0

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải bài toán truy hồi bằng cấu trúc lặp trong pascal

19 1,695 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 10:02

. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : 3 I. Bài toán truy hồi và cấu trúc lặp 3 1. Bài toán truy hồi 3 2. Cấu trúc lặp trong Pascal 3 II. Sử dụng cấu trúc lặp để giải bài toán truy hồi : 4 1. Sử dụng cấu trúc. ĐỀ I. Bài toán truy hồi và cấu trúc lặp : 1. Bài toán truy hồi : Trong khoa học tính toán ngày nay, phép truy hồi là thuật toán cơ bản để giải một số bài toán. Ưu điểm của phương pháp truy hồi. cách sử dụng cấu trúc lặp trong Pascal phù hợp với từng bài toán cụ thể. - Một số không ít học sinh khi giải bài toán có dạng truy hồi chưa phân biệt được nên sử dụng cấu trúc lặp với số lần biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải bài toán truy hồi bằng cấu trúc lặp trong pascal, Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải bài toán truy hồi bằng cấu trúc lặp trong pascal,

Từ khóa liên quan