0
Tải bản đầy đủ (.docx) (92 trang)

đối với công ty

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 90 -91 )

Tiếp tục hoàn thiện ựổi mới tổ chức và quản lý doanh nghiệp theo phương hướng tổ chức, quản lý, khai thác kinh doanh dịch vụ viễn thông trên ựịa bàn tỉnh. điều chỉnh sắp xếp bố trắ lao ựộng, lực lượng sản xuất cho phù hợp với tài năng và sở thắch của nhân viên.

Tăng cường công tác ựầu tư từng bước hiện ựại hoá mạng lưới nhằm ựáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng. Quyết tâm giữ ựược khách hàng hiện có, khai thác thêm nhiều khách hàng mới ựể thị phần mất ựi có thể xem như không ựáng kể. Tiếp tục thực hiện chương trình khuyến mãi, tổ chức ựại hội

khách hàng. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, quan tâm ựến hiệu quả sử dụng vốn trong ựầu tư.

Tăng cường công tác quản lý và củng cố mạng lưới, nâng cao chất lượng thông tin. Mở rộng ựịa bàn phục vụ ựến tận vùng sâu, vùng xa một cách có hiệu quả nhanh chóng bằng tuyến cáp quang.

Khai thác triệt ựể các dịch vụ truyền thống và triển khai các dịch vụ mới nhằm ựem lại nhiều tiện ắch cho khách hàng.

Quan tâm công tác quản lý kinh tế tài chắnh, kế toán vật tư, tài sản, kỹ thuật nghiệp vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

đảm bảo an toàn tuyệt ựối trong lao ựộng sản xuất không ựể xảy ra tai nạn lao ựộng. Vệ sinh trang thiết bị, tăng cường công tác phòng chóng cháy nổ, bảo vệ tốt cơ quan. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ, ựời sống vật chất tinh thần cho người lao ựộng.

Tăng cường công tác bảo vệ mạng lưới, mạng cáp ựặc biệt là cáp quang, giảm thiểu tối ựa những sự cố có thể xảy ra.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 90 -91 )

×