0

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 cả năm_CKTKN

157 4,259 53

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:18

TUẦN :1 Bài 1: e Ngày dạy : I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ e và âm e 2.Kĩ năng :Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học của mình II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, mẹ, xe,ve, giấy ô li, sợi dây -Tranh minh hoạ phần luyện nói về các lớp học của chim, ve,ếch -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III. Hoạt động dạy học : Tiết1 1.Khởi động : 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài :Qua tìm hiểu tranh Hoạt động 1 : Nhận diện chữ và âm e +Mục tiêu: Nhận biết được chữ e và âm e +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ:Chữ e gồm một nét thắt Hỏi:Chữ e giống hình cái gì? -Phát âm: Hoạt động 2:Luyện viết MT:HS viết được chữ e theo đúng quy trình trên bảng con -Cách tiến hành: -Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Củng cố, dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc +Mục tiêu:HS phát âm được âm e +Cách tiến hành :luyện đọc lại bài tiết 1 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1 Hoạt động 2: b.Luyện viết: MT:HS tô đúng chữ e vào vở Cách tiến hành: Hướng dẫn HS tập tô chữ e Hoạt động 3: c.Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học của mình +Cách tiến hành : Hỏi: - Quan sát tranh em thấy những gì? - Mỗi bức tranh nói về loài vật nào? Thảo luận và trả lời: be, me,xe Thảo luận và trả lời câu hỏi: sợi dây vắt chéo (Cá nhân- đồng thanh) Theo dõi qui trình Cả lớp viết trên bàn Viết bảng con Phát âm e(Cá nhân- đồng thanh) Tô vở tập viết Các bạn đều đi học Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 1 - Các bạn nhỏ trong bức tranh đang học gì? - Các bức tranh có gì chung? + Kết luận : Học là cần thiết nhưng rất vui.Ai cũng phải đi học và học hành chăm chỉ. 4.:Củng cố dặn dò RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………… … Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 2 Bài 2 : b Ngày dạy : I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ b và âm b 2.Kĩ năng :Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Các hoạt động học tập khác nhau của trẻ em và của các con vật II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, bẽ, bóng,bà, giấy ôli,sợi dây -Tranh minh hoạ phần luyện nói :chim non,voi,gấu,em bé -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt,bảng con,phấn,khăn lau III. Hoạt động dạy học : Tiết1 1.Khởi động : On định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : - Đọc và viết :e (Trong tiếng me,ve,xe) - Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài-GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động 1: Dạy chữ ghi âm: +Mục tiêu: Nhận biết được chữ b và âm b +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ b gồm 2 nét :nét khuyết trên và nét thắt Hỏi: So sánh b với e? -Ghép âm và phát âm: be,b Hoạt động 2: Luyện viết -MT:HS viết đúng quy trình chữ b -Cách tiến hành:GV viết mẫu trên bảng lớp. -Hướng dẫn viết bảng con : Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc -MT:HS phát âm đúng âm b ,be -Cách tiến hành: Đọc bài tiết 1 GV sữa lỗi phát âm cho học sinh Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS tô đúng âm b và tiếng be vào vở Cách tiến hành:GV hướng dẩn HS tô theo dòng Hoạt động 3:Luyện nói: “Việc học tập của từng cá nhân” MT:HS nói được các hoạt động khác của trẻ em Cách tiến hành: Hỏi: -Ai học bài? Ai đang tập viết chữ e? - Bạn voi đang làm gì? Bạn ấy có biết đọc chữ không? Thảo luận và trả lời: bé, bẻ, bà, bóng Giống: nét thắt của e và nét khuyết trên của b Khác: chữ b có thêm nét thắt Ghép bìa cài. Đọc (C nhân- đ thanh) Viết : b, be Đọc :b, be (C nhân- đ thanh) Viết vở Tập viết Thảo luận và trả lời Giống :Ai cũng tập trung vào việc học tập Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 3 - Ai đang kẻ vở? Hai bạn nhỏ đang làm gì? - Các bức tranh có gì giống và khác nhau? 4: Củng cố và dặn dò Đọc SGK -Củng cố và dặn dò –Nhận xét và tuyên dương Khác:Các loài khác nhau có những công việc khác nhau RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …… Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 4 Bài 3: Dấu sắc / Ngày dạy: I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu và thanh sắc , biết ghép tiếng bé 2.Kĩ năng :Biết được dấu và thanh sắc ở tiếng chỉ đồ vật, sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung các hoạt động khác nhau của trẻ em II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, cá,lá,chó,khế -Tranh minh hoạ phần luyện nói : một số sinh hoạt của bé ở nhà trường -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng ,con, phấn, khăn lau. III. Hoạt động dạy học : Tiết 1 1.Khởi động : On định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : -Viết và đọc : b, be (Viết bảng con và đọc 5-7 em) -Chỉ b ( Trong các tiếng : bé , bê, bóng) (Đọc 2-3 em) - Nhận xét KTBC 3. Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài- GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động 1: Dạy dấu thanh: +Mục tiêu: nhận biết được dấu và thanh sắc , biết ghép tiếng bé +Cách tiến hành : a.Nhận diện dấu: Dấu sắc là một nét nghiên phải (/) Hỏi:Dấu sắc giống cái gì ? b. Ghép chữ và phát âm: -Hướng dẫn ghép: -Hướng dẫn đọc: Hoạt động 2:Tập viết MT:HS viết đúng dấu sắc tiếng bé -Cách tiến hành: c.Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1:Luyện đọc -MT:HS phát âm đúng tiếng bé -Cách tiến hành:Đọc lại bài tiết 1 GV sữa lỗi phát âm Hoạt động 2: Luyện viết +Mục tiêu: HS tô đúng:be ,bé vào vở +Cách tiến hành :Hướng dẫn HS tô theo từng dòng. Đọc dấu sắc trong các tiếng bé, lá, chó, khế, cá(Cá nhân- đồng thanh) Thảo luận và trả lời câu hỏi: Thước đặt nghiêng Tiếng be thêm dấu sắc được tiếng bé(Ghép bìa cài) bé(Cá nhân- đồng thanh) Theo dõi qui trình Cả lớp viết trên bàn Viết bảng con: (Cnhân- đthanh) Phát âm bé(Cá nhân- đồng thanh) Tô vở tập viết Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 5 Hoạt động 3:Luyện nói: +Mục tiêu: “Nói về các sinh hoạt thường gặp của các em bé ở tuổi đến trường”. +Cách tiến hành :Treo tranh Hỏi: -Quan sát tranh : Những em bé thấy những gì? -Các bức tranh có gì chung? -Em thích bức tranh nào nhất ? Vì sao? Phát triển chủ đề nói: -Ngoài hoạt động kể trên, em và các bạn có những hoạt động nào khác? -Ngoài giờ học,em thích làm gì nhất? -Đọc lại tên của bài này? 4. Củng cố dặn dò -Đọc SGK, bảng lớp -Củng cố dặn dò -Nhận xét – tuyên dương Thảo luận nhóm ( Các bạn đang ngồi học trong lớp.Hai bạn gái nhảy dây. Bạn gái đi học) Đều có các bạn đi học Bé(Cá nhân- đồng thanh) RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …… Tuần 2 Bài 4: Dấu hỏi,dấu nặng Ngày dạy : 11-9-2006 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng.Biết ghép các tiếng : bẻ, bẹ 2.Kĩ năng :Biết các dấu , thanh hỏi & nặng ở các tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Hoạt động bẻ của bà mẹ, bạn gái vàcác nông dân trong tranh. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : giỏ, khỉ, thỏ ,hổ,mỏ, quạ -Tranh minh hoạ phần luyện nói về : bẻ cổ áo, bẻ bánh đa, bẻ bắp -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau III. Hoạt động dạy học : Tiết1 Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 6 1.Khởi động : On định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : - Viết, đọc : dấu sắc,bé(Viết bảng con) - Chỉ dấu sắc trong các tiếng : vó, lá, tre, vé, bói cá, cá mè( Đọc 5- 7 em) - Nhận xét KTBC 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài - GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động 1: Dạy dấu thanh: +Mục tiêu:-Nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng -Biết ghép các tiếng : bẻ, bẹ +Cách tiến hành : a. Nhận diện dấu : - Dấu hỏi :Dấu hỏi là một nét móc Hỏi:Dấu hỏigiống hình cái gì? - Dấu nặng : Dấu nặng là một dấu chấm Hỏi:Dấu chấm giống hình cái gì? b.Ghép chữ và phát âm: -Khi thêm dấu hỏi vào be ta được tiếng bẻ -Phát âm: -Khi thêm dấu nặng vào be ta được tiếng bẹ -Phát âm: Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS viết đúng dấu ? , . ,tiếng bẻ ,bẹ -Cách tiến hành:viết mẫu trên bảng lớp +Viết mẫu trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt viết) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1:Luyện đọc -MT:HS phát âm đúng bẻ ,bẹ -Cách tiến hành:Đọc lại bài tiết 1. GV sữa phát âm cho HS Hoạt động 2:Luyện viết: -MT:HS tô đúng bẻ , bẹ -Cách tiến hành:GV hướng dẫn HS tô theo dòng. Hoạt động 3:Luyện nói: “ Bẻ” -MT:HS luyện nói được theo nội dung đề tài bẻ. -Cách tiến hành:treo tranh Hỏi: -Quan sát tranh em thấy những gì? -Các bức tranh có gì chung? -Em thích bức tranh nào ? Vì sao ? 4:Củng cố dặn dò -Đọc SGK Thảo luận và trả lời Đọc tên dấu : dấu hỏi Đọc các tiếng trên(Cá nhân- đồng thanh) Thảo luận và trả lời : giống móc câu đặt ngược, cổ ngỗng Thảo luận và trả lời Đọc tên dấu : dấu nặng Đọc các tiếng trên (Cá nhân- đồng thanh) Thảo luận và trả lời : giống nốt ruồi, ông sao ban đêmGhép bìa cài Đọc : bẻ(Cá nhân- đồng thanh) Ghép bìa cài Đọc : bẹ(Cá nhân- đồng thanh) Viết bảng con : bẻ, bẹ Đọc lại bài tiết 1(C nhân- đ thanh) Tô vở tập viết : bẻ, bẹ Chú nông dân đang bẻ bắp. Một bạn gái đang bẻ bánh đa chia cho các bạn. Mẹ bẻ cổ áo cho bạn gái trước khi đến trường. Đều có tiếng bẻ để chỉ các hoạt động Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 7 -Nhận xét tuyên dương RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …… Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 8 Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã Ngày dạy :12-9-2006 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu huyền, dấu ngã 2.Kĩ năng :Biết ghép các tiếng : bè, bẽ. Biết các dấu, thanh dấu huyền, dấu ngã ở các tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Bè và tác dụng của nó trong đời sống. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : cò , mèo, gà,vẽ, gỗ, võ, võng. -Tranh minh hoạ phần luyện nói về : bè -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau III. Hoạt động dạy học : Tiết1 1.Khởi động : On định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : -Viết, đọc : dấu sắc,bẻ, bẹ (Viết bảng con và đọc 5- 7 em) -Chỉ dấu hỏitrong các tiếng : củ cải, nghé ọ, đu đủ, cổ áo, xe cộ, cái kẹo (2- 3 em lên chỉ) -Nhận xét KTBC 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài - GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động 1: Dạy dấu thanh: +Mục tiêu: -Nhận biết được dấu huyền, dấu ngã -Biết ghép các tiếng : bè, bẽ +Cách tiến hành : a.Nhận diện dấu : +Dấu huyền: Hỏi:Dấu huyền giống hình cái gì? + Dấu ngã: Dấu ngã là một nét móc đuôi đi lên Hỏi:Dấu ngã giống hình cái gì? b Ghép chữ và phát âm: -Khi thêm dấu huyền vào be ta được tiếng bè -Phát âm: -Khi thêm dấu ngã vào be ta được tiếng bẽ -Phát âm: Hoạt động 2:Luyện viết: -MT:HS viết đúng dấu ` , ~ ,bè ,bẽ -Cách tiến hành: -Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt viết) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1:Luyện đọc -MT:HS phát âm đúng bè ,bẽ -Cách tiến hành:Đọc lại bài tiết 1: Thảo luận và trả lời Đọc tên dấu : dấu huyền Đọc các tiếng trên(C nhân- đ thanh) Thảo luận và trả lời Đọc tên dấu : dấu ngã Đọc các tiếng trên (Cnhân- đthanh) Quan sát Thảo luận và trả lời : giống thước kẻ đặt xuôi, dáng cây nghiêng Thảo luận và trả lời : giống đòn gánh, làn sóng khi gió to Ghép bìa cài : bè Đọc : bè(Cá nhân- đồng thanh) Ghép bìa cài : bẽ Đọc : bẽ(Cá nhân- đồng thanh) Viết bảng con : bè, bẽ Đọc lại bài tiết 1(C nhân- đ thanh) Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 9 GV sữa phát âm cho HS Hoạt động 2:Luyện viết: -MT:HS tô đúng bè ,bẽ -Cách tiến hành:GV hướng dẫn theo từng dòng Hoạt động 3:Luyện nói: “ Bè “ MT:HS luyên nói được theo chủ đề -Cách tiến hành :treo tranh Hỏi: -Quan sát tranh em thấy những gì? -Bè đi trên cạn hay dưới nước ? -Thuyền khác bè ở chỗ nào ? -Bè thường dùng để làm gì ? -Những người trong tranh đang làm gì ? Phát triển chủ đề luyện nói : -Tại sao chỉ dùng bè mà không dùng thuyền? -Em đã trông thấy bè bao giờ chưa ? -Quê em có ai đi thuyền hay bè chưa ? -Đọc tên bài luyện nói. 4:Củng cố dặn dò -Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương Tô vở tập viết : bè, bẽ Thảo luận và trả lời Trả lời Đọc : bè (C nhân- đ thanh) RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …… Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 10 [...]... v bi tp Ting vit, bng con, phn, khn lau III.Hot ng dy hc: Tit1 1. Khi ng : 2.Kim tra bi c : - Vit, c : bố, b (Vit bng con v c 5- 7 em) - Ch du `, ~trong cỏc ting : ngó, hố, bố, k, v (2- 3 em lờn ch) - Nhn xột KTBC 3.Bi mi : TG Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1. Hot ng 1 : Gii thiu bi : GV gii thiu qua tranh nh tỡm hiu Tho lun nhúm v tr li Hot ng 1 ễn tp : c cỏc ting cú trong tranh minh +Mc tiờu :-ễn õm, ch... bng con : +Vit mu trờn bng lp(Hng dn qui trỡnh t vit) +Hng dn vit trờn khụng bng ngún tr Cng c dn dũ Tit 2: Hot ng 1: Luyn c: MT:HS phõn bit c cỏc ting cú õm v du Giaựo aựn Tieỏng Vieọt c li bi tit 1( C nhõn- thanh) Quan sỏt,tho lun v tr li Trang 11 thanh va ụn Cỏch tin hnh: c li bi tit 1 GV sa phỏt õm cho HS Hot ng 2:Luyn vit -MT:HS tụ ỳng cỏc ting cú õm v du thanh va c ụn -Cỏch tin hnh:GV hng dn HS... : B h l ni ngh ngi , vui chi sau gi lm vic 4: Cng c dn dũ c li bi tit 1 (C nhõn- thanh) Tho lun v tr li : bộ cú v v c thm v phõn tớch ting v c cõu ng dng (C nhõn- thanh) : c SGK(C nhõn- thanh) Tụ v tp vit : ụ, , cụ, c Quan sỏt v tr li RT KINH NGHIM: Giaựo aựn Tieỏng Vieọt Trang 20 Bi 11 :ễN TP Ngy dy : 21- 9-2006 I.Mc tiờu: 1. Kin thc :H s c, vit mt cỏch chc chn õm ,ch va hc trong tun : ờ, v, l,... -HS: -SGK, v tp vit, v bi tp Ting vit III.Hot ng dy hc: Tit1 1. Khi ng : On nh t chc 2.Kim tra bi c : -c v vit : ụ, , cụ c -c cõu ng dng : bộ cú v v -Nhn xột bi c 3.Bi mi : TG Hot ng ca GV Gii thiu bi :Tun qua chỳng ta ó hc nhng õm gỡ? -Gn bng ụn Hot ng 1: On tp +Mc tiờu: HS c c õm t ng dng ó hc +Cỏch tin hnh : Cỏc ch v õm va hc : Treo bng ụn 1 (B 1) Ghộp ch thnh ting : -Tỡm ting cú õm ó hc ,chnh sa phỏt... vit: theo tng dũng Cng c dn dũ Hot ng ca HS a ra nhng õm v t mi hc Lờn bng ch v c c cỏc ting ghộp B1, B2 (Cỏ nhõn- ng thanh) Vit bng con : t cũ Vit v : t cũ Tit 2: Hot ng 1: Luyn c +Mc tiờu: -c c cõu ng dng +Cỏch tin hnh : Luyn c: Giaựo aựn Tieỏng Vieọt c li bi tit 1 (C nhõn- thanh) Trang 31 -c li bi tit 1 -c cõu ng dng : +Treo tranh v hi : Tranh v gỡ ? +Hng dn c cõu ng dng : cũ b mũ cỏ, cũ m tha cỏ... NGHIM: Bi 9 : o - c Ngy dy :19 -9-2006 I.Mc tiờu: 1. Kin thc :Hc sinh nhn bit c ch o, c ; ting bũ, c 2.K nng :c c cõu ng dng : bũ bờ cú bú c 3.Thỏi :Phỏt trin li núi t nhiờn theo ni dung : vú bố II. dựng dy hc: -GV: -Tranh minh ho cú ting : bũ, c; cõu ng dng : bũ bờ cú bú c -Tranh minh ho phn luyn núi : vú bố -HS: -SGK, v tp vit, v bi tp Ting vit III.Hot ng dy hc: Tit1 1. Khi ng : On nh t chc 2.Kim... li núi t nhiờn theo ni dung vú Quan sỏt v tr li bố Giaựo aựn Tieỏng Vieọt Trang 17 Hi: -Trong tranh em thy gỡ ? -Vú bố dựng lm gỡ ? -Vú bố thng t õu ? Quờ hng em cú vú bố khụng? -Em cũn bit nhng loi vú bố no khỏc? 4:Cng c dn dũ RT KINH NGHIM: Giaựo aựn Tieỏng Vieọt Trang 18 Bi 10 : ụ - Ngy dy :20-9-2006 I.Mc tiờu: 1. Kin thc :Hc sinh nhn bit c ch ụ, ; ting cụ, c 2.K nng :c c cõu ng dng : bộ cú... KINH NGHIM: Bi 7 : ờ - v Ngy dy :14 -9-2006 I.Mc tiờu: 1. Kin thc :Hc sinh nhn bit c ch ờ, v, ting bờ, ve 2.K nng :c c cõu ng dng : bộ v bờ 3.Thỏi :Phỏt trin li núi t nhiờn theo ni dung : B bộ II. dựng dy hc: -GV: -Tranh minh ho cú ting : bờ, ve; cõu ng dng : bộ v bờ -Tranh minh ho phn luyn núi v : b bộ -HS: -SGK, v tp vit, v bi tp Ting vit III.Hot ng dy hc: Tit1 1. Khi ng : On nh t chc 2.Kim tra bi... Hot ng 1: Luyn c -MT:c ỳng cõu ng dng bộ ,v ,bờ -Cỏch tin hnh a.c li cỏc õm tit 1 GV chnh sa li phỏt õm cho HS Hot ng 2: Luyờn vit -Mc tiờu: Vit ỳng ờ-v ,bờ-ve trong v +Cỏch tin hnh :GV hng dn HS vit theo tng dũng v v Giaựo aựn Tieỏng Vieọt c li bi tit 1 (C nhõn- thanh) Tho lun v tr li : Bộ v bờ c c cõu ng dng : bộ v bờ (C nhõn- thanh) c SGK (C nhõn- thanh) Tụ v tp vit : ờ, v, bờ, ve Trang 13 Hot... t ng dng + bi, vi, li, ba, va, la + bi ve, ba lụ -c li ton bi trờn bng theo s 1, s 2 : Cng c dn dũ Tit 2: Giaựo aựn Tieỏng Vieọt Trang 23 Hot ng 1: Luyn c : c li bi tit 1 (C nhõn- thanh) +Mc tiờu: -c c cõu ng dng : bộ h cú v ụ li Tho lun v tr li : bộ cú v ụ li +Cỏch tin hnh : c thm v phõn tớch ting : h, li -c li bi tit 1 c cõu ng dng (C nhõn- thanh) : -c cõu ng dng : c SGK(C nhõn- thanh) +Treo tranh . nặng Ngày dạy : 11 -9-2006 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng.Biết ghép các tiếng : bẻ, bẹ 2.Kĩ năng :Biết các dấu , thanh hỏi & nặng ở các tiếng chỉ đồ vật. hoạ có tiếng : cò , mèo, gà,vẽ, gỗ, võ, võng. -Tranh minh hoạ phần luyện nói về : bè -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau III. Hoạt động dạy học : Tiết1 1. Khởi. các tiếng : be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ -Các vật tương tự hình dấu thanh. Tranh luyện nói -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau III. Hoạt động dạy học : Tiết1 1. Khởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 cả năm_CKTKN, Giáo án Tiếng Việt lớp 1 cả năm_CKTKN, , “Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ thì

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Mục lục

Xem thêm