Rèn luyện kỷ năng giải bài tập hoá học phần “dung dịch” Cho HS lớp 8

25 1.9K 3
Rèn luyện kỷ năng giải bài tập hoá học phần “dung dịch” Cho HS lớp 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. pháp rèn luyện kỹ năng giải bài tập hoá học (Phần dung dịch). Nguyên tắc chung: - Khi đa bài tập cho học sinh cần cho HS phân tích xem bài này thuộc dạng nào .Sau đó GV đa phơng pháp giải chung. hoỏ hc phn dung dch Cho HS lp 8 i. 1 Phòng giáo dục - đào tạo thiệu hoá Trờng THCS Thiệu Khánh Rèn luyện kỹ năng giải bài tập hoá học Phần Dung Dịch Cho HS Khối 8 Họ và tên: Lê Thị. kĩ năng : kĩ năng thao tác thí nghiệm , kĩ năng t duy , kĩ năng so sánh , tính trung thực , sáng tạo Đặc biệt là kĩ năng giải bài tập Hoá học . Đối với bài tập hoá học ở THCS nói chung và bài

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:27

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 8A

 • 33

 • 8B

 • 30

 • 8C

 • 26

 • 8D

 • 27

 • B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

 • 8A

 • 32

 • 8B

 • 29

 • 8C

 • 29

 • 8D

 • 27

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan