Giáo án đạo đức lớp 2 cả năm

55 1.7K 5
Giáo án đạo đức lớp 2 cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠO ĐỨC BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. 2.Kỹ năng: Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. 3.Thái độ: Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: Tranh minh họa HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -GV kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ” (1ph) b/ Các hoạt động dạy học : TL ND HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph * Họat động 1: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: Học sinh có ý kiến riêng và bày tỏ ý kiến trước các hành động. *Họat động 2 : Xử lý tình huống. Mục tiêu : Học sinh lựa chọn -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm theo tình huống . -GV nhận xét kết luận : Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ. -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đóng vai theo tình huống. -Nhận xét kết luận: Mỗi tình -Các nhóm thảo luận. -Đại diện từng nhóm trình bày ý kiến. -Các nhóm sắm vai. -Trình bày trước lớp. 8 ph cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể. *Họat động 3: Giờ nào việc nấy. Mục tiêu : Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập, sinh hoạt đúng giờ. huống có thể có nhiều cách ứng xử chúng ta nến biết cách lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất. -GV giao hniệm vụ thảo luận cho từng nhóm. -GV nhận xét kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi. -Các nhóm thảo luận. -Trình bày trước lớp. -Nhận xét nhóm bạn 4.Củng cố : (4 phút) -Chúng ta cần làm gì cho học tập sinh hoạt đúng giờ ? -GV nhận xét. TUẦN 2 ĐẠO ĐỨC BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. 2.Kỹ năng: Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. 3.Thái độ: Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu có 3 màu. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ?. -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Học tập sinh hoạt đúng giờ” (1ph) b/ Các hoạt động dạy học : TL ND HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph *Hoạt động 1: Thảo luận lớp. Mục tiêu: Hs bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. *Hoạt động 2: Hành động cần làm. Mục tiêu : Biết ích lợi học tập sinh hoạt đúng giờ. -GV nêu lần lượt đọc từng ý kiến. -Nhận xét kết luận: Học tập sinh họat đúng giờ có lợi cho sức khỏe và việc học tập của bản thân. - Y/C thảo luận nhóm ghi vào phiếu. -Y/C các nhóm trình bày trước lớp. -GV nhận xét kết luận: Cần học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp ta thoải mái hơn, -Hs bày tỏ ý kiến bằng các tấm bìa : tán thành hay không tán thành. -Các nhóm làm việc. -Các nhóm đính phiếu lên bảng. 8 ph *Hoạt động 3: Thảo luận Mục tiêu : HS sắp xếp TGB hợp lý. -GV giao nhiệm vụ, hs thảo luận nhóm đôi. -GV kết luận : TGB phù hợp giúp các em học tập, sinh hoạt đúng giờ. *Kết luận chung : Cần học tập sinh hoạt đúng giờ để đảm bảo sức khoẻ, học hành tiến bộ. -Thảo luận. -Đại diện trình bày trước lớp. -HS nhăc lại. 4.Củng cố : (2 phút) -Học tập sinh hoạt đúng giờ mang lại lợi ích gì ? -GV nhận xét. TUẦN 3 ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: Biết khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi, đồng thời biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. 2.Kỹ năng: Rèn kó năng thực hành đúng việc sửa chữa lỗi lầm. 3.Thái độ: Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Phiếu học tập, dụng cụ sắm vai. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ? - Kiểm tra VBT. -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi” (1ph) b/ Các hoạt động dạy học : TL ND HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph *Hoạt động 1 :Tìm hiểu, phân tích truyện Cái bình hoa. Mục tiêu : Học sinh hiểu được ý nghóa truyện. *Hoạt động 2 : Bày tỏ ý kiến, thái độ. -GV kể chuyện và nêu câu hỏi. -Nhận xét kết luận : Biết nhận lỗi và sữa lỗi giúp em mau tiến bộ. -GV nêu lần lượt từng tình huống -Thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi. -Hs bày tỏ ý kiến tán thành hay không tán thành. Mục tiêu : Biết bày tỏ ý kiến qua 2 tình huống. -Nhận xét kết luận : Biết nhận và sửa lỗi giúp em mau tiến bộ và được mọi người yêu mến. -Hs nhắc lại. 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ? -GV nhận xét. TUẦN 4 ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: Biết khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi, đồng thời biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. 2.Kỹ năng: Rèn kó năng thực hành đúng việc sửa chữa lỗi lầm. 3.Thái độ: Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. Phiếu BT. HS : Vở bài tập III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Biết nhận lỗi và sữa lỗi khi nào ? -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Biết nhận lỗi và sữa lỗi” (1ph) b/ Các hoạt động dạy học : TL ND HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 9 ph 8 ph *Hoạt động 1:Đóng vai theo tình huống. Mục tiêu : Giúp hs lựa chọn và thực hành biết nhận và sữa lỗi. *Hoạt động 2 : -GV phát phiếu giao việc theo các tình huống. -Kết luận : Khi có lỗi biết nhận và sữa lỗi là dũng cảm, đáng khen. -GV chia nhóm và phát phiếu giao việc theo tình -Hs làm cá nhân. -Trình bày trước lớp. -Nhóm theo dõi. -Các nhóm thảo luận. -Đại diện nhóm lên trình 8 ph Thảo luận. Mục tiêu : Biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. *Hoạt động 3 : Tự liên hệ Mục tiêu : Giúp hs đánh giá và lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi từ kinh nghiệm bản thân. huống. -Kết luận : Cần bày tỏ ý kiến của mình khi bò người khác hiểu nhầm. -Y/C hs tự liên hệ bản thân. -Khen ngợi HS biết nhận lỗi và sửa lỗi. -Nhận xét khen ngợi. Kết luận chung : Ai cũng có khi mắc lỗi. Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi,… bày kết quả. -Vài hs kể cho cả lớp cùng nghe những việc mình đã nhận và sữa lỗi. 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần nhận và sữa lỗi khi có lỗi ? -GV nhận xét. TUẦN 5 ĐẠO ĐỨC BÀI 5 : GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: Biết ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. 2.Kỹ năng: Biết phân biệt gọn gàng hay không gọn gàng. 3.Thái độ: Biết sống gọn gàng, ngăn nắp .Yêu mến, đồng tình với những bạn sống gọn gàng, ngăn nắp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Tranh minh họa HS : Xem trước bài. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Biết nhận lỗi và sữa lỗi mang lại lợi ích gì ? - Kiểm tra VBT -Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Gọn gàng, ngăn nắp” (1ph) b/ Các hoạt động dạy học : TL ND HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 12 ph * Hoạt động 1: Hoạt cảnh Đồ dùng để ở đâu ? Mục Tiêu : Giúp hs biết được lợi -GV nêu kòch bản. -Nhận xét kết luận : Tính bừa bãi của bạn Dương khiến nhà cửa lộn xộn,… -Các nhóm thảo luận, hoạt cảnh cho cả lớp cùng xem. 13 ph ích của sống gọn gàng, ngăn nắp. *Hoạt động 2 : Thảo luận nhận xét nội dung tranh. Mục tiêu : Hs phân biệt gọn gàng hay chưa gọn gàng, ngăn nắp. -Y/C hs quan sát tranh . -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ -Nhận xét kết luận. -GV nêu tình huống Y/C hs bày tỏ ý kiến. -Kết luận : Nga nên bày tỏ ý kiến của mình, yêu cầu mọi người,… -Hs quan sát. -Làm việc theo nhóm. -Các nhóm trình bày. -HS suy nghó, bày tỏ ý kiến cá nhân. 4.Củng cố : (4 phút) -Vì sao cần phải sống ngăn nắp, gọn gàng ? -GV nhận xét. [...]... xét kết luận : Giữ gìn trường lớp Hs nhận thức được sạch đẹp,… bổn phận của người hs là phải giừ gìn trường lớp sạch đẹp 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao cần phải giữ gìn trường lớp sạch đẹp ? -GV nhận xét MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 15: GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 2) I.MỤC TIÊU : -Biết một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp, biết vì sao phải giữ gìn trường lớp sạch đẹp -Thực hiện tốt... -GV nhận xét MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 14: GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 1) I.MỤC TIÊU : -Biết một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp, biết vì sao phải giữ gìn trường lớp sạch đẹp -Thực hiện tốt một số cơng việc cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch đẹp -Đồng tình với việc làm đúng để giữ gìn trường lớp sạch đẹp, khơng đồng tình với việc làm ảnh hưởng xấu đến trường lớp II ĐỒ DÙNG DẠY... giữ trường lớp sạch đẹp -GV phổ biến cách chơi -Cả lớp cùng chơi -Nhận xét đánh giá Kết luận chung : Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là quyền và bổn phận của mỗi học sinh,… 4.Củng cố : (4 phút) - Trường lớp sạch đẹp có lợi ích gì ? -GV nhận xét MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI18: THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI HỌC KỲ I I MỤC TIÊU : 1 Kiến thức: Ơn tập và thực hành kĩ năng đã học 2. Kỹ năng:HS nhớ và thực hành được những nội dung... giữ gìn trường lớp sạch đẹp -Đồng tình với việc làm đúng để giữ gìn trường lớp sạch đẹp, khơng đồng tình với việc làm ảnh hưởng xấu đến trường lớp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai HS : VBT III CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2 Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp ? - Nhận xét, đánh giá 3 Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Giữ gìn trường lớp sạch đẹp”... ĐẠO ĐỨC Đạo đức :BÀI 11 : THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KỲI Âảo âỉïc : THỈÛC HN H KÉ NÀNG GIỈỴA KÇ 1 I.Mủc tiãu: HS thỉûc hnh cạc kè nàng nọi mäüt cạch thnh thảo Váûn dủng vo trong cüc säúng giao tiãúp hng ngy II.Näüi dung: 1 Cho HS thỉûc hnh âọng vai “biãút nháûn läùi v sỉỵa läùi “ qua tçnh húng :Lm råi häüp bụt ca bản -Cạc täø tỉû dỉûng chuûn , phán vai räưi lãn âọng vai trỉåïc låïp -C låïp nháûn xẹt 2. .. mẻ ? -Em hy âoạn xem mẻ bản nh nghé gç khi tháúy viãûc lm ca bản ? 5 u cáưu HS tho lûn : Láúy kiãún tạn thnh v khäng tạn thnh ca HS theo näüi dung phiãúu ca H 2 (Bi “Chàm chè hc táûp “,tiãút 2 SGV ) GV nháûn xẹt @& TUẦN 12 MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 12 : QUAN TÂM GIÚP ĐỢ BẠN (Tiết 1) I.MỤC TIÊU : Giúp HS hiểu được: -Biểu hiện của việc quan tâm, giúp đỡ bạn là ln vui vẻ, thân ái với bạn, sẵn sàng giúp bạn khi... quan sát lớp học có sạch *Hoạt động chưa 2 : Thực hành -Nhận xét kết luận : Mỗi hs cần tham Mục tiêu : Hs gia làm việc,… biết một số việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày để giữ gìn trường lớp sạch đẹp -GV phổ biến cách chơi *Hoạt động -Nhận xét đánh giá 3 : Trò chơi “ Kết luận chung : Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là quyền và bổn phận của Tìm đôi” Mục tiêu : Hs mỗi học sinh,… -Hs quan sát nếu lớp chưa... của Tìm đôi” Mục tiêu : Hs mỗi học sinh,… -Hs quan sát nếu lớp chưa sạch, tự sắp xếp lại cho sạch đẹp -Cả lớp cùng chơi -HS tham gia trò chơi phải biết làm gì trong các tình huống cụ thể để giữ trường lớp sạch đẹp 4.Củng cố : (4 phút) - Trường lớp sạch đẹp có lợi ích gì ? -GV nhận xét TUẦN 16 MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 16 : GIỮ TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CỘNG CỘNG (Tiết 1) I.MỤC TIÊU : -HS hiểu vì sao phải giữ gìn trật... nhà TUẦN 8 ĐẠO ĐỨC BÀI 8 : CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết2) I.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức :HS hiểu cần tự giác làm những cơng việc nhà phù hợp để giúp đỡ ơng bà, cha mẹ ,anh chị 2. Kỹ năng:Tham gia làm những việc làm phù hợp 3.Thái độ:u thích tham gia làm việc nhà,phê phán hành vi lười nhác việc nhà II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai HS : VBT III CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Ổn đònh : (1 phút ) Hát 2 Kiểm tra... nghe hs -Hs thảo luận nhóm đôi -GV cho hs nghe bài hát “Bà còng” Trình bày trước lớp -Gv nêu câu hỏi theo nội dung bài hát -Nhận xét khen ngợi hs Kết luận chung : Bạn Tôm, bạn Tép nhặt được của rơi,… 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao cần phải trả lại của rơi ? -GV nhận xét TUẦN 20 MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI 20 : TRẢ LẠI CỦA RƠI (Tiết 2) I MỤC TIÊU : -Giúp hs biết nhặt của rơi cần tìm cách trả lại cho ngưòi mất -Hs . bày trước lớp. -Nhận xét nhóm bạn 4.Củng cố : (4 phút) -Chúng ta cần làm gì cho học tập sinh hoạt đúng giờ ? -GV nhận xét. TUẦN 2 ĐẠO ĐỨC BÀI 1 :HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2) I. MỤC. luận. -Đại diện trình bày trước lớp. -HS nhăc lại. 4.Củng cố : (2 phút) -Học tập sinh hoạt đúng giờ mang lại lợi ích gì ? -GV nhận xét. TUẦN 3 ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết. xét. TUẦN 4 ĐẠO ĐỨC BÀI 2 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: Biết khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi, đồng thời biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. 2. Kỹ năng:

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan