0
Tải bản đầy đủ (.docx) (92 trang)

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT đỘNG KINH DOANH

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 56 -56 )

4.3.1. Phân tắch tình hình doanh thu theo thành phn:

Ta thấy tổng doanh thu của công ty ựều tăng qua các năm, không có biến ựộng nào chủ yếu và rất ổn ựịnh. Doanh thu năm sau tăng gấp ựôi năm trước, ựiều này cho ta thấy công ty ựang có những bước tiến rõ rệt.

Doanh thu của công ty tăng cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu năm 2006 tăng so với năm 2005 một lượng là: 12,083 triệu ựồng, tương ứng với 187%, cụ thể là:

+ Trong 2 năm doanh thu thực hiện tăng so với kế hoạch: năm 2005 tăng 109%, năm 2006 tăng 170% vượt mức kế hoạch ựề ra. Trong ựó, mức tăng của các dịch vụ viễn thông như sau: năm 2005, 2006 dịch vụ di ựộng tăng 109%, 173%. Dịch vụ VoIP 178 tăng 109%, 107%. Dịch vụ cố ựịnh PSTN tăng 107%, 111%. Dịch vụ Internet ADSL tăng 114%, 101%. Tuy nhiên, trong 2 năm này chưa có dich vụ cố ựịnh không dây Homephone. Mức tăng doanh thu kinh doanh khác: bán máy di ựộng trong năm 2005 chưa có dịch vụ này, ựến năm 2006 lần ựầu tiên xuất hiện nhưng ựã vượt mức 104%. Trong 3 năm hoạt ựộng của công ty chỉ có năm 2007 là năm có nhiều biến ựộng nhất, mức thực hiện lại thấp hơn kế hoạch ựề ra. Tuy doanh thu của công ty vẫn tăng nhưng không ựáng kể.

Nhưng ựến khi thực hiện thì công ty ựã ựạt ựược thành công ựáng kể như sau : Tổng doanh thu thực hiện năm 2007 tăng so với doanh thu kế hoạch là 114,89%. Trong năm 2007 ựã có thêm dịch vụ ựiện thoại cố ựịnh không dây Homephone nhưng không bán ựược do điện lực cung cấp cùng dịch vụ này nên chỉ tặng không có bán.

Nhìn chung, tình hình doanh thu theo thành phần của công ty tăng ựều qua các năm, năm sau doanh thu tăng gấp ựôi năm trước không những ựã ựạt ựược kế hoạch ựề ra mà còn vượt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, mức tăng như vậy cũng là bình thương so với các ngành kinh doanh viễn thông.

Phân tắch HQHđSXKD Tng Công ty VTQđ (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long

Bng 5: TÌNH HÌNH DOANH THU THEO THÀNH PHN CA CÔNG TY:

đơn vtắnh: Triu ựồng

Tên chtiêu Kết quhot ựộng kinh doanh ca Công ty qua 3 năm 2005

KH2005 TH

Tng doanh thu 12,645 1

Dịch vụ di ựộng 12,423 1

Dịch vụ VoIP 178 từ mạng khác 112

Dich vụ cố ựịnh PSTN 60

Dich vụ cố ựịnh không dây Homephone -

Dịch vụ Internet ADSL 50

Bán máy di ựộng (*)

(Ngun: Phòng kế hoch kinh doanh)

GVHD: Phan ThNgc Khuyên

Hình 4: Cơ cu doanh thu theo thành phn so tien 60,000 40,000 20,000 - 1 2 3 nam

4.3.2. Phân tắch tình hình doanh thu theo mt hàng:

Tiêu thụ là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hoá. Trong quá trình tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vòng luân chuyển vốn ựược thể hiện thông qua chỉ tiêu doanh thu. Do ựó, trong kinh doanh các nhà quản lý luôn quan tâm ựến việc tăng doanh thu, ựặc biệt là tăng doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ vì ựây là doanh thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của doanh nghiệp, là nguồn vốn quan trọng ựể doanh nghiệp tái sản xuất, trang trãi các chi phắ. Tuy nhiên, ựể làm ựược ựiều ựó các nhà quản lý cần phải phân tắch tình hình biến ựộng của doanh thu theo mặt hàng việc làm này sẽ giúp cho các nhà quản lý có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình doanh thu của doanh nghiệp, biết ựược mặt hàng nào có doanh thu cao, mặt hàng nào có nhu cầu cao trên thị trường, mặt hàng nào có nguy cơ cạnh tranh ựể từ ựó ựưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp ựem lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.Tổng công ty viễn thông Quân ựội hiện có 6

Công ty hoạt ựộng kinh doanh:

- Công ty ựiện thoại cố ựịnh và Internet. - Công ty ựiện thoại cố ựịnh.

- Công ty truyền dẫn.

- Công ty Viettel Campuchia. - Công ty Bưu chắnh.

Phân tắch HQHđSXKD Tng Công ty VTQđ (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long

- Công ty thu cước và dịch vụ.

Ngoài ra Viettel còn có các ngành nghề kinh doanh truyền thống và các hoạt ựộng khác:

+ Công ty tư vấn thiết kế. + Công ty công trình.

+ Công ty thương mại và xuất nhập khẩu. + Câu lạc bộ Thể Công Viettel.

Các sn phm dch vca Viettel.

Tổng công ty viễn thông Quân ựội ựược Chắnh phủ cho phép kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ bưu chắnh viễn thông trong nước và quốc tế từ tháng 6 năm 1995 bao gồm: điện thoại di ựộng, ựiện thoại ựường dài (voip), radio Trunking, internet công cộng (ISP), bưu chắnh, dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn,Ầ Căn cứ vào bảng 5 trang 39 ta thấy : Tổng doanh thu ựạt 81.530 tỷ ựồng, ựạt 114.89% kế hoạch ựề ra, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2006. Kết quả này ựã ựúng theo kế hoạch ban ựầu công ty ựề ra, cụ thể như sau:

D

o a nh t hu d ị c h vụ di ự ộng:

Tổng doanh thu dịch vụ di ựộng: 67.961 tỷ ựồng, ựạt 117.47% kế hoạch năm 2007, tăng khoảng 3 lần so với 2006.

Hình 5: Cơ cu doanh thu:

Cơ cu DT di ựộng theo loi thuê bao (2007)

Cước kết nối, 23% Cơ cu DT di ựộng theo loi dch v(2007) DỊch vụ VAS, 8% Cước PS, 16% Bán hàng, 61% SMS, 13% Dịch vụ Thoại, 79%

D

o a nh t hu d ị c h vụ ự iệ n t h o ạ i ự ư ờ ng d à i

Doanh thu dịch vụ ựiện thoại ựường dài ựạt: 1.025 tỷ ựồng, ựạt 104% kế hoạch (80% kế hoạch ựiều chỉnh), tăng 4% so 2006. Cơ cấu doanh thu:Dịch vụ 178: 7%, homephone: 11%, PSTN: 42%, Quốc tế về: 40%. đến năm 2007 tổng doanh thu dịch vụ VoIP 178 từ mạng khác : 311 triệu ựồng, ựạt 126.94% kế hoạch năm 2007, tăng 2 lần so với năm 2006. Tổng doanh thu của dịch vụ cố ựịnh PSTM : 811 triệu ựồng; Tổng doanh thu của Homephone : 1,976 triệu ựồng; Dịch vụ ADSL : 894 triệu ựồng; Bán ựiện thoại di ựộng : 9,577 triệu ựồng.

D

o a nh t hu d ị c h vụ In te rn e t

Doanh thu dịch vụ Internet ựạt 286 tỷ ựồng, ựạt 69% kế hoạch năm, gấp 1.5 lần so với năm 2006. Cơ cấu doanh thu: Dịch vụ ADSL: 86.9%, doanh thu bán thiết bị: 10.8%, doanh thu lắp ựặt: 6.1%, cước phát sinh: 83.1%, dịch vụ leased line: 12.5%, dịch vụ khác (HCD, GTGT, dial up): 0.6%.

4.3.3. Phân tắch tình hình thc hin kế hoch doanh thu:

Doanh thu ựạt 7.100 tỷ; Lợi nhuận ựạt 1.422 tỷ; Nộp ngân sách trên 784 tỷ; Nộp BQP 77 tỷ; Thu nhập bình quân ựầu người 3,8 tr. ựồng/tháng. Lao ựộng bình quân trong danh sách 6.279 người.

Phát triển mạng lưới : Phát sóng 1.500 trạm : lắp ựặt 1.100 node mạng cố ựịnh; trên 1.500 node mạng truyền dẫn quang.

Phát triển thuê bao ; Di ựộng; 5,4 tr ; thuê bao cố ựịnh PSTN và ADSL : 128.000.

Tổng công ty ựạt doanh thu năm 2006 là 7.100 tỷ ựồng, tăng 2 lần so với năm 2005, ựạt 201.3%, cao gấp 4 lần tốc ựộ tăng trưởng của ngành Bưu chắnh viễn thông, vượt 30% so với kế hoạch, là năm thứ 2 liên tiếp ựạt doanh thu năm sau tăng gấp ựôi năm trước. Lần ựầu tiên thị phần doanh thu Bưu chắnh viễn thông của Viettel lại ựạt 2 con số, bằng 15% tổng thị trường, nhưng riêng về thị trường di ựộng thì thị phần của Viettel gần 30%- là một thị phần có vị trắ hàng ựầu và vững chắc trên thị trường. Trong ựó các doanh nghiệp mới, Viettel chiếm gần 70% tổng thị phần của 7 doanh nghiệp mới- tạo ựược khoảng cách khá xa so với doanh nghiệp mới khác. đối với các doanh nghiệp trong quân ựội, Viettel chiếm gần Ử tổng doanh thu của trên 100 doanh nghiệp 100% vốn quân ựội, và

trở thành doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận lớn nhất. Duy trì ựược tốc ựộ tăng trưởng doanh thu cao, tạo ựược sự bứt phá về qui mô trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt là một trong những thành công rất lớn, rất có ý nghĩa; ựó là do Viettel nắm bắt ựược cơ hội, dự ựoán ựúng về sự bùng nổ thị trường, trường di ựộng thì thị phần của Viettel gần 30%- là một thị phần có vị trắ hàng ựầu và vững chắc trên thị trường. Trong ựó các doanh nghiệp mới, Viettel chiếm gần 70% tổng thị phần của 7 doanh nghiệp mới- tạo ựược khoảng cách khá xa so với doanh nghiệp mới khác. đối với các doanh nghiệp trong quân ựội, Viettel chiếm gần Ử tổng doanh thu của trên 100 doanh nghiệp 100% vốn quân ựội, và trở thành doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận lớn nhất. đến năm 2007 tổng doanh thu là 81,530, tăng so với kế hoạch là 114.89%.

Bng 6: TÌNH HÌNH THC HIN KHOCH DOANH THU: Chtiêu đ - Doanh thu - Chi phắ - Lợi nhuận - Nộp ngân sách - Nộp BQP - Thu nhập bình quân - Lao ựộng BQ trong danh sách

Duy trì ựược tốc ựộ tăng trưởng doanh thu cao, tạo ựược sự bứt phá về qui mô trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt là một trong những thành công rất lớn, rất có ý nghĩa; ựó là do Viettel nắm bắt ựược cơ hội, dự ựoán ựúng về sự bùng nổ thị trường, biết cách làm cho thị trường ựó bùng nổ, mạnh dạn ựầu tư trước, triển khai rất nhanh về mạng lưới, ựáp ứng ựược tốc ựộ tăng trưởng gấp ba lần về thuê bao di ựộng.

Cơ cu doanh thu:

Nếu như trước năm 2005, các hoạt ựộng kinh doanh trong nước chỉ chiếm khoảng 60%, năm 2005 ựạt khoảng 80% thì ựến năm 2006 tỷ lệ này ựã chiếm trên 90%, ựiện thoại quốc tế chiều về chỉ còn chiếm 8% tổng doanh thu. đối với ựiện thoại ựường dài trong nước và quốc tế ựi cũng có xu thế tương tự, nếu như trước ựây vào năm 2004, gần như 100% doanh thu 178 là dựa trên thuê bao các mạng khác, thì nay tỷ lệ này chỉ chiếm 40% trong tổng số doanh thu 208 tỷ. định hướng chiến lược về chuyển dịch cơ cấu- giảm tỷ lệ doanh thu quốc tế về, giảm tỷ lệ doanh thu 178 dựa trên thuê bao mạng khác- là hoàn toàn ựúng ựắn, vì ựến nay quốc tế về không chỉ giảm doanh thu, mà lợi nhuận hầu như cũng không còn; ựiện thoại 178 dựa trên thuê bao các mạng khác lợi nhuận chỉ còn dưới 5%. Nếu không có những tầm nhìn dài hạn từ năm 2000 sau khi tăng trưởng rất nhanh của dịch vụ 178 những năm 2001 và 2002. Nhưng bởi vì Viettel ựã nhanh chóng lấy lợi nhuận 178 ựể ựầu tư cho truyền dẫn và di ựộng ựể có doanh thu lớn như ngày hôm nay. Cái gì ựang giúp Viettel có doanh thu và lợi nhuận cao như ngày hôm nay thì ngày mai sẽ không còn nữa, ựó là bản chất của thị trường, ựiều quan trọng là khi ựang có lãi Viettel ựã có ý thức khai phá các thị trường mới.

Năm 2006, doanh thu di ựộng ựạt trên 5.000 tỷ, chiếm 70% tổng doanh tổng công ty. điện thoại cố ựịnh ựạt 1.138 tỷ tỷ lệ 16%; Truyền dẫn ựạt 714 tỷ chiếm10%; còn lại 4% thuộc các hoạt ựộng kinh doanh khác.

4.4. Phân tắch chi phắ:

Chi phắ là một trong những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp ựến lợi nhuận của công ty. Mỗi một sự tăng, giảm của chi phắ sẽ dẫn ựến sự tăng, giảm của lợi nhuận. Do ựó, chúng ta cần xem xét tình hình thực hiện chi phắ một cách hết sức cẩn thận ựể hạn chế sự gia tăng và có thể giảm các loại chi phắ ựến mức thấp nhất. điều này ựồng nghĩa với việc làm tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt

ựộng của công ty. Ta thấy chi phắ của công ty tăng qua các năm, nhưng không có biến ựộng nhiều, cụ thể như sau:

+ Về chi phắ nguyên, nhiên vật liệu trực tiếp: Chi phắ thực hiện tăng so với kế hoạch ựề ra, tăng mạnh nhất là năm 2007: 204,8%. Trong ựó mức thực hiện tăng nhanh, năm 2006 so với năm 2005 là: 316,6%; năm 2007 tăng so với năm 2006 là: 280,5% là rất cao.

+ Nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất là chi phắ sản xuất chung: nó chiếm phần lớn trong các chi phắ ựưa ra của công ty, tuy nhiên chi phắ này tăng rất ổn ựịnh: mức thực hiện qua các năm tăng gần như nhau. Thực hiện năm 2006 tăng so với 2005: 262%; năm 2007 tăng so với 2006 là: 247,7%.

+ Chi phắ còn lại là chi phắ bán hàng, thu cước: mức thực hiện tăng ổn ựịnh, ựặc biệt là năm 2007 tăng so với 2006 là: 276,6% cao nhất trong vòng 3 năm.

Bng 7: TÌNH HÌNH CHI PHÍ CA CÔNG TY QUA 3 NĂM

Tên chtiêu

Kết quhot ựộng kinh doanh ca Công ty qua 3 năm 2005 Ờ 2

KH2005 TH2005

Tng chi phắ 1,523 1,628

Chi phắ nguyên, nhiên vật

liệu trực tiếp 51 60

Chi phắ nhân công trực tiếp 0 0

Chi phắ sản xuất chung 1022 1086

Chi phắ bán hàng, thu cước 450 482

ựồng

4.5. Phân tắch li nhun:

(Ngun: Phòng kế hoch kinh doanh - Tng công ty vin thông Quân ựội (Viettel))

đơn vị tắnh: Triệu

Phân tắch chung tình hình lợi nhuận là ựánh giá sự biến ựộng của toàn công ty, của từng bộ phận lợi nhuận giữa kỳ này so với kỳ trước, nhằm thấy khái quát tình hình lợi nhuận và những nguyên nhân ban ựầu ảnh hưởng ựến tình hình trên. Nhìn chung lợi nhuận của công ty tăng nhanh qua các năm, nhưng chưa thật cao so với dự kiến ban ựầu ựối với một công ty viễn thông quân ựội. Doanh thu của công ty tăng nhanh, chi phắ lại tăng ựáng kể ựiều ựó dẫn ựến lợi nhuận không cao. Với lại công ty ựang trong thời gian phát triển phải cần có nhiều chương trình khuyến mãi lớn ựể có thể cạnh tranh với các công ty bạn. Công ty phải bỏ ra rất nhiều chi phắ ựể phục vụ cho việc quảng cáo, các chương trình giới thiệu sản phẩm mới của Viettel.

Phân tắch HQHđSXKD Tng Công ty VTQđ (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long

Bng 8: TÌNH HÌNH LI NHUN CA CÔNG TY QUA 3 NĂM

đơn vị tắnh: Triệu ựồng.

(Ngun: Phòng kế hoch kinh doanh - Tng công ty vin thông Quân ựội (Viettel))

STT

Tên chtiêu Kết quhot ựộng kinh doanh ca Công ty qua 3 năm 2005 Ờ 2007

KH2005 TH2005 (%) KH2006 TH2006 (%) KH2007 TH2007 (%) I

Hình 6: Cơ cu li nhun ca công ty 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - 2005 2006 2007 Nam 4.6. CÁC YU TỐ ẢNH HƯỞNG đẾN TÌNH HÌNH LI NHUN THOT đỘNG KINH DOANH

4.6.1. đánh giá môi trường kinh doanh.

4.6.1.1. Môi trường vĩ

a). Quc tế:

- Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa ựã và ựang trở nên tất yếu với mọi quốc gia tạo ra một thị trường mở tòan cầu.

- Viễn thông thế giới tiếp tục phát triển với tốc ựộ cao, công nghệ không ngừng ựổi mới -> xu thế hội tụ của công nghệ ngày càng cao (Cố ựịnh, di ựộng, internet, truyền hình).

b). Trong nước:

Yếu tkinh tế - xã hi:

- Việt Nam là một nước ựông dân, mật ựộ dân số 240.8 người/km2 ựứng hàng thứ 13 trên thế giới.

- Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ở mức cao (7 - 8%/năm), thu nhập quốc dân bình quân ựầu người ựược cải thiện ựáng kể, ựời sống xã hội

Phân tắch HQHđSXKD Tng Công ty VTQđ (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long

GVHD: Phan ThNgc - 66 SVTH: Trương Công

không ngừng ựược nâng cao, GDP bình quân ựầu người ựạt 720 USD/người/năm, dự báo năm 2007 ựạt 780USD/người/năm.

- Tình hình chắnh trị - xã hội luôn ổn ựịnh, an ninh - quốc phòng ựược giữ vững .

- Chắnh sách của nhà nước và pháp luật có nhiều thay ựổi tạo ựiều kiện thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp ngành viễn thông nói riêng.

- Việt Nam chúng ta ựã chắnh thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 56 -56 )

×