Giáo án Đạo đức Lớp 2 Cả năm Tích hợp Kĩ năng sống Theo Chuẩn

18 8K 300
Giáo án Đạo đức Lớp 2 Cả năm Tích hợp Kĩ năng sống Theo Chuẩn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : KT - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. KN - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. TĐ - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : Vở bài tập Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 1 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -GV kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph 8 ph * Họat động 1: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: Học sinh có ý kiến riêng và bày tỏ ý kiến trước các hành động. -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm theo tình huống . -GV nhận xét kết luận : Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ. *Họat động 2 : Xử lý tình huống. Mục tiêu : Học sinh lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể. -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đóng vai theo tình huống. -Nhận xét kết luận: Mỗi tình huống có thể có nhiều cách ứng xử chúng ta nến biết cách lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất. *Họat động 3: Giờ nào việc nấy. Mục tiêu : Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập, sinh hoạt đúng giờ. -GV giao hniệm vụ thảo luận cho từng nhóm. -GV nhận xét kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi. -Các nhóm thảo luận. -Đại diện từng nhóm trình bày ý kiến. -Các nhóm sắm vai. -Trình bày trước lớp. -Các nhóm thảo luận. -Trình bày trước lớp. -Nhận xét nhóm bạn 4.Củng cố : (4 phút) -Chúng ta cần làm gì cho học tập sinh hoạt đúng giờ ? -GV nhận xét. Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 2 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Làm VBT -PHẦN BỔ SUNG: Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 200 ***** BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu có 3 màu. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ?. -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph *Hoạt động 1: Thảo luận lớp. Mục tiêu: Hs bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. -GV nêu lần lượt đọc từng ý kiến. -Nhận xét kết luận: Học tập sinh họat đúng giờ có lợi cho sức khỏe và việc học tập của bản thân. *Hoạt động 2: Hành động cần làm. Mục tiêu : Biết ích lợi học tập sinh hoạt đúng giờ. - Y/C thảo luận nhóm ghi vào phiếu. -Hs bày tỏ ý kiến bằng các tấm bìa : tán thành hay không tán thành. -Các nhóm làm việc. Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 3 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 8 ph -Y/C các nhóm trình bày trước lớp. -GV nhận xét kết luận: Cần học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp ta thoải mái hơn, *Hoạt động 3: Thảo luận Mục tiêu : HS sắp xếp TGB hợp lý. -GV giao nhiệm vụ, hs thảo luận nhóm đôi. -GV kết luận : TGB phù hợp giúp các em học tập, sinh hoạt đúng giờ. *Kết luận chung : Cần học tập sinh hoạt đúng giờ để đảm bảo sức khoẻ, học hành tiến bộ. -Các nhóm đính phiếu lên bảng. -Thảo luận. -Đại diện trình bày trước lớp. -HS nhăc lại. 4.Củng cố : (4 phút) -Học tập sinh hoạt đúng giờ mang lại lợi ích gì ? -GV nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Lập TGB cho bản thân. -PHẦN BỔ SUNG: Ngày soạn : / / 200 TUẦN 3 Ngày dạy : / / 200 ***** MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : - Biết khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi, đồng thời biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. - Rèn kĩ năng thực hành đúng việc sửa chữa lỗi lầm. - Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu học tập, dụng cụ sắm vai. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ? - Kiểm tra VBT. -Nhận xét, đánh giá. Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 4 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph *Hoạt động 1 :Tìm hiểu, phân tích truyện Cái bình hoa. Mục tiêu : Học sinh hiểu được ý nghĩa truyên. -GV kể chuyện và nêu câu hỏi. -Nhận xét kết luận : Biết nhận lỗi và sữa lỗi giúp em mau tiến bộ. *Hoạt động 2 : Bày tỏ ý kiến, thái độ. Mục tiêu : Biết bày tỏ ý kiến qua 2 tình huống. -GV nêu lần lượt từng tình huống -Nhận xét kết luận : Biết nhận và sửa lỗi giúp em mau tiến bộ và được mọi người yêu mến. -Thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi. -Hs bày tỏ ý kiến tán thành hay không tán thành. -Hs nhắc lại. 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ? -GV nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Chuẩn bị kể lại 1 trường hợp em đã nhận và sữa lỗi. -PHẦN BỔ SUNG: Ngày soạn : / / 200 TUẦN 4 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 5 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 - Biết khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi, đồng thời biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. - Rèn kĩ năng thực hành đúng việc sửa chữa lỗi lầm. - Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. Phiếu BT. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Biết nhận lỗi và sữa lỗi khi nào ? -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph 8 ph *Hoạt động 1:Đóng vai theo tình huống. Mục tiêu : Giúp hs lựa chọn và thực hành biết nhận và sữa lỗi. -GV phát phiếu giao việc theo các tình huống. -Kết luận : Khi có lỗi biết nhận và sữa lỗi là dũng cảm, đáng khen. *Hoạt động 2 : Thảo luận. Mục tiêu : Biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. -GV chia nhóm và phát phiếu giao việc theo tình huống. -Kết luận : Cần bày tỏ ý kiến của mình khi bị người khác hiểu nhầm. *Hoạt động 3 : Tự liên hệ Mục tiêu : Giúp hs đánh giá và lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi từ kinh nghiệm bản thân. -Y/C hs tự liên hệ bản thân. -Khen ngợi HS biết nhận lỗi và sửa lỗi. -Nhận xét khen ngợi. -Hs làm cá nhân. -Trình bày trước lớp. -Nhóm theo dõi. -Các nhóm thảo luận. -Đại diện nhóm lên trình bày kết quả. -Vài hs kể cho cả lớp cùng nghe những việc mình đã nhận và sữa lỗi. Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 6 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 Kết luận chung : Ai cũng có khi mắc lỗi. Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi,… 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ? -GV nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Làm VBT -PHẦN BỔ SUNG: Ngày soạn : / / 200 TUẦN 5 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI5 : GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : - Biết ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. - Biết phân biệt gọn gàng hay không gọn gàng. - Biết sống gọn gàng, ngăn nắp .Yêu mến, đồng tình với những bạn sống gọn gàng, ngăn nắp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. Tranh. HS : Xem trước bài. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Biết nhận lỗi và sữa lỗi mang lại lợi ích gì ? - Kiểm tra VBT -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Gọn gang, ngăn nắp” Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 7 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph * Hoạt động 1: Hoạt cảnh Đồ dùng để ở đâu ? Mục Tiêu : Giúp hs biết được lợi ích của sống gọn gàng, ngăn nắp. -GV nêu kịch bản. -Nhận xét kết luận : Tính bừa bãi của bạn Dương khiến nhà cửa lộn xộn,… *Hoạt động 2 : Thảo luận nhận xét nội dung tranh. Mục tiêu : Hs phân biệt gọn gàng hay chưa gọn gàng, ngăn nắp. -Y/C hs quan sát tranh . -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ -Nhận xét kết luận. * Hoạt động 3 : Xử lí tình huống. Mục tiêu : Biết đề nghị bày tỏ ý kiến của mình với người khác. -GV nêu tình huống Y/C hs bày tỏ ý kiến. -Kết luận : Nga nên bày tỏ ý kiến của mình, yêu cầu mọi người,… -Các nhóm thảo luận, hoạt cảnh cho cả lớp cùng xem. -Hs quan sát. -Làm việc theo nhóm. -Các nhóm trình bày. -HS suy nghĩ, bày tỏ ý kiến cá nhân. 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần phải sống ngăn nắp, gọn gàng ? -GV nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài. -PHẦN BỔ SUNG: Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 8 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 Đạo đức BÀI 6 : GỌN GÀNG NGĂN NẮP (Tiết 2) I. MỤC TIÊU :TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : VBT. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Biết sống gọn gàng, ngăn nắp mang lại lợi ích gì ? - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Gọn gàng, ngăn nắp” b/ Các hoạt động dạy học: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 9 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 10 ph 15 ph * Hoạt động 1: Đóng vai theo tình huống. Mục Tiêu : Biết ứng xử phù hợp để giữ nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp -Y/C hs sắm vai theo tình huống. -Nhận xét kết luận : Em nên cùng mọi người giứ gọn gàng ngăn nắp nơi ở,… *Hoạt động 2 : Tựu liên hệ Mục tiêu : Kiểm tra việc hs giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. -GV nêu từng việc làm gọn gàng, ngăn nắp. -GV nhận xét khen ngợi. -Kết luận chung : Sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho nhà của sạch đẹp,… -Các nhóm thảo luận, sắm vai. -Trình bày trước lớp. -Hs nêu ý kiến bằng cách giơ tay. 4.Củng cố : (4 phút)-Sống ngăn nắp, gọn gàng có lợi ích gì? -GV nhận xét Dặn Hs biết giừ gìn gọn gàng, ngắn nắp. Đạo đúc : BÀI 7 : CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết1) I. MỤC TIÊU :TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Tranh. Thẻ màu. Dụng cụ sắm vai. HS : VBT. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2.Bài cũ :(4ph)-Biết sống gọn gàng, ngăn nắp mang lại lợi ích gì ? - Kiểm tra VBT-Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu : bài : “Chăm làm việc nhà” Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 10 [...]... -GV nhận xét 17 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 ĐÂY CHỈ LÀ PHẦN GIÁO ÁN GIỚI THIỆU CHƯA ĐẦY ĐỦ ĐỂ TẢI ĐẦY ĐỦ GIÁO ÁN NÀY THẦY CÔ VÀO TRANG http://tieuhocvn.info HAY GỬI THƯ TỚI tieuhocvn@gmail.com XIN CẢM ƠN ! 18 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 ... tình cảm như thế nào với mẹ ? -Em hảy đoán xem mẹ bạn nhỏ nghĩ gì khi thấy việc làm của bạn ? 5 Yêu cầu HS thảo luận : Lấy ý kiến tán thành và không tán thành của HS theo nội dung phiếu của H 2 (Bài “Chăm chỉ học tập “,tiết 2 SGV ) GV nhận xét  15 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 20 14... 13 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 Mục Tiêu : Giúp hs có kỹ năng ứng xử các tình huống trong cuộc sống -GV nêu tình huống SGK -Kết luận : Hs cần phải đi học đều và đúng giờ *Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm Mục tiêu : Hs bày tỏ thái độ, ý kiến liên quan đến chuẩn mực đạo đức. .. (1 phút ) Hát 2 Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải chăm làm việc nhà ? - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá 3 Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Chăm chỉ học tập” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 12 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 10 ph * Hoạt... ý kiến mà em tán thành -Nhận xét kết luận : Quan tâm giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết của mỗi hs,… 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao cần phải quan tâm giúp đỡ bạn ? -GV nhận xét Đ ạo đ ức : BÀI 13 : QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (Tiết 2) 16 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 I MỤC TIÊU... DẠY HỌC : 1 Ổn định : (1 phút ) Hát 2 Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải chăm làm việc nhà ? - Nhận xét, đánh giá 3 Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Chăm làm việc nhà” b/ Các hoạt động dạy học : 11 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 TL 10 ph 10 ph 5 ph HOẠT ĐỘNG DẠY...========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph Hoạt động 1: Phân tích bài thơ “Khi mẹvắng nhà” MT: Hs biết một tấm gương chăm làm việc nhà -GV đọc bài thơ : Khi mẹ vắng nhà -GV nêu câu hỏi -Hs đọc lại -Kl:Bạn nhỏ làm việc nhà vì bạn thương mẹ,… -Hs trả lời *Hoạt động 2 : Bạn làm gì ? MT : Biết làm một số việc nhà phù hợp với khả 10 ph năng -GV phát tranh... -Hs diễn Đạo đức :BÀI 11 : THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KỲI Đạo đức : THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ 1 I.Mục tiêu: HS thực hành các kỉ năng nói một cách thành thạo Vận dụng vào trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày II.Nội dung: 1 Cho HS thực hành đóng vai “biết nhận lỗi và sữa lỗi “ qua tình huống :Làm rơi hộp bút của bạn -Các tổ tự dựng chuyện , phân vai rồi lên đóng vai trước lớp -Cả lớp nhận xét 2 Kể lại việc... tập , sinh hoạt đúng giờ của em khi ở nhà cũng như khi ở lớp 3 HS đóng vai sắp xếp sách vỡ , đồ dùng học tập trong góc học tập một cách bừa bộn , khi bạn gọi đi học em tìm mã không ra 14 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 4 HS đọc bài thơ “Khi mẹ vắng nhà” +Hỏi : -Bạn nhỏ... Kết luận chung : Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng là quyền và bổn phận của trẻ em HOẠT ĐỘNG HỌC -Trao đổi bạn cùng bàn -Hs trả lời -Thảo luận đóng vai -Trình bày trước lớp -Các nhóm thảo luận, trình bày trước lớp -Hs chơi theo nhóm 4.Củng cố : (4 phút) -Chăm làm việc nhà có lợi ích gì ? -GV nhận xét Xem lại bài - Hs biết giúp cha mẹ làm việc nhà, Đạo đức : BÀI 9 : CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 1) I . SUNG: Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 8 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 Đạo đức BÀI 6. xét. Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 17 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 ĐÂY CHỈ LÀ PHẦN GIÁO ÁN. “,tiết 2 SGV ). GV nhận xét .  Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 15 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 Đ

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan