0

Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém môn toán lớp 3

13 7,088 35

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:12

. Lớp Tổng số học sinh Học sinh yếu kém toán Đầu năm 3 32 Số lượng T.L% 10 31 ,3 % Như lớp 3 mà bản thân tôi chủ nhiệm, sau khi thi khảo sát chất lượng đầu năm thì có 6 học sinh yếu trong. học sinh yếu trong lớp 3 bản thân tôi chủ nhiệm lớp đến thời điểm nầy học sinh có tiến bô. TỔNG HỢP ĐIỂM THI MÔN TOÁN ĐỊNH KÌ LẦN III Lớp Tổng số học sinh Học sinh yếu kém toán Định kì lần III 3B. một số biện pháp để giáo dục, phụ đạo học sinh yếu. Trong phạm vi của bài viết, chỉ đề cập đến biện pháp giúp đỡ học sinh yếu ở môn Toán 3. Giải pháp: - Giáo viên xây dựng môi trường học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém môn toán lớp 3, Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém môn toán lớp 3, , Thực hiện định hướng trong việc dạy bài mới và dạy thực hành luyện tập:..4, Thực hiện định hướng trong việc dạy bài mới và dạy thực hành luyện tập:

Từ khóa liên quan