0
Tải bản đầy đủ (.docx) (92 trang)

Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh Tỉnh

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 39 -40 )

a) Chc năng chi nhánh Tnh:

- Tham mưu: giúp đảng ủy, Ban giám ựốc Tổng công ty về công tác quản lý, khai thác và tổ chức kinh doanh các dịch vụ viễn thông của Tổng công ty tại ựịa phương.

- Quản lý: Thực hiện các chức năng quản lý, kiểm tra và giám sát toàn bộ các hoạt ựộng sả xuất kinh doanh trên ựịa bàn tỉnh /TP

- Tổ chức thực hiện: trực tiếp tổ chức các hoạt ựộng khai thác và kinh doanh các dịch vụ viễn thông tại ựịa bàn tỉnh /TP

b) Nhim vca chi nhánh Tnh:

Phát triển mạng lưới: BTS, truyền dẫn, PSTN, Internet trên ựịa bàn Tỉnh. Quản lý toàn bộ tài sản, thiết bị và hạ tầng mạng lưới trên ựịa bàn tổ chức và thực hiện ứng cứu thông tin của Tỉnh và nhiệm vụ khác khi có yêu cầu. Tổ chức nghiên cứu ựánh giá thị trường ựể xác ựịnh kế hoạch và chiến lược kinh doanh trên ựịa bàn Tỉnh ( nghiên cứu môi trường vĩ mô, môi trường vi môẦ)

Tổ chức phát triển thuê bao các dịch vụ ựiện thoại di ựộng, ựiện thoại cố ựịnh, 178, Internet. Thực hiện hoạt ựông quảng cáo và xây dựng hình ảnh tại Tỉnh( PR) theo phân cấp. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, thực hiện giải quyết khiếu nại và chăm sóc khách hàng. Phát triển và quản lý toàn bộ kênh phân phối trên ựịa bàn Tỉnh: hệ thống cửa hàng, ựại lý ựiểm bán.

Quản lý các hoạt ựộng kinh doanh của các Bưu cục ( thuộc công ty Bưu chắnh) tại tỉnh

Quản lý các lĩnh vực: Tài chắnh, kế toán, lao ựộng tiền lươngẦ theo quy ựịnh của chi nhánh tỉnh.

Giáo dục chắnh trị tư tưởng cho cán bộ công nhân viên: tổ chức các hoạt ựộng ựoàn thể tại chi nhánh.

Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh và chi nhánh vững mạnh toàn diện: có nề nếp tác phong làm việc chắnh quy: quản lý kỹ luật tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ ựược giao.

Thay mặt Tổng công ty quan hệ ngoại giao với các cơ quan, chắnh quyền nhà nước tại ựịa bàn:

Phân tắch, ựánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của chi nhánh theo quy ựịnh của Tổng công ty

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 39 -40 )

×