0

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

79 1,046 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:19

Tuần1 : Bài 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH. TRÒ CHƠI ”DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI “ I. Mục tiêu - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 2.Yêu cầu học sinh biết được 1 số nội dung cơ bản của chương trình và thái độ học tập đúng - Một số quy định về nội quy trong giờ thể dục.Yêu cầu tập luyện - Biên chế tổ chọn cán sự bộn môn - Học giậm chân tay chỗ - đứng lại - Trò chơi :” Diệt các con vật có hại” II. Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Còi , tranh ảnh 1 số con vật III. Nội dung và phương pháp lên lớp Phần Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức Mở đầu - Ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Cho học sinh khởi động các khớp …. - Vỗ tay và hát 2’ 2’ 2-3’ 3- 5’ 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Cơ bản - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 2. - Một số quy định trong giờ thể dục:nghiêm túc trong giờ học , trang phục gọn gàng - Học giậm chân tay chỗ - đứng lại 5’ 5’ 6-8’ - GV nhắc lại bài học ở lớp 1 học sinh trật tự lắng nghe Đội hình luyện tập x x x x x x x x x x x x x x (tổ 1) GV x x x x x x x x x x x x x x (tổ 2) x x x x x x x x x x x x x x (tổ 3) - Từng tổ tập theo hướng dẫn của - Trò chơi “ Diệt các con vật có hại giáo viên Kết thúc - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học ,giáo viên hô giải tán học sinh hô khoẻ 2’ 2’ 1’ - Gọi 1-2 học sinh lên nhắc lại bài học - GV cho học sinh thả lỏng - Đội hình xuống lớp như (1 ) Ngày soạn : / / Ngày giảng : Tuần 1 : Bài 2 TẬP HỢP HÀNG DỌC DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, CHÀO, BÁO CÁO KHI GIÁO VIÊN NHẬN LỚP I. Mục tiêu - Ôn một số kĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1. Y/C thực hiện được đ/tác tương đối chính xác - Học cách chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp và kết thúc giờ học.Yêu cầu nắm được nội dung, thực hiện tương đối II. Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Còi III. Nội dung và phương pháp lên lớp Phần Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức Mở đầu - Ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Cho học sinh khởi động các khớp …. - Vỗ tay và hát 2’ 2’ 2-3’ 3- 5’ 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Cơ bản - Tập hợp hàng dọc dóng hàng điểm số: từ trên xuống dưới theo chu kỳ từ 1 đến hết - Chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp - Các khẩu lệnh +Báo cáo cô sỹ số lớp đầy đủ +Cả lớp chúc cô giáo khoẻ - Trò chơi” Diệt các con vật có hại” 15’ 6-8’ 4-5’ - GV nêu những nội dung bài học học sinh trật tự lắng nghe Đội hình luyện tập như (2) - Từng tổ tập theo hướng dẫn của giáo viên để CSL điều khiển - Nhắc nhở giờ sau CS tập hợp báo cáo -Trò chơi Kết thúc - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học ,giáo viên hô giải tán học sinh hô khoẻ 2’ 2’ 1’ - Gọi 1-2 học sinh lên nhắc lại bài học - GV cho học sinh thả lỏng - Đội hình xuống lớp như (1 ) Kí duyệt của tổ chuyên môn Ngày soạn : / / Ngày giảng : Tuần 2 : Bài 3 DÀN HÀNG NGANG- DỒN HÀNG.TRÒ CHƠI “QUA ĐƯỜNG LỘI” I.Mục tiêu - Ôn 1 số kỹ năng ĐHĐN đã học , ôn cách chào. Yêu cầu thực hiện chính xác nhanh kỷ luật- trật tự - Làm quen với trò chơi” Qua đường lội “. Yêu cầu học sinh biết tham gia trò chơi II. Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Còi , kẻ sân III. Nội dung và phương pháp lên lớp Phần Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức Mở đầu - Ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Cho học sinh khởi động các khớp 2’ 2’ 2-3’ 3- 5’ 200m 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) Cơ bản - Ôn tập hợp hàng dọc , hàng ngang dóng hàng điểm số , đứng nghiêm, nghỉ, dậm chân tại chỗ- đứng lại - Học dàn hàng ngang ,dồn hàng. Khẩu lệnh ‘Lấy A làm chuẩn- dãn cách 1 dang tay -dãn ra’ - Trò chơi” Qua đường lội” 20’ 8-10’ 2-3L 5 lần - GV điều khiển 1 lần, lần sau cán sự điều khiển - GV quan sát sửa sai Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Cho học sinh chơi nhiệt tình sôi nổi - GV làm mẫu- gọi 1-2 em lên chơi thử GVgv Kết thúc - GV cho học sinh thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học 2’ 2’ 1’ - Gọi 1-2 học sinh lên nhắc lại bài học - Thả lỏng tích cực Đội hình xuống lớp như ( 1) Ngày soạn : / / Ngày giảng : Tuần 2 : Bài 4 DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG . TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI” I.Mục tiêu - Ôn 1 số kỹ năng đội hình đội ngũ. Y/C học sinh thực hiện chính xác, đẹp - Học trò chơi” nhanh lên bạn ơi “. Yêu cầu học sinh biết tham gia trò chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi II. Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Còi , , kẻ sân cho trò chơi , bóng III. Nội dung và phương pháp lên lớp Phần Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức Mở đầu - Ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Cho học sinh khởi động các khớp …. Vỗ tay và hát - Ôn bài thể dục 8 động tác 2’ 1’ 1’ 2’ 3-4’ 2x8n 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) tay không lớp 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Cơ Bản - Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng , nghiêm ,nghỉ, điểm số , quay phải quay trái - Học dàn hàng ,dồn hàng + Chọn vi trí dàn hàng (người làm chuẩn bất kỳ) + Dồn hàng - Trò chơi”nhanh lên bạn ơi” +GV phổ biến tên trò chơi, luật chơi, cách chơi + Tổ chức cho học sinh chơi + Có thưởng phạt 2-3’ 5-7’ 6-8’ 3lần - Chia tổ tập luyện x x x x x x x x x Tổ 1 x x x x x x x x x Tổ 2 x x x x x x x x x Tổ 3 - GV hướng dẫn, điều khiển 1lần sau giao cho CSL điều khiển - GV đứng quan sát đánh giá - GV giải thích cách chơi cho học sinh.Cho học sinh chơi trò chơi nhiệt tình sôi nổi Đội hình trò chơi Kết thúc - GV cho học sinh thả lỏng - Hệ thống bài 2’ 2’ - Thả lỏng tích cực - Tại chỗ vỗ tay hát Kí duyệt của tổ chuyên môn Ngày soạn : / / Ngày giảng : Tuần 3 : Bài 5 QUAY PHẢI, QUAY TRÁI . TRÒ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI” I.Mục tiêu - Ôn hàng dọc, hàng ngang , quay phải ,trái, dàn hàng , dồn hàng . Yêu cầu thực hiện thuần thục kĩ năng này ở mức tương đối chính xác - Học quay phải quay trái. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác - Chơi trò chơi’nhanh lên bạn ơi“.Yêu cầu học sinh biết cách chơi vào trò chơi ở mức chủ động II. Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Còi , kẻ sân cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp Phần Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức Mở đầu - Ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng khởi động -Trò chơi” Diệt các con vật có hại” 2’ 1 1’ 3- 5’ 200m 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) Cơ bản - Ôn tập hợp hàng dọc , hàng ngang , quay phải ,trái,dàn hàng , dồn hàng - Học tập quay phải, quaytrái, - Trò chơi” nhanh lên bạn ơi” +GV phổ biến lại trò chơi, luật 20’ 8- 10’ 1-2L 4-5L - GV chia tổ luyện tập(CS điều khiển) - GV quan sát sửa sai - Trật tự lắng nghe GV hướng dẫn để luyện tập x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV GV gv chơi, cách chơi + Tổ chức cho học sinh chơi + Có thưởng phạt - GV cho chơi trò chơi .Y/C chơi nhiệt tình, vui vẻ , sôi nổi Kết thúc - GV cho học sinh thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học 2’ 2’ 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1-2 em lên củng cố Đội hình xuống lớp như ( 1) Ngày soạn : / / Ngày giảng : Tuần 3 : Bài 6 QUAY PHẢI, QUAY TRÁI. ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY I.Mục tiêu - Ôn quay phải ,trái,dàn hàng , dồn hàng. Yêu cầu học sinh thực hiện chính xác và đúng hướng - Học 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung II. Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Còi , kẻ sân cho trò chơi, tranh ảnh III. Nội dung và phương pháp lên lớp Phần Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức Mở đầu - Ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học 2’ 1’ 1’ Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Cho học sinh khởi động các khớp …. Vỗ tay và hát - Trò chơi”Diệt các con vật có hại” 3-5’ 2x8n Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Cơ bản - Ôn quay phải- quay trái - Học động tác vươn thở - Học động tác tay - Trò chơi”qua đường lội” +GV phổ biến lại trò chơi, luật chơi, cách chơi + Tổ chức cho học sinh chơi + Có thưởng phạt 2-3’ 5-7’ 5-7’ 5’ 4-5L 3-4L 2x8n 4lần 2x8n - Đội hình ôn quay phải- trái (3) x x x x x x x x x Tổ 1 x x x x x x x x x Tổ 2 x x x x x x x x x Tổ 3 Đội hình học bài mới như (2) - GV làm mẫu các động tác1- 2 lần - GV chia tổ luyện tập CSL - Học sinh thực hiện kỹ thuật đúng nhịp hô của CSL Đội hình trò chơi (4 ) Kết thúc - GV cho học sinh thả lỏng - Hệ thống bài 2’ 2’ - Thả lỏng tích cực - Tại chỗ vỗ tay hát Ký duyÖt cña BGH Ký DuyÖt tæ trëng Ngày soạn : / / GV gv Ngày giảng : Tuần 4: Bài 7 ĐỘNG TÁC CHÂN .TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ” I.Mục tiêu - Ôn 2 động tác vươn thở và tay.Yêu cầu thực hiện thuần thục kĩ năng này ở mức tương đối chính xác - Học động tác.Yêu cầu học sinh thực hiên ở mức tương đối chính xác - Chơi trò chơi” kéo cưa lừa xẻ“.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và chơi tương đối chủ động II. Địa điểm – phương tiện - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Còi , kẻ sân cho trò chơi, tranh ảnh III. Nội dung và phương pháp lên lớp Phần Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức Mở đầu - Ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Cho học sinh khởi động các khớp - Kiểm tra bài cũ 2’ 2’ 2-3’ 3- 5’ 200 m 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Học sinh chạy thành vòng tròn sau đó đứng khởi động theo vòng tròn Cơ bản - Ôn tập hợp hàng dọc , hàng ngang , quay phải ,trái,dàn hàng , dồn hàng - Ôn 2 động tác vươn thở và tay - Học động tác chân - Ôn 3 động tác đã học +Thi đua giữa các tổ - Trò chơi ”kéo cưa lừa xẻ” +GV phổ biến tên trò chơi, luật chơi, cách chơi 2-3’ 5-6’ 3’ 3-4l 4-5L 2x8n 1lần - Đội hình ôn tập (3) x x x x x x x x x Tổ 1 x x x x x x x x x Tổ 2 x x x x x x x x x Tổ 3 Đội hình học bài mới như (2) - Trật tự lắng nghe GV hướng dẫn làm mẫu các động tác1-2 lần để luyện [...]... III Phương pháp lên lớp Phầ Nội dung n Mở - ổn định tổ chức lớp đầu - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Cho học sinh khởi động các khớp - Ôn bài thể dục - Trò chơi” Có chúng em” TG KL 2 1’ 2 Phương pháp tổ chức Đội hình nhận lớp ( 1 ) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2- 3’ 20 0m 2x8n 3’ 1’ 2x8n GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x... chức lớp đầu - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Cho học sinh khởi động các khớp - Ôn bài thể dục phát triển chung Cơ bản TG 2 1’ 1’ KL 2- 3’ GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 0m 2x8n 2- 3’ Phương pháp tổ chức Đội hình nhận lớp ( 1 ) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2x8n - Ôn điểm số 1 -2; ... giờ học 2 2 2- 3’ 3- 5’ 7-8’ Đội hình nhận lớp ( 1 ) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20 0m 2x8n GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV chia tổ luyện tập theo khu vực(CSL điều khiển) - GV quan sát đánh giá 4’ 5-6’ - Chia tổ cho học sinh chơi trò chơi nhiệt tình sôi nổi và đúng luật 2 2 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1 -2 em lên củng cố Đội hình xuống lớp như... học sinh thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học TG 2 2 2- 3’ KL 2- 3’ 20 0m 2x8n 3-4’ 2x8n 7-9’ 6-7’ 2 2 1’ Phương pháp tổ chức Đội hình nhận lớp ( 1 ) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV chia tổ luyện tập theo khu vực(CSL điều khiển) - GV quan sát đánh giá - Chia tổ cho học sinh chơi trò chơi nhiệt tình... quan sát đánh giá Nếu lớp học đông có thể tổ chức chơi theo 2 vòng tròn Đội hình trò chơi 2 2 1’ - Thả lỏng tích cực - Gọi 1 -2 em lên củng cố Đội hình xuống lớp như ( 1) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx GV Tuần 11 : Bài 22 TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN” I.Mục tiêu - Tiếp tục ôn 8 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hoà Yêu cầu thực hiện kĩ năng này chính xác - Ôn điểm số 1 -2; 1 -2 theo đội... trò chơi, tranh bài thể dục III Nội dung và phương pháp lên lớp Phần Nội dung Mở đầu - Ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Cho học sinh khởi động các khớp … Vỗ tay và hát TG KL 2 1’ 1’ 2 3-5’ Phương pháp tổ chức Đội hình nhận lớp( 1 ) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20 0m 2x8n GV Đội hình khởi động (2) gv - Ôn 3 động tác... Phương pháp tổ chức n Mở - ổn định tổ chức lớp 2 Đội hình nhận lớp ( 1 ) đầu - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số 1’ xxxxxxxxxxx - Phổ biến nội dung, yêu cầu 1’ xxxxxxxxxxx bài học GV Đội hình khởi động( 2 ) - Chạy nhẹ nhàng khởi động 2- 3’ 20 0m x x x x x x x x x x - Cho học sinh khởi động các 2x8n x x x x x x x x x khớp x x x x x x x x x x - Ôn bài thể dục phát triển 2- 3’ chung GV Cơ - Ôn đi thường theo nhịp... và phương pháp lên lớp Phần Mở đầu Nội dung TG - Ổn định tổ chức lớp - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học 2 - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Cho học sinh khởi động các khớp - Trò chơi”Diệt các con vật có hại” - Kiểm tra bài cũ 2 3’ KL 1 -2 1’ Phương pháp tổ chức Đội hình nhận lớp ( 1 ) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20 0m 2x8n GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x... GV nhận lớp kiểm tra sĩ số 1’ - Phổ biến nội dung, yêu cầu 1’ bài học KL Đội hình nhận lớp ( 1 ) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - Chạy nhẹ nhàng khởi động - Cho học sinh khởi động các khớp - Ôn bài thể dục phát triển chung Cơ bản 2- 3’ 2- 3’ 2x8n - Hoc trò chơi”vòng tròn” GV Đội hình khởi động( 2 ) 20 0m 2x8n 1 820 ’ +GV phổ biến trò chơi, luật chơi, cách chơi + Tổ chức cho học sinh chơi + Có thưởng... lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giờ học Ký duyÖt cña BGH TG 2 2 2- 3’ 3- 5’ 7-9’ 4-5’ 2 2 1’ KL 20 0m 2x8n Phương pháp tổ chức Đội hình nhận lớp ( 1 ) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx GV Đội hình khởi động( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV chia tổ luyện tập theo khu vực(CSL điều khiển) - GV quan sát đánh giá - Chia tổ cho học sinh chơi trò chơi nhiệt tình sôi . Ôn bài thể dục 8 động tác 2 1’ 1’ 2 3-4’ 2x8n 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) tay không lớp 1 x. sinh khởi động các khớp 2 2 2- 3’ 3- 5’ 20 0m 2x8n Đội hình nhận lớp ( 1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động( 2 ) Cơ bản - Ôn tập hợp. chương trình thể dục lớp 2. - Một số quy định trong giờ thể dục: nghiêm túc trong giờ học , trang phục gọn gàng - Học giậm chân tay chỗ - đứng lại 5’ 5’ 6-8’ - GV nhắc lại bài học ở lớp 1 học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2,