SKKK Trò chơi vận động – phương tiện rèn luyện thể chất toàn diện Ở THCS

21 4.2K 18

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:39

. LONG KHÁNH TRƯỜNG THCS LÊ QUÍ ĐÔN Đề tài sáng kiến kinh nghiệm “TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG” “TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG” PHƯƠNG TIỆN RÈN LUYỆN THỂ CHẤT TOÀN DIỆN PHƯƠNG TIỆN RÈN LUYỆN THỂ CHẤT TOÀN DIỆN I - LÝ DO. mình, trong đó Trò chơi vận động - phương tiện rèn luyện thể chất toàn diện là môn khoa học tự nhiên không thể thiếu cho lứa tuổi THCS trong học tập - vui chơi – giải trí. Qua trò chơi vận động sẽ. và văn hóa tư tưởng của các đơn vị tiến hành trò chơi. Tóm lại : “ Trò chơi vận là phương tiện rèn luyện thể lực tích cực và toàn diện : Trò chơi vận động là loại hình hoạt động như một môn

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • II- THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI :

  • III- NỘI DUNG ĐỀ TÀI :

  • IV- KẾT QUẢ THỰC HIỆN :

  • V- BÀI HỌC KINH NGHIỆM :

  • VI- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  • VII– TÀI LIỆU THAM KHẢO :

Tài liệu liên quan