0

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CẢ NĂM

56 526 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2016, 21:05

TUN 01 HC HT BI : QUC CA VIT NAM (Tit PPCT: 1) Nhc v li: Vn Cao I MC TIấU - HS hỏt ỳng giai iu, li ca ca li bi hỏt: Quc ca Vit nam - HS bit bi Quc ca nhc s Vn Cao sỏng tỏc cũn cú tờn l Tin quõn ca - HS cú thỏi nghiờm trang nghe hay hỏt bi hỏt ny II CHUN B: - GV: n in t Bng ph chộp li bi hỏt - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT bi Kim tra bi c Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hỏt, s lc vi nột v nhc s Vn Cao - Ghi u bi lờn bng b Ni dung bi: *a) Tp hỏt: Bi Quc ca Vit nam - GV n, hỏt mu bi hỏt (2 ln) - GV treo bng ph - Ch bng, HS c li ca( ln) - GV c, v tay theo tit tu, HS lm theo - GV n, HS luyờn ng - GV n giai iu, bt nhp cho HS hỏt tng cõu Li T 1: on quõn Vit Nam cu quc T 2: Bc chõn dn vang nghnh xa T 3: C in mỏu chin thng hnh ca T 4: ng vinh quang chin khu T 5: Vỡ nhõn dõn mau xa trng T 6: Tin lờn! vng bn - Bt nhp, m n, HS hỏt cựng n - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li HOT NG CA TRề - HS hỏt th mt bi hỏt - Chỳ ý nghe - HS Ghi u bi vo v - Chỳ ý nghe - c li ca cựng thy - Chỳ ý nghe - Tp hỏt tng cõu - Hc sinh thc hin - Tp sa sai theo hng dn Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên ( chỳ ý : Nhng ch ngõn ; phỏch GV m cho HS ngõn trng cỏc ting ú Cõu hỏt :" ng vinh quang " HS d h thp ting "Thự" GV hỏt mu nhiu ln HS cm nhn - GV hng dn HS gừ m theo nhp - GV n, HS hỏt kt hp gừ m theo nhp n,(2 ln) - GV nờu cõu hi : C1: Bi Quc ca Vit Nam thng c hỏt no? C2: Ai l tỏc gi ca bi hỏt Quc ca? C3: Khi cho c v hỏt Quc ca, chỳng ta phi cú thỏi th no? - Tp hỏt kt hp gừ m theo nhp - Khi cho c - Nhc s Vn Cao - Phi cú thỏi trang nghiờm - HS chỳ ý nghe Cng c - HS nhc li tờn bi hỏt, tờn tỏc gi - GVnhc li tớnh cht ca bi hỏt dn dũ (3 phỳt) - Hc sinh ghi nh - Nhc HS v hc bi - GV bt b nh n cho HS nghe giai iu bi hỏt (1 ln) TUN 02 HC HT : QUC CA VIT NAM (Tit PPCT: 2) ( Li 2) I MC TIấU: - HS hỏt ỳng giai iu, li ca ca li bi hỏt: Quc ca Vit nam - Tip tc giỏo dc ý thc trang nghiờm cho HS nghe hay hỏt bi hỏt ny II CHUN B: - GV: n in t Bng ph chộp li bi hỏt - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT bi HOT NG CA TRề - HS hỏt th mt bi hỏt Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 2 Kim tra bi c Bi : Quc ca Vit Nam ( Li 1) Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc - Ghi u bi lờn bng b Ni dung bi: * - Tp hỏt: Bi Quc ca Vit Nam - GV n, HS hỏt li li (1 ln) - Sa li - Do n, HS hỏt , gừ ờm theo nhp - GV treo bng ph - Ch bng, HS c li ca li 2( ln) - GV phõn tớch giai iu v n cho HS nghe li - GV nờu y/c, HS t hỏt li Li T 1: on quõn Vit Nam i vng T 2: Dt ging nũi quờ hng qua ni lm than T3: Cựng chung sc .ta p tan T4: T bao lõu ti thm hn T5: Vỡ nhõn dõn mau xa trng T6: Tin lờn! vng bn - Bt nhp, HS hỏt (2 ln) - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li - GV n, HS hỏt theo nhp n,(2 ln) * - Tp hỏt, gừ m theo phỏch - GV hng dn HS - Bt nhp, HS hỏt gừ m nhc c (2 li) - Do n, HS hỏt, kt hp gừ m on quõn Vit Nam i, chung lũng cu quc x x xx x x xx Cng c - GVnhc li tớnh cht ca bi hỏt Dn dũ: - Nhc HS v hc bi - Bt b nh n cho HS nghe giai iu bi hỏt - Chỳ ý nghe - HS Ghi u bi vo v - Hỏt ụn li - Tp sa sai theo hng dn - Chỳ ý nghe - c li ca cựng thy - Chỳ ý nghe - Tp hỏt li - Hc sinh thc hin - Tp sa sai theo hng dn - Tp hỏt kt hp gừ m theo phỏch - HS chỳ ý nghe - Hc sinh ghi nh Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên TUN 03 HC HT BI: BI CA I HC (Tit PPCT: 3) Nhc v li: Phan Trn bng I MC TIấU: - HS hỏt ỳng giai iu, li ca ca bi hỏt: Bi ca i hc - HS nh tờn bi, tờn tỏc gi, nm c ni dung bi hỏt - Qua bi hỏt, giỏo dc tỡnh cm gn bú vi mỏi trng, lũng kớnh trng thy cụ v yờu mn bn bố cho HS II CHUN B: - GV: n in t Bng ph chộp bi hỏt - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT bi Kim tra bi c Bi : Quc ca Vit Nam Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc, s lc vi nột tỏc gi Phan Trn Bng - Ghi u bi lờn bng b Ni dung bi: a) Tp hỏt: Bi Bi ca i hc - GV n, hỏt mu bi hỏt (2 ln) - GV treo bng ph - Ch bng, HS c li ca( ln) - GV c, v tay theo tit tu, HS lm theo - GV n giai iu, bt nhp cho HS hỏt tng cõu C1: Bỡnh minh dõng lờn long lanh C2: n bm phi phi rung rinh C3: By chim xinh xinh xanh xanh C4: Cho ún chỳng em ti trng Chỳ ý: Cõu hỏt th 2, cú t phi phi, mun ỳng cao phi hng dn HS hỏt thnh phi phi - GV n cõu v HS so sỏnh giai iu HOT NG CA TRề - HS hỏt th mt bi hỏt - Chỳ ý nghe - HS Ghi u bi vo v - Chỳ ý nghe - c li ca cựng thy - Tp hỏt tng cõu - Chỳ ý nghe Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li b) Tp hỏt, kt hp gừ m theo tit tu, theo nhp ca bi hỏt (12 phỳt) + Gừ theo tit tu: - GV lm mu, hng dn HS - Bt nhp, HS hỏt, kt hp gừ nhc c Bỡnh minh dõng lờn ỏnh trờn git x x x x x x x sng long lanh x x x - GV n giai iu,HS m nhc c(2ln) - Gi nhúm hỏt, c lp gừ m + Gừ m theo nhp: - GV lm mu hng dn HS thc hin - Bt nhp,m n, HS hỏt(2 ln) Bỡnh minh dõng lờn ỏnh trờn git x x sng long lanh x x - Gi nhúm lờn hỏt trc lp, c lp gừ m.(GV nhn xột tng nhúm) Cng c - HS nhc li tờn bi hỏt, tờn tỏc gi - GVnhc li ni dung, tớnh cht ca bi hỏt Dn dũ : (2 phỳt) - Nhc HS v hc bi - Tp sa sai theo hng dn - Tp hỏt kt hp gừ m theo TT - Tp hỏt kt hp gừ m theo nhp - Hc sinh thc hin - HS chỳ ý nghe - Hc sinh ghi nh TUN 04 học hát : ca học ( Tiếp theo) I MụC TIÊu: - tên giai điệu lời 1, HS hát lời hát: Bài ca học - Biết vừa hát vừa gõ đệm, vận động phụ hoạ hát II CHUN B: - GV: Đàn điện tử Bảng phụ chép lời hát - HS : Nhạc cụ gõ Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT bi Kim tra bi c - Bài: Bài ca học.( Lời 1) - GV đàn, HS khởi động giọng - Dạo đàn, Hs hát lại (2 lần) - GV nhận xét, đánh giá Bi mi: a Gii thiu bi: - GV giới thiệu học - Ghi đầu lên bảng b Ni dung bi: * - Tập hát: Bài Bài ca học - Dạo đàn, Hs hát lại lời - GV sửa lỗi - Dạo đàn, HS hát - GV treo bảng phụ - Chỉ bảng, HS đọc lời ca lời ( lần) - GV phân tích giai điệu lời ca lời với lơi - Bắt nhịp, hát HS (1 lần) C1: trờng em xa xa cao cao C2: Ngày tháng tới thơng yêu C3: Đùa nô tung tăng ca vang C4: Nhịp bớc bớc nhanh tới trờng - Dạo đàn, HS hát theo nhịp đàn (2 lần) - Gọi nhóm hát, GV sửa lỗi * - Tập hát, kết hợp vận động phụ hoạ + Gõ đệm theo nhịp: - GV nêu y/c, dạo đàn, HS hát gõ đệm nhạc cụ theo nhịp bài.(2 lần) - GV làm mẫu hớng dẫn HS thực Bình minh dâng lên ánh giọt x x sơng long lanh x x - Bắt nhịp, đệm đàn, HS hát nhún theo nhịp đàn (2 lần) - Gọi nhóm lên hát trớc lơp, lớp gõ đệm ( GV nhận xét nhóm) HOT NG CA TRề - HS hỏt th mt bi hỏt - Hc sinh thc hin - Chỳ ý nghe - HS Ghi u bi vo v - Hỏt ụn li - Tp sa sai theo hng dn - c li ca cựng thy - Chỳ ý nghe - Tp hỏt lời - Tp sa sai theo hng dn - Tp hỏt kt hp gừ m theo Nhp - Tp hỏt kt hp nhún theo nhp - Hc sinh thc hin Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên Củng cố - HS nhắc lại tên hát, tên tác giả - GVnhắc lại nội dung, tính chất hát.Thông qua hát,GD tình thơng yêu trờng lớp bè bạn cho HS dặn dò - Nhắc HS học - Hc sinh ghi nh Duyt ca BGH Ngy thỏng - HS chỳ ý nghe Xỏc nhn ca t CM nm 20 Ngy thỏng nm 20 TUN 05 học hát : đếm (Tiết PPCT: 5) Nhạc lời: Văn Chung I MụC TIÊu - HS hát giai điệu, lời ca hát: Đếm Biết hát nhạc sỹ Văn Chung sáng tác - Giúp HS cảm nhận tính chất nhịp nhàng hát nhịp - Qua hát, GD em tình yêu thiên nhiên II CHUN B: - GV: Đàn điện tử Bảng phụ chép hát - HS : Nhạc cụ gõ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT bi Kim tra bi c - Bài: Bài ca học - GV đàn, HS khởi động giọng - Gọi HS hát lại - GV nhận xét, đánh giá HOT NG CA TRề - HS hỏt th mt bi hỏt - HS hát Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên Bi mi: a Gii thiu bi: - GV giới thiệu hát (SGK trang 17) - Sơ lợc vài nét tác giả Văn Chung - Ghi đầu lên bảng b Ni dung bi: * - Tập hát: Bài Đếm - GV dạo đàn, hát mẫu hát (2 lần) - GV treo bảng phụ - Chỉ bảng, HS đọc lời ca( lần) - GV đọc, vỗ tay theo tiết tấu, HS làm theo - GV đàn giai điệu, bắt nhịp cho HS tập hát câu C1: Một ông sáng, hai ông sáng C2: Ba ông sáng, sáng ánh vàng C3: Bốn ông sáng sao, sáng C4: Kìa sáu ông sáng sao, trời cao - Dạo đàn, HS hát theo nhịp đàn (2 lần) - Gọi nhóm hát, GV sửa lỗi b) Tập hát, kết hợp gõ đệm , phụ hoạ hát + Gõ theo nhịp 3: - GV làm mẫu, hớng dẫn HS - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ - GV đàn giai điệu, HS đệm nhạc cụ (2lần) - Gọi nhóm hát, lớp gõ đệm Một ông sáng, hai ông sáng x x x x + Tập phụ hoạ hát - GV làm mẫu hớng dẫn HS thực vận động chỗ ( SGK trang 48) - Bắt nhịp,đệm đàn, HS hát thực phụ hoạ (2lần) - Gọi HS lên hát trớc lớp ( GV nhận xét nhóm) Củng cố Câu hỏi: Hôm học hát gì, hát nhạc sỹ sáng tác? - GVnhắc lại nội dung, tính chất hát dặn dò (3 phút) - Nhắc HS ôn - Chỳ ý nghe - HS Ghi u bi vo v - Chỳ ý nghe - c li ca cựng thy - Tp hỏt tng cõu - Chỳ ý nghe - Tp sa sai theo hng dn - Tp hỏt kt hp gừ m theo nhp - Tp hỏt kt hp vận động phụ hoạ hát - Hc sinh thc hin - HS chỳ ý nghe - Hc sinh ghi nh TUN 06 Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên ễN TP BI HT: M SAO TRề CHI M NHC (Tit PPCT: 6) I MC TIấU - HS thuc bi, th hin ỳng tớnh cht nhc iu ca bi hỏt - HS vui v, ho hng tham gia trũ chi õm nhc - Qua cỏc hot ng, GD tinh thn th cho HS II CHUN B: - GV: n in t - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT bi Kim tra bi c - Bài: m - GV đàn, HS khởi động giọng - Gọi HS hát lại - GV nhận xét, đánh giá Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc - Ghi u bi lờn bng b Ni dung bi: * - ễn bi hỏt: m - GV n, HS hỏt li bi(1 ln) - GV n, sa li cho HS - Do n, HS hỏt (2 ln) - GV nờu y/c, HS nhỏc li cỏch gừ m theo nhp - GV n, HS hỏt kt hp gừ m nhc c(2 ln) - Gi tng nhúm lờn trỡnh by bi trc lp - Gi HS lờn hỏt n ca trc lp - GV hng dn HS va c va gừ theo tit tu b) Trũ chi õm nhc (13 phỳt) + c li bi hỏt theo tiột tu: x x x x x x x HOT NG CA TRề - HS hỏt th mt bi hỏt - HS hát - Chỳ ý nghe - HS Ghi u bi vo v - Hỏt ụn li - Tp sa sai theo hng dn - HS nhỏc li cỏch gừ m theo nhp - Tp hỏt hỏt kt hp gừ m - Tp hỏt kt hp gừ m theo TT x Mt ụng sỏng, hai ụng sỏng Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên + Trũ chi hỏt õm a; u; i: - GV vit lờn bng õm núi trờn dựng thc ch vo tng õm hiu lnh, HS nhanh chúng nhn lnh hỏt (u tiờn hỏt - Tp hỏt kt hp chi Trũ chi li ca, sau ú hỏt theo õm a, u, i) Mt ụng sỏng hai ụng sỏng a a a a a a a a u u u u u u u u - Hc sinh thc hin Cng c - GV nhc li ni dung bi hc - Nhn xột gi hc - HS chỳ ý nghe Dn dũ: (2phỳt) - Nhc HS v hoc bi - Hc sinh ghi nh TUN 07 HC HT BI : G GY (Tit PPCT:7) Dõn ca Cng (Lai Chõu) Li mi: Huy Trõn I MC TIấU - HS hỏt ỳng giai iu, li ca ca bi hỏt: G gỏy -HS bit bi hỏt G gỏy l bi hỏt dõn ca ca ng bo Cng tnh Lai Chõu - Qua bi hỏt giỳp cỏc em thờm yờu quớ cỏc lm iu dõn ca II CHUN B: - GV: n in t Bng ph chộp bi hỏt bn hnh chớnh Vit Nam - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT bi Kim tra bi c - Bi: m - GV n, HS ng ging - Gi HS hỏt li bi - GV nhn xột, ỏnh giỏ Bi mi: HOT NG CA TRề - HS hỏt th mt bi hỏt - HS hát Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 10 a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc - Ghi u bi lờn bng b Ni dung bi: * ễn li 1, hỏt li bi hỏt: Ch ong nõu vem - GV n, HS hỏt li li 1(1 ln) - GV n, sa li cho HS - Do n, HS hỏt (1 ln) - HS m SGK trang 22 - Gii thiu v nờu y/c, HS c li ca - GV so sỏnh li ca, giai iu ca li v - GVnờu y/c, HS hỏt li theo n(1 ln) - GV sa li, o n cho HS hỏt li * Tp hỏt, ng ph ho bi hỏt - GV nờu y/c, Do n, HS hỏt gừ m theo nhp (1 ln) - GV n, HS hỏt ng theo nhp n (1 ln) - Gi mt nhúm lờn trỡnh by bi trc lp (HS ,GV nhn xột) - Chỳ ý nghe - HS Ghi u bi vo v - Hỏt ụn li - Tp sa sai theo hng dn - Hc sinh thc hin - Hỏt li - HS hỏt li - Tp hỏt kt hp gừ m - HS hỏt ng theo - Mt nhúm lờn trỡnh by bi Nghe nhc - GV bt b nh ca n cho HS nghe cỏc bi hỏt: Hnh khỳc ti trng ; Mỏi trng mn yờu ; i cy - HS nu nhn xột sau nghe giai iu tng - HS chỳ ý nghe bi ( GV gi ý cho HS) + Cõu hi: Em hóy nờu cm ngh ca mỡnh nghe giai iu ca bi hỏt? - Hc sinh thc hin Cng c - Hc sinh thc hin - GV nhc li ni dung, tớnh cht bi hỏt - HS chỳ ý nghe - Hc sinh ghi nh 5.dn dũ: - GV nhn mnh, nhn xột gi hc - Nhc HS v hc bi TUN 27 HC HT: TING HT BN Bẩ MèNH (Tit PPCT:27) t li mi: Lờ Hong Minh I MC TIấU: Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 42 - HS hỏt ỳng giai iu, li ca ca bi hỏt - HS bit hỏt kt hp v tay hoc gừ m theo bi hỏt II CHUN B: - GV: n in t Bng ph chộp bi hỏt - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY 1.n nh t chc - GV kim tra s s - Cho HS hỏt TT bi 2.Kim tra bi c: Bi: Ch ong nõu v em - GV n, HS hỏt li bi (1 ln) - Gi HS trỡnh by bi hỏt - GV nhn xột, ỏnh giỏ Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hỏt - Ghi u bi lờn bng, n hỏt mu bi hỏt b Ni dung bi: * Tp hỏt: Bi Ting hỏt bn bố mỡnh - GV treo bng ph - Ch bng, HS c li ca (2 ln) - GV n, hỏt mu hng dn HS tng cõu C1: Trong khụng gian thõn ỏi C2: Mt li m ru gic say C3: Mt n chim hin lnh C4: Mt chi non lỏ cỏnh (on gm cõu, giai iu nh li 1) - Bt nhp, HS hỏt li bi (1ln) - Do n, HS hỏt li bi (2 ln) - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li - Luyn cỏ nhõn HOT NG CA TRề - HS hỏt th mt bi hỏt - HS hát - Chỳ ý nghe - HS Ghi u bi vo v - Chỳ ý nghe - c li ca cựng GV - Tp hỏt tng cõu - Hỏt ghộp bi hỏt - Hc sinh thc hin - Tp sa sai theo hng dn * Tp hỏt kt hp gừ m nhc c + Gừ m theo phỏch: - GV lm mu, hng dn HS Trong khụng gian bay bay, mt x x xx x - Bt nhp, HS hỏt, gừ nhc c (1 ln) - Chỳ ý nghe Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 43 - GV dn, HS hỏt, v tay, gừ m nhc c (2 ln) - Tp hỏt kt hp gừ m theo phỏch + V tay theo tit tu li ca : - Hc sinh thc hin - GV lm mu, hng dn HS Trong khụng gian bay bay - Chỳ ý nghe x x x x x - GV n giai iu, HS v tay, gừ nhc c v nhm theo tit tu (1ln) - Bt nhp, hỏt, v tay cựng HS (2ln) - GV nờu y/c, Do n, HS hỏt ng theo nhp n (1 ln) -Tp hỏt kt hp gừ m theo tit tu bi hỏt -Hc sinh thc hin Cng c - GV nờu cõu hi Cõu hi: Em hóy nờu ngha li ca v tớnh cht ca bi hỏt Ting hỏt bn bố mỡnh? dn dũ - GV nhn mnh, nhn xột gi hc - Nhc HS v hc bi - HS nhn xột v li ca, t/c giai iu ca bi hỏt Hc sinh ghi nh TUN 28 ễN TP BI HT: TING HT BN Bẩ MèNH TP K KHUễNG NHC V VIT KHO SON (Tit PPCT: 28) I MC TIấU: - HS thuc bi, hỏt ỳng giai iu v li ca ca bi hỏt - Bit trỡnh by bi hỏt kt hp ng th hin bi hỏt mt cỏch sinh ng - Bit k khuụng nhc, vit ỳng khoỏ son II CHUN B: - GV: n in t - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY 1.n nh t chc - GV kim tra s s - Cho HS hỏt TT bi Kim tra bi c: HOT NG CA TRề - HS hỏt th mt bi hỏt Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 44 - Bi: Ting hỏt bn bố mỡnh - GV n, HS hỏt li bi(1ln) - Gi HS hỏt trc lp - GV nhn xột, ỏnh giỏ Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc - Ghi u bi lờn bng b Ni dung bi: * ễn bi hỏt: Ting hỏt bn bố mỡnh - GV n, HS hỏt li bi (1 ln) - GV n, sa li cho HS - Do n, HS hỏt (1 ln) - GV nờu y/c, Do n, HS hỏt gừ m theo nhp (1 ln) - GV nờu y/c, hng dn HS ph ho bi hỏt (SGV trang 64) - GV n, HS hỏt ng ph ho theo nhp n (2 ln) - Gi tng nhúm lờn trỡnh by bi trc lp (HS ,GV nhn xột) - HS hỏt - Chỳ ý nghe - HS Ghi u bi vo v - Hỏt ụn bi hỏt - Tp sa sai theo hng dn - Tp hỏt kt hp gừ m - Tp hỏt kt hp vận động phụ hoạ hát - HS thc hin - Tng nhúm thc hin *Tp k khuụng nhc v vit khoỏ son - GV nhc li t/c ca khuụng nhc - GV k khuụng lờn bng, va k va hng dn HS (nm dũng k cỏch u, rng khong - HS chỳ ý nghe 1ụ li) -HS quan sỏt khe khe khe khe GV quan sỏt, hng dn HS k khuụng vo v - -HS k khuụng nhc vo v - GV vit khoỏ son, va vit va hng dn HS vit lờn khuụng nhc -HS quan sỏt v thc hin - Gi HS lờn vit khoỏ son vo khuụng nhc trờn bng lp -HS thc hin (HS nhn xột, GV nhn xột ỏnh giỏ) Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 45 Cng c - GV nhc li ni dung bi hc -HS chỳ ý nghe dn dũ: - Nhn xột gi hc - Nhc HS v hoc bi -HS ghi nh TUN 29 TP VIT CC NT NHC TRấN KHUễNG NHC (Tit PPCT: 29) I MC TIấU: - HS nh tờn nt, hỡnh nt v v trớ cỏc nt trờn khuụng nhc II CHUN B: - GV: Kốn Melodion - Bng ph chộp bi v III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY 1.n nh t chc - GV kim tra s s - Cho HS hỏt TT bi Kim tra bi c: - Bi: Ting hỏt bn bố mỡnh - GV n, HS hỏt li bi(1ln) - Gi HS hỏt trc lp - GV nhn xột, ỏnh giỏ Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc - Ghi u bi lờn bng b Ni dung bi: * Tp ghi nh hỡnh nt, tờn nt trờn khuụng nhc: + Bi 1: HOT NG CA TRề - HS hỏt th bi - HS hỏt li bi - HS hỏt - HS chỳ ý nghe v ghi u bi vo v + Bi 2: Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 46 - GV treo bng ph - Nờu y/c, hng dn HS nhn xột v v trớ, hỡnh nt v nờu tờn cỏc nt nhc bi - GV nhc li, nhn mnh - GV kốn cho HS nghe cao trng cỏc nt bi v nờu cõu hi - HS nờu nhn xột v trng ca nt en vi nt trng - GV nhc li, cht ý - GV ch v trớ dũng, khe trờn khuụng bn tay, HS nờu tờn cỏc nt tng ng * Tp vit cỏc nt nhc trờn khuụng - HS quan sỏt - HS nhn xột - HS chỳ ý nghe - HS nhn xột - HS theo dừi v nờu tờn nt - GV y/c HS k khuụng nhc vo v - GV c tờn v hỡnh nt cho HS vit lờn - HS k khuụng nhc khuụng - HS thc hin - GV quan sỏt, hng dn HS vit cỏc nt - GV gi HS lờn vit vo khuụng trờn bng lp - HS lờn bng (HS nhn xột, GV nhn xột ỏnh giỏ) Cng c : - GV nhc li ni dung bi hc dn dũ - Nhn xột gi hc - Nhc HS v hoc bi Duyt ca BGH Ngy thỏng nm 20 - HS ghi nh Xỏc nhn ca t CM Ngy thỏng nm 20 TUN 30 K CHUYN M NHC: CHNG OểC- PHấ V CY N LIA NGHE NHC (Tit PPCT: 30) I MC TIấU - Bit ni dung cõu chuyn - Nghe mt ca khỳc thiu nhi qua bng a hoc GV hỏt Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 47 II CHUN B: - GV: n LK55 III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY 1.n nh t chc - GV kim tra s s - Cho HS hỏt TT bi 2.Kim tra bi c - Bi: Ting hỏt bn bố mỡnh - GV n, HS ng ging - Gi HS hỏt - GV nhn xột, ỏnh giỏ Bi mi a.Gii thiu bi - GV gii thiu bi hc - Ghi u bi lờn bng b.Ni dung bi * K chuyn: Chng Oúc- phờ v cõy n lia - GV c chõm, din cm cõu chuyn - GV gi HS c chuyn (1 HS ) - GV cho HS xem tranh cõy n Lia - GV nờu cõu hi HS tr li Cõu hi: + Ting n ca Oúc- Phờ nh th no? + Vỡ Oúc- Phờ ó cm hoỏ c lóo lỏi ũ v Diờm Vng - GV nhn xột, cht ý - Gi HS k li chuyn (k ni tip) HOT NG CA TRề - HS hỏt TT bi - 3HS hỏt - HS chỳ ý nghe v ghi u bi vo v - HS chỳ ý nghe - 1HS c - HS quan sỏt - HS tr li * Nghe nhc - HS thc hin Bi: + Ngụi nh chung ca chỳng ta + Ting chuụng ngon c - GV bt b nh ca n cho HS nghe Sau mi bi , GV nờu cõu hi cỏc em nờu nhn xột ca mỡnh Cõu hi: Em hóy nờu cm nhn ca minh sau - HS chỳ ý lng nghe nghe bi nhc trờn? - GV nờu tớnh cht giai iu tng bi Cng c - GV nhc li ni dung bi hc Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 48 dn dũ - Nhn xột gi hc - Nhc HS v hoc bi - HS ghi nh TUN 31 ễN TP BI HT: CH ONG NU V EM Bẫ; TING HT BN Bẩ MèNH ễN TP CC NT NHC (Tit PPCT: 31) I MC TIấU: - HS nh, thuc v th hin chun xỏc giai iu, li ca ca bi hỏt - Tp biu din bi hỏt - ễn cỏc nt nhc II CHUN B: - GV: n in t Bng ph chộp cỏc nt nhc - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY 1.n nh t chc - GV kim tra s s - Cho HS hỏt TT bi Kim tra bi c: - GV hng dn HS ng ging ( GV kim tra gi hc) Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc - Ghi u bi lờn bng b Ni dung bi: * ễn bi hỏt: Ch ong nõu v em - GV n, HS hỏt li bi (1ln) - GV n, sa li cho HS - GV nờu y/c, Do n, HS hỏt gừ m theo nhp (1ln) - GV nờu y/c, Do n, HS hỏt gừ m theo nhp.(1 ln) - GV chia on v cho HS hỏt ni tip - GVnờu y/c, HS hỏt ng theo nhp HOT NG CA TRề - HS hỏt th mt bi hỏt - Chỳ ý nghe - HS Ghi u bi vo v - Hỏt ụn - Tp sa sai theo hng dn - Tp hỏt kt hp gừ m - HS thc hin Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 49 - Gi tng nhúm lờn trỡnh by bi trc lp (HS ,GV nhn xột) - Tp hỏt kt hp vận động phụ hoạ hát * ễn bi: Ting hỏt bn bố mỡnh (GV cho HS ụn li bi hỏt, gừ m, - Tng nhúm thc hin ng theo nhp v lờn trỡnh by bi trc lp) * ễn cỏc nt nhc - HS thc hin - GV ghi bng cỏc hinh nt : - HS chỳ ý theo dừi - Nờu y/c, HS nờu tờn cỏc hỡnh nt - HS thc hin - GV nhn xột, nhc li - GV ch v trớ trờn khuụng bn tay, HS nờu tờn cỏc nt nhc tng ng - HS nhc li tờn nt - GV ttreo bng ph, ch bng, HS c tờn, hỡnh cỏc nt nhc - Gi tng HS nờu tờn,hỡnh nt - HS c (HS, GV nhn xột,ỏnh giỏ) Cng c - GV nhc li ni dung bi hc -HS chỳ ý nghe dn dũ: - Nhn xột gi hc - Nhc HS v hoc bi TUN 32 HC HT DO A PHNG T CHN: CNG MA VUI (Tit PPCT: 32) Dõn ca ấ-ờ Li mi: Lờ Ton Hựng I MC TIấU: - HS hỏt ỳng giai iu, li ca ca bi hỏt - HS bit va hỏt va gừ ờm theo nhp ca bi II CHUN B: - GV: n in t Bng ph chộp bi hỏt - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1.n nh t chc Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 50 - GV kim tra s s - Cho HS hỏt TT bi 2.Kim tra bi c: Bi: Ting hỏt bn bố mỡnh - GV n, HS hỏt li bi (1 ln) - Gi HS trỡnh by bi hỏt - GV nhn xột, ỏnh giỏ Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hỏt - Ghi u bi lờn bng, n hỏt mu bi hỏt b Ni dung bi: *Tp hỏt: BiCựng mỳa vui - GV treo bng ph - Ch bng, HS c li ca (2 ln) - GV n, hỏt mu hng dn HS tng cõu C1: Cựng mỳa vui ờm ngy tng bng C2: Cựng mỳa vui liờn hoan tng bng C3: Bc u bc nhp nhng C4: Ca loong toong tựng Ca loong toong tung.Ca loong toong tựng - Bt nhp, HS hỏt li bi (1ln) - Do n, HS hỏt li bi (2 ln) Chỳ ý: Cõu gm tit nhc, cỏc ting hỏt khú cú oong, GV viờn hỏt mu nhiu ln cho HS nghe - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li - Luyn cỏ nhõn * Tp hỏt kt hp v tay, gừ m theo nhp Cựng mỳa vui ờm tng bng x x x x - GV lm mu, hng dn HS - Bt nhp, HS hỏt, gừ nhc c (1ln) - GV dn, HS hỏt, v tay, gừ m nhc c (2 ln) - GV nờu y/c, Do n, HS hỏt ng theo nhp n (2 ln) - HS hỏt th mt bi hỏt - HS hát - Chỳ ý nghe - HS Ghi u bi vo v - Chỳ ý nghe - c li ca cựng GV - Tp hỏt tng cõu - Hỏt ghộp bi hỏt - Hc sinh thc hin - Tp sa sai theo hng dn - Chỳ ý nghe - Tp hỏt kt hp gừ m theo phỏch - Hc sinh thc hin Cng c - GV nờu cõu hi Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 51 Cõu hi: Em hóy nờu ngha li ca v tớnh cht ca bi hỏt Cựng mỳa vui? - GV nhn mnh, nhn xột gi hc dn dũ: - Nhc HS v hc bi - HS nhn xột v li ca, t/c giai iu ca bi hỏt - Hc sinh ghi nh TUN 33 ễN TP CC NT NHC TP BIU DIN BI HT (Tit PPCT: 33) I MC TIấU: - HS nh tờn nt, hỡnh nt v v trớ cỏc nt nhc trờn khuụng - Tp biu din mt vi bi hỏt ó hc II CHUN B: - GV: n in t - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY 1.n nh t chc - GV kim tra s s - Cho HS hỏt TT bi Kim tra bi c: Bi: Cựng mỳa vui - GV hng dn HS ng ging - Gi HS hỏt ( GV nhn xột, ỏnh giỏ tng em) Bi mi: a Gii thiu bi: HOT NG CA TRề - HS hỏt TT bi - HS hỏt - GV gii thiu bi hc - Ghi u bi lờn bng - HS chỳ ý nghe v ghi u bi vo b Ni dung bi: v * ễn cỏc nt nhc - GV ghi bng cỏc hinh nt : en, trng múc n v múc kộp - Nờu y/c, HS nờu tờn cỏc hỡnh nt Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 52 - GV nhn xột, nhc li v n so sỏnh trng cỏchỡnh nt - GV ch v trớ trờn khuụng bn tay, HS nờu tờn cỏc nt nhc tng ng - GV k khuụng nhc, ghi ln lt nt lờn khuụng - GV nờu y/c, HS nờu tờn, hỡnh cỏc nt nhc - GV n cao cỏc nt, HS c theo n (2 ln) *Tp biu din bi hỏt: - GV nờu y/c thc hin tit mc vi cỏc bi hỏt ó hc - Gi HS lờn trỡnh by bi trc lp (HS ,GV nhn xột) Cng c - GV nhc li ni dung bi hc - Nhn xột gi hc dn dũ: - Nhc HS v hoc bi Duyt ca BGH Ngy thỏng - HS thc hin - HS chỳ ý nghe - HS nhn xột - HS thc hin - HS thc hin - HS c - HS thc hin - HS chỳ ý nghe Xỏc nhn ca t CM nm 20 Ngy thỏng nm 20 TUN 34 ễN TP V BIU DIN BI HT I MC TIấU: - - HS nh,thuc li ca, hỏt ỳng giai iu ca 12 bi hỏt ó hc chng trỡnh m nhc lp 2; - HS bit biu din bi hỏt - GV ỏnh giỏ kh nnghc tpb mụn ca HS Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 53 II CHUN B: - - GV: n in t - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: thc n ca, song ca v tam ca - GV nhn xột, ỏnh giỏ tng HS Cng c - GV nhc li dung bi dn dũ - Nhn xột gi hc - Nhc HS v hc bi - HS lờn bng thc hin - HS chỳ ý nghe TUN 35 ễN TP V BIU DIN BI HT I MC TIấU: - - HS nh,thuc li ca, hỏt ỳng giai iu ca 12 bi hỏt ó hc chng trỡnh m nhc lp 3; - HS bit biu din bi hỏt - GV ỏnh giỏ kh nnghc tpb mụn ca HS Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 54 II CHUN B: - - GV: n in t - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề n nh t chc Kim tra bi c: - GV n, HS ng ging Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu ni dung bi hc - Ghi u bi lờn bng b Ni dung bi: * ễn cỏc bi hỏt: Em yờu trng em,Cựng mỳa hỏt di trng,Ch ong nõu v em bộ, Ting hỏt bn bố mỡnh, GV n, cho HS hỏt li tng bi, va hỏt va v tay, gừ m nhc c theo kiu ờm ca tng bi - Gi HS lờn bng thc hin bi hỏt theo hỡnh thc n ca, song ca v tam ca - GV nhn xột, ỏnh giỏ tng HS Cng c - GV nhc li dung bi dn dũ - Nhn xột gi hc - Nhc HS v hc bi Duyt ca BGH Ngy thỏng nm 20 - HS hỏt TT mt bi - HS thc hin - HS chỳ ý nghe v ghi u bi vo v - HS hỏt ụn tng bi - HS lờn bng thc hin - HS chỳ ý nghe Xỏc nhn ca t CM Ngy thỏng nm 20 Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 55 Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 56 [...]... tng cõu - Hỏt ghộp bi hỏt - Hc sinh thc hin - Tp sa sai theo hng dn - Chỳ ý nghe - Tp hỏt kt hp gừ m theo nhp 3 bi hỏt - Hc sinh thc hin Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 18 + Trũ chi v tay theo nhp 3 - GV lm mu Hng dn HS ( Phỏch 2 v 3 v nh vo lũng bn tay) - m: 1 2 3; 1 2 3 - V tay: x - - x - 4 Cng c - GV nờu cõu hi, HS tr li Cõu hi : Em hóy nờu cm nhn ca mỡnh v li ca v tớnh cht... TP 3 BI HT : BI CA I HC; M SAO; G GY (Tit PPCT: 9) I MC TIấU - HS thuc bi, hỏt ỳng giai iu, th hiờn ỳng tớnh cht ca 3 bi hỏt: Bi ca i hc; m sao; G gỏy - Bit hỏt kt hp v tay, gừ m tng bi - HS tp th hin bi hỏt trc lp II CHUN B: - GV: n in t - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1 n nh t chc - HS hỏt tp th mt bi hỏt Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 13. .. TUN 13 ễN TP HT BI : CON CHIM NON (Tit PPCT: 13) I MC TIấU - HS hỏt ỳng giai iu, li ca ca bi hỏt: Con chim non - HS bit gừ m theo tnhp 3/ 4, Tp vn ng theo nhp bi hỏt II CHUN B: - GV: n in t Bng ph chộp bi hỏt - HS : Nhc c gừ III TIN TRèNH DY- HC: Đoàn Văn Hiến - Tiểu học... ni dung bi hc 5.dn dũ: - Nhn xột gi hc - Nhc HS v hoc bi - HS quan sỏt - Hc sinh thc hin - Hc sinh ghi nh Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 35 TUN 23 GII THIU MT S HèNH NT NHC BI C THấM: DU B NHA- CHUNG T Kè (Tit PPCT: 23) I MC TIấU: - HS nhn bit c mt s hỡnh nt nhc: Nt trng, nt en, múc n, múc kộp -HS bit.ni dung chuyn II CHUN B: - Kốn Melodion - Mt s hỡnh nt nhc bng bỡa cng III... hỏt thnh nhiu tit nh dy cho HS) - Bt nhp, HS hỏt li bi (1 ln) - Do n, HS hỏt theo nhp n (2 ln) - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li - HS hỏt cỏ nhõn * - Tp hỏt,gừ m theo nhp 3 bi hỏt - GV lm mu, hng dn HS ( Phỏch 1, u ụ nhp gừ mnh, phỏch 2 v 3 gừ nh) Bỡnh minh lờn cú con chim non x - x - Bt nhp, hỏt v tay cựng HS - GV dao n, HS hỏt ,gừ m (2 ln) - Gi tng nhúm hỏt, c lp gừ m - chia lp 2 na,na hỏt na gừ m HOT... HS nờu tớnh cht ca bi 5 Dn dũ: - GV nhc li, nhc HS v hc bi Ngày giảng: Thứ ngày tháng - Chỳ ý nghe - HS Ghi u bi vo v - Chỳ ý nghe - c li ca cựng thy Tp hỏt tng cõu - Tp sa sai theo hng dn - Chỳ ý nghe - Tp hỏt kt hp gừ m theo phỏch - Tp hỏt kt hp gừ m theo nhp - Hc sinh thc hin - HS chỳ ý nghe - Hc sinh ghi nh TUN 08 năm 2011 Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 11 ễN TP BI HT :... khi ng ging - Gi 1 HS hỏt li bi - GV nhn xột, ỏnh giỏ 3 Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hỏt - Ghi u bi, s lc vi nột v tỏc gi - Do n, hỏt mu bi hỏt b Ni dung bi: a) Tp hỏt: Bi Lp chỳng ta on kt - GV treo bng ph - Ch bng, HS c li ca( 2 ln) - GV n giai iu, bt nhp cho HS tp hỏt tng cõu C1: Lp chỳng mỡnh tỡnh thõn C2: Lp chỳng mỡnh anh em mt nh C3: y tỡnh thõn tiờn ti C4: Quyt kt on trũ ngoan - Bt... n, HS khi ng ging - Gi 2 HS hỏt li bi - GV nhn xột, ỏnh giỏ 3 Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hỏt - Ghi u bi bi lờn bng b Ni dung bi: * - ễn tp: Bi Con chim non - GV do n, HS hỏt li bi (1 ln) - Sa li ( Chỳ ý nhc HS th hin bi hỏt mt cỏch vui ti, sụi ni phự hp vi li ca ca bi hỏt) - Do n, HS hỏt li - GV nờu y/c, HS nhc li cỏch gừ m nhp 3 bi hỏt - Dao n,HS hỏt kt hp gừ m (2ln) - GV nờu y/c, n giai... HS hỏt li bi - GV nhn xột, ỏnh giỏ 3 Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hỏt - GVs lc v xut s bi hỏt , v cuc sng sinh hot ca ng bo Thỏi - Ghi u bi bi lờn bng b Ni dung bi: * - Tp hỏt: Bi Ngy mựa vui - Do n, hỏt mu bi hỏt - GV treo bng ph - Ch bng, HS c li ca (2 ln) - GV n giai iu, bt nhp cho HS tp hỏt tng cõu C1: Ngoi ng lỳa trong vn C2: Nụ nc trờn ng mong ch C3: Hi mựa rn rng yờu thng C4: Ngy mựa... ging - Gi 2 HS hỏt li bi - GV nhn xột, ỏnh giỏ 3 Bi mi: a Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hỏt - Ghi u bi bi lờn bng b Ni dung bi: * - Tp hỏt: Li 2 bi Ngy mựa vui - GV do n, HS hỏt li li 1(1 ln) - GV n, sa li cho HS - Do n, HS hỏt (1 ln) - GV nờu y/c, Do n, HS hỏt gừ m theo nhp - HS m tp bi hỏt trang 16 C1: Nhp nhng nhng reo ci C2: Ai gỏnh lỳa v thúc vng C3: Hi mựa rn rng yờu thng C4: Ngy mựa rn rng vui
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CẢ NĂM, GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CẢ NĂM,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN