0
Tải bản đầy đủ (.docx) (92 trang)

Chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng ban

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 42 -46 )

a). Ban Giám ựốc:

Giám ựốc Chi nhánh chịu trách nhiệm trực tiếp trước đảng ủy, Ban Giám ựốc Tổng Công ty về kết quả hoạt ựộng sản xuất kinh doanh và toàn bộ các lĩnh vực quản lý của Chi nhánh.

Phó Giám ựốc Chi nhánh chịu trách nhiệm giúp Giám ựốc trong công tác tổ chức và quản lý các hoạt ựộng kinh doanh trên ựịa bàn Tỉnh/TP. Nhiệm vụ cụ thể của Phó Giám ựốc do Giám ựốc Chi nhánh phân công và báo cáo bằng văn bản với Tổng công ty.

Nhng nhim vtrng tâm, sliu phi nm và báo cáo TCT hàng tun:

Công tác tài chắnh:

Tổng số tiền từ Tổng Công ty chuyển về tài khoản của Chi nhánh. Tổng số tiền CN ựã chi theo ựịnh mức (số tiền ựã ựủ chứng từ quyết toán/chưa quyết toán). Số dư tồn quỹ (chứng từ phải ựối chiếu khớp với kiểm quỹ). Tổng số hàng hóa vật tư nhập - xuất - tồn của Chi nhánh (số lượng, chủng loại, ựơn giá);

Công tác kthut:

Mạng lưới hiện có (Trạm BTS, tổng ựài, mạng cáp, Ầ), tiến ựộ số ựang lắp ựặt theo kế hoạch; điều tra thống kê mạng lưới của các nhà cung cấp khác, ựánh giá so sánh về chất lượng, ựộ khả dụng với của Viettel; Kiểm tra chất lượng mạng và tham gia tối ưu mạng lưới;

Công tác kinh doanh và qun lý ựầu tư:

Số thuê bao các dịch vụ phát triển trong tuần, tổng số thuê bao luỹ kế của từng dịch vụ ựang quản lý; Tổng số khách hang ựã ựăng ký hợp ựồng dịch vụ chờ lắp ựặt; Nắm chắc các tài nguyên hiện có trên mạng lưới của Chi nhánh và ựánh gắa hiệu quả ựầu tư; đề xuất ựầu tư phát triển mạng lưới vào khu vực tiềm năng;

Công tác qun lý lao ựộng:

Quản lý sử dụng quân số hiện có, ựánh giá trả lương, thưởng, cho thôi việc, khen thưởng, kỷ luật CBCNV trong chi nhánh theo thẩm quyền;

Tuyển chọn, ựào tạo, kiểm tra, ựánh giá kết quả thực hiện của nhân viên giao dịch cửa hàng, xây dựng ựội ngũ bán hàng ựa dịch vụ có tắnh chuyên nghiệp cao; Sử dụng công nghệ thông tin thống kê kết quả bán hàng của từng cửa hàng, nhân viên

(mạng quản lý bán hàng của Viettel Telecom). đề xuất thải loại kịp thời những người không ựủ tiêu chuẩn, năng suất thấp, vi phạm nội quy, quy ựịnh.

b). Các phòng ban chc năng:

Phòng Tng hp: Là cơ quan giúp việc cho Ban Giám ựốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức lao ựộng, hành chắnh, văn thư, kế hoạch tổng hợp. Cụ thể như sau:

B

a n T c h c Ờ H àn h c h ắ nh : * Công tác tchc lao ựộng:

Tổ chức, biên chế nhân sự (mô hình tổ chức, quy hoạch nhân sự, ựịnh biên ựịnh mức, tuyển dụng, quân số..); đào tạo - ISO; Tiền lương, khen thưởng;Chế ựộ, chắnh sách (HđLđ, BHXH, chế ựộ lao ựộng khácẦ); Quản lý duy trì chế ựộ nề nếp lao ựộng.

* Công tác chắnh tr- hành chắnh:

Thực hiện quản lý công văn theo quy ựịnh của Văn phòng TCT. Quản lý và thực hiện công tác thi ựua, khen thưởng, các hoạt ựộng ựoàn thể. Quản lý và thực hiện các công tác hành chắnh, nội vụ: quản lý phương tiện, văn phòngẦ

B

a n K ế ho ch t n g h p :

Lập kế hoạch, ựôn ựốc thực hiện, báo cáo tổng hợp kết luận giao ban và các báo cáo nhiệm vụ ựột xuất khác;

Quản lý kho vật tư Ờ hàng hoá, xuất nhập sim số, mua sắm, quản lý tài sản, trang thiết bị của Chi nhánh;

Qun lý, ào to, htrchuyên môn cho các ựầu mi liên quan.

Phòng Tài chắnh: Là cơ quan giúp việc cho Ban Giám ựốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng kế hoạch, quản lý thu chi tài chắnh của Chi nhánh theo ựúng quy ựịnh của Tổng công ty và pháp luật.

đảm bảo tài chắnh kịp thời cho hoạt ựộng sản xuất kinh doanh, phát triển và xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, ựời sống của Chi nhánh.

Quản lý thu nộp tiền, chứng từ, hóa ựơn, sổ sách tài chắnh. đôn ựốc, giải quyết thanh quyết toán kịp thời, ựúng quy ựịnh.

Phối hợp, ựôn ựốc, kiểm tra thu nộp cước kịp thời hàng tháng ựúng quy ựịnh của Tổng công ty.

Thực hiện phân tắch, ựánh giá tài chắnh và lập các Báo cáo Tài chắnh liên quan ựến hoạt ựộng SXKD theo quy ựịnh của Bộ Tài chắnh, của Tổng Công ty và các báo cáo tài chắnh khác theo yêu cầu quản lý tại Chi nhánh.

Quản lý lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán ựúng quy ựịnh.

Qun lý, ào to, htrchuyên môn cho các ựầu mi liên quan.

Phòng Thu cước và CSKH: Là cơ quan giúp việc cho Ban Giám ựốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý thu cước và chăm sóc khách hàng.Cụ thể như sau:

B

a n Q u n l ý t h u c ư c:

Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng phải thu cước trên ựịa bàn Chi nhánh. đôn ựốc thực hiện triển khai xác minh thông tin khách hàng, thu cước ựảm bảo tiến ựộ và tỷ lệ Tổng công ty quy ựịnh. Tổng hợp, phân tắch, ựánh giá công tác thu cước trên ựịa bàn Chi nhánh. Xác nhận thanh toán thù lao CTV thu cước.

B

a n C h ă m s ó c k há ch h àng :

Thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại, ựáp ứng yêu cầu khách hàng trên ựịa bàn quản lý. Là ựầu mối tiếp nhận các thông tin phản ánh từ khách hàng trên ựịa bàn tỉnh/TP. Quản lý, lưu giữ hợp ựồng dịch vụ, hồ sơ khách hàng. Xác nhận, làm thủ tục thanh toán hoa hồng ựại lý.

Qun lý, ào to, htrchuyên môn cho các ựầu mi liên quan.

Phòng Kinh doanh: Là cơ quan giúp việc cho Ban Giám ựốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh, marketing.Cụ thể:

B

a n K ế ho ch k i n h do a nh :

Lập kế hoạch kinh doanh, phân bổ chỉ tiêu cho các ựầu mối, theo dõi, ựôn ựốc thực hiện, phân tắch, tổng hợp ựánh giá, báo cáo số liệu;

Tổng hợp thông tin, ựánh giá và ựề xuất biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Quản lý cấp phát sim số và kho số các dịch vụ. Thực hiện bán hàng cho hệ thống ựại lý.

B

a n M ar ke t i n g :

* Công tác Nghiên cu thtrường:

Xây dựng các chương trình nghiên cứu thị trường.Tổ chức nghiên cứu ựánh giá thị trường phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh.

Tổng hợp, tìm kiếm dự án ựể cung cấp dịch vụ. Xây dựng, lưu giữ, phân tắch Cơ sở dữ liệu khách hàng.

* Công tác PR, Qung cáo:

đưa ra các chương trình PR, Quảng cáo, truyền thông phù hợp với văn hoá, ựiều kiện thực tế trên ựịa bàn;

Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt ựộng PR, Quảng cáo, truyền thông trên ựịa bàn Tỉnh/TP;

Phối hợp với P.Bán hàng, Hệ thống cửa hàng triển khai các chương trình marketing.

Qun lý, ào to, htrchuyên môn cho các ựầu mi liên quan.

Phòng Bán hàng: Là cơ quan giúp việc cho Ban Giám ựốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ bán hàng trực tiếp, hỗ trợ ựại lý - ựiểm bán.Cụ thể:

Ban Bán hàng trc tiếp:

Tổ chức bán hàng trực tiếp tới ựối tượng là khách hàng cá nhân có mức tiêu dùng cao, cam kết sử dụng dịch vụ lâu dài và các khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp trên ựịa bàn Tỉnh/TP theo hướng dẫn của Tổng Công ty, các Công ty

dịch vụ.

Tìm kiếm dự án ựể cung cấp dịch vụ.

Ban Htrợ ựại lý, im bán :

Thực hiện các hoạt ựộng hỗ trợ ựại lý, ựiểm bán: đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, hỗ trợ hình ảnh, công cụ cho hệ thống ựại lý, ựiểm bán, CTV bán hàng trên ựịa bàn.

Qun lý, ào to, htrchuyên môn cho các ựầu mi liên quan.

Các ca hàng giao dch: Là hệ thống kênh phân phối trực tiếp của Chi nhánh, trực thuộc Ban Giám ựốc thực hiện các nhiệm vụ sau:

Quản lý cửa hàng, bán hàng ựa dịch vụ.

Thực hiện marketing trực tiếp, phát tờ rơi, triển khai các hoạt ựộng quảng cáo, khuyến mại, truyền thông, PR trên ựịa bàn quận/huyện.

Thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại theo phân cấp.

Trực tiếp thực hiện các hoạt ựộng thu cước, quản lý CTV thu cước trên ựịa bàn (phân bổ hóa ựơn, hỗ trợ, ựôn ựốc tiến ựộ thu cước của CTV, chuẩn bị số liệu làm cơ sở tắnh lương, cấp phát thù lao CTV) .

Quản lý, hỗ trợ, là ựầu mối giao nhận hàng cho hệ thống CTV xã hội hóa bán hàng.

Bán hàng cho các ựiểm bán trên ựịa bàn khi có chắnh sách của Tổng Công ty ựưa ựến.

Phối hợp ựánh giá kiểm tra chất lượng dịch vụ trên ựịa bàn;

Phối hợp phòng Bán hàng hỗ trợ hệ thống ựại lý, ựiểm bán theo yêu cầu công việc.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 42 -46 )

×