0

Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 2

18 3,278 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 18:16

. cơ bản về kiến thức, kỹ năng trong chương trình lớp 2. Một trong những nhiệm vụ cơ bản dạy học các yếu tố hình học ở lớp 2 là cung cấp cho học sinh những biểu tượng hình học đơn giản, bước đầu. thế nào? Học sinh : Em nối B với D. Giáo viên cho học sinh đọc tên hình: Hình chữ nhật ABDE Hình tam giác BCD Học sinh đặt tên cho hình: Cho học sinh tự kẻ: Hoặc: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc. hình học trong môn Toán lớp 2 cũng không nằm ngoài quy luật đó. III. KẾT QUẢ Đề tài " ;Một số hoạt động dạy học có yếu tố hình học có hiệu quả trong môn toán lớp 2& quot; được áp dụng ở lớp 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 2, Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 2,

Từ khóa liên quan