PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ðỘI (VIETTEL)

96 1.3K 5
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ðỘI (VIETTEL)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ðỘI (VIETTEL) TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ðỘI (VIETTEL) - CHI NHÁNH VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn: ThS PHAN THỊ NGỌC KHUYÊN Sinh viên thực hiện: TRƯƠNG CÔNG AN MSSV: 4043498 Lớp: QTKD TH Khoá 30 MSLớp: KT0422A1 Cần Thơ - 2008 Phân tích HQHðSXKD Tổng Cơng ty VTQð (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long LỜI CAM ðOAN ==================== Tơi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài khơng trùng với ñề tài nghiên cứu khoa học Ngày……tháng…….năm…… Sinh viên thực (ký ghi họ tên) GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên i SVTH: Trương Công An Phân tích HQHðSXKD Tổng Cơng ty VTQð (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long LỜI CẢM TẠ  Sau khoảng thời gian bốn năm học tập, ñược dẫn nhiệt tình, giúp đỡ thầy Trường ðại Học Cần Thơ, đặc biệt thầy Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh , với thời gian ba tháng thực tập Tổng cơng ty Viễn thơng Qn đội (Viettel) – Chi nhánh Vĩnh Long, em ñã học ñược học kinh nghiệm quý báu từ thực tiển giúp ích cho thân để em hồn thành đề tài luận văn tốt nghiệp “Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Viễn thông Quân ñội (Viettel) Chi nhánh Vĩnh Long” Em xin chân thành biết ơn nhiệt tình giúp đỡ thầy, cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Trường ðại Học Cần Thơ, ñặc biệt em xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến Phan Thị Ngọc Khuyên ñã trực tiếp hướng dẫn em suốt thời gian làm ñề tài luận văn Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Cơng ty, chú, anh chị Cơng ty tạo điều kiện cho em suốt thời gian thực tập Cơng ty, đặc biệt anh chị Phịng Kinh doanh nhiệt tình dẫn, hỗ trợ cung cấp kiến thức quý báu ñể em hồn thành đề tài luận văn tốt nghiệp Tuy nhiên, cịn hạn hẹp kiến thức kinh nghiệm nên đề tài luận văn khó tránh ñược sai sót, khuyết ñiểm Em mong góp ý kiến thầy cơ, Ban lãnh đạo anh chị, cô Công ty Cuối em xin kính chúc q thầy Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Ban lãnh đạo Tổng cơng ty Viễn thơng Qn đội (Viettel) – Chi nhánh Vĩnh Long, cô chú, anh chị Công ty dồi sức khoẻ thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Trương Công An GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên ii SVTH: Trương Cơng An Phân tích HQHðSXKD Tổng Cơng ty VTQð (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên iii SVTH: Trương Công An Phân tích HQHðSXKD Tổng Cơng ty VTQð (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  GVHD: Phan Thị Ngọc Khun iv SVTH: Trương Cơng An Phân tích HQHðSXKD Tổng Công ty VTQð (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên v SVTH: Trương Cơng An MỤC LỤC Phân tích HQHðSXKD Tổng Công ty VTQð (Viettel) - ChiTrang Vĩnh Long nhánh Chương G I Ớ I T H I Ệ U 1.1 ðẶT VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU1 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn khoa học thực tiễn 1 C ăn kh oa h ọc Phân tích HQHðSXKD Tổng Công ty VTQð (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long M Ụ C T I Ê U N G H I Ê N 2 C Că Ứ n U th ực tiễ n 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ðỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Các giả thuyết cần kiểm ñịnh 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 PHẠM VI N G Phân tích HQHðSXKD Tổng Cơng ty VTQð (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long HI ÊN C Ứ U T h i g i a n 1.4 .1 Kh ôn g gia n 1.4.3 ðối tượng nghiên cứu 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ðẾN ðỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chương PHƯƠN G PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠN G PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN chiế n Phân tích HQHðSXKD Tổng Cơng ty VTQð (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long lược 2.1 .1 M ột số vấ n ñề ch 2.1.1 un g Khái niệm ph phân ân tích tíc hoạt h động hiệ kinh u doan qu h ả ho ạt ñộ ng ki 2.1.1 nh Vai an trị h phân tích hoạt ñộng kinh doan h K há i ni ệ m Nhân viên trung tâm kỹ thuật, tài chính, tổng hợp quan hệ với ñối tác, người giao dịch chi nhánh với tinh thần trách nhiệm cao, khơng gây phiền hà Phịng bán hàng, kinh doanh hổ trợ chăm sóc cửa hàng, đại lí, chi nhánh, ñiểm bán… ngày, tuần, tháng tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó thân thiết hẳn đối thủ 5.3.1.5 Quản lí tốt nhất: + Ban Gð, đồng chí trưởng phịng, tổ đội trưởng, đồng chí BCH tổ chức phụ nữ, cơng đồn, đồn niên đồng chí ðảng viên thực sự, người gương mẫu hoạt ñộng ñơn vị Nêu cao vai trị lãnh đạo chi bộ, tạo gắn kết phòng, tổ chức quần chúng thực nhiệm vụ + Giao việc kết hợp kiểm tra ñánh giá Tỷ mỉ sâu sắt việc + Chi nhánh khơng có trường hợp vi phạm nguyên tắc tài chính, nhân + Các phịng, TTKT, CH thật đơn vị mạnh hồn thành vượt mức tiêu đạt hiệu cao 5.3.1.6 Con người tốt nhất: + Chấp hành pháp luật, kỷ luật: khơng có vi phạm phải xử lí từ khiển trách trở lên + Ý thức trách nhiệm cao nhất: không lấy chung làm riêng, tiết kiệm ñiện nước, ñiện thoại, bảo vệ tài sản ñược giao, ñấu tranh với biểu sai trái, giúp ñỡ tiến bộ,… + Học tập sáng tạo nâng cao khả làm việc nhóm: 100% CBNV nắm vững quy trình, nghiệp vụ, ý thức tốt: người ngày có cải biến nhỏ cơng việc ðồn kết tương trợ lẫn nhau, khơng ỷ lại, đố kị Tăng cường hội ý, hội thảo tổ nhóm + Nhận xét đánh giá bình bầu thi đua khen thưởng minh bạch: 100% CBNV hồn thành nhiệm vụ có 40% hồn thành tốt nhiệm vụ đề nhgị khen thưởng BẢNG 11: ðIỂM ðÁNH GIÁ ”6 NHẤT” VIETTEL – MOBIFONE Chỉ tiêu Tổng số BTS Lũy kế Thuê bao HðBT Cảm nhận KH Giá bán lẻ kit Lợi nhuận ðB/Bộ kit & sức ép BH nhanh Số lượng CHTT Số lượng ñiểm bán CTV (Nguồn: phòng bán hàng - Chi nhánh Viettel Vĩnh Long ) Nguyên tắc ñánh giá: Theo thang ñiểm 10, với tiêu chí đánh giá thương hiệu có số tốt ñược ñiểm tối ña 10, ñiểm thương hiệu lại tỉ lệ thuận với tỷ lệ số thương hiệu đó/chỉ số thương hiệu đối phương Trên biểu đồ loại RADAR hình lục giác diện tích hình gới hạn ñường ñồ thị thương hiệu thể mức độ đạt ”6 nhất” thương hiệu Diện tích thương hiệu lớn thương hiệu ñạt ”6 nhất” cao so với thương hiệu ñối phương 5.3.2 Một số giải pháp khác 5.3.2.1 Công tác kinh doanh Tổ chức xây dựng ñội ngũ cán nhân viên kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hóa, ñặt biệt chuyên sâu thị trường kinh doanh đa dịch vụ, giao khốn cho nhân viên kinh doanh theo ñịa bàn huyện, thị gắn liền với tiêu thuê bao doanh thu cụ thể Xây dựng hệ thống kênh phân phối rộng khắp theo ñúng qui hoạch ñịa bàn ðảm bảo 100% huyện thị có cửa hàng đa dịch vụ, 100% xã phường có điểm bán Nâng cao chất lượng chun nghiệp hóa cơng tác CSKH, bảo đảm khách hàng sách tốt sở phân ñịnh trách nhiệm cụ thể ñến cá nhân Tổ chức phong trào thi ñua chi nhánh, ñại lý, cửa hàng ðẩy mạnh công tác truyền thông cấp huyện, xã, sử dụng có hiệu cao phượng tiện truyền thông 5.3.2.2 Quản lý kế hoạch Trên sở kế hoạch năm chi nhánh ñược tổng công ty phê duyệt, Chi nhánh tiến hành triển khai kế hoạch tháng kèm theo biện pháp cụ thể ñến ñơn vị phòng ban Nâng cao chức tham mưu, giúp việc phòng kế hoạch kinh doanh cho giám ñốc Hàng tháng giao tiêu kế hoạch hàng tuần cho ñơn vị, ñơn vị triển khai giao kế hoạch ngày cho nhân viên Các nhân viên phải xây dựng kế hoạch ngày tuần cho lãnh đạo phịng xem phê duyệt thơng qua sổ giao nhiệm vụ nhân viên Công tác báo cáo thực nghiêm qui ñịnh báo cáo ngày, tuần, tháng, q, năm ðẩy mạnh cơng tác phân tích tình hình thực kế hoạch hàng tuần, tháng từ rút học kinh nghiệm cho kỳ tới Triển khai hệ thống quản lý kho vật tư chuẩn mực theo qui định TCT (đúng qui trình) ñơn vị sử dụng vật tư phải tổng kết báo cáo tình hình thực định mức vào cuối tháng, xử phạt nghiêm minh trường hợp lãng phí vật tư Tổ chức tốt chế ñộ trực huy, trực ban 5.3.2.3.Quản lý lao ñộng tiền lương, tổ chức, ñào tạo Tổ chức xếp máy theo mơ hình tổng cơng ty qui định, sở bố trí xếp nhân phù hợp với lực sở trường nhân viên Nhân viên nắm chức nhiệm vụ quyền hạn mối quan hệ Thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn, nề nếp kỷ luật, nhận thức văn hóa Viettel Tăng cường đào tạo, khơng ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ cán lao động tiền lương Có kế hoạch chi tiết cơng tác đào tạo chi nhánh tối thiểu chuyên ngành tháng ngày Chuẩn hóa chất lượng nhân viên tuyển dụng tuyệt đối tn thủ ngun tắc việc bố trí người khơng thể người bố trí việc, đảm bảo ñúng cấu lao ñộng theo yêu cầu nhiệm vụ Xây dựng đội ngũ cán nịng cốt chun ngành làm hạt nhân ñiều hành ñạo 5.3.2.4 Quản lý vật tư, kỹ thuật Xây dựng áp dụng qui trình quản lý vật tư chi nhánh (Nhu cầu duyệt- cấp phát -sử dụng -quyết toán -kiểm tra) Gắn trách nhiệm vật chất ñối với tổ chức cá nhân sử dụng vật tư, tóan xác, chi tiết cụ thể, có chế độ thưởng phạt rõ ràng Thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng vật tư ñơn vị Tổ chức việc triển khai mạng lưới kịp thời ñúng tiến ñộ kế hoạch đề ra, bố trí đội hình chun nghiệp việc tổ chức triển khai dự án Thường xuyên tổ chức cơng tác kiểm tra đánh giá chất lượng mạng lưới, ñánh giá tổng thể chất lượng loại dịch vụ địa bàn, giao kỹ thuật chủ trì Chuẩn bị ñầy ñủ vật tư ñảm bảo khắt phục cố xẩy thời gian nhanh nhất, thường xun bảo đảm an tồn mạng lưới Khi sử dụng không hết phải thu lại nhập kho Kiểm kê hàng tháng, lưu trữ chứng từ sổ sách chặt chẽ khơng để hư hao lãng phí, thất 5.3.2.5 Quản lý tài Tiếp tục xây dựng máy tài chính, đảm bảo tinh thơng nghiệp vụ tài kế tốn Ban hành qui chế quản lý tài chi nhánh sở chi tiết hóa qui ñịnh TCT qui ñịnh nhà nước (Qui trình tạm ứng, tốn, chế tài việc tốn, hồn ứng cơng nợ, nhập - xuất kho hàng hóa, vật tư) Thường xun tổ chức cơng tác phân tích tài kết thực vhi phí khoản mục để hồn thiện thời gian sớm định mức chi phí áp dụng chi nhánh Cập nhật số liệu theo ñúng qui định hình thức kế tốn, nhật ký chứng từ cơng ty Hướng dẫn, kiểm tra, đơn đốc phận, cá nhân cơng tác tài chi nhánh 5.3.2.6 Kỹ thuật mạng lưới Triển khai phát triển mạng lưới dịch vụ với phạm vi rộng: Mạng di động: có 30 trạm BTS, kế hoạch thực lắp năm 2007: 20 trạm BTS Về ADSL PSTN: phủ 100% ñịa bàn TX Vĩnh Long, 100% trung tâm thị trấn huyện, khu công nghiệp, kinh tế, dân cự tập trung Chủ ñộng khảo sát, ñánh giá ñịa bàn ñể xây dựng triển khai dự án kỹ thuật phát triển kinh doanh bán hàng Thực kiểm tra, giám sát, nghiệm thu ñể ñưa thiết bị vào hoạt ñộng, kinh doanh Phối hợp với công ty truyền dẫn: ring hoá truyền dẫn nội tỉnh quang hoá 100% tuyến truyền dẫn huyện Tổ chức ñội ngũ ƯCTT chuyên nghiệp, phối hợp với quan, quyền địa phương, nơi ñặt thiết bị nhằm ƯCTT thời gian nhanh Thường xuyên tổ chức ño kiểm chất lượng mạng lưới loại dịch vụ, phối hợp kịp thời với đơn vị có liên quan giải vấn ñề ảnh hưởng ñảm bảo chất lượng mạng lưới ñịa bàn tốt Quản lý tốt sơ ñồ mạng lưới kỹ thuật, ñịnh kỳ bảo dưỡng 5.3.2.7 Giải pháp nhân sự: Tổ chức xếp máy theo mơ hình tổng cơng ty qui định, sở bố trí xếp nhân phù hợp với lực sở trường nhân viên Tham mưu đề xuất cho Tổng cơng ty mơ hình tổ chức phù hợp cho chi nhánh giai ñoạn Nhân viên nắm chức nhiệm vụ quyền hạn mối quan hệ Thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ chuyên mơn, nề nếp kỷ luật, nhận thức văn hóa Viettel ðề xuất luân chuyển cán Tổ chức tốt cơng tác đánh giá nhân viên đưa khỏi tổ chức 5% nhân khơng đáp ứng yêu cầu ñơn vị Tăng cường ñào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cán lao động tiền lương, thực tốt cơng tác đào tạo tự đào tạo, cơng tác giao lưu, học hỏi đơn vị bạn đối thủ Có kế hoạch chi tiết cơng tác đào tạo chi nhánh tối thiểu chuyên ngành tháng ngày Chuẩn hóa chất lượng nhân viên tuyển dụng tuyệt ñối tuân thủ ngun tắc việc bố trí người khơng thể người bố trí việc, đảm bảo cấu lao ñộng theo yêu cầu nhiệm vụ Xây dựng ñội ngũ cán nòng cốt chuyên ngành làm hạt nhân điều hành đạo ðịnh lượng tiêu chí ñánh giá Ki, theo dõi chấm ñiểm theo tiêu chí ñiểm trừ, làm tốt công tác thi ñua khen thưởng CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường nay, cạnh tranh ñể tồn phát triển Cạnh tranh muốn có chỗ đứng phải biết tự nỗ lực, phấn ñấu, cải thiện ngày tốt Nếu ñơn vị kinh doanh khơng đủ sức bị loại bỏ ñơn vị ñủ khả tồn ñược ðó qui luật thị trường, mơi trường cạnh tranh ñối thủ cạnh tranh với nhiều mặt hay cạnh tranh toàn diện Nhưng bật hết cạnh tranh mặt phân tích hoạt động kinh doanh Vì hoạt động có ảnh hưởng, tác ñộng ñến ñối thủ ñây chiến lược ñúng ñắn ðồng thời mang lại hiệu cao cho hoạt động kinh doanh Phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng việc quan trọng nhà quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh cho dù có khoa học chặt chẽ đến đâu so với thực tế ñang diễn dự kiến Thơng qua thực tiễn kiểm nghiệm, phân tích ñánh giá ñể tìm nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tác ñộng ñến kết kinh doanh cơng ty Từ có giải pháp nâng cao hiệu hoạt ñộng kinh doanh Qua “ Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Cơng ty Viễn thơng Qn đội (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long ” em nhận thấy cơng ty hoạt động kinh doanh có hiệu có chiều hướng ngày lên Trong tiến trình thực hiện, luận văn tập trung vào việc cụ thể sau: - Phân tích tình hình doanh thu, lợi nhuận - Phân tích nhân tố ảnh hưởng ñến kết hoạt ñộng kinh doanh - Phân tích tình hình cơng ty từ rút điểm mạnh điểm yếu cơng ty - Phân tích mơi trường kinh doanh để biết xu hướng thị trường tìm hội khắc phục đe doạ cho cơng ty - Dự báo doanh thu chi phí cho năm 2008 - ðưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt đơng kinh doanh Tóm lại, phân tích hoạt động kinh doanh cơng cụ giúp hoạt động Cơng ty có hiệu sử dụng thích hợp, phân tích phải biết kết hợp với yếu tố khác, phải uyển chuyển không nên theo khuôn khổ hay nguyên tắt cứng nhắc Sử dụng nghệ thuật, chuyển đổi từ tình khó khăn bế tắt sang tình khả quan Phân tích kết hoạt ñộng kinh doanh thành công giúp Công ty xác ñịnh hướng phát triển tốt biện pháp hữu hiệu ñể giải mục tiêu ñược ñề ra, tránh bỏ lỡ hội mang lại hiệu cho Cơng ty Nếu có nhận định xác, kịp thời mang lại nhiều thuận lợi cho Cơng ty từ mà cịn có tác dụng lâu dài Giúp Cơng ty phát triển định hướng ngày có vị cao thị trường, mang lại lợi nhuận cao cho Cơng ty góp phần tăng nguồn thu cho đất nước 6.2 KIẾN NGHỊ Thời gian tới, ñể hoạt ñộng Cơng ty viễn thơng Qn đội chi nhánh Vĩnh Long hiệu hơn, thân có vài đề xuất sau: + ðào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, nhân viên thử việc ñể khả tiếp cận xử lý cơng việc nhanh chóng + Cửa hàng cần ñược cung cấp nhiều chủng loại máy điện thoại để góp phần làm đa dạng hàng hóa, phục vụ tốt yêu cầu chọn lựa khách hàng + Cần mở rộng hệ thống cửa hàng phạm vi tồn tỉnh để góp phần tạo cạnh tranh mạnh mẽ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông 6.2.1 ðối với công ty Tiếp tục hồn thiện đổi tổ chức quản lý doanh nghiệp theo phương hướng tổ chức, quản lý, khai thác kinh doanh dịch vụ viễn thơng địa bàn tỉnh ðiều chỉnh xếp bố trí lao động, lực lượng sản xuất cho phù hợp với tài sở thích nhân viên Tăng cường cơng tác đầu tư bước đại hố mạng lưới nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng Tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng Quyết tâm giữ ñược khách hàng có, khai thác thêm nhiều khách hàng để thị phần xem khơng đáng kể Tiếp tục thực chương trình khuyến mãi, tổ chức ñại hội khách hàng Sử dụng có hiệu nguồn vốn, quan tâm đến hiệu sử dụng vốn đầu tư Tăng cường cơng tác quản lý củng cố mạng lưới, nâng cao chất lượng thơng tin Mở rộng địa bàn phục vụ đến tận vùng sâu, vùng xa cách có hiệu nhanh chóng tuyến cáp quang Khai thác triệt để dịch vụ truyền thống triển khai dịch vụ nhằm đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng Quan tâm công tác quản lý kinh tế tài chính, kế tốn vật tư, tài sản, kỹ thuật nghiệp vụ nâng cao chất lượng dịch vụ ðảm bảo an tồn tuyệt đối lao động sản xuất khơng ñể xảy tai nạn lao ñộng Vệ sinh trang thiết bị, tăng cường cơng tác phịng chóng cháy nổ, bảo vệ tốt quan Quan tâm chăm sóc sức khoẻ, ñời sống vật chất tinh thần cho người lao ñộng Tăng cường công tác bảo vệ mạng lưới, mạng cáp ñặc biệt cáp quang, giảm thiểu tối ña cố xảy 6.2.2 ðối với Tập đồn Bưu viễn thơng Việt Nam (VNPT) Tổng cơng ty nên đầu tư số dự án trọng ñiểm phát triển công nghệ thông tin truyền thông có tính đột phá tạo móng cho phát triển thương mại tin học, ñiện tử Nâng cao dung lượng tốc độ hạ tầng viễn thơng, giảm giá cước dịch vụ viễn thông ðầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển cơng nghệ để phát triển dịch vụ nhiều ðem lại dịch vụ có chất lượng có giá thành thấp 6.2.3 ðối với nhà nước Nên thường xun thay đổi sách đầu tư có lợi cho nhà đầu tư mới, để thu hút đầu tư ngồi nước Mở cửa chống ñộc quyền, thúc ñẩy cạnh tranh ñảm bảo lợi ích quốc gia nên quản lý pháp luật kỷ cương Tóm lại: với tiềm lực phát triển, động nhân viên tầm nhìn chiến lược Lãnh đạo Tổng cơng ty, tơi tin tưởng năm tới Tổng Công ty viễn thông quân ñội tập ñoàn BC – VT hàng ñầu Việt Nam giới TÀI LIỆU THAM KHẢO =====0===== Nguyễn Tấn Bình (2000) Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB ðại học Quốc gia Tp HCM Phạm Ngọc Thúy - Phạm Tuấn Cường - Lê nguyễn Hậu - Tạ Trí Tâm Kế hoạch kinh doanh, NXB ðại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Ts Phạm Văn Dược – ðặng Kim Cương (2003) Kế toán quản trị phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê Garry D.Smith - Danny R.Arnold - Bobby G Bizzell Chiến lược sách kinh doanh, NXB Thống kê Huỳnh ðức Lộng (1997) Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, NXB Thống kê GVC Nguyễn Thị My – TS Phan ðức Dũng (2006) Phân tích hoạt động kinh doanh (Lý thuyết, tập giải), NXB Thống kê Thời báo Kinh Tế Sài Gòn Các Website: www.vnexpress.net.vn www.viettelmobile.com.vn www.google.com.vn ... Tình hình thực kế hoạch kinh doanh Công ty qua năm 2005 – 2007 28 Chương PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ðỘI (VIETTEL) - CHI NHÁNH... Khuyên 29 SVTH: Trương Công An Chương PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ðỘI (VIETTEL) CHI NHÁNH VĨNH LONG 4.1 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: Viễn thơng Qn đội... pháp ñể nâng cao hiệu hoạt ñộng kinh doanh - Tổng Công ty Viễn Thông Quân ðội - Chi nhánh Vĩnh Long kinh doanh dịch vụ bưu viễn thông công nghệ thông tin, cụ thể sau: + Kinh doanh dịch vụ ñiện

Ngày đăng: 02/04/2013, 20:11

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Mô hình SWOT - PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ðỘI (VIETTEL)

Hình 1.

Mô hình SWOT Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 2: Mô hình tổ chức chi nhánh viễn thông tỉnh/tp - PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ðỘI (VIETTEL)

Hình 2.

Mô hình tổ chức chi nhánh viễn thông tỉnh/tp Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 5: TÌNH HÌNH DOANH THU THEO THÀNH PHẦN CỦA CÔNG TY: - PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ðỘI (VIETTEL)

Bảng 5.

TÌNH HÌNH DOANH THU THEO THÀNH PHẦN CỦA CÔNG TY: Xem tại trang 57 của tài liệu.
Hình 4: Cơ cấu doanh thu theo thành phần - PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ðỘI (VIETTEL)

Hình 4.

Cơ cấu doanh thu theo thành phần Xem tại trang 58 của tài liệu.
Bảng 7: TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM - PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ðỘI (VIETTEL)

Bảng 7.

TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM Xem tại trang 64 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan