0
Tải bản đầy đủ (.docx) (92 trang)

MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 80 -80 )

5.3.1. Gii pháp chung:

5.3.1.1. Sn phm tt nht:

Tập trung thực hiện:

Số lượng trạm BTS xây dựng mới 50 trạm nâng tổng số lên 122 trạm ựi ựôi với tối ưu mạng lưới.

Số xã phường có sóng di ựộng tốt: 107/107, thực hiện tốt việc quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới và bảo ựảm an ninh, an toàn mạng lưới. Xây dựng hệ thống hạ tầng mạng lưới vững chắc.

Chỉ tiêu KPI tốt nhất: Thường xuyên ựo kiểm, so sánh chỉ số KPI với tiêu chắ chuẩn của Tổng công ty (TCT) ựể ựưa ra biện pháp xử lý kịp thời. Củng cố, tối ưu mạng; không ựể xảy ra tình trạng nghẽn, rớt cuộc gọi thuộc các trạm của tỉnh, chất lượng cuộc gọi ựược ựảm bảo tốt nhất.

Hàng hoá dịch vụ: tìm hiểu nhu cầu của từng ựối tượng khách hàng ựề xuất tham mưu cho TCT cung cấp các gói dịch vụ phù hợp. Triển khai 100% các dịch vụ gia tăng của TCT cho khách hàng trên toàn tỉnh. 100% bộ kắch ựưa ra bán ựều ựược ựóng vỏ kèm quyển hướng dẫn.

5.3.1.2. Giá tt nht:

Thực hiện nghiêm các chắnh sách giá của TCT về buôn bán, bán lẻ cho ựúng ựối tượng, tạo ựiều kiện thuận lợi trong thanh toán, giao nhận, tìm hiểu thông tin cho người mua ựể mang lại sự hài lòng nhất của khách hàng.

5.3.1.3. Kênh phân phi tt nht:

Các cửa hàng, siêu thị luôn tạo hình ảnh mới, không gian thoáng, bầu không khắ bán hàng vui vẻ tạo phong cách ấn tượng tốt nhất cho khách hàng khi giao dịch với viettel.

Có ựội bán hàng trực tiếp tại 7/7 huyện thị xã.

Có Cộng tác viên (CTV) bán hàng tại 107/107 phường xã.

Tất cả các ựiểm bán trên ựịa bàn tỉnh ựều có hình ảnh của viettel chiếm tỉ lệ 45% - 50% của tổng doanh thu các dịch vụ viễn thông.

Phấn ựấu hết 2007, Các siêu thị, cửa hàng doanh thu bù ựắp ựược chi phắ, năm 2008 kinh doanh có lãi và phát triển ổn ựịnh, vững chắc.

5.3.1.4. Chăm sóc khách hàng tt nht:

Chăm sóc tốt cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi và mọi dịch vụ; ựáp ứng mọi nhu cầu hợp lý của khách hàng.

Phấn ựấu hết năm 2007, Chi nhánh Viettel Vĩnh Long là doanh nghiệp có chất lượng chăm sóc khách hàng tốt nhất:

+ Nhân viên 8 cửa hàng, Siêu thị, thu cước - tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, khiếu nại ngay tại chỗ với 100% những trường hợp thuộc phạm vi, thẩm quyền nhân viên giao dịch. Không có bất cứ khách hàng nào, trường hợp nào dây dưa kéo dài hoặc ựơn thưa khiếu nại lên trên.

Nhân viên trung tâm kỹ thuật, tài chắnh, tổng hợp quan hệ với ựối tác, người giao dịch trong ngoài chi nhánh với tinh thần trách nhiệm cao, không gây phiền hà.

Phòng bán hàng, kinh doanh hổ trợ và chăm sóc cửa hàng, ựại lắ, chi nhánh, ựiểm bánẦ hằng ngày, tuần, tháng tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó thân thiết hơn hẳn các ựối thủ.

5.3.1.5. Qun lắ tt nht:

+ Ban Gđ, các ựồng chắ trưởng phòng, tổ ựội trưởng, các ựồng chắ trong BCH các tổ chức phụ nữ, công ựoàn, ựoàn thanh niên các ựồng chắ là đảng viên thực sự, là người gương mẫu trong mọi hoạt ựộng của ựơn vị. Nêu cao vai trò lãnh ựạo của chi bộ, tạo sự gắn kết giữa các phòng, giữa các tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Giao việc kết hợp kiểm tra ựánh giá. Tỷ mỉ sâu sắt từng việc.

+ Chi nhánh không có trường hợp nào vi phạm nguyên tắc về tài chắnh, nhân sự.

+ Các phòng, TTKT, CH thật sự là những ựơn vị mạnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu ựạt hiệu quả cao.

5.3.1.6. Con người tt nht:

+ Chấp hành pháp luật, kỷ luật: không có ai vi phạm phải xử lắ từ khiển trách trở lên.

+ Ý thức trách nhiệm cao nhất: không lấy của chung làm của riêng, tiết kiệm ựiện nước, ựiện thoại, bảo vệ tài sản ựược giao, ựấu tranh với những biểu hiện sai trái, giúp ựỡ nhau cùng tiến bộ,Ầ

+ Học tập sáng tạo nâng cao khả năng làm việc nhóm: 100% CBNV nắm vững quy trình, nghiệp vụ, ý thức tốt: mỗi người mỗi ngày có một cải biến nhỏ trong công việc của mình. đoàn kết tương trợ lẫn nhau, không ỷ lại, ựố kị. Tăng cường hội ý, hội thảo trong từng tổ nhóm.

+ Nhận xét ựánh giá bình bầu thi ựua khen thưởng minh bạch: 100% CBNV hoàn thành nhiệm vụ trong ựó có trên 40% hoàn thành tốt nhiệm vụ ựề nhgị khen thưởng.

BNG 11: đIM đÁNH GIÁ Ợ6 NHTỢ VIETTEL Ờ MOBIFONE

Chtiêu

Tổng số BTS

Lũy kế Thuê bao HđBT

Cảm nhận của KH về Giá bán lẻ bộ kit

Lợi nhuận của

đB/Bộ kit & sức ép BH nhanh

Số lượng CHTT Số lượng ựiểm bán và CTV

(Ngun: phòng bán hàng - Chi nhánh Viettel Vĩnh Long )

Nguyên tắc ựánh giá: Theo thang ựiểm 10, với mỗi tiêu chắ ựánh giá thương hiệu nào có chỉ số tốt hơn sẽ ựược ựiểm tối ựa là 10, ựiểm của thương hiệu còn lại sẽ tỉ lệ thuận với tỷ lệ chỉ số của thương hiệu ựó/chỉ số của thương hiệu ựối phương.

Trên biểu ựồ loại RADAR hình lục giác diện tắch của hình ựược gới hạn bởi ựường ựồ thị của một thương hiệu thể hiện mức ựộ ựạt Ợ6 nhấtỢ của thương hiệu ựó. Diện tắch của thương hiệu nào lớn hơn thì thương hiệu ựó ựạt Ợ6 nhấtỢ cao hơn so với thương hiệu ựối phương.

5.3.2. Mt sgii pháp khác

5.3.2.1. Công tác kinh doanh

Tổ chức và xây dựng ựội ngũ cán bộ nhân viên kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hóa, ựặt biệt là chuyên sâu về thị trường và kinh doanh ựa dịch

vụ, giao khoán cho nhân viên kinh doanh theo ựịa bàn huyện, thị gắn liền với chỉ tiêu thuê bao và doanh thu cụ thể.

Xây dựng hệ thống kênh phân phối rộng khắp theo ựúng qui hoạch trên ựịa bàn. đảm bảo 100% các huyện thị có cửa hàng ựa dịch vụ, 100% xã phường có ựiểm bán.

Nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa công tác CSKH, bảo ựảm khách hàng ựược chắnh sách tốt nhất trên cơ sở phân ựịnh trách nhiệm cụ thể ựến từng cá nhân

Tổ chức các phong trào thi ựua trong chi nhánh, giữa các ựại lý, cửa hàng. đẩy mạnh công tác truyền thông về cấp huyện, xã, sử dụng có hiệu quả cao nhất các phượng tiện truyền thông

5.3.2.2. Qun lý kế hoch

Trên cơ sở kế hoạch năm của chi nhánh ựược tổng công ty phê duyệt, Chi nhánh tiến hành triển khai kế hoạch tháng kèm theo các biện pháp cụ thể ựến từng ựơn vị phòng ban

Nâng cao chức năng tham mưu, giúp việc của phòng kế hoạch kinh doanh cho giám ựốc

Hàng tháng giao chỉ tiêu kế hoạch hàng tuần cho các ựơn vị, các ựơn vị triển khai giao kế hoạch ngày cho nhân viên

Các nhân viên phải xây dựng kế hoạch ngày và tuần của mình cho lãnh ựạo phòng xem và phê duyệt thông qua sổ giao nhiệm vụ nhân viên.

Công tác báo cáo thực hiện nghiêm qui ựịnh báo cáo ngày, tuần, tháng, quắ, năm.

đẩy mạnh công tác phân tắch tình hình thực hiện kế hoạch hàng tuần, tháng từ ựó rút ra những bài học kinh nghiệm cho kỳ tới

Triển khai hệ thống quản lý kho và vật tư chuẩn mực theo qui ựịnh của TCT (ựúng qui trình) các ựơn vị sử dụng vật tư phải tổng kết báo cáo tình hình thực hiện ựịnh mức vào cuối tháng, xử phạt nghiêm minh những trường hợp lãng phắ về vật tư

Tổ chức tốt chế ựộ trực chỉ huy, trực ban

Tổ chức sắp xếp bộ máy theo ựúng mô hình tổng công ty qui ựịnh, trên cơ sở bố trắ sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực sở trường của nhân viên

Nhân viên nắm chắc chức năng nhiệm vụ quyền hạn mối quan hệ.

Thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn, nề nếp kỷ luật, nhận thức về văn hóa Viettel

Tăng cường ựào tạo, không ngừng nâng cao trình ựộ nghiệp vụ của cán bộ lao ựộng tiền lương

Có kế hoạch chi tiết công tác ựào tạo tại chi nhánh tối thiểu ắt nhất mỗi chuyên ngành mỗi tháng 2 ngày

Chuẩn hóa chất lượng nhân viên khi tuyển dụng tuyệt ựối tuân thủ nguyên tắc vì việc bố trắ người chứ không thể vì người bố trắ việc, ựảm bảo ựúng cơ cấu lao ựộng theo yêu cầu nhiệm vụ

Xây dựng ựội ngũ cán bộ nòng cốt chuyên ngành làm hạt nhân ựiều hành chỉ ựạo.

5.3.2.4. Qun lý vt tư, kthut

Xây dựng và áp dụng qui trình quản lý vật tư tại chi nhánh (Nhu cầu - duyệt- cấp phát -sử dụng -quyết toán -kiểm tra)

Gắn trách nhiệm vật chất ựối với tổ chức cá nhân sử dụng vật tư, quyết tóan chắnh xác, chi tiết và cụ thể, có chế ựộ thưởng phạt rõ ràng

Thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng vật tư của các ựơn vị Tổ chức việc triển khai mạng lưới kịp thời ựúng tiến ựộ kế hoạch ựề ra, bố trắ ựội hình chuyên nghiệp trong việc tổ chức triển khai các dự án

Thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra ựánh giá chất lượng mạng lưới, ựánh giá tổng thể chất lượng từng loại dịch vụ trên ựịa bàn, giao kỹ thuật chủ trì

Chuẩn bị ựầy ựủ các vật tư ựảm bảo khắt phục sự cố khi xẩy ra trong thời gian nhanh nhất, thường xuyên bảo ựảm an toàn mạng lưới. Khi sử dụng không hết phải thu lại nhập kho.

Kiểm kê hàng tháng, lưu trữ chứng từ sổ sách chặt chẽ không ựể hư hao lãng phắ, thất thoát

5.3.2.5. Qun lý tài chắnh

Tiếp tục xây dựng bộ máy tài chắnh, ựảm bảo tinh thông nghiệp vụ tài chắnh và kế toán

Ban hành qui chế quản lý tài chắnh tại chi nhánh trên cơ sở chi tiết hóa các qui ựịnh của TCT và qui ựịnh của nhà nước (Qui trình tạm ứng, thanh toán, chế tài về việc thanh quyết toán, hoàn ứng công nợ, nhập - xuất kho hàng hóa, vật tư)

Thường xuyên tổ chức công tác phân tắch tài chắnh về kết quả thực hiện vhi phắ các khoản mục ựể hoàn thiện trong thời gian sớm nhất bộ ựịnh mức chi phắ áp dụng tại chi nhánh

Cập nhật số liệu theo ựúng qui ựịnh về hình thức kế toán, nhật ký chứng từ của công ty.

Hướng dẫn, kiểm tra, ựôn ựốc các bộ phận, các cá nhân trong công tác tài chắnh của chi nhánh.

5.3.2.6. Kthut và mng lưới

Triển khai phát triển mạng lưới các dịch vụ với phạm vi rộng:

Mạng di ựộng: hiện có 30 trạm BTS, kế hoạch thực hiện lắp mới trong năm 2007: 20 trạm BTS

Về ADSL và PSTN: phủ 100% ựịa bàn TX. Vĩnh Long, 100% các trung tâm thị trấn huyện, các khu công nghiệp, kinh tế, dân cự tập trung.

Chủ ựộng khảo sát, ựánh giá ựịa bàn ựể xây dựng và triển khai dự án kỹ thuật phát triển kinh doanh bán hàng.

Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu ựể ựưa thiết bị vào hoạt ựộng, kinh doanh.

Phối hợp với các công ty truyền dẫn: ring hoá truyền dẫn nội tỉnh và quang hoá 100% tuyến truyền dẫn các huyện

Tổ chức ựội ngũ ƯCTT chuyên nghiệp, phối hợp với các cơ quan, chắnh quyền ựịa phương, nơi ựặt thiết bị nhằm ƯCTT trong thời gian nhanh nhất.

Thường xuyên tổ chức ựo kiểm chất lượng mạng lưới các loại dịch vụ, phối hợp kịp thời với các ựơn vị có liên quan giải quyết những vấn ựề ảnh hưởng ựảm bảo chất lượng mạng lưới trên ựịa bàn tốt nhất.

Quản lý tốt sơ ựồ mạng lưới kỹ thuật, ựịnh kỳ bảo dưỡng

5.3.2.7. Gii pháp vnhân s:

Tổ chức sắp xếp bộ máy theo ựúng mô hình tổng công ty qui ựịnh, trên cơ sở bố trắ sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực sở trường của nhân viên. Tham mưu ựề xuất cho Tổng công ty mô hình tổ chức phù hợp cho chi nhánh trong từng giai ựoạn.

Nhân viên nắm chắc chức năng nhiệm vụ quyền hạn mối quan hệ.

Thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn, nề nếp kỷ luật, nhận thức về văn hóa Viettel. đề xuất luân chuyển cán bộ. Tổ chức tốt công tác ựánh giá nhân viên và ựưa ra khỏi tổ chức 5% những nhân sự không ựáp ứng ựược yêu cầu của ựơn vị

Tăng cường ựào tạo, nâng cao trình ựộ nghiệp vụ của cán bộ lao ựộng tiền lương, thực hiện tốt công tác ựào tạo và tự ựào tạo, công tác giao lưu, học hỏi ựơn vị bạn và ựối thủ.

Có kế hoạch chi tiết công tác ựào tạo tại chi nhánh tối thiểu ắt nhất mỗi chuyên ngành mỗi tháng 2 ngày

Chuẩn hóa chất lượng nhân viên khi tuyển dụng tuyệt ựối tuân thủ nguyên tắc vì việc bố trắ người chứ không thể vì người bố trắ việc, ựảm bảo ựúng cơ cấu lao ựộng theo yêu cầu nhiệm vụ

Xây dựng ựội ngũ cán bộ nòng cốt chuyên ngành làm hạt nhân ựiều hành chỉ ựạo

định lượng trong tiêu chắ ựánh giá Ki, theo dõi chấm ựiểm theo tiêu chắ ựiểm trừ, làm tốt công tác thi ựua khen thưởng.

6.1. KT LUN

CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cạnh tranh là ựể tồn tại và phát triển. Cạnh tranh muốn có chỗ ựứng phải biết tự nỗ lực, phấn ựấu, cải thiện ngày càng tốt. Nếu các ựơn vị kinh doanh không ựủ sức sẽ bị loại bỏ và các ựơn vị ựủ khả năng mới tồn tại ựược. đó là qui luật của thị trường, trong môi trường cạnh tranh các ựối thủ cạnh tranh với nhau trên rất nhiều mặt hay cạnh tranh toàn diện. Nhưng nổi bật hơn hết là cạnh tranh về mặt phân tắch hoạt ựộng kinh doanh. Vì hoạt ựộng này rất có ảnh hưởng, tác ựộng ựến ựối thủ nếu ựây là một chiến lược ựúng ựắn. đồng thời mang lại hiệu quả cao cho hoạt ựộng kinh doanh. Phân tắch kết quả hoạt ựộng kinh doanh là một công việc rất quan trọng của các nhà quản trị bởi một kế hoạch sản xuất kinh doanh cho dù có khoa học và chặt chẽ ựến ựâu chăng nữa thì so với thực tế ựang diễn ra vẫn chỉ là một dự kiến. Thông qua thực tiễn kiểm nghiệm, phân tắch và ựánh giá ựể tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tác ựộng ựến kết quả kinh doanh của công ty. Từ ựó mới có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ựộng kinh doanh hơn nữa.

Qua Ộ Phân tắch hiu quhot ựộng sn xut kinh doanh ca Tng Công ty Vin thông Quân ựội (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long Ợ em nhận thấy rằng công ty hoạt ựộng kinh doanh có hiệu quả và có chiều hướng ngày càng ựi lên. Trong tiến trình thực hiện, luận văn tập trung vào việc cụ thể sau:

- Phân tắch tình hình doanh thu, lợi nhuận .

- Phân tắch các nhân tố ảnh hưởng ựến kết quả hoạt ựộng kinh doanh. - Phân tắch tình hình hiện tại của công ty từ ựó rút ra ựược các ựiểm mạnh ựiểm yếu của công ty.

- Phân tắch môi trường kinh doanh ựể biết ựược xu hướng của thị trường và tìm ra cơ hội khắc phục ựe doạ cho công ty.

- Dự báo doanh thu và chi phắ cho năm 2008

- đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ựông kinh doanh.

Tóm lại, phân tắch hoạt ựộng kinh doanh là công cụ giúp các hoạt ựộng của Công ty có hiệu quả hơn nếu sử dụng thắch hợp, khi phân tắch phải biết kết hợp với các yếu tố khác, phải uyển chuyển không nên theo một khuôn khổ hay nguyên tắt cứng nhắc. Sử dụng nó như một nghệ thuật, chuyển ựổi từ một tình huống khó khăn bế tắt sang một tình huống khả quan hơn. Phân tắch kết quả hoạt ựộng kinh doanh thành công sẽ giúp Công ty xác ựịnh hướng phát triển tốt và biện pháp hữu hiệu ựể giải quyết các mục tiêu ựược ựề ra, tránh bỏ lỡ những cơ hội có thể mang lại hiệu quả cho Công ty. Nếu có nhận ựịnh chắnh xác, kịp thời không những mang lại rất nhiều thuận lợi cho Công ty ngay từ bây giờ mà nó còn có tác dụng về lâu dài. Giúp Công ty phát triển ựúng ựịnh hướng và ngày càng có vị thế cao trên thị trường, mang lại lợi nhuận cao cho Công ty góp phần tăng

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 80 -80 )

×