SKKN Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về đòn bẩy trong môn Vật lý lớp 8

11 3.9K 4
SKKN Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về đòn bẩy trong môn Vật lý lớp 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. nhiều trong khi giải các bài tập về đòn bẩy. Để khắc phục những yếu điểm mà học sinh thờng gặp phải, bản thân tôi đề ra một hệ thống bài tập về đòn bẩy góp một phần nhỏ giúp học sinh giải quyết thành. thanh, OI = l/4. Do thanh cân bằng nên: A C B O H.16 P 1 P P 2 A O I B C H.17 Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về đòn bẩy P1.OA = P.OI + P2.OB ( trong ®ã P = 3N, P2 = 0,3.10 = 3 (N) nªn )(9 4 2 .3 4 .3 1 N l ll P. tác dụng lên đòn bẩy nh sau: Đòn bẩy sẽ nằm yên hoặc quay đều nếu tổng tác dụng của các lực làm đòn bẩy quay trái bằng tống tác dụng của các lực làm đòn bẩy quay phải áp dụng vào bài toán trên

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:33

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Mở đầu

  • II. Nội dung

  • A. Lý thuyết

  • B. Các ví dụ cơ bản

    • I. Vấn đề cánh tay của lực và vấn đề chọn điểm tựa cho đòn bẩy

    • II. Khi đòn bẩy chịu tác dụng của nhiều lực

    • C. Kết luận

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan