Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 10

40 1.3K 3
Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : KT - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. KN - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. TĐ - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -GV kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph * Họat động 1: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: Học sinh có ý kiến riêng và bày tỏ ý kiến trước các hành động. -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm theo tình huống . -GV nhận xét kết luận : Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ. *Họat động 2 : Xử lý tình huống. Mục tiêu : Học sinh lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể. -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đóng vai theo tình huống. -Các nhóm thảo luận. -Đại diện từng nhóm trình bày ý kiến. -Các nhóm sắm vai. 1 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 8 ph -Nhận xét kết luận: Mỗi tình huống có thể có nhiều cách ứng xử chúng ta nến biết cách lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất. *Họat động 3: Giờ nào việc nấy. Mục tiêu : Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập, sinh hoạt đúng giờ. -GV giao hniệm vụ thảo luận cho từng nhóm. -GV nhận xét kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi. -Trình bày trước lớp. -Các nhóm thảo luận. -Trình bày trước lớp. -Nhận xét nhóm bạn 4.Củng cố : (4 phút) -Chúng ta cần làm gì cho học tập sinh hoạt đúng giờ ? -GV nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Làm VBT -PHẦN BỔ SUNG: Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 200 ***** BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu có 3 màu. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ?. -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : 2 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph 8 ph *Hoạt động 1: Thảo luận lớp. Mục tiêu: Hs bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. -GV nêu lần lượt đọc từng ý kiến. -Nhận xét kết luận: Học tập sinh họat đúng giờ có lợi cho sức khỏe và việc học tập của bản thân. *Hoạt động 2: Hành động cần làm. Mục tiêu : Biết ích lợi học tập sinh hoạt đúng giờ. - Y/C thảo luận nhóm ghi vào phiếu. -Y/C các nhóm trình bày trước lớp. -GV nhận xét kết luận: Cần học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp ta thoải mái hơn, *Hoạt động 3: Thảo luận Mục tiêu : HS sắp xếp TGB hợp lý. -GV giao nhiệm vụ, hs thảo luận nhóm đôi. -GV kết luận : TGB phù hợp giúp các em học tập, sinh hoạt đúng giờ. *Kết luận chung : Cần học tập sinh hoạt đúng giờ để đảm bảo sức khoẻ, học hành tiến bộ. -Hs bày tỏ ý kiến bằng các tấm bìa : tán thành hay không tán thành. -Các nhóm làm việc. -Các nhóm đính phiếu lên bảng. -Thảo luận. -Đại diện trình bày trước lớp. -HS nhăc lại. 4.Củng cố : (4 phút) -Học tập sinh hoạt đúng giờ mang lại lợi ích gì ? -GV nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Lập TGB cho bản thân. -PHẦN BỔ SUNG: Ngày soạn : / / 200 TUẦN 3 Ngày dạy : / / 200 ***** MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 1) 3 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 I. MỤC TIÊU : - Biết khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi, đồng thời biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. - Rèn kĩ năng thực hành đúng việc sửa chữa lỗi lầm. - Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu học tập, dụng cụ sắm vai. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ? - Kiểm tra VBT. -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph *Hoạt động 1 :Tìm hiểu, phân tích truyện Cái bình hoa. Mục tiêu : Học sinh hiểu được ý nghĩa truyên. -GV kể chuyện và nêu câu hỏi. -Nhận xét kết luận : Biết nhận lỗi và sữa lỗi giúp em mau tiến bộ. *Hoạt động 2 : Bày tỏ ý kiến, thái độ. Mục tiêu : Biết bày tỏ ý kiến qua 2 tình huống. -GV nêu lần lượt từng tình huống -Nhận xét kết luận : Biết nhận và sửa lỗi giúp em mau tiến bộ và được mọi người yêu mến. -Thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi. -Hs bày tỏ ý kiến tán thành hay không tán thành. -Hs nhắc lại. 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ? -GV nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Chuẩn bị kể lại 1 trường hợp em đã nhận và sữa lỗi. -PHẦN BỔ SUNG: 4 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 Ngày soạn : / / 200 TUẦN 4 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : - Biết khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi, đồng thời biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. - Rèn kĩ năng thực hành đúng việc sửa chữa lỗi lầm. - Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. Phiếu BT. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Biết nhận lỗi và sữa lỗi khi nào ? -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph *Hoạt động 1:Đóng vai theo tình huống. Mục tiêu : Giúp hs lựa chọn và thực hành biết nhận và sữa lỗi. -GV phát phiếu giao việc theo các tình huống. -Kết luận : Khi có lỗi biết nhận và sữa lỗi là dũng cảm, đáng khen. *Hoạt động 2 : Thảo luận. Mục tiêu : Biết nhắc bạn nhận lỗi và -Hs làm cá nhân. -Trình bày trước lớp. -Nhóm theo dõi. 5 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 8 ph sửa lỗi. -GV chia nhóm và phát phiếu giao việc theo tình huống. -Kết luận : Cần bày tỏ ý kiến của mình khi bị người khác hiểu nhầm. *Hoạt động 3 : Tự liên hệ Mục tiêu : Giúp hs đánh giá và lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi từ kinh nghiệm bản thân. -Y/C hs tự liên hệ bản thân. -Khen ngợi HS biết nhận lỗi và sửa lỗi. -Nhận xét khen ngợi. Kết luận chung : Ai cũng có khi mắc lỗi. Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi,… -Các nhóm thảo luận. -Đại diện nhóm lên trình bày kết quả. -Vài hs kể cho cả lớp cùng nghe những việc mình đã nhận và sữa lỗi. 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ? -GV nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Làm VBT -PHẦN BỔ SUNG: Ngày soạn : / / 200 TUẦN 5 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI5 : GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : - Biết ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. 6 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 - Biết phân biệt gọn gàng hay không gọn gàng. - Biết sống gọn gàng, ngăn nắp .Yêu mến, đồng tình với những bạn sống gọn gàng, ngăn nắp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. Tranh. HS : Xem trước bài. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Biết nhận lỗi và sữa lỗi mang lại lợi ích gì ? - Kiểm tra VBT -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Gọn gang, ngăn nắp” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph * Hoạt động 1: Hoạt cảnh Đồ dùng để ở đâu ? Mục Tiêu : Giúp hs biết được lợi ích của sống gọn gàng, ngăn nắp. -GV nêu kịch bản. -Nhận xét kết luận : Tính bừa bãi của bạn Dương khiến nhà cửa lộn xộn,… *Hoạt động 2 : Thảo luận nhận xét nội dung tranh. Mục tiêu : Hs phân biệt gọn gàng hay chưa gọn gàng, ngăn nắp. -Y/C hs quan sát tranh . -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ -Nhận xét kết luận. * Hoạt động 3 : Xử lí tình huống. Mục tiêu : Biết đề nghị bày tỏ ý kiến của mình với người khác. -GV nêu tình huống Y/C hs bày tỏ ý kiến. -Kết luận : Nga nên bày tỏ ý kiến của mình, yêu cầu mọi người,… -Các nhóm thảo luận, hoạt cảnh cho cả lớp cùng xem. -Hs quan sát. -Làm việc theo nhóm. -Các nhóm trình bày. -HS suy nghĩ, bày tỏ ý kiến cá nhân. 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần phải sống ngăn nắp, gọn gàng ? -GV nhận xét. 7 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài. -PHẦN BỔ SUNG: Đạo đức BÀI 6 : GỌN GÀNG NGĂN NẮP (Tiết 2) I. MỤC TIÊU :TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : VBT. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Biết sống gọn gàng, ngăn nắp mang lại lợi ích gì ? - Nhận xét, đánh giá. 8 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Gọn gàng, ngăn nắp” b/ Các hoạt động dạy học: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 15 ph * Hoạt động 1: Đóng vai theo tình huống. Mục Tiêu : Biết ứng xử phù hợp để giữ nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp -Y/C hs sắm vai theo tình huống. -Nhận xét kết luận : Em nên cùng mọi người giứ gọn gàng ngăn nắp nơi ở,… *Hoạt động 2 : Tựu liên hệ Mục tiêu : Kiểm tra việc hs giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. -GV nêu từng việc làm gọn gàng, ngăn nắp. -GV nhận xét khen ngợi. -Kết luận chung : Sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho nhà của sạch đẹp,… -Các nhóm thảo luận, sắm vai. -Trình bày trước lớp. -Hs nêu ý kiến bằng cách giơ tay. 4.Củng cố : (4 phút)-Sống ngăn nắp, gọn gàng có lợi ích gì? -GV nhận xét Dặn Hs biết giừ gìn gọn gàng, ngắn nắp. Đạo đúc : BÀI 7 : CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết1) I. MỤC TIÊU :TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Tranh. Thẻ màu. Dụng cụ sắm vai. HS : VBT. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2.Bài cũ :(4ph)-Biết sống gọn gàng, ngăn nắp mang lại lợi ích gì ? - Kiểm tra VBT-Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu : bài : “Chăm làm việc nhà” TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph Hoạt động 1: Phân tích bài thơ “Khi mẹvắng 9 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 2014 - 2015 10 ph 5 ph nhà” MT: Hs biết một tấm gương chăm làm việc nhà. -GV đọc bài thơ : Khi mẹ vắng nhà. -GV nêu câu hỏi. -Kl:Bạn nhỏ làm việc nhà vì bạn thương mẹ,… *Hoạt động 2 : Bạn làm gì ? MT : Biết làm một số việc nhà phù hợp với khả năng. -GV phát tranh cho các nhóm. Y/C các nhóm nêu tên các việc làm trong tranh. -Kết luận : Chúng ta nên làm những *Hoạt động 3 : Điều này đúng hay sai MT : Hs có nhận thức thái độ đúng với công việc gia đình. -GV nêu lần lượt từng ý kiến KL chung : Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng là quyền và bổn phận của trẻ em. -Hs đọc lại. -Hs trả lời. -Các nhóm thảo luận, trình bày trước lớp. -Hs trình bày ý kiến bằng thẻ màu. b/ Các hoạt động dạy học : 4.Củng cố : (4 phút) -Chăm làm việc nhà có lợi ích gì ? -GV nhận xét. Dặn Xem lại bài - Hs biết giúp cha mẹ làm việc nhà . Đạo đức :BÀI 8 : CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết2) I. MỤC TIÊU :TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : VBT. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải chăm làm việc nhà ? - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Chăm làm việc nhà” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 [...]... thnh ca HS theo ni dung phiu ca H2 (Bi Chm ch hc tp ,tit 2 SGV ) GV nhn xột 14 ========================================================================== Giỏo ỏn o c Lp 2 Nm hc 20 14 - 20 15 o c :BI 12 : QUAN TM GIP BN (Tit 1) I MC TIấU :TCKT II DNG DY HC : GV : Tranh, cõu chuyn : Gi ra chi Phiu hc tp HS : Xem bi trc III CC HAT NG DY HC : 1 n nh : (1 phỳt ) Hỏt 2 Kim tra bi c : (4 phỳt) -Vỡ sao... lp -Nhn xột khen ngi hs Kt lun chung : Bn Tụm, bn Tộp nht c ca ri, 4.Cng c : (4 phỳt) - Vỡ sao cn phi tr li ca ri ? -GV nhn xột 22 ========================================================================== Giỏo ỏn o c Lp 2 Nm hc 20 14 - 20 15 O C BI 20 : TR LI CA RI (Tit 2) I MC TIấU :( (TCKT) -Giỳp hs bit nht ca ri cn tỡm cỏch tr li cho ngũi mt -Hs bit tr li ca ri l tht th, s c mi ngi quý trng -Hs... : V bi tp III CC HAT NG DY HC : 1 n nh : (1 phỳt ) Hỏt 2 Kim tra bi c : (4 phỳt) -Ti sao cn tr li ca ri cho ngi mt ? - Kim tra VBT - Nhn xột, ỏnh giỏ 3 Bi mi : a/ Gii thiu bi : Bit núi li yờu cu, ngh 24 ========================================================================== Giỏo ỏn o c Lp 2 Nm hc 20 14 - 20 15 b/ Cỏc hot ng dy hc : TL 10 ph 10 ph 5 ph HOT NG DY HOT NG HC * Hot ng 1: Tho lun lp Mc... lun chung : í kin d l ỳng -Hs tho lun, trỡnh by ý kin 4.Cng c : (4 phỳt) - Vỡ sao cn phi núi li yờu cu, ngh ? -GV nhn xột 25 ========================================================================== Giỏo ỏn o c Lp 2 Nm hc 20 14 - 20 15 O CBI 22 : BIT NểI LI YấU CU, NGH (Tit 2) I MC TIấU : (TCKT) - Giỳp hs bit cn núi li yờu cu, ngh trong cỏc tỡnh hung phự hp -Quý trng v hc tp nhng ai bit núi liyờu... SINH NI CNG CNG (Tit 2) I MC TIấU :TCKT II DNG DY HC : GV : Dng c sm vai HS : VBT III CC HAT NG DY HC : 1 n nh : (1 phỳt ) Hỏt 2 Kim tra bi c : (4 phỳt) -Vỡ sao cn gi gỡn trng lp sch p ? 19 ========================================================================== Giỏo ỏn o c Lp 2 Nm hc 20 14 - 20 15 - Nhn xột, ỏnh giỏ 3 Bi mi : a/ Gii thiu bi : Gi gỡn trng lp sch p TL HOT NG DY 10 * Hot ng 1: úng vai,... bi trc III CC HAT NG DY HC : 1 n nh : (1 phỳt ) Hỏt 21 ========================================================================== Giỏo ỏn o c Lp 2 Nm hc 20 14 - 20 15 2 Kim tra bi c : (4 phỳt) -Ti sao cn gi trt t, v sinh ni cụng cng ? - Kim tra VBT - Nhn xột, ỏnh giỏ 3 Bi mi : a/ Gii thiu bi : Tr li ca ri b/ Cỏc hot ng dy hc : TL HOT NG DY HOT NG HC 10 ph * Hot ng 1: Phõn tớch tỡnh hung Mc Tiờu : HS...========================================================================== Giỏo ỏn o c Lp 2 Nm hc 20 14 - 20 15 10 ph 10 ph 5 ph * Hot ng 1: T liờn h Mc Tiờu : Giỳp hs nhỡn nhn, ỏnh giỏ s tham gia lm vic nh ca bn thõn -GV nờu cõu hi -GV nhn xột, khen ngi *Hot ng 2 : úng vai MT :Hs bit ngx ỳng trong cỏc tỡnh hung c th -GV chia nhúm giao tỡnh hung -Kt lun : Cn lm vic nh xong, mi... GIP BN (Tit 2) 15 ========================================================================== Giỏo ỏn o c Lp 2 Nm hc 20 14 - 20 15 I MC TIấU :TCKT II DNG DY HC : GV : Tranh HS : VBT III CC HAT NG DY HC : 1 n nh : (1 phỳt ) Hỏt 2 Kim tra bi c : (4 phỳt) -Vỡ sao cn quan tõm giỳp bn ? - Nhn xột, ỏnh giỏ 3 Bi mi : a/ Gii thiu bi : Quan tõm giỳp bn b/ Cỏc hot ng dy hc : TL HOT NG DY HOT NG HC 10 ph * Hot... (Tit 2) I MC TIấU :TCKT II DNG DY HC : GV : Dng c sm vai HS : VBT 17 ========================================================================== Giỏo ỏn o c Lp 2 Nm hc 20 14 - 20 15 III CC HAT NG DY HC : 1 n nh : (1 phỳt ) Hỏt 2 Kim tra bi c : (4 phỳt) -Vỡ sao cn gi gỡn trng lp sch p ? - Nhn xột, ỏnh giỏ 3 Bi mi : a/ Gii thiu bi : Gi gỡn trng lp sch p b/ Cỏc hot ng dy hc : TL HOT NG DY HOT NG HC 10 ph... s tỡnh hung -Hs thc hnh úng vai theo cp -GV nờu tỡnh hung -ỏnh giỏ cỏch ng x ca bn -Kl : Dự trong tỡnh hung no, em cng cn phi c s lch s 28 ========================================================================== Giỏo ỏn o c Lp 2 Nm hc 20 14 - 20 15 10 ph *Hot ng 2 : X lớ tỡnh hung Mc tiờu : Hs bit la chn cỏch ng x phự hp trong mt s tỡnh hung, -Gv nờu yờu cu -Mi nhúm tho lun x lớ mt tỡnh hung - Nhn . SUNG: 4 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 4 Ngày dạy : / / 20 0 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2) I. MỤC. xét. 7 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài. -PHẦN BỔ SUNG: Đạo đức BÀI 6 : GỌN GÀNG NGĂN NẮP (Tiết 2) I. MỤC TIÊU. HỌC 10 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Tự liên hệ Mục Tiêu : Giúp hs nhìn nhận, đánh giá sự tham gia làm việc nhà của

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:14

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan