SKKN một số biện pháp về áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn âm nhạc ở THCS

16 2.8K 13
SKKN một số biện pháp về áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn âm nhạc ở THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc giảng dạy bộ môn âm nhạc có ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường phổ thông. - Đề ra một số biện pháp về áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học và hiện nay nhà trường đã có hai bộ máy chiếu Projector đó là một phần thiết thực vào việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về. chưa sử dụng công nghệ thông tin và các tiết học có sử dụng công nghệ thông tin. 2. Nghiên cứu tài liệu: - Sách giáo khoa Âm nhạc THCS. - Lịch sử Âm nhạc thế giới toàn tập - GS. Nguyễn Xinh Nhạc

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:37

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Giỏi

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan