0

Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

138 833 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:24

GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 Ngày Soạn : 16/08/2013 Ngày dạy : /08/2013    !"#$% Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết về một số lợi ích của việc tham gia thường xuyên của tập luyện TDTT. &!'#(#) Có thái độ hành vi đúng dắn trong ứng xử với bạn và tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học TD, tự học, tự tập luyện hàng ngày. *+,-./01$23#)4# - Phòng học - Dụng cụ: Sách giáo viên, tư liệu "#56#$7#789 : A. Ổn định tổ chức: 6A: 6B: 6C: B. Bài mới: LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA TDTT :;*<:=> :;*<?@ ? Ngoài giờ học em có tham gia tập luyện môn TDTT nào không. ? Tại sao nói TDTT lại góp pần hình thành, giáo dục nhân cách cho HS GV gợi ý cho HS: Khi tham gia TDTT rèn luyện cho em những đức tính gì? ? Ngoài rèn luyện các đức tính AB$)C99$D#$6#$$E#$)FGH#$I# F$$G$JK#$ HS lời câu hỏi của GV -Học sinh khác bổ sung HS trao đổi nhóm để nêu được 1 số lợi ích do TDTT mang lại. - Đại diện các nhóm trả lời; nhóm khác nhận xét bổ sung -> GV chốt lại 1 số ý chính . * Kết luận: - Vốn quý nhất của mỗi con người là sức khoẻ và trí tuệ. Có sức khoẻ tốt tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển được tốt hơn và ngược lại. TDTT giúp học sinh có được sức khoẻ tôt, từ đó học tập các môn học và tham gia các hoạt động ở nhà trường đạt hiệun quả hơn, chính là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, để các em trở thành những con người có ích cho xã Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 trên TDTT còn có tác dụng gì nữa. hội . - Khi tham gia các hoạt động TDTT đòi hỏi học sinh phải có tính kỉ luật cao, tinh thần và trách nhiệm trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn có sự cố gắng, tính thật thà, trung thực v.v chính là góp phần giáo dục đạo đưc và hình thành nhân cách cho học sinh. - Tập luyện TDTT thường xuyên có kế hoạch giúp cho các em có 1 nếp sống lành mạnh, vui tươi, học tập và làm việc khoa học. - Tập luyện TDTT có tác dụng phòng chống, chữa bệnh và phát triển các tố chất thể lực của cơ thể như: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo chính xác. &L#$"M$%789$J - Mỗi lớp chia ra 4 tổ - Mỗi lớp cử ra: + 1 người làm lớp trởng và 1 lớp phó - Mỗi tổ cử ra: + 1 tổ trởng và 1 tổ phó. NOKPQ R-+#$S$$JT9UO/V# * GV đa ra 1 số quy định khi học tập bộ môn : - Đảm bảo trang phục đúng với bộ môn - Có ý thức kĩ luật, tác phong nhanh nhẹn trong học tập ? Theo em TDTT có tác dụng góp phần nâng cao chất lượng các môn học hay không? Tại sao ? Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 Ngày Soạn : 16/08/2013 Ngày dạy : /08/2013 &*<W*<XYLZ[   ** - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đứng nghiêm, đứng nghỉ; quay phải, quay trái, quay đằng sau; cách chào, báo cáo ra – vào lớp. - Kỹ năng: Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đứng nghiêm, đứng nghỉ; quay phải, quay trái, quay đằng sau; cách chào, báo cáo ra – vào lớp. &LE$.H9$F5.#$ #) - Biết tên và cách thực hiện động tác: Vươn thở, tay, ngực. - Kỹ năng: Thực hiện được động tác: Vươn thở, tay, ngực.  D  Có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. *+,-./YH#) - Địa điểm: Sân thể dục của trường - Dụng cụ : còi ="#56#$7#789 OH #) * 1$23#)9$F9YM$% 1$D#/\-D  1. Tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số 6A: 6B: 6C: - Chỉnh đốn đội hình GV- Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động : Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ, ép ngang ,ép dọc. L1$D#3U]# ** - Tập hợp hàng dọc: Khẩu lệnh: thành 1 (2,3,4 ) hàng dọc Tập hợp! - Dóng hàng: + Khẩu lệnh “Nhìn trước thẳng!” + Khẩu lệnh : “Thôi!” - Điểm số từ 1 đến hết và 1-2,1-2 đến hết. + Khẩu lệnh: Từng tổ (hoặc cả lớp) từ 1 đến hết điểm số!” 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 15-16p - Lớp trưởng báo cáo sĩ số. - GV phổ biến ND-YC giờ học. - Cho lớp thực hiện nhiều lần - GV theo dõi để uốn nắn .       *T97 R4# Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 + Khẩu lệnh: Từng tổ (hoặc cả lớp) theo 1-2, 1- 2 điểm số!” - Đứng nghiêm, đứng nghỉ + Khẩu lệnh: “nghiêm……!” + Khẩu lệnh: “nghỉ!” - Quay trái, quay phải, đằng sau quay + Khẩu lệnh “bên trái….quay!” + Khẩu lệnh “bên phải …quay!” + Khẩu lệnh “đằng sau …quay!” - Chào, báo cáo xin phép ra vào lớp + Cho lớp nghiêm -> đi về phía GV (cách 1-2 m) để báo cáo: Báo cáo thầy (cô) giáo, tổng số có mặt X, vắng bạn Y, bạn E xin kiến tập, báo cáo hết . + GV: Được! + Cán sự quay lại vị trí và hô: Chúc thầy (cô) giáo Khoẻ ! -> GV chào lại :Chúc các em khỏe ! * Củng cố: Ôn các đông tác đã học của phần ĐHĐN &LE$.H (1) Động tác vươn thở: (2) Động tác tay : (3) Động tác ngực * Củng cố: Các động tác đã học cuả bài TD: Vươn thở, tay, ngực 1$D#S"$^ 1.Thả lỏng. - thả lỏng các khớp, rũ tay chân. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học của phần ĐHĐN; chạy nhanh; chạy bền - Giải tán . 15-16p 2lx8n 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p Cho lớp thực hiện nhiều lần - GV theo dõi để uốn nắn - GV hướng dẫn cho học sinh cách: Chào, báo cáo xin phép ra vào lớp . - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp nhận xét -> GV sữa sai - Giáo viên phân tích, làm mẫu kết hợp thị phạm lần lượt các động tác để học sinh quan sát. - Học sinh luyện tập đồng loạt theo GV sau đó phân nhóm để tập luyện: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp nhận xét -> GV sữa sai. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà - GV và HS thực hiện xuống lớp Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 Tuần 2 Ngày soạn: 27/08/2012 Tiết 3: Ngày soạn: 29/08/2012 *<W*<XYLZ[Y;L_   1. Kiến thức : - ĐHĐN: biết các khẩu lệnh tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng. - Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện các động tác : Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng. - chạy bền : biết cách thực hiện chạy theo vòng số 8. 2. Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng. - Bài thể dục : thực hiện được các động tác :Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng. - chạy bền : thực hiện chạy theo vòng sô 8. 3. giáo dục : - ý thức tổ chức, tác phong nhanh nhẹn trong giờ học. *+,-./YH#) - Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường - Dụng cụ : còi , tranh ảnh.… "#56#$7#789 OH #) * 1$23#)9$F9YM$% 9$D#/\-D  1Ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Chỉnh đốn đội hình. -Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2. Khởi động :Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. L1$D#3U]# 1. ĐHĐN: -Tập hợp hàng ngang: Khẩu lệnh: thành 1 (2,3,4 ) hàng ngang tập hợp! - Dóng hàng : + khẩu lệnh “nhìn phải (trái) thẳng !” thôi 6-8P 1-2P 1 lần 5-6P 2lx8n 30-32p 12-13p - Lớp trưởng điều khiển lớp dàn hàng để thực hiện khởi động - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho lớp ôn tập trung theo ĐH hàng ngang. Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 - Điểm số từ 1 đến hết và 1-2 ,1-2 đến hết. + Khẩu lệnh :”cả lớp từ 1 đến hết điểm số !” +Khẩu lệnh :”cả lớp Theo 1-2,1-2 điểm số !” - Dàn hàng ngang ,Dồn hàng . - Dàn hàng ngang : + Khẩu lệnh :“Em A làm chuẩn ,cách 1 cánh (sải)tay dàn hàng !” + Khẩu lệnh :“Em A làm chuẩn ,cách 1 cánh (sải)tay giãn hàng !” + Khẩu lệnh :Thôi ! - Dồn hàng :+ Khẩu lệnh :“Em A làm chuẩn (HS A giơ tay và hô to “Có”) dồn hàng !” 2 Bài TDPTC: * Ôn 3 động tác đã học : vươn thở, tay, ngực. * Học mới 2 động tác : (4) Động tác Chân: (5) Động tác Bụng : * Củng cố : các động tác đã học cuả bài TDPTC:Vươn thở, tay, ngực, 3. Chạy bền :Chạy vòng số 8. 9$D#S"$^ 1.Thả lỏng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các 12-13p 6p 1 lần 4-5p 2lx8n - - GV Chia nhóm tự ôn luyện - GV theo dõi sữa sai. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -GV quan sát sữa sai cho từng nhóm - GV yêu cầu nội dung ôn tập và cho lớp tập đồng loạt - GV theo dõi nhắc nhở. - Giáo viên tiếp tục phân tích kết hợp thị phạm động tác: chân, bụng. - Học sinh luyện tập đồng loạt theo GV .tập cùng chiều, ngược chiều. - Sau đó cho cán sự điều khiển GV theo dõi sữa chữa động tác . - GV phân nhóm để tập luyện: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp nhận xét -> GV sữa sai - GV hướng dẫn học sinh cách chạy và triển khai cho các nhóm chạy. - GV quan sát và nhắc nhở. - GV cho hs thu nhỏ vòng lại để thả lỏng nhẹ nhàng hít thở sâu. Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 động tác đã học của bài TDPTCvà phần ĐHĐN . - Giải tán 1-2p 1lần x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà. Tuần 2 Ngày soạn: 28/08/2012 Tiết 4 : Ngày dạy : 30/08/2012 *<W*<XYLZ[   1. Kiến thức : - ĐHĐN: biết cách giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại. - Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện các động tác : Vặn mình, phối hợp. 2. Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại. - Bài thể dục : thực hiện được các động tác : Vặn mình, phối hợp. 3. giáo dục : - ý thức tổ chức, tác phong nhanh nhẹn, tính kỉ luật cao trong giờ học. "#56#$7#789 OH #) *+#$ 72A#) 1$23#)9$F9YM$% 9$D#/\-D  1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số . - Chỉnh đốn đội hình. - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động : Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. L1$D#3U]# 1. ĐHĐN: Học mới :Giậm chân tại chỗ ,đi đều ,đứng lại. 6-8p 1-2p 1lần 5-6p 2lx8n 30-32p 15-16p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. - Giáo viên phân tích kết hợp thị phạm lần lượt các kĩ năng động tác để học sinh Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 - Khẩu lệnh : Giậm chân giậm ! + Nhịp 1 rơi vào chân trái và tay phải đánh ra trước vuông góc + Nhịp 2 :rơi vào chân phải và tay trái đánh ra trước vuông góc - Khẩu lệnh : Đứng lại đứng ! + Sau khẩu lệnh :Đứng lại đứng !thì tiếp tục giậm thêm 1 nhịp chân trái và 1 nhịp chân phải ,2 tay duổi thẳng 2 bên đùi .( chú ý động lệnh đứng phải rơi vào chân phải ) - Khẩu lệnh : Đi đều bước ! +Sau khẩu lệnh :Đi đều bước ! : HS đồng loạt bước chân trái ra trước đúng vào nhịp 1 ,chân phải bước ra trước vào nhịp 2 và đánh tay phối hợp như giậm chân tại chỗ ( đ/t cứ tiếp tục lặp lại như vậy -Khẩu lệnh : Đứng lại đứng ! + Sau khẩu lệnh :Đứng lại đứng !thì tiếp tục bước thêm 1 bước chân trái ra trước và đưa chân phải lên đứng lại . * Củng cố:Ôn các đông tác đã họcc của phần ĐHĐN 2 .Bài TDPTC : * Ôn 5 động tác đã học :- Vươn thở; Tay; Ngực ; Chân ; Bụng. * Học mới : (6) Động tác :Vặn mình (7) Động tác :Phối hợp. 15-16p quan sát. Học sinh luyện tập đồng loạt theo GV . Sau đó cho cán sự điều khiển GV theo dõi sữa chữa động tác . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X GV phân nhóm để tập luyện: - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp nhận xét -> GV sữa sai. - GV yêu cầu nội dung ôn tập và cho lớp tập đồng loạt - GV theo dõi nhắc nhở. - Chú ý : Thực hiện đứng ,đều , đẹp và đi hết biên độ đ/t. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Giáo viên tiếp tục phân tích kết hợp thị phạm lần lượt các động tác để học sinh quan sát. - Học sinh luyện tập đồng loạt theo GV .tập cùng chiều, ngược chiều. Sau đó cho cán sự điều khiển, GV theo dõi sữa chữa động tác . - GV phân nhóm để tập luyện: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm. Năm học: 2013-2014 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 • Củng cố : các động tác đã học cuả bài TDPTC:Vươn thở, tay, ngực, • 9$D#S"$^ 1.Thả lỏng. - Thực hiện 1 số động tác thả lỏng: 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học của bài TDPTCvà phần ĐHĐN . - Giải tán 4-5P 2-3p 2lx8n 1-2p - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp nhận xét -> GV sữa sai. Y*O$6#$$]7`#)#$2*!* - GV dặn dò HS tập ở nhà. - *a#$2-O$6#$#$T#789 Tuần 3 Ngày soạn: …/09/2012 Tiết 5: Ngày dạy : …/09/2012 *<W*<XYLZ[Y;L_ 1. Kiến thức : - ĐHĐN: biết các khẩu lệnh, cách đi điều, đi điều vòng phải (trái). - Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện các 7 động tác thể dục đã học. - chạy bền : biết cách thực hiện trò chơi 2 lần hít vào, hai lần thở ra chạy theo vòng số 8. 2. Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện được đi điều, đi điều vòng phải (trái). - Bài thể dục : thực hiện được 7 động tác đã học - chạy bền : thực hiện được trò chơi 2 lần hít vào, hai lần thở ra, chạy theo vòng số 8. 3. giáo dục : - ý thức tổ chức, tác phong nhanh nhẹn trong giờ học. *+,-./YH#) - Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường. - Dụng cụ : còi ,tranh ảnh.… "#56#$7#789 OH #) *+#$ 72A#) 1$23#)9$F9YM$% 9$D#/\-D  1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Chỉnh đốn đội hình. - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động : Xoay các khớp cổ tay ,cổ 6-8p 1-2p 5-6p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV. - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 chân, khớp gối , hông vai ,cổ. - Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,gót chạm mông -ép ngang ,ép dọc. L1$D#3U]# 1. ĐHĐN: * Ôn các kĩ năng của ĐHĐN -Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng , -Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số 1-2,1-2 và từ 1 đến hết. - Đứng nghiêm ,nghỉ, quay phải ,trái ,đằng sau. - Giậm chân tại chỗ ,đi đều ,đứng lại * Học đi đều vòng các hướng : Khẩu lệnh :Vòng bên phải (Trái) bước ! - Chú ý : động lệnh bước bao giờ củng rơi vào phía chân vòng chuyển hướng. Khi bẻ góc nhửng em đi hàng trong cần chậm lại ,nhũng em đi hàng ngoài phải đi nhanh 2 .Bài TDPTC : * Ôn 7 động tác đã học : - Động tác Vươn thở. - Động tác Tay. - Động tác Ngực. - Động tác Chân . -Động tác Bụng. - Động tác Vặn mình. - Động tác Phối hợp. - Chú ý : Thực hiện đứng ,đều , đẹp và đi hết biên độ đ/t * Củng cố : các động tác đã học cuả bài TDPTC: 3. Chạy bền : * Trò chơi : 2 lần hít vào ,2 lần thở ra. - Chuẩn bị : Chạy chậm theo vòng tròn. - Cách chơi : 2 lần hít vào liên tiếp bằng mủi,2 lần thở ra lien tiếp bằng miệng.(Tưng đương với 2 bước chạy với 1 lần hít hoặc thở). *Ôn Chạy vòng số 8. 2lx8n 30-32p 12-13p 12-13p 6p - Giáo viên tiếp tục phân tích kết hợp thị phạm kĩ năng động tác đ/t đi đều vòng các hướng để học sinh quan sát. - Học sinh luyện tập đồng loạt theo GV . Sau đó cho cán sự điều khiển GV theo dõi sữa chữa động tác. -Chia nhóm tự ôn luyện - GV sữa sai. - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho lớp ôn tập trung . -Chia nhóm tự ôn luyện - theo sự điều khiển của nhóm trưởng - GV dõi và quản lí chung. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm - GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử - cho lớp nhận xét -> GV sữa sai. - GV hướng dẫn các nhóm lần lượt chạy phối hợp hít thở - GV theo dõi nhắc nhở. Năm học: 2013-2014 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x [...]... chạy 3 giáo dục : HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn II/ Địa điểm-dụng cụ : + Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường + Dụng cụ : giáo án thể dục 6, sách GV III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng Năm học: 2013-2014 Phương pháp-tổ chức GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 A/ phần mở đầu : 6- 8p 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và... đúng 9 động tác bài thể dục đã học 3 giáo dục : HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn II/ Địa điểm-dụng cụ : + Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường + Dụng cụ : giáo án thể dục 6, sách GV, thang điểm III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng A/ phần mở đầu : 6- 8p 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số 1-2p Phương pháp-tổ chức - Lớp trưởng tập hợp lớp. .. điều hòa 3 giáo dục : - ý thức tổ chức, tác phong nhanh nhẹn trong giờ học II/ Địa điểm-dụng cụ : + Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường + Dụng cụ : còi ,tranh ảnh thể dục. … III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung A/ phần mở đầu Định lượng 6- 8p Năm học: 2013-2014 Phương pháp-tổ chức GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Chỉnh đốn đội hình 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo... nhịp - Bài thể dục : thực hiện co bản đúng 9 động tác đã học 3 giáo dục : HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn II/ Địa điểm-dụng cụ : + Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường + Dụng cụ : ảnh toàn bài thể dục, giáo án III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng A/ phần mở đầu : 6- 8p 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số 1-2p Phương pháp-tổ chức -Lớp trưởng... học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 tra và phần ĐHĐN ;chạy bền 1-2p X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X x Tuần 7 01/10/2012 Ngày soạn: Tiết 13 : 03/10/2012 Ngày dạy : KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I Mục tiêu: 1 Kiến thức : - Bài thể dục: biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 9 động tác 2 Kĩ năng - Bài thể dục : thực hiện... X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x Tuần 6 2012 X X Ngày soạn: 23/ 09/ Tiết 11: 26/ 09/ 2012 Ngày dạy : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 I Mục tiêu: 1 Kiến thức : - ĐHĐN: biết cách đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái), đổi chân khi đi điều sai nhịp - Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện 9 động tác đã học - Chạy bền: trên địa hình tự nhiên,... - Bài thể dục : thực hiện cơ bản đúng 9 động tác đã học - Chạy bền: thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên, hồi tĩnh sau khi chạy 3 giáo dục : HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn II/ Địa điểm-dụng cụ : + Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường + Dụng cụ : giáo án thể dục 6, sách GV III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng A/ phần mở đầu : 6- 8p 1.ổn... vòng phải (trái) - Bài thể dục : thực hiện được 9 động tác đã học - Chạy bền : Thực hiện được chạy theo vòng số 8 trên sân trường 3 giáo dục : HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 II/ Địa điểm-dụng cụ : + Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường + Dụng cụ : còi ,vôi, tranh ảnh.… III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng... 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 2 Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện được giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái) - Bài thể dục : thực hiện co bản đúng 9 động tác đã học 3 giáo dục : HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn II/ Địa điểm-dụng cụ : + Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường + Dụng cụ : còi ,vôi, tranh ảnh.… III/ Tiến trình lên lớp : Nội... - Giải tán - ĐHNX như ĐHNL Tuần 5 18/ 09/ 2012 Ngày soạn: Tiết 10: 20/ 09/ 2012 Ngày dạy : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 I Mục tiêu: 1 Kiến thức : - ĐHĐN: biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái), đổi chân khi đi điều sai nhịp - Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện 9 động tác . : còi ,tranh ảnh thể dục. … "# 56# $7#7 89  OH #) *+#$ 72A#) 1$23#) 9$ F9YM$%  9$ D#/-D 6- 8p Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ. Xoay các khớp cổ tay ,cổ 6- 8p 1-2p 5-6p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV. - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. Năm học: 2013-2014 GIÁO ÁN THỂ DỤC 6 chân, khớp gối , hông. - Địa điểm: Sân thể dục của trường - Dụng cụ : còi ="# 56# $7#7 89 OH #) * 1$23#) 9$ F9YM$% 1$D#/-D  1. Tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số 6A: 6B: 6C: - Chỉnh đốn đội
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9, , Cách đánh giá và cho điểm: Điểm kiểm tra được tính theo mức độ thực hiện động tác của HS :, Cách đánh giá và cho điểm : Điểm kiểm tra đư­ợc tính theo mức độ thực hiện động tác của HS :, Cách đánh giá và cho điểm :