Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

79 717 0
Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tuần: 1 Ngày soạn: 16/ 08/ 2014 Tiết: 1 Ngày dạy: 18, 20/ 08/ 2014 Tên bài: LÝ THUYẾT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết một số lợi ích của việc tham gia và thường xuyên tập luyện TDTT. 2. Kỹ năng: - Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung. - Tự giác, tích cực trong giờ học. II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: phòng học lớp 6 2. Phương tiện: Đồng hồ, SGV, một số tài liệu có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy : Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học: Lý thuyết: Lợi ích tác dụng của TDTT. 2’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói II. PHẦN CƠ BẢN 1. Lý thuyết: Lợi ích của TDTT. - Lợi ích góp phần góp phần giáo dục hình thành nhân cách học sinh. - Cái quý nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ. Có sức khỏe tốt sẻ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển và ngực lại. - Khi tham gia hoạt động TDTT đòi hỏ học sinh phải có tính kỷ luật cao, tinh thần và trách nhiệm 40’ - GV nêu ra một số câu hỏi gợi ý để học sinh trả lời X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ GV - Phương pháp lời nói GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà, trung thực. - Tập luyện TDTT thường xuyên, có kế hoạch giúp cho các em có một nếp sống lành mạnh vui tươi, học tập và làm việc có khoa học. - Tập luyện TDTT có tác dụng phòng chóng, chửa bệnh và phát triển các tố chất thể lực của cơ thể như SN, SM, SB, sự khéo léo chính xác. - Theo em TDTT có tác dụng góp phần nang cao chất lượng học tập của các môn học khác hay không? Tại sao? - Tập luyện TDTT có tác dụng gì đến cơ thể ngươi tập? - GV tóm lại cho học sinh nắm và ghi chép. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 3’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tuần: 1 Ngày soạn: 16/ 08/ 2014 Tiết: 2 Ngày dạy: 18, 20/ 08/ 2014 Tên bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, đứng nghĩ. Quay phải, quay trái, quay đằng sau. Cách báo cáo xin phép ra vào lớp. - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, đứng nghĩ. Quay phải, quay trái, quay đằng sau. Cách báo cáo xin phép ra vào lớp. - Thực hiện được các động tác vươn thở, tay, ngực. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy : Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học: - ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng 10’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức hàng, điểm số. Đứng nghiêm, đứng nghĩ. Quay phải, quay trái, quay đằng sau. Cách báo cáo xin phép ra vào lớp. - Bài TD: Học 3 động tác vươn thở, tay, ngực. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 2 l x 8 n 2 l x 8 n 60 s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt II. PHẦN CƠ BẢN 1. ĐHĐN: - Tập hợp hàng dọc. Khẩu lệnh: “Thành 1,2,3…hàng dọc tập hợp” Động tác: - Dóng hàng. Khẩu lệnh: “Nhìn trước…thẳng” Động tác: Khẩu lệnh: “Thôi” Động tác: - Điểm số. Khẩu lệnh: Từng hàng ( cả lớp) từ trên xuống dưới từ 1→ hết điểm số. Từng hàng (cả lớp) từ trên xuống dưới theo chu kỳ 2, 3… điểm số. Động tác: - Đứng nghiêm: Khẩu lệnh: “Nghiêm…” Động tác. - Đứng nghĩ: Khẩu lệnh: “Nghĩ…” - Quay phải (trái). Khẩu lệnh: “Bên phải(trái)… quay” 32’ 16’ 2 l – 6 l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói - GV phân tích, làm mẫu kỷ thuật động tác cho học sinh. - Học sinh thực hiện. GV quan sát nhắc nhỡ sữa chữa cho học sinh. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức Động tác: - Quay đăng sau: Khẩu lệnh”Đằng sau…quay” - Cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp. 2. Bài TD a. Động tác vươn thở. CB 1 2 3 4 b. Động tác tay CB 1 2 3 4 c. Động tác ngực CB 1 2 3 4 16’ 1 l – 2 l 2 l – 4 l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp phân tích, làm mẫu động tác cho học sinh quan sát. - Phương pháp tập luyện đồng loạt. GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 3’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tuần: 2 Ngày soạn: 22/ 08/ 2014 Tiết: 3 Ngày dạy: 25, 28/ 08/ 2014 Tên bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Dàn và dồn hàng. - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng. - Biết cách thực hiện chạy vòng số 8. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Dàn và dồn hàng. - Thực hiện được các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng. - Thực hiện cơ bản đúng chạy vòng số 8. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy : Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học: - ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Dàn và dồn hàng. - Bài TD: Ôn tập 3 động tác, Học: 2 động tác chân, bụng. - Chạy bền: Chạy vòng số 8. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ 2 l x 8 n 2 l x 8 n 60 s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt II. PHẦN CƠ BẢN 1. ĐHĐN: - Tập hợp hàng ngang. Khẩu lệnh: “Thành 1,2,3…hàng ngang tập hợp” Động tác: - Dóng hàng. Khẩu lệnh: “Nhìn phải…thẳng” Động tác: Khẩu lệnh: “Thôi” Động tác: - Điểm số. Khẩu lệnh: Từng hàng ( cả lớp) từ phải sang trái từ 1→ hết điểm số. Từng hàng ( cả lớp) từ phải sang trái theo chu kỳ 2, 3… điểm số. Động tác: - Dàn hàng: Khẩu lệnh: “Em A làm chuẩn dãn 32’ 14’ 2 l – 4 l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói - GV phân tích, làm mẫu kỷ thuật động tác cho học sinh. - Học sinh thực hiện. GV quan sát nhắc nhỡ sữa chữa cho học sinh. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức cách 1 cánh tay (1 sải tay)… dàn hàng” Động tác: - Dồn hàng: Khẩu lệnh: “Em A lam chuẩn… dồn hàng’ Động tác: 2. Bài TD: Ôn tập: Động tác vươn thở, tay, ngực. Học: + Động tác c hân CB 1 2 3 4 + Động tác bụng CB 1 2 3 4 3. Chạy bền: - Chạy vòng số 8. - Thả lỏng: Vừa đi vừa dang tay ngang hít vào bằng mũi, buông tay xuống thở ra bằng miệng. 12’ 2 l – 4 l 1l – 2 l 2 l – 4 l 6’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp tập luyện đồng loạt. GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp phân tích, làm mậu động tác cho học sinh quan sát. - Phương pháp tập luyện đồng loạt. GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. (Chạy vòng số 8) - Phương pháp phân nhóm giới tính. - GV quan sát xử lý tình huống. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3’ X X X X X X X X X X X X X X X X GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức 3. Xuống lớp. X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 2 Ngày soạn: 22/ 08/ 2014 Tiết: 4 Ngày dạy: 25, 28/ 08/ 2014 Tên bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết khẩu lệnh và cách thực hiện giậm chân tại chổ. Đi đều – đứng lại. - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được giậm chân tại chổ. Đi đều – đứng lại. - Thực hiện được các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy : Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học: - ĐHĐN: Giậm chân tại chổ. Đi đều – đứng lại. - Bài TD: Ôn tập, Học: động tác vặn mình, phối hợp. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ 2 l x 8 n 2 l x 8 n 60 s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt II. PHẦN CƠ BẢN 1. ĐHĐN: - Giậm chân tại chỗ. Khẩu lệnh: Động tác: - Đi đều - đứng lại. Khẩu lệnh: Động tác: 2. Bài TD: Ôn tập: Động tác vươn thở, tay, ngực. 32’ 18’ 1 l – 2 l 14’ 2 l – 4 l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói - GV phân tích, làm mẫu kỹ thuật động tác cho học sinh. - Học sinh thực hiện. GV quan sát nhắc nhỡ sữa chữa cho học sinh. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG [...]... Xuống lớp - GV hướng dẫn học sinh thực hiện trò chơi (Chạy vòng số 8) - Phương pháp phân nhóm giới tính - GV quan sát xử lý tình huống 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Tuần: 3 Tiết: 6 20 14 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Ngày soạn: 28/ 08/ 20 14 Ngày dạy: 04, ... cho học sinh 6 (Chạy vòng số 8) - Phương pháp phân nhóm giới tính - GV quan sát xử lý tình huống GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Nội dung giảng dạy III PHẦN KẾT THÚC 1 Nhận xét 2 Dặn dò 3 Xuống lớp TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói Rút kinh nghiệm: Tuần: 4 Tiết: 8 20 14 Ngày soạn: 06/ 09/ 20 14 Ngày dạy:... thân III PHẦN KẾT THÚC 1 Nhận xét 2 Dặn dò 3 Xuống lớp X 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói Rút kinh nghiệm: Tuần: 6 Tiết: 12 20 14 Ngày soạn: 19/ 09/ 20 14 Ngày dạy: 22, 25/ 09/ Tên bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Biết khẩu lệnh và cách... Xuống lớp TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức sát sữa chữa sai sót cho học sinh 14 2l – 6l XXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX X XXXXXX XXX X ∆ - Phương pháp phân nhóm tập luyện GV điều khiển hướng dẫn và quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Tuần: 6 Tiết: 11 20 14. .. phương pháp tập luyện đồng loạt GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói Rút kinh nghiệm: Tuần: 3 Tiết: 5 Ngày soạn: 28/ 08/ 20 14 Ngày dạy: 04, / 09/ 20 14 Tên bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp, dóng hàng,...GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Học: - Vặn mình X ∆ - phương pháp tập luyện đồng loạt GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh X X X X X X X X CB 1 - Phối hợp 2 3 X X X X X X X X 4 X X X X X X X 1l – 2l 2l – 4l CB 1 2 3 III PHẦN KẾT THÚC 1 Nhận xét 2 Dặn dò 3 Xuống lớp 4 X X ∆ Giáo viên... 6l XXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX X XXXXXX XXX X ∆ - Phương pháp phân nhóm tập luyện GV điều khiển hướng dẫn và quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh 3’ GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Nội dung giảng dạy 1 Nhận xét 2 Dặn dò 3 Xuống lớp TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói Rút kinh nghiệm: Tuần: 5 Tiết: 9 20 14. .. - 4 học sinh - Xếp loại chưa đạt (CĐ): Thực hiện bài thể dục có 2 động tác thực hiện sai trở lên, các động tác thực hiện chưa nhịp nhàng Thái độ học tập chưa tích cực - Mỗi học sinh thực hiện 2l x 8n bài TD dưới sự điều khiển của giáo viên - Trương hợp đặc biệt giáo viên tự quyết định lấy III PHẦN KẾT THÚC 1 Nhận xét 2 Dặn dò 3 Xuống lớp 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO... Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n 60 s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt 32’ 20’ l XXXXXXXX XXXXXXXX l 2 6 X XXXXXXXX ∆ Giáo viên 2l – 30m XXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX X XXX XXX XXX X ∆ GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và... khi đi đều sai nhịp Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n 60 s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt 32’ 22’ XXXXXXXX 2l – 6l XXXXXXXX X XXXXXXXX 2l – 30m ∆ Giáo viên GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức XXX . Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tuần: 1 Ngày soạn: 16/ 08/ 20 14 Tiết: 2 Ngày dạy: 18, 20/ 08/ 20 14 Tên bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1 TỰ GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tuần: 3 Ngày soạn: 28/ 08/ 20 14 Tiết: 6 Ngày dạy: 04, / 09/ 20 14 Tên bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: -. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức Học: - Vặn mình CB 1 2 3 4 - Phối hợp CB 1 2 3 4 1 l – 2 l 2 l – 4 l

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan