0
Tải bản đầy đủ (.docx) (96 trang)

Khái niệm báo cáo tài chắnh

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 30 -31 )

Báo cáo tài chắnh là những báo cáo ựược lập dựa vào phương pháp kế toán tổng hợp số liệu từ sổ sách kế toán theo các chỉ tiêu tài chắnh phát sinh tại những thời ựiểm hay thời kỳ nhất ựịnh. Các báo cáo tài chắnh phản ánh một cách hệ thống tình hình tài sản của ựơn vị tại những thời ựiểm, kết quả hoạt ựộng kinh doanh và tình hình sử dụng vốn trong những thời kỳ nhất ựịnh. đồng thời giải trình giúp cho các ựối tượng sử dụng thông tin tài chắnh nhận biết ựược thực trạng tài chắnh, tình hình sản xuất kinh doanh của ựơn vị ựề ra các quyết ựịnh phù hợp nhất.

- Bng cân ựối kế toán

Bảng cân ựối kế toán là báo cáo tài chắnh phản ảnh một cách tổng quát toàn bộ tài sản của công ty dưới hình thức giá trị và theo một hệ thống các chỉ tiêu ựã ựược qui ựịnh trước. Báo cáo này ựược lập theo một qui ựịnh ựịnh kỳ (cuối tháng, cuối quắ, cuối năm). Bảng cân ựối kế toán là nguồn thông tin tài chắnh hết sức quan trọng trong công tác quản lý của bản thân công ty cũng như nhiều ựối tượng ở bên ngoài, trong ựó có các cơ quan chức năng của Nhà Nước. Người ta vắ bản cân ựối tài sản như một bức ảnh chụp nhanh, bởi vì nó báo cáo tình hình tài chắnh vào một thời ựiểm nào ựó ( thời ựiểm cuối năm chẳng hạn).

- Bng cáo báo kết quhot ựộng kinh doanh

Bảng báo cáo kết quả hoạt ựộng kinh doanh là báo cáo tài chắnh phản ánh tổng hợp về doanh thu, chi phắ và kết quả lãi lỗ của các hoạt ựộng kinh doanh khác nhau trong công ty. Ngoài ra, báo cáo này còn phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ ựối với Nhà Nước. Bảng báo cáo kết quả hoạt ựộng kinh doanh cũng là nguồn thông tin tài chắnh quan trọng cho nhiều ựối tượng khác nhau, nhằm phục

vụ cho công việc ựánh giá hiệu quả hoạt ựộng kinh doanh và khả năng sinh lời của công ty.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 30 -31 )

×