0

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

68 756 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:21

Nguyn Tn Tho thể dục Bài 1: Giới thiệu chơng trình Trò chơi Diệt các con vật có hại I. Mục tiêu: - Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 2. Yêu cầu học sinh biết đợc một số nội dung cơ bản của chơng trình và có thái độ học tập đúng. - Một số quy định trong giờ học thể dục. Yêu cầu học sinh biết những điều cơ bản và từng bớc vận dụng vào quá trình học tập để tạo thành nề nếp. - Biên chế tổ, chọn cán sự. - Học giậm chân tại chỗ - đứng lại. Yêu cầu thực hiện tơng đối đúng. - Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại. Yêu cầu tham gia chơi tơng đối chủ động II. Trọng tâm: - Giới thiệu chơng trình và một số quy định trong môn thể dục lớp 2. III. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng, còi. IV. Nội dung và phơng pháp: Phần Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát. 3phút 1phút Cơ bản - Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 2 (tóm tắt) - Một số quy định khi học thể dục (nội quy luyện tập, yêu cầu vể trang phục, ) - Biên chế tổ và chọn cán sự. - Giậm chân tại chỗ - đứng lại. - Trò chơi Diệt con vật có hại 4phút 3phút 3phút 6phút 6phút Kết thúc - Đi đều và hát. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 5-6 2phút 2phút 2phút thể dục Bài 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số Chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp I. Mục tiêu: - Ôn một số kĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1. Yêu cầu thực hiện đợc động tác ở mức tơng đối chính xác, nhanh, trật tự. - Học cách chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp và kết thúc giờ học. Yêu cầu thực hiện ở mức tơng đối đúng - Rèn nếp học môn thể dục cho học sinh. II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng, còi. IV. Nội dung và phơng pháp: Phần Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức Số lần thời gian GIAO AN THE DUẽC LễP 2 1 Nguyn Tn Tho Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đứng tại chỗ vỗ tay, hát. 2phút 2phút Cơ bản - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, giậm chân tại chỗ - đứng lại - Chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp và kết thúc giờ học: Từ đội hình hàng dọc trên, cho học sinh quay thành đội hình hàng ngang sau đó chỉ dẫn cho cán sự và cả lớp cùng tập - Trò chơi Diệt con vật có hại 2 -3 8phút 6phút 6phút Kết thúc - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. - Giậm chân theo nhịp đi. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. Giáo viên hô Giải tán, học sinh đáp đồng thanh Khoẻ!. 1phút 2phút 1phút 3phút thể dục Bài 3: Dàn hàng ngang, dồn hàng Trò chơi Qua đờng lội I. Mục tiêu: - Ôn một số kĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1. Yêu cầu thực hiện đợc động tác ở mức tơng đối chính xác, nhanh, trật tự, không xô đẩy nhau. - Ôn cách chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp và kết thúc giờ học. Yêu cầu thực hiện ở mức tơng đối đúng, nhanh, trật tự hơn giờ trớc. - Ôn trò chơi Qua đờng lội suối. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng, còi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. - Đi thành vòng tròn và hít thở sâu. 6-10 2phút 1phút 2phút Cơ bản - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ giậm chân tại chỗ - đứng lại. - Dàn hàng ngang, dồn hàng. - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng ngang, dồn hàng theo tổ: mỗi tổ 1 lần do cán sự điều khiển. - Trò chơi Qua đờng lội suối: Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, cho học sinh chơi thử theo đội hình nớc 2 2-3 4 5phút 6phút 7phút 6phút GIAO AN THE DUẽC LễP 2 2 Nguyn Tn Tho chảy. Tiếp theo chia về tổ để luyện tập. Kết thúc - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. - Trò chơi Có chúng em. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. Giáo viên hô Giải tán, học sinh đáp đồng thanh Khoẻ!. 1 1phút 2phút 1phút 1phút thể dục Bài 4: Dàn hàng ngang, dồn hàng Trò chơi Nhanh lên bạn ơi! I. Mục tiêu: - Ôn một số kĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1. Yêu cầu thực hiện đợc động tác chính xác và đẹp hơn giờ trớc. - Ôn cách chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp và kết thúc giờ học. Yêu cầu thực hiện ở mức tơng đối đúng, nhanh, trật tự hơn giờ trớc. - Ôn trò chơi Nhanh lên bạn ơi!. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động. II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng, còi, cờ. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Ôn cách báo cáo chào gv khi nhận lớp. - Đứng vỗ tay hát. - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. - Ôn bài thể dục lớp 1: 2 ì 8 nhịp. 2-3 1 2phút 2phút 2phút 2phút 2phút Cơ bản - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. - Dàn hàng ngang, dồn hàng. - Trò chơi Nhanh lên bạn ơi!: Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, cho học sinh chơi thử. Nếu thấy học sinh biết cách chơi, tổ chức cho học sinh chơi và cổ vũ, động viên bằng cách hô Nhanh, nhanh, nhanh lên cho sinh động, hấp dẫn và tăng nhịp độ cuộc chơi. 2 2 3phút 5phút 8phút Đ GV XP CB Kết thúc - Đi thờng theo 2 hàng dọc. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. - Ôn cách giáo viên và học sinh chào nhau khi kết thúc giờ học. 2 3phút 2phút 1phút 1phút thể dục (bổ sung) Dàn hàng ngang, dồn hàng GIAO AN THE DUẽC LễP 2 3 Nguyn Tn Tho I. Mục tiêu: - Ôn một số kĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1. Yêu cầu thực hiện đợc động tác ở mức tơng đối chính xác, nhanh, trật tự, không xô đẩy nhau. - Ôn cách chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp và kết thúc giờ học. Yêu cầu thực hiện ở mức tơng đối đúng, nhanh, trật tự hơn giờ trớc. - Ôn trò chơi Qua đờng lội suối. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng, còi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. - Đi thành vòng tròn và hít thở sâu. 6-10 2phút 1phút 2phút Cơ bản - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ giậm chân tại chỗ - đứng lại. - Dàn hàng ngang, dồn hàng. - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng ngang, dồn hàng theo tổ: mỗi tổ 1 lần do cán sự điều khiển. - Trò chơi Qua đờng lội suối: Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, cho học sinh chơi thử theo đội hình nớc chảy. Tiếp theo chia về tổ để luyện tập. 2 2-3 4 5phút 6phút 7phút 6phút Kết thúc - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. - Trò chơi Có chúng em. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. Giáo viên hô Giải tán, học sinh đáp đồng thanh Khoẻ!. 1 1phút 2phút 1phút 1phút thể dục Bài 5: Quay phải, quay trái Trò chơi Nhanh lên bạn ơi! I. Mục tiêu: - Ôn một số kĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1. Yêu cầu thực hiện đợc động tác chính xác và đẹp hơn giờ trớc. - Học quay phải, quay trái. Yêu cầu thực hiện đợc động tác tơng đối đúng kĩ thuật, phơng h- ớng và không để mất thăng bằng. - Ôn trò chơi Nhanh lên bạn ơi!. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật. II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng, còi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức Số lần thời gian - Nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Ôn cách báo cáo chào gv khi nhận lớp. 2 1phút 2phút GIAO AN THE DUẽC LễP 2 4 Nguyn Tn Tho Mở đầu - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên 50 60m. - Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu. - Trò chơi (do giáo viên tự chọn) 2phút 2phút 2phút GV Cơ bản - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết. - Học quay phải, quay trái: GV làm mẫu và giải thích động tác. Lần 1 và 2 tập chậm t thế của hai bàn chân; lần 3- 4 hô nhanh hơn; lần 5 tổ chức cho học sinh thi xem tổ nào thực hiện động tác đúng đều và đẹp. - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, điểm số từ 1 đến hết theo tổ. - Trò chơi Nhanh lên bạn ơi!: 2 4-5 2 2 3phút 7phút 4phút 4phút Đ GV XP CB Kết thúc - Đứng vỗ tay hát - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. - Ôn cách giáo viên và học sinh chào nhau khi kết thúc giờ học. 2 1phút 1phút 1phút 2phút thể dục (bổ sung) Quay phải, quay trái Trò chơi tự chọn I. Mục tiêu: - Ôn một số kĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1. Yêu cầu thực hiện đợc động tác chính xác và đẹp hơn giờ trớc. - Học quay phải, quay trái. Yêu cầu thực hiện đợc động tác tơng đối đúng kĩ thuật, phơng h- ớng và không để mất thăng bằng. - Ôn trò chơi Nhanh lên bạn ơi!. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật. II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng, còi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Ôn cách báo cáo chào gv khi nhận lớp. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên 50 60m. - Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu. - Trò chơi (do giáo viên tự chọn) 2 1phút 2phút 2phút 2phút 2phút GV Cơ bản - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết. - Học quay phải, quay trái: GV làm mẫu và giải thích động tác. Lần 1 và 2 tập chậm t thế của hai bàn chân; lần 3- 4 hô nhanh hơn; lần 5 tổ chức cho học sinh thi xem tổ nào thực hiện động tác đúng đều và đẹp. - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng 2 4-5 3phút 7phút GIAO AN THE DUẽC LễP 2 5 Nguyn Tn Tho nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, điểm số từ 1 đến hết theo tổ. - Trò chơi Nhanh lên bạn ơi!: 2 2 4phút 4phút Đ GV XP CB Kết thúc - Đứng vỗ tay hát - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. - Ôn cách giáo viên và học sinh chào nhau khi kết thúc giờ học. 2 1phút 1phút 1phút 2phút thể dục Bài 6: Quay phải, quay trái Động tác vơn thở và tay I. Mục tiêu: - Ôn quay phải, quay trái. Yêu cầu thực hiện đợc động tác tơng đối chính xác và đúng hớng. - Làm quen với 2 động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối đúng. II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng, còi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đứng vỗ tay và hát . - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp - Trò chơi khởi động (do giáo viên tự chọn) 2 1phút 2phút 2phút 2phút Cơ bản - Ôn quay phải, quay trái: GV nhắc lại cách thực hiện động tác, đồng thời làm mẫu. Sau đó hô cho học sinh tập 2 lần rồi để cán sự hô * Học động tác vơn thở: Nhịp 1: chân rộng bằng vai, hai tay đa lên cao lòng bàn tay hớng vào nhau, hít vào. Nhịp 2: hai tay bắt chéo trớc bụng, đầu cúi, thở mạnh ra. Nhịp 3: hai tay dang ngang lòng bàn tay ngửa. Hít vào. Nhịp 4 về TTCB. * Học động tác tay: Nhịp 1: chân rộng bằng vai, hai tay dang ngang, lòng bài tay ngửa. Nhịp 2: đa tay lên cao vỗ vào nhau. Nhịp 3: đa tay ra trớc, thẳng hớng cao ngang vai, bàn tay sấp. Nhịp 4: về TTCB * Ôn cả hai động tác mới học, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp. 4-5 3- 4 4 2 3phút 7phút 7phút 3phút Kết thúc - Đứng vỗ tay hát. - Cúi ngời thả lỏng - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 6- 8 1phút 1phút 2phút 2phút thể dục Bài 7: Động tác chân Trò chơi Kéo ca lừa xẻ GIAO AN THE DUẽC LễP 2 6 Nguyn Tn Tho I. Mục tiêu: - Ôn 2 động tác vơn thở và tay. Yêu cầu thực hiện đợc động tác tơng đối chính xác. - Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối đúng. - Ôn trò chơi Kéo ca lừa xẻ. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động. II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng, còi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình từ nhiên theo 1 hàng dọc 50 60m - Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu - Trò chơi khởi động (do giáo viên tự chọn) - Bài cũ: Gọi 1 - 3 học sinh lên kiểm tra 2 động tác thể dục đã học 1phút 2phút 2phút 2phút 3phút Cơ bản * Ôn động tác vơn thở và tay: * Học động tác chân: Nhịp 1: Chân rộng bằng vai, hai tay dang ngang, lòng bài tay úp. Nhịp 2: Khuỵu gối trái, hai tay đa ra trớc ngang vai, thân chuyển về bên chân khuỵu và hạ thấp xuống, vỗ vào nhau. Nhịp 3: về nhịp 1. Nhịp 4: về TTCB Nhịp 5, 6; 7; 8 nh trên nhng đổi bên. * Ôn cả ba động tác mới học, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp. * Trò chơi: Kéo ca lừa xẻ 2 3- 4 2 5phút 7phút 4phút 4phút GV Kết thúc - Đứng vỗ tay hát. - Cúi ngời thả lỏng - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 6- 8 1phút 1phút 2phút 2phút thể dục (bổ sung) Ôn ba động tác: vơn thở, tay, chân I. Mục tiêu: - Ôn 3 động tác vơn thở, tay, chân. Yêu cầu thực hiện đợc động tác tơng đối chính xác. - Ôn trò chơi Kéo ca lừa xẻ. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động. II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng, còi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình từ nhiên theo 1 hàng dọc 50 60m - Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu - Trò chơi khởi động (do giáo viên tự chọn) 1phút 2phút 2phút 2phút GIAO AN THE DUẽC LễP 2 7 Nguyn Tn Tho - Bài cũ: Gọi 1 - 3 học sinh lên kiểm tra 3 động tác thể dục đã học. 3phút Cơ bản - Ôn động tác vơn thở, tay và chân: mỗi động tác 2 ì 8 nhịp. - Chia học sinh về tổ ôn luyện dới sự chỉ huy của cán sự tổ. - Gọi từng tổ lên tập trớc lớp, các tổ kkhác quan sát và nhận xét. - Trò chơi: Kéo ca lừa xẻ 2 4phút 6phút 3phút 4phút GV Kết thúc - Đứng vỗ tay hát. - Cúi ngời thả lỏng - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 6- 8 1phút 1phút 2phút 2phút thể dục Bài 8: Động tác lờn Trò chơi Kéo ca lừa xẻ I. Mục tiêu: - Ôn 3 động tác vơn thở, tay, chân. Yêu cầu thực hiện đợc động tác tơng đối chính xác. - Học động tác lờn. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối đúng. - Tiếp tục ôn trò chơi Kéo ca lừa xẻ. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi và tham gia chơi có kết hợp đọc vần để tạo nhịp. II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng, còi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp . - Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn. - Trò chơi khởi động (do giáo viên tự chọn) - Bài cũ: Gọi 1 - 3 học sinh lên kiểm tra 3 động tác thể dục đã học 1phút 2phút 1phút 2phút 3phút Cơ bản * Ôn động tác vơn thở, tay, chân. * Học động tác lờn: Nhịp 1: Chân rộng bằng vai, hai tay đa lên cao thẳng hớng, lòng bài tay hớng vào nhau. Nhịp 2: nghiêng lờn sang trái, tay trái chống hông, tay phải đa cao áp nhẹ vào tai. Trọng tâm dồn vào chân phải, chân trái kiễng gót Nhịp 3: về đứng nhịp 1, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. Nhịp 4: về TTCB Nhịp 5, 6; 7; 8 nh trên nhng đổi bên. * Ôn cả bốn động tác mới học, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp. * Trò chơi: Kéo ca lừa xẻ 2 3- 4 2 5phút 7phút 4phút 4phút GIAO AN THE DUẽC LễP 2 8 Nguyn Tn Tho Kết thúc - Cúi ngời thả lỏng - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 6- 8 2phút 1phút 2phút thể dục Bài 9: Chuyển đội hình hàng dọc vòng tròn Ôn 4 động tác đã học I. Mục tiêu: - Ôn 4 động tác vơn thở, tay, chân, lờn. Yêu cầu thực hiện đợc động tác tơng đối chính xác. - Học cách chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngợc lại. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối chính xác, nhanh , trật tự. II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng, còi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay hát - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp . - Trò chơi khởi động (do giáo viên tự chọn) - Bài cũ: Gọi 2 - 4 học sinh lên thực hiện 4 động tác thể dục đã học 1phút 2phút 1phút 2phút 3phút Cơ bản * Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngợc lại sau đó dừng để ôn bài thể dục ở đội hình vòng tròn. * Ôn bốn động tác vơn thở, tay, chân, lờn, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp. * Trò chơi: Kéo ca lừa xẻ: Yêu cầu chơi có kết hợp vần điệu. 3 2 5phút 7phút 5phút GV Kết thúc - Cúi ngời thả lỏng - Nhảy thả lỏng sau đó thu nhỏ vòng tròn về đội hình hàng dọc. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 6- 8 2phút 2phút 2phút thể dục Bài 10: Động tác bụng - Chuyển đội hình hàng ngang vòng tròn I. Mục tiêu: - Ôn 4 động tác vơn thở, tay, chân, lờn; học mới động tác bụng. Yêu cầu thực hiện đợc động tác tơng đối chính xác, đúng nhịp, đúng phơng hớng. - Học cách chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn và ngợc lại. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối chính xác, nhanh, trật tự hơn giờ trớc. II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng, còi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức Số thời GIAO AN THE DUẽC LễP 2 9 Nguyn Tn Tho lần gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay hát - xoay các khớp cổ tay, cẳng tay, cánh tay, mỗi động tác 4- 5 lần. 1phút 2phút 1phút 2phút Cơ bản * Chuyển đội hình ngang thành đội hình vòng tròn và ngợc lại sau đó dừng để ôn bài thể dục ở đội hình vòng tròn. * Học động tác bụng: Cách tiến hành nh động tác lờn, chỉ khác ở nhịp 2. - Nhịp 2: Từ từ gập thân, hai bàn tay chạm mu bàn chân, hai chân thẳng, mắt nhìn theo tay. * Ôn năm động tác đã học mỗi động tác 2 ì 8 nhịp. * Trò chơi: Qua đờng lội suối: 3 2 5phút 4phút 7phút 4phút GV Kết thúc - Cúi ngời thả lỏng - Nhảy thả lỏng sau đó thu nhỏ vòng tròn, về đội hình hàng ngang. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 6- 8 2phút 2phút 2phút thể dục bổ sung Ôn 4 động tác Của bài thể dục phát triển chung I. Mục tiêu: - Ôn 4 động tác vơn thở, tay, chân, lờn. Yêu cầu thực hiện đợc động tác tơng đối chính xác. - Ôn cách chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngợc lại. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối chính xác, nhanh , trật tự. II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng, còi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: Phần Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức Số lần thời gian Mở đầu - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay hát - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp . - Trò chơi khởi động (do giáo viên tự chọn) - Bài cũ: Gọi 2 - 4 học sinh lên thực hiện 4 động tác thể dục đã học 1phút 2phút 1phút 2phút 3phút Cơ bản * Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngợc lại sau đó dừng để ôn bài thể dục ở đội hình vòng tròn * Ôn bốn động tác vơn thở, tay, chân, lờn, mỗi động tác 2 ì 8 nhịp. * Trò chơi: Kéo ca lừa xẻ: Yêu cầu chơi có kết hợp vần điệu. 3 2 5phút 7phút 5phút GV GIAO AN THE DUẽC LễP 2 10 [...]... Trò chơi Nhanh lên bạn ơi Giáo viên cho một nhóm làm mẫu trớc khi lớp làm 4 7phút 2 4phút Đ Kết thúc - Đi đều theo hàng dọc và hát - Cúi ngời thả lỏng - Nhảy thả lỏng - Giáo viên cùng hs hệ thống bài - Nhận xét và giao bài về nhà 8 4 -5 2phút 2phút 2phút 2phút 1phút GV XP CB thể dục Bài 19: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung I Mục tiêu: - Kiểm tra bài thể dục phát triển chung Yêu... cùng hs hệ thống bài - Nhận xét và giao bài về nhà 3phút 3 2phút GV XP CB 2phút 2phút 2phút 1phút thể dục Bài 18: Ôn bài thể dục phát triển chung Điểm số 1 - 2; 1 - 2 theo đội hình hàng ngang I Mục tiêu: - Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung đã học Yêu cầu hoàn thiện bài tập, để chuẩn bị kiểm tra - Học điểm số 1 - 2; 1 - 2; theo đội hình hàng ngang Yêu cầu biết và điểm số đúng, rõ ràng,... giáo viên điều khiển 1phút 1phút 2phút 4 5phút 1phút 3 16 5phút 4phút 2phút - Trò chơi a thích (do giáo viên chọn) GIAO AN THE DUẽC LễP 2 Phơng pháp tổ chức Nguyn Tn Tho Kết thúc - Cúi ngời thả lỏng - Nhảy thả lỏng - Giáo viên cùng hs hệ thống bài - Nhận xét và giao bài về nhà 8 4 -5 2phút 2phút 2phút 1phút thể dục bổ sung Ôn bài thể dục phát triển chung I Mục tiêu: - Ôn bài thể. .. - Đi đều theo hàng dọc và hát - Cúi ngời thả lỏng - Nhảy thả lỏng - Giáo viên cùng hs hệ thống bài - Nhận xét và giao bài về nhà 2phút 8 2phút 1 2 3phút 4 12 phút 24 Phơng pháp tổ chức 3phút GV 8 4 -5 thể dục GIAO AN THE DUẽC LễP 2 Định lợng Số thời lần gian 1phút 2phút 2phút 2phút 2phút 1phút Nguyn Tn Tho Bài 27 : Trò chơi Vòng tròn I Mục tiêu: - Học trò chơi Vòng tròn Yêu cầu... lỏng GIAO AN THE DUẽC LễP 2 1phút 2phút GV 2phút 4 3 -5 5- 6 6 26 Phơng pháp tổ chức 5phút 2phút Nguyn Tn Tho Kết thúc - Cúi lắc ngời thả lỏng - Nhảy thả lỏng - Giáo viên cùng hs hệ thống bài - Nhận xét và giao bài về nhà 8 4 -5 2phút 2phút 1phút thể dục Bài 30: Bài thể dục phát triển chung Trò chơi Vòng tròn I Mục tiêu: - Ôn bài thể dục phát tiển chung Yêu cầu... GV * Trò chơi Bịt mắt bắt dê Giáo viên có thể chọn cùng một lúc 2 học sinh đóng vai ngời đi tìm và 4 học sinh đóng vai dê bị lạc Kết thúc Phơng pháp tổ chức 8phút 6- 8 4 -5 GV 2phút 2phút 1phút 1phút thể dục Bài 17: Ôn bài thể dục phát triển chung Điểm số 1 - 2; 1 - 2 theo đội hình hàng dọc I Mục tiêu: - Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung đã học Yêu cầu bớc đầu... chức 1phút 2phút 1phút 2phút 3phút 4 5phút 2 7phút 5phút GV Kết thúc - Cúi ngời thả lỏng 6- 8 - Nhảy thả lỏng sau đó thu nhỏ vòng tròn về đội hình hàng dọc - Giáo viên cùng hs hệ thống bài - Nhận xét và giao bài về nhà I Mục tiêu: 2phút 2phút 2phút thể dục Bài 14: Động tác nhảy - Trò chơi Bịt mắt bắt dê GIAO AN THE DUẽC LễP 2 14 Nguyn Tn Tho - Ôn 6 động tác thể dục phát... nhịp: 1 2 - Trò chơi do giáo viên tự chọn * Điểm số 1 2; 1 2; theo đội hình hàng dọc (hàng ngang) ở mỗi cách và mỗi đội hình điểm số 2 lần * Đi đều theo 3 hàng dọc do cán sự lớp điều khiển sau đó chuyển đội hình vòng tròn quay mặt vào tâm để chơi trò chơi * Trò chơi Bỏ khăn Giáo viên nêu tên trò chơi và nhắc lại cách chơi GIAO AN THE DUẽC LễP 2 21 Định lợng Số thời lần gian 1phút 2phút 2phút 1phút... GIAO AN THE DUẽC LễP 2 33 2phút 2phút 2phút Phơng pháp tổ chức Nguyn Tn Tho - Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung, mỗi động tác 2 x 8 nhịp Cơ bản * Ôn trò chơi Nhanh lên bạn ơi! - Giáo viên nhắc lại cách chơi Tổ chức cho học sinh chơi thử lần 1, lần 2 và 3 là chính thức có phân thắng, thua * Trò chơi Bịt mắt bắt dê: Giáo viên có thể chọn cùng một lúc 2 học sinh đóng vai... 4phút GIAO AN THE DUẽC LễP 2 Phơng pháp tổ chức Nguyn Tn Tho Kết thúc - Cúi ngời thả lỏng - Nhảy thả lỏng sau đó thu nhỏ vòng tròn, về đội hình hàng ngang - Giáo viên cùng hs hệ thống bài - Nhận xét và giao bài về nhà 6 5 2phút 2phút 1phút 1phút thể dục Bài 20 : Điểm số 1 - 2; 1 - 2 theo đội hình vòng tròn Trò chơi Bỏ khăn I Mục tiêu: - Điểm số 1 - 2; 1 - 2; theo đội hình vòng tròn Yêu . lỏng. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 8 4 -5 2phút 2phút 2phút 2phút 1phút thể dục Bài 18: Ôn bài thể dục phát triển chung - Điểm số 1 - 2; 1 - 2 theo. lỏng. - Giáo viên cùng hs hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài về nhà. 8 4 -5 2phút 2phút 2phút 1phút thể dục bổ sung Ôn bài thể dục phát triển chung I. Mục tiêu: - Ôn bài thể dục phát. lớp. - Đứng vỗ tay hát. - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. - Ôn bài thể dục lớp 1: 2 ì 8 nhịp. 2- 3 1 2phút 2phút 2phút 2phút 2phút Cơ bản - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9,