SKKN Giúp học sinh lớp 6B nâng cao kết quả học tập môn Vật lí bằng cách tổ chức thí nghiệm đồng loạt theo quy trình (Trường THCS Sơn Bình)

67 1.2K 2
SKKN Giúp học sinh lớp 6B nâng cao kết quả học tập môn Vật lí bằng cách tổ chức thí nghiệm đồng loạt theo quy trình (Trường THCS Sơn Bình)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

    !"#$ %&'()  *+,#-.  !"#$ %&'##(')*+,#-. /0%"1"23# 4(567học đi đôi với hành87lí luận đi đôi với thực tiễn8) 9$&:3;&<&4 ='<#:">$/0)?&+4=. @##&%0>0$56A"BC $#&%(5)D4:$ +%5E1$F#-5E1$GH1"IG #-./0) J/0$# 4&<:%;%& K;H1"&L1$#&% 51EA 0>0>56 51M($=&&>)N .(>@#.##,$$56MO!#$  B#&) D4: BOB# 4##5E11#-#1 ;E;$B B5P@>;$+ &$#$-C1"$<E$$>@&#; )9&:# 4##.# 4##5E13.) B:$&$$&IC&.1Q,0RK $6C&&L1/0B#ST :,<#$6">,"'A: ! ">C&&#($3Q.@#3( U "C-#)A$17 !"#$%&'(#) *+,-./01)N1 .4+>C$@"%O>VE C-4#>1+,56&) W $15%#1$&I#;#1; EII%"G'E>@ $X-##;O>3 C1&A$.Y<#@#3A"/&>) W+> !"&+B# 4 4ZDB#S& V?D*[ \*6\]Z^B#S\_`abB#B#Sc_`dbB# >)^B# !O>YE3C1&A)J"C- <1R.- =&e&">]]">;) f%&A_&&Ab%&;B#SgdX;B# >da)J"C-%>?T?3<1#hggggUSiggd./. B:%&A;B#$B#>)f.> G&'$O>"YE3C1&A( "C-#;B#S\& V?D*[\*6\]* * /*01234526 N"-5E1 4&A<#?D*[E& V?D*[\*6\]. -(<1ZA,<#$C3$Bj  /0";3I1"3 ]&e6 X"$&AXI --VC1X,!#&.Ik3 ` I VlE$E&.mn1PX" YEZC-&<.052 GY5m"k5V $@"C- 1+,o&p: 1"1- ="Z  T#$+Z#> !1+, &%Q.K(15: 5">C&;VkC-(1.0$ "#(+B# "E5E1- ="V !;" p  T#Z3] !">,E";o F]]4Y.0>4=A5P"$$56 ">;3&=+E"(5,3&=+6-% >E1k&$"#">p5P""C-;  ) 5P":&E&+.1+(Z Tf5(%+$"">I.0 3I&6&L6&#) Tq>#Ik4&$nB=$E#  VK(15(1.0$+&C&A5E1) TW#61 C(B$;3A) T*4=$<& VIr##I#II " #> !1+,;) Ts 4##;$ #m!# C("O>  B5P3) t T?V !O>"5E1.",1;$&@&: 5">$$56">&";$B-0 "#">IE";) TDYE 3C1&A) ?Q&Ej 1+(&+5P":"5E1.$: ";35 4&A#,I<A > <1"#6 (1 !>@ 56$>56;.) f%]#6:.0& B]$("C-#; 1+(7DYE 3C1 &A8%"+>) 7*0809:;93:<=3:> f%]#61+(R+=&+.&<-##$56 Z T?1O# 4##5E1%-<1>@ E&I 4#, =))) Tf$+1"$3 =#&C&A5E1 ) Ts(G@#u1"k3A>7Đôi bạn cùng tiến8) T?0 V#=%) TD B5P$-.v= $$= ) d Ts!#$Bw*W$+$A&$( "C-#;) T?O>YE3C1&A) W $1.&<-##%]#6 !1+(7D ]  !C1&A"YE81+x-##. : %j :E"<)?&<--##. -##7?O>3C1&A8%'@# A !/03.1+Q. @#""y%y$56 !">36+ ;@#("C-#$) ?*@3ABCD3E06F2CG= ["Z7zL1-0$ B#S8;f{(D%?& V?D*[s 4|X fZ7s 4##]$:C&A}8;^+ {(?& V?D*[?&,N?-s BD#s B[4N-WX ["Z7s 4##5E1?D*['8 ;sEf0* VX ["Z7s 4## B5P&L1/0 &V=?D*[8;W12s 4^+) H*I2CD26:0J2KLM +>YE3C1&A.@#B#S\( "C-#~ N*083:M=>326:0J2KLM S *.)+>YE3C1&A.@#B#S\( "C-#* *OP /*:;K:3:Q26:0J2KLM  /*/*:;K:3:Q26:0J2KLM  ?O>YE3C1&A) /*7*#B03RS2626:0J2KLM w@#("C-#'O> B#S\& V?D*[\*6\]YE3C1&A)  DB# !+>.% 4Y$F B5()*6% Z Bảng 1.0T03U2:VE3:E2:9:F2WG23@KKX<:YKA02:ZT934R[26< \]^K BK;KZT9 _G23@K ?O W W: J z T9 `d S }  `t T9 `a • } t `` #;B#S,0 !Kk1%$& Vj  C35e,B# 4 4$%$<  !#) Bảng 2.826`>3aM8:YK3b9KX<:YKA02:`:B0CRSKcd33M=Q2CFM2e]:YK 7f/7g7f/?h a T9 YKZiK j26AB 0k0 :; 4M26 lm2:  ?N  a Ua  ?n g a `g 7*:0>3`> *UB#S%+>ZB#S\B#$B#ScB#>) ?5m%&%%&"C-#;)J"C- %&<1%&A;..5.@5m #k#%>?T?3%%>+:%&A;U .) Sử dụng thiết kế 4:[$BB# 4 4_ !-=- `bZ Bảng 3.:0>3`>26:0J2KLM T9 ;KC@26 A<M3;KC@26 ?   _S\b ?O  >           YE3C1&A) € f>_Scb J €U ?* M=34m2:26:0J2KLM RTK/hoG=Wi26pCDcMI33m2::MB26Kq3U2:VI2CD ?m1$Q5$+.%O>A.$< 3>Z • Mức độ 1:D B5PC&C%#$<) Mức độ 2:D B5P@H$: !K<:$+  =&"1#$<) 2#3456789*5+1 w$+.%K(15A$3>Z*C !5(1$IKo(GZ?33!5(1$IK <~ RTK7hjK:LKK:r:YKA02:WiCr;2 ?m1$-0";$+.%O> +5 !3>Z Mức độ 1: ?&& V!#"" !$<,,E  !$+.%O> &:53: "13<1)w$+#:5 ;%" B"#3) Mức độ 2:W"& V " !$+E&oA "+C"$<+>%5;A) RTK?hjK:LK`0Q]34<WiCr;2 • B1$+#-3&AZ :;<;&"=,*>?#) =5 $@3AB#) 5= 5*+,;@C@5#) *+,0#) *C C&*DB!/>E /5B!.@ *F"; } 2#3456789*5+1.A$"5E$ "5EY;IK_5;IK& B$&3C-ob. %"YE$A1.4-4-#m!#$B 1%+.%.) :;G;HC ?I W.#-E1+,QS"•3.30. ; !Q1""G#($66%)#(  $1'3.%O&!&C&A .%@#%$ !) *F.& =ZF.0$4.& = %31.%O&!4) s( ‚E"C--$#"#"C-" YE<H"&.) :;:;&"=)=344B 4*##) B&$>5 #) B& JB.*KEB=/L&I5 #) B *C.=MN,&$>5/>&- 5*+ ,; ?& B1$+.%1+,+566 ,..$++566C$ "X1+,+6; B") w$++ B5P$,#-$&+% 524. B$ B]&C&A< V;) g [...]... nâng cao kết quả học tập môn Vật lí bằng cách tỏ chức thí nghiệm đồng loạt theo quy trình Bước 1 Hoạt động Hiện trạng Kết quả học tập môn Vật lí của học sinh lớp 6 chưa cao 2 Giải pháp Tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm đồng loạt theo quy thay thê trình 3 Vấn đề Việc nghiên cứu thí nghiệm đồng loạt theo quy trình có giúp nghiên cứu, học sinh lớp 6B nâng cao kết quả học tập môn Vật lí không?... Lớp thử nghiệm và lớp đối chứng thuộc khối lớp 6 trường THCS Ba Cụm Bắc - Khánh Sơn - Khánh Hòa Quá trình thử nghiệm đã được tổ chức ở hai nhóm của hai lớp 6A và 6B - Lớp 6A là nhóm đối chứng, gồm 35 học sinh Đối với lớp này tôi không tổ chức cho học sinh tiến hành thí nghiệm đồng loạt theo quy trình - Lớp 6B là nhóm thực nghiệm, gồm 37 học sinh Đối với lớp này tôi tổ chức cho học sinh tiến hành thí. .. thấy mức độ ảnh hưởng của việc tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm theo quy trình của nhóm thực nghiệm là lớn Giả thuyết của đề tài “Việc nghiên cứu thí nghiệm đồng loạt theo quy trình có giúp học sinh lớp 6B nâng cao kết quả học tập môn Vật lí đã được kiểm chứng 2 Bàn luận kêt quả Kết quả giá trị trung bình của bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là 6,05; kết quả bài kiểm tra của nhóm đối... dạy học … NXB giáo dục 7 Danh mục thiết bị Vật lí 6 27 VIII CÁC PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI PHỤ LỤC I: XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 Tìm và chọn nguyên nhân HIỆN TRẠNG 2 Tìm giải pháp tác động 28 3 Tên đề tài: Giúp học sinh lớp 6B nâng cao kết quả học tập môn Vật lí bằng cách tỏ chức thí nghiệm đồng loạt theo quy trình 29 PHỤ LỤC II: KẾ HOẠCH NCKHSPƯD Tên đề tài: Giúp học sinh lớp 6B nâng cao. .. gian áp dụng cách thức tổ chức tiến hành thí nghiệm đồng loạt theo quy trình ở lớp thực nghiệm, tôi nhận thấy: Đa số học sinh nắm được quy trình làm thí nghiệm, biết cách tiến hành các thí nghiệm đồng loạt có trong chương trình, kĩ năng thực hiện thí nghiệm đã thành thạo, nhanh chóng, không phải mò mẫm một cách lúng túng, mất nhiều thời gian Mặt khác, các em càng thêm yêu thích môn Vật lí, thích khám... khám phá cái mới và say mê với việc làm thí nghiệm, đặc biệt kết quả học tập của các em đã được nâng lên rõ rệt Qua kết quả trên đây, tôi hy vọng lên những lớp trên, khi học tập môn Vật lí – môn học với đa số những thí nghiệm, các em lớp 6 đã bước đầu được hình thành kĩ năng làm thí nghiệm, các em sẽ có một nền tảng làm việc và học tập môn Vật lí một cách theo quy trình, để từ đó các em có thể nhận biết... Qua kết quả thu nhận được trong quá trình ứng dụng, tôi nhận thấy rằng việc tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm theo quy trình giúp học sinh nắm được quy trình làm thí nghiệm, biết cách tiến hành các thí nghiệm đồng loạt có trong chương trình, kỹ năng thực hiện thí nghiệm đã thành thạo, nhanh chóng, không phải mò mẫm một cách lúng túng, mất nhiều thời gian Mặt khác, các em càng thêm yêu thích môn Vật. .. Vật lí, thích khám phá cái mới và say mê với việc làm thí nghiệm, đặc biệt kết quả học tập của các em đã được nâng lên rõ rệt Nhờ đó mà học sinh khi học Vật lý có sự tập trung cao độ đối với môn học Lớp học sôi nổi và tất cả các em đều được tham gia hoạt động về cả thể chất lẫn tinh thần Các em hăng hái vào hoạt động học tập, tinh thần thoải mái Việc tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm theo quy trình. .. trình đã làm tăng kết quả học tập của học sinh hơn rất nhiều V BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Để giúp học sinh lớp 6 nâng cao kết quả học tập môn Vật lí, điều cơ bản nhất mỗi tiết dạy giáo viên phải tích cực, nhiệt tình, truyền đạt chính xác, ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung, khoa học - Để góp phần quan trọng vào giờ dạy có hiệu quả, trước tiết học, giáo viên phải chuẩn bị tốt dụng cụ thí nghiệm, đảm bảo đủ... nhóm trình bày kết quả thí nghiệm trước lớp dưới sự điều khiển của giáo viên Thông qua kết quả thu được từ học sinh, giáo viên kịp thời uốn nắn bổ sung kiến thức và đánh giá kết quả học tập của học sinh; động viên, khuyến khích và kịp thời khen ngợi nhằm tạo không khí phấn khởi, giúp học sinh tự tin trong học tập, đồng thời rút kinh kinh nghiệm cho các nhóm chưa tốt Ví dụ: Bài 9: “Lực đàn hồi” - Tổ chức . thì phải giơ lên cao cho học sinh thấy các dụng cụ thí nghiệm, bảo đảm cho học sinh đều quan sát được.Trong quá trình giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, giáo viên thao tác mẫu cho học sinh nắm bắt. TNêu. thí nghiệm: Giáo viên yêu cầu học sinh nêu mục đích của thí nghiệm, các thao tác tiến hành thí nghiệm, giáo viên chốt lại một cách súc tích, rõ ràng cho học sinh dễ nắm bắt. - Nêu thời gian thí. gian thí nghiệm và các chú ý trước khi cho học sinh tiến hành thí nghiệm. - Yêu cầu vài học sinh nhắc lại cách tiến hành. - Cho nhóm trưởng các nhóm lên nhận dụng cụ để tiến hành thí nghiệm. 2#3456789*5+1 TwB566Z ƒ9&3 ƒ9"IK ƒ9

Ngày đăng: 23/04/2015, 07:05

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Phần II: Tự luận (6đ)

  • Phần II: Tự luận (6đ)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan