Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 3

43 1.1K 16
Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : KT - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. KN - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. TĐ - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -GV kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph * Họat động 1: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: Học sinh có ý kiến riêng và bày tỏ ý kiến trước các hành động. -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm theo tình huống . -GV nhận xét kết luận : Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ. *Họat động 2 : Xử lý tình huống. Mục tiêu : Học sinh lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể. -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đóng vai theo tình huống. -Nhận xét kết luận: Mỗi tình huống có thể có nhiều cách ứng xử chúng ta nến biết cách lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất. -Các nhóm thảo luận. -Đại diện từng nhóm trình bày ý kiến. -Các nhóm sắm vai. -Trình bày trước lớp. 8 ph *Họat động 3: Giờ nào việc nấy. Mục tiêu : Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập, sinh hoạt đúng giờ. -GV giao hniệm vụ thảo luận cho từng nhóm. -GV nhận xét kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi. -Các nhóm thảo luận. -Trình bày trước lớp. -Nhận xét nhóm bạn 4.Củng cố : (4 phút) -Chúng ta cần làm gì cho học tập sinh hoạt đúng giờ ? -GV nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Làm VBT -PHẦN BỔ SUNG: Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 200 ***** BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu có 3 màu. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ?. -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph 8 ph *Hoạt động 1: Thảo luận lớp. Mục tiêu: Hs bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. -GV nêu lần lượt đọc từng ý kiến. -Nhận xét kết luận: Học tập sinh họat đúng giờ có lợi cho sức khỏe và việc học tập của bản thân. *Hoạt động 2: Hành động cần làm. Mục tiêu : Biết ích lợi học tập sinh hoạt đúng giờ. - Y/C thảo luận nhóm ghi vào phiếu. -Y/C các nhóm trình bày trước lớp. -GV nhận xét kết luận: Cần học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp ta thoải mái hơn, *Hoạt động 3: Thảo luận Mục tiêu : HS sắp xếp TGB hợp lý. -GV giao nhiệm vụ, hs thảo luận nhóm đôi. -GV kết luận : TGB phù hợp giúp các em học tập, sinh hoạt đúng giờ. *Kết luận chung : Cần học tập sinh hoạt đúng giờ để đảm bảo sức khoẻ, học hành tiến bộ. -Hs bày tỏ ý kiến bằng các tấm bìa : tán thành hay không tán thành. -Các nhóm làm việc. -Các nhóm đính phiếu lên bảng. -Thảo luận. -Đại diện trình bày trước lớp. -HS nhăc lại. 4.Củng cố : (4 phút) -Học tập sinh hoạt đúng giờ mang lại lợi ích gì ? -GV nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Lập TGB cho bản thân. -PHẦN BỔ SUNG: Ngày soạn : / / 200 TUẦN 3 Ngày dạy : / / 200 ***** MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : - Biết khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi, đồng thời biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. - Rèn kó năng thực hành đúng việc sửa chữa lỗi lầm. - Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu học tập, dụng cụ sắm vai. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ? - Kiểm tra VBT. -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph *Hoạt động 1 :Tìm hiểu, phân tích truyện Cái bình hoa. Mục tiêu : Học sinh hiểu được ý nghóa truyên. -GV kể chuyện và nêu câu hỏi. -Nhận xét kết luận : Biết nhận lỗi và sữa lỗi giúp em mau tiến bộ. *Hoạt động 2 : Bày tỏ ý kiến, thái độ. Mục tiêu : Biết bày tỏ ý kiến qua 2 tình huống. -GV nêu lần lượt từng tình huống -Nhận xét kết luận : Biết nhận và sửa lỗi giúp em mau tiến bộ và được mọi người yêu mến. -Thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi. -Hs bày tỏ ý kiến tán thành hay không tán thành. -Hs nhắc lại. 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ? -GV nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Chuẩn bò kể lại 1 trường hợp em đã nhận và sữa lỗi. -PHẦN BỔ SUNG: Ngày soạn : / / 200 TUẦN 4 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : - Biết khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi, đồng thời biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. - Rèn kó năng thực hành đúng việc sửa chữa lỗi lầm. - Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. Phiếu BT. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Biết nhận lỗi và sữa lỗi khi nào ? -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph *Hoạt động 1:Đóng vai theo tình huống. Mục tiêu : Giúp hs lựa chọn và thực hành biết nhận và sữa lỗi. -GV phát phiếu giao việc theo các tình huống. -Hs làm cá nhân. -Trình bày trước lớp. 8 ph 8 ph -Kết luận : Khi có lỗi biết nhận và sữa lỗi là dũng cảm, đáng khen. *Hoạt động 2 : Thảo luận. Mục tiêu : Biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. -GV chia nhóm và phát phiếu giao việc theo tình huống. -Kết luận : Cần bày tỏ ý kiến của mình khi bò người khác hiểu nhầm. *Hoạt động 3 : Tự liên hệ Mục tiêu : Giúp hs đánh giá và lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi từ kinh nghiệm bản thân. -Y/C hs tự liên hệ bản thân. -Khen ngợi HS biết nhận lỗi và sửa lỗi. -Nhận xét khen ngợi. Kết luận chung : Ai cũng có khi mắc lỗi. Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi,… -Nhóm theo dõi. -Các nhóm thảo luận. -Đại diện nhóm lên trình bày kết quả. -Vài hs kể cho cả lớp cùng nghe những việc mình đã nhận và sữa lỗi. 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ? -GV nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài-Làm VBT -PHẦN BỔ SUNG: Ngày soạn : / / 200 TUẦN 5 Ngày dạy : / / 200 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI5 : GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : - Biết ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. - Biết phân biệt gọn gàng hay không gọn gàng. - Biết sống gọn gàng, ngăn nắp .Yêu mến, đồng tình với những bạn sống gọn gàng, ngăn nắp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. Tranh. HS : Xem trước bài. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Biết nhận lỗi và sữa lỗi mang lại lợi ích gì ? - Kiểm tra VBT -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Gọn gang, ngăn nắp” b/ Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph * Hoạt động 1: Hoạt cảnh Đồ dùng để ở đâu ? Mục Tiêu : Giúp hs biết được lợi ích của sống gọn gàng, ngăn nắp. -GV nêu kòch bản. -Nhận xét kết luận : Tính bừa bãi của bạn Dương khiến nhà cửa lộn xộn,… *Hoạt động 2 : Thảo luận nhận xét nội dung tranh. Mục tiêu : Hs phân biệt gọn gàng hay chưa gọn gàng, ngăn nắp. -Y/C hs quan sát tranh . -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ -Nhận xét kết luận. * Hoạt động 3 : Xử lí tình huống. -Các nhóm thảo luận, hoạt cảnh cho cả lớp cùng xem. -Hs quan sát. -Làm việc theo nhóm. -Các nhóm trình bày. Mục tiêu : Biết đề nghò bày tỏ ý kiến của mình với người khác. -GV nêu tình huống Y/C hs bày tỏ ý kiến. -Kết luận : Nga nên bày tỏ ý kiến của mình, yêu cầu mọi người,… -HS suy nghó, bày tỏ ý kiến cá nhân. 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần phải sống ngăn nắp, gọn gàng ? -GV nhận xét. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét-Xem lại bài. -PHẦN BỔ SUNG: Đạo đức BÀI 6 : GỌN GÀNG NGĂN NẮP (Tiết 2) I. MỤC TIÊU :TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : VBT. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Biết sống gọn gàng, ngăn nắp mang lại lợi ích gì ? - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Gọn gàng, ngăn nắp” b/ Các hoạt động dạy học: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 15 ph * Hoạt động 1: Đóng vai theo tình huống. Mục Tiêu : Biết ứng xử phù hợp để giữ nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp -Y/C hs sắm vai theo tình huống. -Nhận xét kết luận : Em nên cùng mọi người giứ gọn gàng ngăn nắp nơi ở,… *Hoạt động 2 : Tựu liên hệ Mục tiêu : Kiểm tra việc hs giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. -GV nêu từng việc làm gọn gàng, ngăn nắp. -GV nhận xét khen ngợi. -Kết luận chung : Sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho nhà của sạch đẹp,… -Các nhóm thảo luận, sắm vai. -Trình bày trước lớp. -Hs nêu ý kiến bằng cách giơ tay. 4.Củng cố : (4 phút)-Sống ngăn nắp, gọn gàng có lợi ích gì? -GV nhận xét Dặn Hs biết giừ gìn gọn gàng, ngắn nắp. Đạo đúc : BÀI 7 : CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết1) I. MỤC TIÊU :TCKT II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Tranh. Thẻ màu. Dụng cụ sắm vai. HS : VBT. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2.Bài cũ :(4ph)-Biết sống gọn gàng, ngăn nắp mang lại lợi ích gì ? - Kiểm tra VBT-Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu : bài : “Chăm làm việc nhà” TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph 5 ph Hoạt động 1: Phân tích bài thơ “Khi mẹvắng nhà” MT: Hs biết một tấm gương chăm làm việc nhà. -GV đọc bài thơ : Khi mẹ vắng nhà. -GV nêu câu hỏi. -Kl:Bạn nhỏ làm việc nhà vì bạn thương mẹ,… *Hoạt động 2 : Bạn làm gì ? MT : Biết làm một số việc nhà phù hợp với khả năng. -GV phát tranh cho các nhóm. Y/C các nhóm nêu tên các việc làm trong tranh. -Kết luận : Chúng ta nên làm những *Hoạt động 3 : Điều này đúng hay sai MT : Hs có nhận thức thái độ đúng với công việc gia đình. -GV nêu lần lượt từng ý kiến KL chung : Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng là quyền và bổn phận của trẻ em. -Hs đọc lại. -Hs trả lời. -Các nhóm thảo luận, trình bày trước lớp. -Hs trình bày ý kiến bằng thẻ màu. b/ Các hoạt động dạy học : 4.Củng cố : (4 phút) -Chăm làm việc nhà có lợi ích gì ? -GV nhận xét. Dặn Xem lại bài - Hs biết giúp cha mẹ làm việc nhà . [...]... phát phiếu học tập -Hs đánh dấu vào trước ô vuông ý -Gv nêu lần lượt các ý kiến kiến mà em tán thành -Gv cho hs thảo luận giữa việc tán thành -Hs bày tỏ thái độ và không tán thành Kết luận chung : Ý kiến d là đúng -Hs thảo luận, trình bày ý kiến 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao cần phải nói lời yêu cầu, đề nghò ? -GV nhận xét ĐẠO ĐỨCBÀI 22 : BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2) I MỤC TIÊU : (TCKT)... tự, vệ sinh nơi công cộng ? -GV nhận xét Đạo đức :BÀI 17 : GIỮ TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CỘNG CỘNG (Tiết 2) I MỤC TIÊU :TCKT II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai HS : VBT III CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2 Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp ? - Nhận xét, đánh giá 3 Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Giữ gìn trường lớp sạch đẹp” T HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG... huống cụ thể để giữ trường lớp sạch đẹp 5 -GV phổ biến cách chơi ph -Hs quan sát nếu lớp -Nhận xét đánh giá Kết luận chung : Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là quyền chưa sạch, tự sắp xếp lại cho sạch đẹp và bổn phận của mỗi học sinh,… -Cả lớp cùng chơi 4.Củng cố : (4 phút) - Trường lớp sạch đẹp có lợi ích gì ? -GV nhận xét Đạo đức :BÀI 16 : GIỮ TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CỘNG CỘNG (Tiết 1) I Mục tiêu :TCKT II ĐỒ... sạch đẹp -Hs quan sát nếu lớp -GV phổ biến cách chơi chưa sạch, tự sắp xếp -Nhận xét đánh giá 5 Kết luận chung : Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là quyền và lại cho sạch đẹp -Cả lớp cùng chơi p bổn phận của mỗi học sinh,… h b/ Các hoạt động dạy học : 4.Củng cố : (4 phút) - Trường lớp sạch đẹp có lợi ích gì ? -GV nhận xét ĐẠO ĐỨC :BÀI;18: THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI HỌC KỲ I I.Mủc tiãu: (TCKT) HS thỉûc hnh cạc kè... -Nhận xét kết luận tranh 5 *Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến ph Mục tiêu : Hs nhận thức được bổn phận của người hs là phải giừ gìn trường lớp sạch đẹp -Hs làm cá nhân -GV phát phiếu bài tập -Nhận xét kết luận : Giữ gìn trường lớp sạch đẹp,… 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao cần phải giữ gìn trường lớp sạch đẹp ? -GV nhận xét Đ ạo đ ức BÀI 15: GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 2) I MỤC TIÊU :TCKT II ĐỒ DÙNG DẠY.. .Đạo đức :BÀI 8 : CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết2) I MỤC TIÊU :TCKT II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai HS : VBT III CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2 Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải chăm làm việc nhà ? - Nhận xét, đánh giá 3 Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Chăm làm việc nhà” b/ Các hoạt động dạy học... tập ? -GV nhận xét Đạo đức :BÀI 10 : CHĂM CHỈ HỌC I MỤC TIÊU :TCKT II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai HS : VBT III CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2 Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải chăm chỉ học tập ? - Nhận xét, đánh giá 3 Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Chăm chỉ học tập” b/ Các hoạt động dạy học TL HOẠT ĐỘNG DẠY 10 * Hoạt động 1: Đóng vai TẬP (Tiết 2) HOẠT ĐỘNG HỌC... động 2 : Thực hành Mục tiêu : Hs biết một số việc làm cụ thể trong cuộc sống đóng vai theo tình huống hằng ngày để giữ gìn trường lớp sạch đẹp -Đại diện nhóm trình 1 -Y/C hs quan sát lớp học có sạch chưa bày 0 -Nhận xét kết luận : Mỗi hs cần tham gia làm việc,… p *Hoạt động 3 : Trò chơi “ Tìm đôi” h Mục tiêu : Hs phải biết làm gì trong các tình huống cụ thể để giữ trường lớp sạch đẹp -Hs quan sát nếu lớp. .. dung phiãúu ca H 2 (Bi “Chàm chè hc táûp “,tiãút 2 SGV ) GV nháûn xẹt  Đ ạo đ ức :BÀI 12 : QUAN TÂM GIÚP ĐỢ BẠN (Tiết 1) I MỤC TIÊU :TCKT II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Tranh, câu chuyện : Giờ ra chơi Phiếu học tập HS : Xem bài trước III CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2 Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải chăm chỉ học tập ? - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá 3 Bài mới : a/ Giới... thán v tỉïc giáûn ra ngäưi gọc sán khọc Cng lục áúy cọ 2 bản HS khạc âi âãún Hai bản liãưn ra chäù máúy bản âang chåi âãø hi l do Khi biãút r chuûn , hai bản phã bçnh cạc bản áúy v nhàõc cạc bản khäng âỉåüc âäúi xỉí , phán biãût våïi bản b Cạc bản áúy hiãøu ra , â âãún xin läùi v måìi bản áúy cng ra chåi -Nhận xét kết luận *Hoạt động 2 : Tham gia giỉỵ vãû sinh nåi cäng cäüng -Hs quan sát nếu lớp . lại bài-Lập TGB cho bản thân. -PHẦN BỔ SUNG: Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 3 Ngày dạy : / / 20 0 ***** MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : - Biết khi có lỗi. lỗi. -PHẦN BỔ SUNG: Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 4 Ngày dạy : / / 20 0 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : - Biết khi có lỗi thì nên. trình bày. -Hs quan sát nếu lớp chưa sạch, tự sắp xếp lại cho sạch đẹp. -Cả lớp cùng chơi. 4.Củng cố : (4 phút) - Trường lớp sạch đẹp có lợi ích gì ? -GV nhận xét. Đạo đức :BÀI 16 : GIỮ TRẬT

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan