SKKN Ứng dụng CNTT thiết kế giáo án điện tử và một số phần mềm trong việc tổ chức hoạt động giáo dục

24 4.5K 17

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:40

. tin: thiết kế giáo án điện tử và một số phần mềm trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục 1. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết: Trong những năm gần đây, vấn đề ƯDCNTT vào hoạt động giáo dục. giáo án điện tử và một số phần mềm trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục được nghiên cứu để thực hiện chuẩn bị các hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, bài hát… phục vụ kế hoạch tổ chức các hoạt. nguồn nhận lực CNTT và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo. Năm học 2008-2009, Bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai cuộc vận động "Năm học ứng dụng CNTT trong giảng

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • A/ MỞ ĐẦU

  • 1. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết:

  • Biểu đồ:

  • 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài:.

  • II. Phương pháp tiến hành

  • 2. Thời gian tạo ra giải pháp.

 • B. NỘI DUNG

  • I. Mục tiêu

  • II. Mô tả giải pháp của đề tài

  • Làm quen với phần mềm Window Movie Maker:

  • b. Năm học 2011- 2012:

  • c. Năm học 2012-2013:

  • 2. Khả năng áp dụng:

   • a. Thời gian áp dụng và hiệu quả

  • 3. Lợi ích kinh tế- xã hội:

   • a. Lợi ích đạt được trong quá trình giáo dục:

   • @ Đối với trẻ:

   • @Đối với giáo viên:

   • b. Về lợi ích kinh tế:

   • c. Chất lượng và hiệu quả:

   • d. Những điều cần chú ý trong quá trình vận dụng công nghệ thông tin để

 • C.KẾT LUẬN:

  • 2. Đề xuất:

 • MỤC LỤC

Tài liệu liên quan