồn, mọi tình cảm, suy nghĩ, tâm trạng của con người Chẳng lẽ 7 nốt nhạc này lại có phép màu thần kỳ như vậy sao? Không phải như vậy Những nốt nhạc này không có phép thuật gì, sự thần kỳ chính ở tài năng của những nhạc sĩ, những người biết cách sử dụng những nốt nhạc này Bảy nốt nhạc là: Đô Rê... đọc tên, sau đó xoá tên nốt để HS tự nhớ vị trí các nốt HS đọc - GV hướng dẫn hs kẻ khuông nhạc - HD các em tập viết nốt nhạc vào khuông nhạc HS t/h 4 Củng cố- dặn dò: (3 ) - NX chung: - Về nhà kẻ 2 khuông nhạc viết 7 nốt nhạc đi lên và 7 nốt nhạc đi xuống HS nghe Thứ ba ngày 18 tháng 02 năm 2014 Tiết 22 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT: CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG GIỚITHIỆU KHUÔNG NHẠC... khuông nhạc - Mời 2 hs lên bảng kẻ khuông nhạc, viết khóa son, viết nốt nhạc 4 Củng cố- dặn dò: (3 ) HS nghe - NX chung: - Về nhà kẻ 2 khuông nhạc viết 7 nốt nhạc đi lên và 7 nốt nhạc đi xuống Thứ ba ngày 25 tháng 02 năm 2014 Tiết 23 GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH NỐT NHẠC I YÊU CẦU: - Nhận biết một số hình nốt nhạc ( nốt trắng, nốt đen, nôt móc đơn, móc kép ) - Biết được nội dung... ngày 01 tháng 04 năm 2014 Tiết 28 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT: TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH NGHE NHẠC I MỤC TIÊU: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ + gõ đệm - Giúp các em cảm thụ âm nhạc khi nghe nhạc II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HĐ CỦA GIÁO VIÊN 1 Ổn định lớp: 2 KT bài cũ: 3 Bài mới: a.Tập biểu... hình nốt, vị trí các nốt nhạc trên khuông -Tập viết các nốt nhạc trên khuông - Giúp các em viết tốt nốt nhạc tren khuông II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Bảng kẻ khuông nhạc III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 1 Ổn định lớp: Nhắc hs ngồi đúng tư thế HS sửa tư thế ngồi 2 KT bài cũ: Cho cả lớp hát đồng thanh 1 bài hát đã học Cả lớp hát 3 Bài mới: a Tập viết nốt... khuông nhạc Sau đó đọc chậm tên từng nốt ở 4 ô nhịp đầu trong bài Con chim non để HS tập viết nốt nhạc ( không viết gạch nhịp và hoá biểu) HS chép nhạc - Khi HS viết xong, GV nói các em đã chép một số nốt nhạc trong bài Con chim non GV kiểm tra, đánh giá và tập cho HS hát lại bày này b Trò chơi âm nhạc: ( 10’ ) HS đọc - Gv giơ bàn tay làm khuông nhạc, xòe 5 ngón tay làm 5 dòng kẻ nhạc, cho... của Đảng - Y/c hs nêu cảm nhận sau khi nghe bài hát - Cho hs nghe lại lần 2 để cảm nhận 4 Củng cố- dặn dò: ( 3 ) - Cho cả lớp đứng tại chô hát + vận động HS t/h - Nx chung: Hs nghe - Dặn dò HS về nhà tập biểu diễn bài hát Thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 20 13 Tiết 16 GIỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC QUA TRÒ CHƠI I MỤC TIÊU: -Biết tên gọi của các nốt nhạc và tìm vị trí nốt nhạc qua trò chơi - Qua . $Pq@A L,V'FQTWTX D>?@A+,):K)P : @A @A* @A* @A* @A%M 3 @A* @A$ @A* @A%M 3 1)%M 3 ; $%M 3 @A* @A%M 3   Y$^PmnPo$2! 53 $>O ,%-.S (+72&g)+1+K7): <K)]5l D5:9&2()y./ 3# z ,/$01!2 3 ".$ ;:-5_ f7+7$ , 34 56$2748 51!2 3 ".$. 11’) D]5l [S fZ[%M 3 &g)L )2W)G+K7 DKUXS L,V'FQTWTXHIJ ;US ^G5`@A+,K)]5l @AY.B @A* @A%M 3 @A* @A* [ @A> @A1  L Y$^P$28%q!" ,%-.S (+7N @&g)+K7): D()$K.g$7+:567 ,/$01!2 3 ".$ <%92 3 2%2pW$ 3 2 6$s: 3 , 34 56$2748 51!2 3 ".$ 51!9$ ,:;<)BSHIJ ,>'A ,B K,Y]S. $%M 3 @A* @A%M 3   Y$^PmnPo$2! 53 $>O ,%-.S (+72&g)+1+K7): <K)]5l D5:9&2()y./ 3# z ,/$01!2 3 ".$ ;:-5_ f7+7$ , 34 56$2748 51!2 3 ".$ 51!2 3 ".$ ,:;<=''HIJ ;>?@A.BC ,>?@'AHIJ DCN@A1)(& 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm, Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm, , II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN:, a. Tập biểu diễn bài hát:, II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

Mục lục

Xem thêm