0

Kinh nghiệm dạy các dạng toán tính nhanh cho học sinh lớp 4 - 5

21 3,475 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:52

. nhau: 25 x 4 + 25 : 5 - 4 x (30 - 5) - 5 = ( 25 x 4) + ( 25 : 5) - 4 x (30 - 5) - 5 = ( 25 x 4) - 4 x (30 - 5) + ( 25 : 5) - 5 = ( 25 x 4) - 25 x 4 + 5 - 5 = 0 + 0 = 0 * Tiểu kết Với dạng toán. dụ: 7 54 x 75 - 25 - 2262 + 45 68 = 7 54 x 75 - 25 x 3 x 7 54 + 45 68 = 7 54 x 75 - 75 x 7 54 + 45 68 = 0 + 45 68 = 0 Sau khi giáo viên hớng dẫn giải một số bài toán tiêu biểu thì giáo viên cho học sinh. 8 x 18 x 6 * Lớp 5: Tính nhanh. 1- 1996 + 3992 + 59 88 + 79 84. 2- 1011 + 1112 + 1213 + 13 14 + . . . + 9899 + 9910 3- ( 45 x 46 + 47 x 48 ) x (51 x 52 - 48 x 49 ) x ( 45 + 128 - 90 x 64) * Kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm dạy các dạng toán tính nhanh cho học sinh lớp 4 - 5, Kinh nghiệm dạy các dạng toán tính nhanh cho học sinh lớp 4 - 5,

Từ khóa liên quan