0
Tải bản đầy đủ (.docx) (92 trang)

Phân tắch tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 60 -60 )

Doanh thu ựạt 7.100 tỷ; Lợi nhuận ựạt 1.422 tỷ; Nộp ngân sách trên 784 tỷ; Nộp BQP 77 tỷ; Thu nhập bình quân ựầu người 3,8 tr. ựồng/tháng. Lao ựộng bình quân trong danh sách 6.279 người.

Phát triển mạng lưới : Phát sóng 1.500 trạm : lắp ựặt 1.100 node mạng cố ựịnh; trên 1.500 node mạng truyền dẫn quang.

Phát triển thuê bao ; Di ựộng; 5,4 tr ; thuê bao cố ựịnh PSTN và ADSL : 128.000.

Tổng công ty ựạt doanh thu năm 2006 là 7.100 tỷ ựồng, tăng 2 lần so với năm 2005, ựạt 201.3%, cao gấp 4 lần tốc ựộ tăng trưởng của ngành Bưu chắnh viễn thông, vượt 30% so với kế hoạch, là năm thứ 2 liên tiếp ựạt doanh thu năm sau tăng gấp ựôi năm trước. Lần ựầu tiên thị phần doanh thu Bưu chắnh viễn thông của Viettel lại ựạt 2 con số, bằng 15% tổng thị trường, nhưng riêng về thị trường di ựộng thì thị phần của Viettel gần 30%- là một thị phần có vị trắ hàng ựầu và vững chắc trên thị trường. Trong ựó các doanh nghiệp mới, Viettel chiếm gần 70% tổng thị phần của 7 doanh nghiệp mới- tạo ựược khoảng cách khá xa so với doanh nghiệp mới khác. đối với các doanh nghiệp trong quân ựội, Viettel chiếm gần Ử tổng doanh thu của trên 100 doanh nghiệp 100% vốn quân ựội, và

trở thành doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận lớn nhất. Duy trì ựược tốc ựộ tăng trưởng doanh thu cao, tạo ựược sự bứt phá về qui mô trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt là một trong những thành công rất lớn, rất có ý nghĩa; ựó là do Viettel nắm bắt ựược cơ hội, dự ựoán ựúng về sự bùng nổ thị trường, trường di ựộng thì thị phần của Viettel gần 30%- là một thị phần có vị trắ hàng ựầu và vững chắc trên thị trường. Trong ựó các doanh nghiệp mới, Viettel chiếm gần 70% tổng thị phần của 7 doanh nghiệp mới- tạo ựược khoảng cách khá xa so với doanh nghiệp mới khác. đối với các doanh nghiệp trong quân ựội, Viettel chiếm gần Ử tổng doanh thu của trên 100 doanh nghiệp 100% vốn quân ựội, và trở thành doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận lớn nhất. đến năm 2007 tổng doanh thu là 81,530, tăng so với kế hoạch là 114.89%.

Bng 6: TÌNH HÌNH THC HIN KHOCH DOANH THU: Chtiêu đ - Doanh thu - Chi phắ - Lợi nhuận - Nộp ngân sách - Nộp BQP - Thu nhập bình quân - Lao ựộng BQ trong danh sách

Duy trì ựược tốc ựộ tăng trưởng doanh thu cao, tạo ựược sự bứt phá về qui mô trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt là một trong những thành công rất lớn, rất có ý nghĩa; ựó là do Viettel nắm bắt ựược cơ hội, dự ựoán ựúng về sự bùng nổ thị trường, biết cách làm cho thị trường ựó bùng nổ, mạnh dạn ựầu tư trước, triển khai rất nhanh về mạng lưới, ựáp ứng ựược tốc ựộ tăng trưởng gấp ba lần về thuê bao di ựộng.

Cơ cu doanh thu:

Nếu như trước năm 2005, các hoạt ựộng kinh doanh trong nước chỉ chiếm khoảng 60%, năm 2005 ựạt khoảng 80% thì ựến năm 2006 tỷ lệ này ựã chiếm trên 90%, ựiện thoại quốc tế chiều về chỉ còn chiếm 8% tổng doanh thu. đối với ựiện thoại ựường dài trong nước và quốc tế ựi cũng có xu thế tương tự, nếu như trước ựây vào năm 2004, gần như 100% doanh thu 178 là dựa trên thuê bao các mạng khác, thì nay tỷ lệ này chỉ chiếm 40% trong tổng số doanh thu 208 tỷ. định hướng chiến lược về chuyển dịch cơ cấu- giảm tỷ lệ doanh thu quốc tế về, giảm tỷ lệ doanh thu 178 dựa trên thuê bao mạng khác- là hoàn toàn ựúng ựắn, vì ựến nay quốc tế về không chỉ giảm doanh thu, mà lợi nhuận hầu như cũng không còn; ựiện thoại 178 dựa trên thuê bao các mạng khác lợi nhuận chỉ còn dưới 5%. Nếu không có những tầm nhìn dài hạn từ năm 2000 sau khi tăng trưởng rất nhanh của dịch vụ 178 những năm 2001 và 2002. Nhưng bởi vì Viettel ựã nhanh chóng lấy lợi nhuận 178 ựể ựầu tư cho truyền dẫn và di ựộng ựể có doanh thu lớn như ngày hôm nay. Cái gì ựang giúp Viettel có doanh thu và lợi nhuận cao như ngày hôm nay thì ngày mai sẽ không còn nữa, ựó là bản chất của thị trường, ựiều quan trọng là khi ựang có lãi Viettel ựã có ý thức khai phá các thị trường mới.

Năm 2006, doanh thu di ựộng ựạt trên 5.000 tỷ, chiếm 70% tổng doanh tổng công ty. điện thoại cố ựịnh ựạt 1.138 tỷ tỷ lệ 16%; Truyền dẫn ựạt 714 tỷ chiếm10%; còn lại 4% thuộc các hoạt ựộng kinh doanh khác.

4.4. Phân tắch chi phắ:

Chi phắ là một trong những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp ựến lợi nhuận của công ty. Mỗi một sự tăng, giảm của chi phắ sẽ dẫn ựến sự tăng, giảm của lợi nhuận. Do ựó, chúng ta cần xem xét tình hình thực hiện chi phắ một cách hết sức cẩn thận ựể hạn chế sự gia tăng và có thể giảm các loại chi phắ ựến mức thấp nhất. điều này ựồng nghĩa với việc làm tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt

ựộng của công ty. Ta thấy chi phắ của công ty tăng qua các năm, nhưng không có biến ựộng nhiều, cụ thể như sau:

+ Về chi phắ nguyên, nhiên vật liệu trực tiếp: Chi phắ thực hiện tăng so với kế hoạch ựề ra, tăng mạnh nhất là năm 2007: 204,8%. Trong ựó mức thực hiện tăng nhanh, năm 2006 so với năm 2005 là: 316,6%; năm 2007 tăng so với năm 2006 là: 280,5% là rất cao.

+ Nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất là chi phắ sản xuất chung: nó chiếm phần lớn trong các chi phắ ựưa ra của công ty, tuy nhiên chi phắ này tăng rất ổn ựịnh: mức thực hiện qua các năm tăng gần như nhau. Thực hiện năm 2006 tăng so với 2005: 262%; năm 2007 tăng so với 2006 là: 247,7%.

+ Chi phắ còn lại là chi phắ bán hàng, thu cước: mức thực hiện tăng ổn ựịnh, ựặc biệt là năm 2007 tăng so với 2006 là: 276,6% cao nhất trong vòng 3 năm.

Bng 7: TÌNH HÌNH CHI PHÍ CA CÔNG TY QUA 3 NĂM

Tên chtiêu

Kết quhot ựộng kinh doanh ca Công ty qua 3 năm 2005 Ờ 2

KH2005 TH2005

Tng chi phắ 1,523 1,628

Chi phắ nguyên, nhiên vật

liệu trực tiếp 51 60

Chi phắ nhân công trực tiếp 0 0

Chi phắ sản xuất chung 1022 1086

Chi phắ bán hàng, thu cước 450 482

ựồng

4.5. Phân tắch li nhun:

(Ngun: Phòng kế hoch kinh doanh - Tng công ty vin thông Quân ựội (Viettel))

đơn vị tắnh: Triệu

Phân tắch chung tình hình lợi nhuận là ựánh giá sự biến ựộng của toàn công ty, của từng bộ phận lợi nhuận giữa kỳ này so với kỳ trước, nhằm thấy khái quát tình hình lợi nhuận và những nguyên nhân ban ựầu ảnh hưởng ựến tình hình trên. Nhìn chung lợi nhuận của công ty tăng nhanh qua các năm, nhưng chưa thật cao so với dự kiến ban ựầu ựối với một công ty viễn thông quân ựội. Doanh thu của công ty tăng nhanh, chi phắ lại tăng ựáng kể ựiều ựó dẫn ựến lợi nhuận không cao. Với lại công ty ựang trong thời gian phát triển phải cần có nhiều chương trình khuyến mãi lớn ựể có thể cạnh tranh với các công ty bạn. Công ty phải bỏ ra rất nhiều chi phắ ựể phục vụ cho việc quảng cáo, các chương trình giới thiệu sản phẩm mới của Viettel.

Phân tắch HQHđSXKD Tng Công ty VTQđ (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long

Bng 8: TÌNH HÌNH LI NHUN CA CÔNG TY QUA 3 NĂM

đơn vị tắnh: Triệu ựồng.

(Ngun: Phòng kế hoch kinh doanh - Tng công ty vin thông Quân ựội (Viettel))

STT

Tên chtiêu Kết quhot ựộng kinh doanh ca Công ty qua 3 năm 2005 Ờ 2007

KH2005 TH2005 (%) KH2006 TH2006 (%) KH2007 TH2007 (%) I

Hình 6: Cơ cu li nhun ca công ty 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - 2005 2006 2007 Nam 4.6. CÁC YU TỐ ẢNH HƯỞNG đẾN TÌNH HÌNH LI NHUN THOT đỘNG KINH DOANH

4.6.1. đánh giá môi trường kinh doanh.

4.6.1.1. Môi trường vĩ

a). Quc tế:

- Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa ựã và ựang trở nên tất yếu với mọi quốc gia tạo ra một thị trường mở tòan cầu.

- Viễn thông thế giới tiếp tục phát triển với tốc ựộ cao, công nghệ không ngừng ựổi mới -> xu thế hội tụ của công nghệ ngày càng cao (Cố ựịnh, di ựộng, internet, truyền hình).

b). Trong nước:

Yếu tkinh tế - xã hi:

- Việt Nam là một nước ựông dân, mật ựộ dân số 240.8 người/km2 ựứng hàng thứ 13 trên thế giới.

- Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ở mức cao (7 - 8%/năm), thu nhập quốc dân bình quân ựầu người ựược cải thiện ựáng kể, ựời sống xã hội

Phân tắch HQHđSXKD Tng Công ty VTQđ (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long

GVHD: Phan ThNgc - 66 SVTH: Trương Công

không ngừng ựược nâng cao, GDP bình quân ựầu người ựạt 720 USD/người/năm, dự báo năm 2007 ựạt 780USD/người/năm.

- Tình hình chắnh trị - xã hội luôn ổn ựịnh, an ninh - quốc phòng ựược giữ vững .

- Chắnh sách của nhà nước và pháp luật có nhiều thay ựổi tạo ựiều kiện thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp ngành viễn thông nói riêng.

- Việt Nam chúng ta ựã chắnh thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO

Yếu tca ngành vin thông trong nước:

- Bộ bưu chắnh viễn thông ngày càng khẳng ựịnh vai trò quản lý nhà nước ngành viễn thông.

- Nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông tiếp tục tăng trưởng tốc ựộ cao. - Khả năng liên doanh, hợp tác và ựầu tư mới của các tập ựoàn viễn thông lớn vào Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn.

Tĩnh Vĩnh Long:

Diện tắch: 1.475,20 km2. Bao gồm 7 Huyện/Thị và 107 phường/xã. Là tỉnh bản lề nối liền miền Tây với TP. HCM và các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, nằm trọn trong lưu vực hai con sông lớn nhất ựồng bằng sông Cửu Long là Sông Tiền và Sông Hậu với hệ thống kênh rạch chằng chịt. Có 5 quốc lộ ựi qua: QL1A, QL53, QL54, QL 57 và QL80, có Cầu Mỹ Thuận và Phà Cần Thơ nối liền Vĩnh Long với các tỉnh. Vĩnh Long tiếp giáp với các tỉnh Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bến Tre và Trà Vinh.

Dân số : 1.066.000 người (ước ựến ngày 31/12/2006) gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa tăng 1,014 % so năm 2005; chiếm tỷ lệ khoảng 1,2% dân số cả nước.

Cơ cấu, mật ựộ dân số:

+ Khu vực thành thị: 11,69% tương ứng mật ựộ: 2.576 người/km2 + Khu vực nông thôn: 88,31% tương ứng mật ựộ: 650 người/km2

+ Tốc ựộ tăng trưởng GDP năm 2006 ước ựạt 11,12%.

Yếu tkinh tế - xã hi Tnh Vĩnh Long:

Bng 9: YU TKINH T- XÃ HI VĨNH LONG

Tc ựộ tăng trưởng (%)

- Bình quân GDP tăng - Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp - Xây dựng

- Dịch vụ

(Ngun: Phòng kế hoch kinh doanh - Tng công ty vin thông Quân ựội (Viettel))

Cơ cu kinh tế chuyn dch như sau:

Bng 10: CƠ CU KINH TDKIN TRONG NĂM 2007

Cơ cu chuyn dch GDP (%) năm 2006

Tổng GDP

- Nông lâm ngư nghiệp - Công nghiệp - Xây dựng

- Dịch vụ

(Ngun sliu thng kê và ựề xut chtiêu 2006-2010 - cc Thng Kê Vĩnh Long)

Chắnh sách:

Căn cứ vào Pháp lệnh Bưu chắnh Viễn thông.

Quyết ựịnh 158/2001/Qđ-TTg ngày 18/10/2001 của thủ tướng chắnh phủ về chiến lược phát triển bưu chắnh viễn thông Việt Nam ựến năm 2010 và ựịnh hướng 2020

Quyết ựịnh số 32/2005/Qđ-TTg ngày 2/7/2006 của TT CP về qui hoạch phát triển Viễn Thông và Internet ựến năm 2010

Căn cứ vào Nghị quyết của Tỉnh ựảng bộ Vĩnh Long nhiệm kỳ VIII (2006 Ờ 2010) về việc ựề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ựể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chắnh trị giai ựoạn 2006-2010.

Môi trường ựầu tư, pháp lý ti Tnh Vĩnh Long:

Tỉnh Vĩnh Long nằm ở trung tâm ựồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người . Diện tắch 1.475,20 km2 . Vị thế giao thông thuỷ bộ của Vĩnh Long rất thuận tiện, ựáp ứng ựược nhu cầu vận chuyển, trao ựổi nguyên liệu và hàng hoá với cả nước. Nên Vĩnh Long trở thành trung tâm của vùng nông sản và thuỷ sản dồi dào nhất khu vực miền Tây Nam Bộ. Vĩnh Long còn ựược biết ựến với nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng như : gạch ngói, gốm sứ, chầm nón, thêu ựan, dệt chiếu Ầ mà sản phẩm ựã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả những thị trường khó tắnh. Vĩnh Long là tỉnh ựược Trung ương xếp vào ựịa bàn khuyến khắch ựầu tư, do ựó các doanh nghiệp khi vào ựầu tư tại Vĩnh Long sẽ ựược hưởng những chắnh sách ưu ựãi ựặc biệt. Ngoài những chế ựộ, chắnh sách của Trung Ương quy ựịnh, tỉnh cũng ựã ban hành những ưu ựãi khuyến khắch ựặc biệt, hấp dẫn các nhà ựầu tư trong và ngoài nước theo phương châm Ộmột cửa, tại chỗỢ. Vĩnh Long còn nhiều tiềm năng và nhiều lĩnh vực chưa ựược ựầu tư khai thác. (Các chắnh sách khuyến khắch và ưu ựãi ựầu tư vào Tỉnh Vĩnh Long ựược quy ựịnh cụ thể tại Quyết ựịnh số 2642/2003/Qđ-UBT ngày 19/08/2003 của Uỷ Ban Nhâ n d â n T ỉ n h V ĩ nh L o ng . )

- Năm 2006, năm ựầu tiên triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, trong bối cảnh tình hình trong nước nói chung cũng như tỉnh Vĩnh Long nói riêng còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã

hội vẫn phát triển ổn ựịnh và ựạt kết quả tốt với tốc ựộ tăng trưởng trên 2 con số ựạt 11.12% và có chiều hướng tắch cực, cơ cấu kinh tế chuyển hướng rõ nét về ngành Công nghiệp và dịch vụ.

- định hướng phát triển kinh tế - xã hội từ 2007 ựến 2010 Vĩnh Long sẽ nâng TX. Vĩnh Long lên Thành Phố trực thuộc tỉnh, Thị Trấn Cái Vồn - Bình Minh -VL thành Thị Xã, nâng cấp Xã Phú Quới - Long Hồ - VL thành Thị Trấn Hòa Phú. Bên cạnh ựó, Vĩnh long ựã phát triển ựược 4 cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: KCN Hòa Phú, khu thủ công mỹ nghệ Cổ Chiên, Cụm Công Nghiệp Mỹ Thuận, Khu công nghiệp Bình Minh. Có thể nói rằng Vĩnh Long là một tỉnh có tiềm năng kinh tế lớn và có khả năng phát triển mạnh trong những năm tới.

- Giao thông ở tỉnh Vĩnh long thuận lợi 100% ấp, khóm ựiều có ựường xe 2 bánh lưu thông 2 mùa mưa nắng, 100% xã/ phường có ựường xe ô tô vào ựược trung tâm .

- Sở Bưu chắnh viễn thông Vĩnh Long sau thời gian hoạt ựộng ựã phát huy tốt chức năng quản lý nhà nước trên ựịa bàn.

- Mật ựộ thuê bao bình quân của cuối năm 2006 ựạt 19 máy/100 dân, còn ở mức thấp, ựây là cơ hội tốt cho phát triển thuê bao trong thời gian tới.

- Mật ựộ người sử dụng Internet còn ở nức thấp ựạt 0.45%

- Tốc ựộ phát triển thuê bao còn rất lớn 213.8%, riêng di ựộng tăng ựến 500.1% so với năm 2005. Thị trường Vĩnh Long trong năm tới dự kiến sẽ còn tăng ở mức cao khoảng 200%.

4.6.1.2. Môi trường vi mô:

a). Tình hình các ựối th.

Trong năm HaNoi -Telecom sẽ chắnh thức khai trương ựưa tổng số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên ựịa bàn lên 6 doanh nghiệp.

Viễn thông ựiện lực, S-Fone sau thời gian hoạt ựộng ựã bắt ựầu phát triển và thể hiện ựược ưu thế về công nghệ CDMA, trong năm 2007 cũng sẽ khuyếch trương mạnh về ưu thế công nghệ và tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng.

Các ựối thủ trong năm 2007 tiếp tục cải tổ mô hình tổ chức: Vina ựi vào

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 60 -60 )

×