0

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2

337 3,167 32

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:20

Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 TUẦN 1 Thứ ngày tháng năm 2009 Bài 1: e I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : Học sinh nhận biết được chữ e và âm e 2.Kó năng : Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học của mình II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, mẹ, xe,ve, giấy ô li, sợi dây -Tranh minh hoạ phần luyện nói về các lớp học của chim, ve,ếch -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III. Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài :Qua tìm hiểu tranh Hoạt động 1 : Nhận diện chữ và âm e +Mục tiêu: Nhận biết được chữ e và âm e +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ:Chữ e gồm một nét thắt Hỏi:Chữ e giống hình cái gì? -Phát âm: Hoạt động 2:Luyện viết MT:HS viết được chữ e theo đúng quy trình trên bảng con -Cách tiến hành: -Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Củng cố, dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc Thảo luận và trả lời: be, me,xe Thảo luận và trả lời câu hỏi: sợi dây vắt chéo (Cá nhân- đồng thanh) Theo dõi qui trình Cả lớp viết trên bàn Viết bảng con 1 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 +Mục tiêu:HS phát âm được âm e +Cách tiến hành :luyện đọc lại bài tiết 1 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1 Hoạt động 2: b.Luyện viết: MT:HS tô đúng chữ e vào vở Cách tiến hành: Hướng dẫn HS tập tô chữ e Hoạt động 3: c.Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học của mình +Cách tiến hành : Hỏi: - Quan sát tranh em thấy những gì? - Mỗi bức tranh nói về loài vật nào? - Các bạn nhỏ trong bức tranh đang học gì? - Các bức tranh có gì chung? + Kết luận : Học là cần thiết nhưng rất vui.Ai cũng phải đi học và học hành chăm chỉ. 4.:Củng cố dặn dò Phát âm e(Cá nhân- đồng thanh) Tô vở tập viết Các bạn đều đi học 2 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 Bài 2 : b Ngày dạy : I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ b và âm b 2.Kó năng: -Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ : -Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Các hoạt động học tập khác nhau của trẻ em và của các con vật II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, bẽ, bóng,bà, giấy ôli,sợi dây -Tranh minh hoạ phần luyện nói :chim non,voi,gấu,em bé -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt,bảng con,phấn,khăn lau III. Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : - Đọc và viết :e (Trong tiếng me,ve,xe) - Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài-GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động 1: Dạy chữ ghi âm: +Mục tiêu: Nhận biết được chữ b và âm b +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ b gồm 2 nét :nét khuyết trên và nét thắt Hỏi: So sánh b với e? -Ghép âm và phát âm: be,b Hoạt động 2: Luyện viết -MT:HS viết đúng quy trình chữ b -Cách tiến hành:GV viết mẫu trên bảng lớp. -Hướng dẫn viết bảng con : Củng cố dặn dò Tiết 2: Thảo luận và trả lời: bé, bẻ, bà, bóng Giống: nét thắt của e và nét khuyết trên của b Khác: chữ b có thêm nét thắt Ghép bìa cài. Đọc (C nhân- đ thanh) Viết : b, be Đọc :b, be (C nhân- đ thanh) 3 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 Hoạt động 1: Luyện đọc -MT:HS phát âm đúng âm b ,be -Cách tiến hành: Đọc bài tiết 1 GV sữa lỗi phát âm cho học sinh Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS tô đúng âm b và tiếng be vào vở Cách tiến hành:GV hướng dẩn HS tô theo dòng Hoạt động 3:Luyện nói: “Việc học tập của từng cá nhân” MT:HS nói được các hoạt động khác của trẻ em Cách tiến hành: Hỏi: -Ai học bài? Ai đang tập viết chữ e? - Bạn voi đang làm gì? Bạn ấy có biết đọc chữ không? - Ai đang kẻ vở? Hai bạn nhỏ đang làm gì? - Các bức tranh có gì giống và khác nhau? 4: Củng cố và dặn dò Đọc SGK -Củng cố và dặn dò –Nhận xét và tuyên dương Viết vở Tập viết Thảo luận và trả lời Giống :Ai cũng tập trung vào việc học tập Khác:Các loài khác nhau có những công việc khác nhau 4 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 Bài 3: Dấu sắc / I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : -Học sinh nhận biết được dấu và thanh sắc , biết ghép tiếng bé 2.Kó năng : -Biết được dấu và thanh sắc ở tiếng chỉ đồ vật, sự vật 3.Thái độ : -Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung các hoạt động khác nhau của trẻ em II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, cá,lá,chó,khế -Tranh minh hoạ phần luyện nói : một số sinh hoạt của bé ở nhà trường -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng ,con, phấn, khăn lau. III. Hoạt động dạy học: Tiết 1 1.Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : -Viết và đọc : b, be (Viết bảng con và đọc 5-7 em) -Chỉ b ( Trong các tiếng : bé , bê, bóng) (Đọc 2-3 em) - Nhận xét KTBC 3. Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài- GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động 1: Dạy dấu thanh: +Mục tiêu: nhận biết được dấu và thanh sắc , biết ghép tiếng bé +Cách tiến hành : a.Nhận diện dấu: Dấu sắc là một nét nghiên phải (/) Hỏi:Dấu sắc giống cái gì ? b. Ghép chữ và phát âm: -Hướng dẫn ghép: -Hướng dẫn đọc: Hoạt động 2:Tập viết MT:HS viết đúng dấu sắc tiếng bé -Cách tiến hành: c.Hướng dẫn viết bảng con : Đọc dấu sắc trong các tiếng bé, lá, chó, khế, cá(Cá nhân- đồng thanh) Thảo luận và trả lời câu hỏi: Thước đặt nghiêng Tiếng be thêm dấu sắc được tiếng bé(Ghép bìa cài) bé(Cá nhân- đồng thanh) Theo dõi qui trình 5 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 +Viết mẫu trên trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1:Luyện đọc -MT:HS phát âm đúng tiếng bé -Cách tiến hành:Đọc lại bài tiết 1 GV sữa lỗi phát âm Hoạt động 2: Luyện viết +Mục tiêu: HS tô đúng:be ,bé vào vở +Cách tiến hành :Hướng dẫn HS tô theo từng dòng. Hoạt động 3:Luyện nói: +Mục tiêu: “Nói về các sinh hoạt thường gặp của các em bé ở tuổi đến trường”. +Cách tiến hành :Treo tranh Hỏi: -Quan sát tranh : Những em bé thấy những gì? -Các bức tranh có gì chung? -Em thích bức tranh nào nhất ? Vì sao? Phát triển chủ đề nói: -Ngoài hoạt động kể trên, em và các bạn có những hoạt động nào khác? -Ngoài giờ học,em thích làm gì nhất? -Đọc lại tên của bài này? 4. Củng cố dặn dò -Đọc SGK, bảng lớp -Củng cố dặn dò -Nhận xét – tuyên dương Cả lớp viết trên bàn Viết bảng con: (Cnhân- đthanh) Phát âm bé(Cá nhân- đồng thanh) Tô vở tập viết Thảo luận nhóm ( Các bạn đang ngồi học trong lớp.Hai bạn gái nhảy dây. Bạn gái đi học) Đều có các bạn đi học Bé(Cá nhân- đồng thanh) Tuần 2 Thø hai ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2009 6 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 Bài 4: dÊu hái, dÊu nỈng I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : -Học sinh nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng.Biết ghép các tiếng : bẻ, bẹ 2.Kó năng : -Biết các dấu , thanh hỏi & nặng ở các tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ : -Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Hoạt động bẻ của bà mẹ, bạn gái vµ øcác nông dân trong tranh. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : giỏ, khỉ, thỏ ,hổ,mỏ, quạ -Tranh minh hoạ phần luyện nói về : bẻ cổ áo, bẻ bánh đa, bẻ bắp -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau III. Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : - Viết, đọc : dấu sắc,bé(Viết bảng con) - Chỉ dấu sắc trong các tiếng : vó, lá, tre, vé, bói cá, cá mè( Đọc 5- 7 em) - Nhận xét KTBC 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài - GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động 1: Dạy dấu thanh: +Mục tiêu:-Nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng -Biết ghép các tiếng : bẻ, bẹ +Cách tiến hành : a. Nhận diện dấu : - Dấu hỏi :Dấu hỏi là một nét móc Hỏi:Dấu hỏigiống hình cái gì? - Dấu nặng : Dấu nặng là một dấu chấm Hỏi:Dấu chấm giống hình cái gì? b.Ghép chữ và phát âm: -Khi thêm dấu hỏi vào be ta được tiếng bẻ -Phát âm: -Khi thêm dấu nặng vào be ta được tiếng bẹ -Phát âm: Thảo luận và trả lời Đọc tên dấu : dấu hỏi Đọc các tiếng trên(Cá nhân- đồng thanh) Thảo luận và trả lời : giống móc câu đặt ngược, cổ ngỗng Thảo luận và trả lời Đọc tên dấu : dấu nặng Đọc các tiếng trên (Cá nhân- đồng thanh) Thảo luận và trả lời : giống nốt ruồi, ông sao ban đêmGhép bìa cài Đọc : bẻ(Cá nhân- đồng thanh) 7 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS viết đúng dấu ? , . ,tiếng bẻ ,bẹ -Cách tiến hành:viết mẫu trên bảng lớp +Viết mẫu trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt viết) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1:Luyện đọc -MT:HS phát âm đúng bẻ ,bẹ -Cách tiến hành:Đọc lại bài tiết 1. GV sữa phát âm cho HS Hoạt động 2:Luyện viết: -MT:HS tô đúng bẻ , bẹ -Cách tiến hành:GV hướng dẫn HS tô theo dòng. Hoạt động 3:Luyện nói: “ Bẻ” -MT:HS luyện nói được theo nội dung đề tài bẻ. -Cách tiến hành:treo tranh Hỏi: -Quan sát tranh em thấy những gì? -Các bức tranh có gì chung? -Em thích bức tranh nào ? Vì sao ? 4:Củng cố dặn dò -Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương Ghép bìa cài Đọc : bẹ(Cá nhân- đồng thanh) Viết bảng con : bẻ, bẹ Đọc lại bài tiết 1 Tô vở tập viết : bẻ, bẹ Chú nông dân đang bẻ bắp. Một bạn gái đang bẻ bánh đa chia cho các bạn. Mẹ bẻ cổ áo cho bạn gái trước khi đến trường. Đều có tiếng bẻ để chỉ các hoạt động Thø ba ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2009 8 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 Bài 5: dÊu hun, dÊu ng· I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu huyền, dấu ngã 2.Kó năng :Biết ghép các tiếng : bè, bẽ. Biết các dấu, thanh dấu huyền, dấu ngã ở các tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Bè và tác dụng của nó trong đời sống. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : cò , mèo, gà,vẽ, gỗ, võ, võng. -Tranh minh hoạ phần luyện nói về : bè -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau III. Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : n đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : -Viết, đọc : dấu sắc,bẻ, bẹ (Viết bảng con và đọc 5- 7 em) -Chỉ dấu hỏitrong các tiếng : củ cải, nghé ọ, đu đủ, cổ áo, xe cộ, cái kẹo (2- 3 em lên chỉ) -Nhận xét KTBC 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài - GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động 1: Dạy dấu thanh: +Mục tiêu: -Nhận biết được dấu huyền, dấu ngã -Biết ghép các tiếng : bè, bẽ +Cách tiến hành : a.Nhận diện dấu : +Dấu huyền: Hỏi:Dấu huyền giống hình cái gì? + Dấu ngã: Dấu ngã là một nét móc đuôi đi lên Hỏi:Dấu ngã giống hình cái gì? b Ghép chữ và phát âm: -Khi thêm dấu huyền vào be ta được tiếng bè -Phát âm: -Khi thêm dấu ngã vào be ta được tiếng bẽ -Phát âm: Hoạt động 2:Luyện viết: Đọc tên dấu : dấu huyền Đọc các tiếng trên(C nhân- đ thanh) Thảo luận và trả lời : giống thước kẻ đặt xuôi, dáng cây nghiêng Đọc tên dấu : dấu ngã Đọc các tiếng trên Quan sát Thảo luận và trả lời : giống đòn gánh, làn sóng khi gió to Ghép bìa cài : bè Đọc : bè(Cá nhân- đồng thanh) Ghép bìa cài : bẽ Đọc : bẽ(Cá nhân- đồng thanh) 9 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 -MT:HS viết đúng dấu ` , ~ ,bè ,bẽ -Cách tiến hành: -Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt viết) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1:Luyện đọc -MT:HS phát âm đúng bè ,bẽ -Cách tiến hành:Đọc lại bài tiết 1: GV sữa phát âm cho HS Hoạt động 2:Luyện viết: -MT:HS tô đúng bè ,bẽ -Cách tiến hành:GV hướng dẫn theo từng dòng Hoạt động 3:Luyện nói: “ Bè “ MT:HS luyên nói được theo chủ đề -Cách tiến hành :treo tranh Hỏi: -Quan sát tranh em thấy những gì? -Bè đi trên cạn hay dưới nước ? -Thuyền khác bè ở chỗ nào ? -Bè thường dùng để làm gì ? -Những người trong tranh đang làm gì ? Phát triển chủ đề luyện nói : -Tại sao chỉ dùng bè mà không dùng thuyền? -Em đã trông thấy bè bao giờ chưa ? -Quê em có ai đi thuyền hay bè chưa ? -Đọc tên bài luyện nói. 4:Củng cố dặn dò -Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương Viết bảng con : bè, bẽ Đọc lại bài tiết 1(C nhân- đ thanh) Tô vở tập viết : bè, bẽ Thảo luận và trả lời Trả lời Đọc : bè (C nhân- đ thanh) Thø t ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2009 10 [...]... ngµy th¸ng 9 n¨m 20 09 Ký dut cu¶ BGH 30 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 31 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Tuần Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 4 Thø hai ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 20 09 Bµi 13 : n- m I.Mục tiêu: 1. Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ n và m; tiếng nơ, me 2. Kó năng :Đọc... Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 20 09 Bµi 12 : i - a I.Mục tiêu: 1. Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ i và a ; tiếng bi, cá 2. Kó năng :Đọc được câu ứng dụng : bé hà có vở ô li 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : lá cờ II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bi, cá; câu ứng dụng : bé... cài, đánh vần, đọc -Nhận diện chữ: Chữ m gồm 2 nét móc trơn :nơ xuôi và nét móc hai đầu Hỏi : So sánh m và n? Giống : đều có nét móc xuôi và nét móc hai đầu 32 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 -Phát âm và đánh vần tiếng : m, me +Phát âm : Hai môi khép lại rồi bật lên, hơi thoát ra qua cả miệng lẫn mũi +Đánh vần: Hoạt động 2: Luyện... -Đọc lại cả 2 sơ đồ trên (C nhân- đ thanh) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :cỏ Hoạt động2:Luyện viết Viết bảng con : o, c, bò, cỏ -MT:HS viết đúng âm tiếng vừa học -Cách tiến hành: c.Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt viết) Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng -MT:HS đọc được các tiếng ứng dụng có 22 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo. .. Thø t ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 20 09 Bµi 10 : « - ¬ I.Mục tiêu: 1. Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ ô, ơ ; tiếng cô, cờ 23 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 2. Kó năng :Đọc được câu ứng dụng : bé có vở vẽ 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : bờ hồ II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : cô, cờ ; câu ứng... làm việc 4: Củng cố dặn dò -Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 20 09 25 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 Bµi 11 : ¤n tËp I.Mục tiêu: 1. Kiến thức :H s đọc, viết một cách chắc chắn âm ,chữ vừa học trong tuần : ê, v, l, h, o, c, o, ơ 2. Kó năng :Đọc đúng các từ ngữ & câu ứng dụng 3.Thái độ :Nghe, hiểu & kể... động dạy học: 1. Khởi động : n đònh tổ chức ( 1 phút ) 2. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) -Em đã viết những nét gì? ( 1 HS nêu) -GV đọc những nét cơ bản để HS viết vào bảng con -Nhận xét , ghi điểm -Nhận xét vở Tập viết -Nhận xét kiểm tra bài cũ 3.Bài mới : 17 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 Hoạt động của GV 1. Hoạt động 1: Giới thiệu... bài tập Tiếng việt 19 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1. Khởi động : n đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết : ê, v , bê, ve -Đọc câu ứng dụng : bé vẽ bê -Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài :Giới thiệu trực tiếp hôm nay học âm l-h Hoạt động 1 : Dạy... bảng con, phấn , khăn lau bảng III.Hoạt động dạy học: 1. Khởi động : n đònh tổ chức ( 1 phút ) 2. Kiểm tra bài cũ: ( 2 phút ) Kiểm tra việc chuẩn bò đồ dùng học tập của HS -Nhận xét kiểm tra bài cũ 3.Bài mới : 15 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 Hoạt động của GV 1. Hoạt động 1: Giới thiệu các nét cơ bản +Mục tiêu: Biết tên bài... bảng ôn 2 Đọc : nhóm, cá nhân, cả lớp Viết bảng con Viết vở tập viết : lò cò Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 d.Tập viết từ ngữ ứng dụng :lò cò, vơ cỏ Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc +Mục tiêu: -Đọc được câu ứng dụng +Cách tiến hành : -Đọc lại bảng ôn -Đọc câu ứng dụng : Hỏi :Nhận xét tranh minh hoạ Tìm tiếng có . Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 TUẦN 1 Thứ ngày tháng năm 20 09 Bài 1: e I.Mục tiêu: 1. Kiến thức : Học sinh nhận biết được chữ e và âm e 2. Kó. thanh) Tuần 2 Thø hai ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 20 09 6 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 Bài 4: dÊu hái, dÊu nỈng I.Mục tiêu: 1. Kiến. viết Các bạn đều đi học 2 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 Bài 2 : b Ngày dạy : I.Mục tiêu: 1. Kiến thức :Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Tiếng Việt lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2, , Hoạt động 1: Giới thiệu xưa kia, mùa dưa, nghØ ng¬i, “Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ thì, IV. C¸c H§ d¹y – häc chđ u

Mục lục

Xem thêm