0
Tải bản đầy đủ (.docx) (92 trang)

đánh giá những ựiểm mạnh, ựiểm yếu, tồn tại của chi nhánh

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 72 -73 )

a). đim mnh

Năm 2006 trong ựiều kiện lực lượng nhân sự thiếu nhiều so với ựịnh biên ựược duyệt, với sự nỗ lực cố gắng cao cả về cường ựộ lẫn thời gian chi nhánh ựã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn:

Xây dựng các trạm phát sóng mới, nâng tổng số lên 30 BTS Ờ là doanh nghiệp có số trạm BTS phát sóng nhiều nhất tỉnh. Triển khai mạng cáp quang,

các tổng ựài PSTN và DSLAM, phát triển mạng cáp ngoại vi trên ựịa bàn 4 huyện thị xã.

Mở mạng PSTN và cung cấp dịch vụ ựiện thoại cố ựịnh, internet băng rộng ADSL cho khách hàng thuộc ựịa bàn 4 huyện, thị xã. Kể từ tháng 6/2006 chi nhánh Vĩnh Long ựã cung cấp ựầy ựủ các dịch vụ: 098, 178, PSTN, ADSL và tháng 10 triển khai bán máy ựiện thoại di ựộng.

Kênh phân phối của chi nhánh ựược xây dựng rộng khắp: có ựại lý tại 100% các huyện thị, 80% xã phường có ựiểm bán, 43% (3/7 Huyện/thị) có cửa hàng giao dịch trực tiếp.

Chiếm 21,26% Số thuê bao ựiện thoại trong toàn tỉnh, riêng di ựộng chiếm 37,13%. ADSL chiếm 37,78%; cố ựịnh 0,21%.

Thương hiệu và vị thế của Viettel tại tỉnh ựã ựược nâng cao rõ rệt: sự ủng hộ của các sở ban ngành, của khách hàng, kết quả ựóng góp vào phát triển bưu chắnh viễn thông nói riêng và phát triển kinh tế của tỉnh nói chung.

Ngoài ra chi nhánh cũng ựạt kết quả trong việc củng cố xây dựng và ựào tạo ựội ngũ nhân viên có khả năng ựáp ứng ựược yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

b). đim yếu, tn ti

Công tác xây dựng triển khai mạng lưới cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho ựiện thoại cố ựịnh và dịch vụ internet băng rộng ADSL còn quá ắt chưa ựáp ứng ựược nhu cầu. Tỷ trọng khách hàng PSTN quá thấp, ADSL thì chưa xứng với tiềm năng phát triển.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 72 -73 )

×