0
Tải bản đầy đủ (.docx) (96 trang)

Phương pháp phân tắch và xây dựng ma trận swot

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 32 -34 )

Phân tắch SWOT là ựưa các cơ hội và nguy cơ, ựiểm mạnh và ựiểm yếu ảnh hưởng ựến vị thế hiện tại và tương lai của của dịch vụ trong mối quan hệ tương tác lẫn nhau, sau ựó phân tắch xác ựịnh vị thế chiến lược của dịch vụ.

Hình 1: Mô hình SWOT

Các bước lập ma trận SWOT:

- Liệt kê các cơ hội lớn bên ngoài của công ty về dịch vụ

- Liệt kê các mối ựe dọa quan trọng bên ngoài công ty về dịch vụ - Liệt kê ựiểm mạnh chủ yếu của công ty về dich vụ

- Liệt kê các ựiểm yếu bên trong của công ty về dịch vụ Trong ựó:

- Chiến lược SO: Sử dụng những ựiểm mạnh bên trong ựể tận dụng những cơ hội bên ngoài. Tất cả các nhà quản trị ựều mong muốn tổ chức của họ ở vào vị trắ mà những ựiểm mạnh bên trong có thể ựược sử dụng ựể lợi dụng những xu

hướng và biến cố của môi trường bên ngoài. Thông thường thì tổ chức sẽ theo ựuổi chiến lược WO, ST, hay WT ựể tổ chức có thể ở vào vị trắ mà họ có thể áp dụng các chiến lược SO

- Chiến lược WO: nhằm cải thiện những ựiểm yếu bên trong bằng cách tận dụng những cơ hội bên ngoài.

- Chiến lược ST: sử dụng các ựiểm mạnh của công ty ựể tránh khỏi hay giảm ựi những ảnh hưởng ựe dọa của bên ngoài.

- Chiến lược WT: là chiến thuật phòng thủ nhằm làm giảm ựi những ựiểm yếu bên trong và tránh những mối ựe doạ của môi trường bên ngoài. (Hoàng Lệ Chi, 2004).

đề tài ựã sử dụng 2 phương pháp: phương pháp so sánh và phương pháp thay thế liên hoàn.

- Phương pháp so sánh: ựây là phương pháp xem xét một chỉ tiêu phân tắch bằng cách dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). đây là phương pháp ựược sử dụng phổ biến trong phân tắch ựể xác ựịnh xu hướng, mức ựộ biến ựộng của chỉ tiêu phân tắch. Mục tiêu so sánh trong phân tắch kinh doanh là xác ựịnh xem chỉ tiêu phân tắch biến ựộng như thế nào? Tốc ựộ tăng hay giảm như thế nào ựể có hướng khắc phục.

+ Phương pháp so sánh số tuyệt ựối: là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tắch so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế.

AF = FtỜ F0 Trong ựó: Ft là chỉ tiêu kinh tế ở kỳ phân tắch

F0 là chỉ tiêu kinh tế ở kỳ gốc

+ Phương pháp so sánh số tương ựối: là kết quả của phép chia giữa trị số kì phân tắch so với kì gốc của các chỉ tiêu kinh tế.

F Ft Fo

100

- Bên cạnh ựó, sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn nhằm xác ựịnh các nhân tố ảnh hưởng ựến lợi nhuận của công ty. Các nhân tố ựó tác ựộng tắch cực hay tiêu cực ựến kết quả hoạt ựộng kinh doanh của công ty. Từ ựó xem xét mà có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt ựộng kinh doanh của công ty.

Chương 3

GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN đỘI

(VIETTEL) - CHI NHÁNH VĨNH LONG

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 32 -34 )

×