0

SKKN Một số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém môn toán ở lớp 5

16 2,482 7
  • SKKN Một số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém môn toán ở lớp 5

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:34

Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Đinh Quốc Nguyễn 2.  3.  4.  !"#$%&'()*+ , 5. -'. 6. '/% 0(12&34554063-7448988 7. :;<2&/&=>//5/5/?88&=><5/ 8. (@AB/ 9. 1$-6CDE&#$%()*+,5 II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 0/?6FGH&$'IA3/J(KLB7-E& ; MNO ; (&G/%/B/PAE& III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC ; QRS&$TU'7% #VTU' ; (UWU'G"T6/4XGL YZ*HVN'II[IG\W&//<]I^ YZL/J<C_P%$2&Z`PA$'$^ YZL/J<C_P%$2&ZabU+KP&IC1II1 G,G/%cN/FV<]I8^ Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Sáng kiến kinh nghiệm ZMột số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém môn toán ở lớp 5”. A. MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN : -6/G/%'PC]S<"G%/deGJC]GW &H%/P'6<RS]A&$'I/'G%/ GJC]5-6/S'IGf]GTGf]/PA<H6/6L dSGf]5 g]2&'/PA<2&VGX&CN//h6dG%H eHeg'<X@iG"UcGZj6E/G/%/<H 6/GH<S2&6[G)S'I$'I/'G%/GJ C]<Gk&U'GEI&&,<S/CDlW&V1NeGEI6E!"H 6CmUWNk5-WIAL/J<C_/PA/P' Gf]HP&IC1IIP%/In_I5 #SGf]d/PAO%/6/CD/P'TI)JG%/ G@T@U/oT6@GH%/5 gMGE/PAI6E/P'k?GT<6' dCD<$/PAT&d/T65 C [NW$/WH6h$n2&6' V$ /[I/I6E/P'k?5/6V$/ ]TGk&U'GEV$U5 pW@d$/<ThJUWq!L&&r5pWqqN GWNUq<]IPC]GW<]I65W&=NJNek UW@$/F=sU$hPtGWW& /]6FGH&de<]I5 *H<]IU$6UuTGVC_GC_ILCu U6&NFW&5k&r/Gk&M@GC_H6v61 WG,Dr/Gk&TIC1IIP%TU'GEI PA/'eP%/PAGEG%UW2&e5.6/r/ [Gk&E&6O'eP%/PA<&$<&$GG$]&5E[IG\ W&T&W&$/T6<'<W@XW GV]r/[5 gM<W/GE/PAW&$/G%'&2&e<&$<r</L& dNMIA&<r66mdX/$/wh<r</ &d/!"H. Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sơng Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Trong công tác nhiều nội dung mang tính chất phức tạp, đa dạng khác nhau, với vai trò là giáo viên cần phát huy, bổ sung để cho hoàn thiện nội dung và phương pháp quản lý giáo dục cấp bách và thiết thực việc dạy học để nắm vững mục đích của từng công việc cụ thể. Twh<<xP/$GkZMột số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém mơn tốn ở lớp 5”. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: 1. Mục đích nghiên cứu: ;OS'$UW/%d6CDE&#$% 4l85 ;B[I&/dVUW@1NeNf6_UW@Nf q<]IPC]5 ;B[ITT2&=GH<MI&RS6/MITX 6'Tx@f@UR<&M5 ;g'S'GkO@&HVN'II[IG\W& UyGETUW2&eMI/1ez<'W&Uy6/MI $/5 ;OL/J<C_/PA/P'%W<C&N5-S 'VZTU$],X<]I^ 2.Phương pháp nghiên cứu: ;jC1II@&<h<&M5 ;jC1IIGk&6Ue/S{5 ;jC1IIHe/&Gk6/GfU'5 ;jC1IIS'CI%5 III. NHI ỆM VỤ NGHIÊN CỨU:  E@& Gk HU/G%UW2&e$G"%6 'A& ;@&URG?nd$GL&/HP&T<2&GW' P%W&-/5 ;i=!y'MI6<]INOUE6J<C_W& GE6[6?%%WW&T5 ;-FE&ILhS6%d%WW&T6/P% W&5 Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai   ;-611!GGC_&Ld%WW&TGEGk6 eIIhSO!LPSUW/%UE6AEIn_I]F FSWdGC_5 IV. GI ỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:  B. NỘI DUNG I.CƠ SỞ LÝ LUẬN : kP%<HkMG?N'GT</PA/CD5#eI)d/ PA<G/%//!"H/CDT6FGHTI)JG%/G@5|mWGH wX$/[IeT<}&kW6oG?N'<HJC1S %/5(T6'/]S'I/PA5p$%=/N' h<&$G?J<C_/PA<GX&5p$GEF6% ,X<]I5-6/eP%<&$[6GWGVC_ W&6/MIGEqGT/GC6N'IIUID</% In_I[I/=WNH=/UIN%6/<]I5 W&$/<NfUW@5(hFW'WI &Nd=M<UTU5Q[GT=s<1<6/MI5gF WU/eN=U$E&=,T&'<'6 6/<]I5-Mh}2&MI6&N%!&2&5 E=W&/U$TCCmTx@16/' dFHWNH6/MIGT<Gk&/G@<]I[$ IeF6IC1II]VC&JGE/PA5 II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: 1. Thuận lợi: - C_S2&Ldj}/PAG%/%/&'()*+S2&Ld<" G%/GIC1!"#$%5 ;C_S2&L G%//dN'&6CD5 ;(1mMJC1GVGXGd/'P%5 ;#RV6/<]I<xCm0=35 ;-6CDN&fwTGk&U'GE6b5 2. Khó khăn: * Tình hình học sinh: ;(}HV=CS6/MI1U$h5 ;(C%P%6/MIW&S5 ;<CD&R}6$DX$e[IVUW@1Ne<]I PC]}%W5 ;pe[xMI6&/Ned/U$Nk5 ;~U$TUeMPAUW@5 Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai ;•W&U+h/1NeXW0H6qL35 * Phụ huynh học sinh: ;N!"#$%<H!"OmE&U&8&Hn[d&'() *+!"TPLVG$GIX</=G,N/$/5jX<]IA&P/ Gk&U'UWGFG<m!K€/dF/$NCD Lm5gFMS2&LdIA&GV]}%W}z% IT/6CD/X$}k&5 ;M@GHdHNHIMIA&6/'2&LGW' d/=F}%W}FMk'd/=F} <'SIVUW_IGF6CD]/d'C/5 III. CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Những biện pháp đã sử dụng rèn học sinh yếu môn toán lớp 5: -k&6GVC_W& ;jL</%0uU6&NFW&;Uy3 ;-FE&&LPtGWW&5 -QMIUW/%AEWIAG%//qW&5 --S'V$eP%GV]GVC_W&5 ;#KPAIC1IIP%In_I]GVC_W&5 ;-f@WT6}1OL@[/=MI5 ;-CD!&UE6GUW2&eMIdGk& N'II 6b<&'In_I]SWNHd5 ;(TF@&PC1U=CmUIDIn_IUW& WNH5 - jV_I]IA&T/W&GEn&NN'II6b <&'m<]Im€m=G&X5 2. Các biện pháp giải quyết vấn đề: E/PAW&$/[U$UE&LP/GL&6b<&' W&$/<'<XWU$THT<H6F_I<xTUW /%6/qTN'II'&2&eUID5CD/Ie E&L&€=5-qGT]TEG?6GHCI%h_IAE ]qGVC_5 g]U'eP%dF$G"IPAk&N'IIU&GE6b W&$/&GC_k&UW2&e5 Việc đầu tiên: 2.1 Phân loại học sinh : E€GC_FF6/<]IdFIA6 Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Y-$2&@&<h</s€GC_/eGF k'IdIA&GFG$/h/IA&T2&L/ PA/U$GNC6[d=•  Y-$2&@&,1dCN%f<<%Ue/J <C_GX&2&&XSP%$sIL</%<]IF6 GVC_C&  5/u5  5/U5  45/6&NF5  85/W&5 Y#&UIL</%GC_6FGH6/<]I€N€GC_= W&$//<%FE&!=W&IX/6/$// <%WIAIL</%=W&/GVC_& ;•W&6/S'hLH6q5 ;•W&kW&VF5 ;•W&kW&VVU5 ;•W&kG%<C_G/G%<C_ ;•W&6/e/5 ;•W&JeUW@&65 2.2 Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến học sinh yếu môn toán: Qua tìm hiE&€N€FFd=<]I($GC_IL$ eP%d'<]INeL$JT&LPt] W&$/C& -7//eGFUTUNV~G<!U$2&e<xG$ GV=6/MI5 ;7/=CTx@MI1CM@GC_6} MI5 - (em mJt cn ben m l]p dC]i. ;WI&NUy5 ;7/AGH6/MI5 ;B/KPAIC1IIeP%CIn_I]5 - Gia GìnhU$ quanL GWn vi'c hc tMp cda  em. -q&L6$!GGL&<&LhGV]q W&$/GETIC1IIF@GE6b<&'In_I]q 5 2.3 Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của các em:  Q]I(T=V6e6dW&m!T.9. 5-z<'G&XJIGHMIdJ<C_MI /JM@GHdIA&6/'_I]6CD<C /5‚&GT/JHNHIMIA&CMS2&L</G$GV Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai /=FMI}IT/6CD/X$5?GEd!"#$ %<dW&IA&<k&$6,dem/N"eNu?/ =dFm5(=IeST/NeLU$T2&e<hHV GFK//$NmGEG<!<L&<L&]k'IV_I/ PA<6J%W5*HVGFU$%I[eCmGWMId5 CD<]C<C1k'MIT=FGFNJ%/?GF2& G$=5(T=W&<P/<CD~U$2&LGW=5(/ /X2&L€N€AE/eGFdq=GET N'II[IG\/In_I5 2.4 Giáo viên lập k ế hoạch cụ thể, chi tiết phụ đạo cho từng học sinh yếu môn toán: QMIUW/%AEWIAG%//qW&$/<Gk&X WGE=/Pv6b<&'=5‚&GT/GGC_UW2&e6b<&' dF6/qD€5W&CTSWNH[T EGfN'II6b<&'/?CDHVN'IIU5-U$ TH6bW&U$ H•eHDP5 -n=/GVC_W&d<]IFIA6GE[<MIUW/%IA G%/W&5    Ví dụ:2&FE&=/Pv'MId=W&$G"<UW /%AE<MINe=/t&& # (/$0N31 m pW@/ W& *@GHWNH  &{-7& &{g J#$% ;  (C  NW   G?PJ&I)6/ IyI  h  H 6q    V  MI IL5555 ;  (C  NW   HVMIIL /  H  V  MI IL5 ;  -    G"  S 'GC_5 ;-G"NW5 555555555555555555555555555  j%g( j%gS& !"#$%5 ;  (C  NW  L 6qVMI IL5 ;-h/M5 ;-LM ;  -    L NW6qV MIIL 5555555555555555555555555555 Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai 4 /g-&J ;/g. !"#$%5 ;-h/M5 ;-    C  NW h ;-    NW  6q G1e5 ;-55555 5555555555555555555555555 5V]W&$/P/JNe  W&$/P/JNe=UTTEWI&UW@ ]5(hF<sGTPtGW=s%TU1<<CDW&<% W&15 V]JNeU$€GC_UW@m<]IPC]F$<&$2& LG?N'15-6/Ne$[xGW=k&1q6&kAUW @]$q$UW@w/5 -6/WP%6F6%/GEW&JNe/<k W5 Ví dụ:-6/HWIXNMI/IL6qGVC_5| MI/TW&<NT6&NF<N4TUu<CM ]U€IAPXF6%W&5W&/@/ /%GHNFCDqNGWN4FW&U$NWFMhNu F5/?6/<]ITW&0U$€UW@<]IPC]3 ]GVC_UP%/X<C&x6/IXN]/=/Pv NFCDGWIXNMI<W<&'MI//GVC_ <NMIUW@T<2&<]IPC]/?/€<%UW@ w5 Ví dụp<NMImNƒMINeG1G/UV<C_W]N <U$GC_F@uU$]V2&'G1 G/UV<C_<k&FG1<]JIJ<XG1NyG1NyNOJ IXG1<]„gM/&X&G<%NeG1G/UV<C_ C]Pt6/G1G/UV<C_<k&…G1<]JI<X G1NyG1NyNO   G1<]5T&uUW@mGL&F /IeTUW/%$MINf&mGT5 B/Ie'VUW@=/C16F5C6HP&NMIIn_I ]UW@GETE<&'MIUW@]$<%UW@G"2&5 B/X2&Lk&1GWGE[IG\GVC_5 aNMIm/=<0TUE6Gd/kSW NHdGVC_=/q&Xq35 2.6 Đối với học sinh học yếu môn toán do do ham chơi, chưa nhận thức được vai trò học tập. Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai 61/F6%6CD=U$NU$<N CD!&GE2&mmqq1U$MI6&•E=T @[MI/Ie€IV_IIIC1IIP% ]5 - B/f@DP%L@[/CWP%KPA $'$WP%Tf@6}1/5 Ví dụ: 7%N ƒMIkIyIh]VS;-/<]I Phần củng cố tổ chức trò chơi: ZF)V^ - Mục đích(dVIyIH6qL5 - Chuẩn bịB/&)NNVNeUo$=/t&5 Mẫu 1 : 2016 x 4 = x 5 x 715 = = x x 3 = = x 6 = Mẫu 2 : 2786 : 7 = + x 1482 - 978 = = = Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai 678 x 6 = 2 = ; Cách chơij/rTNeUo$V0*H6/t&63& X&6/TS'!/Gh/NeGS16=/Ih&dT5 %P'H=6FNNdF5(e <]I=/PvM!yUE6N<d T0*H=6FNdTF6/T35TTVN G[k&J<TW€5 YabhMIE YB[I/&HNeL Ví dụ pP%N (HVMIIL/HVMIIL;-/<]I Phần củng cố tổ chức trò chơi: “ Ong tìm đường về nhà” * Chuẩn bị :YN$/rN$H&6r/VC &?&€L5  Y[†6FIyIh?&T€L YjJ& * Cách chơi : Y(GHrGH8=0TW&35 YB/Ne<€rNNeHN$/[†mN PC]U$=/6MSG,D]'&6}15 -XTN$/6/<UW2&edIyIh} [†FmIyIhGFUW2&edF5C[†U$NW IeFCW/[&VD=[I=T[IGC_U$„ ;GH!WI5p='&<'‡N€GX&‡F<X<C_qN%<V IyIh]Vh_I5|%@JV!/IyIhGX&6/IJ Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn 85 85 45 45 5     9 [...]... vụ cho học sinh giỏi giúp bạn… 2.9 Đối với những em yếu về giải toán : Toán giải lớp 5 có các dạng toán như sau: Tìm số trung bình cộng, tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó, tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó, tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó, bài toán liên quan đến rút về đơn vị, bài toán về tỉ số phần trăm, bài toán về chuyển động đều, bài toán có nội dung hình học ( chu... quan, số học sinh đầu năm học kém, chưa ngoan, kết quả còn thấp, qua thời gian kèm cặp, giúp đỡ nay thấy các em đã có ý thức được việc học tập của mình, số học sinh yếu từ chỗ cộng, trừ, nhân, chia chưa thành thạo, chưa thuộc bảng cửu chương, giải toán yếu đến nay đã tiến bộ rất nhiều Các em có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, học sinh yếu môn toán ở lớp tôi giảm đi Bảng thống kê học sinh. .. thống kê học sinh yếu môn toán của học sinh lớp 5C mà tôi trực tiếp giảng dạy trong năm học 2013 – 2014 kết quả đạt được như sau : Sĩ số KSCL Đầu năm 29 HS 4 HS yếu Giữa học kì I Cuối học kì I 2 HS yếu 1 HS yếu Giữa học kì II Không còn học sinh yếu Từ những kết quả trên tôi nhận thấy tỉ lệ học sinh yếu môn toán của lớp đã giảm đi rõ rệt Đó là điều phấn khởi mà tôi đã vận dụng các biện pháp trên C.KẾT LUẬN... các em Ví dụ: Chỉ phân 2 em một đôi bạn giúp nhau, trong đó 1 em học giỏi, 1 em học yếu Giáo viên giao nhiệm vụ em học giỏi hướng dẫn bạn học thuộc các bảng nhân đã học và thực hiện phép nhân, chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số Vào các giờ truy bài tôi yêu cầu học sinh giỏi báo cáo Khi nghe em học sinh giỏi báo cáo bạn đã biết cách nhân, chia một số thập phân cho một số thập phân và bạn đã đặt... đặt dấu phẩy ở tích chung nếu em chưa biết cách thực hiện… Thực hành : + Với bài tập 1 : Giáo viên cho học sinh làm phiếu học tập cá nhân, riêng những học sinh học yếu làm 2 phép tính đầu theo nhóm 2 + Bài tập 2 : Cho học sinh cả lớp làm vở để kiểm tra cách đặt tính rồi tính và vị trí đặt dấu phẩy ở tích chung( Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu) Phần củng cố bài học: Tổ chức trò chơi cho học sinh: Có thể... tiến bộ - Giáo viên làm tốt công tác điều tra nắm rõ đối tượng học sinh yếu của lớp mình phụ trách Tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến học sinh học yếu môn toán Lập kế hoạch phụ đạo cho từng học sinh yếu môn toán - Giáo viên theo dõi kiểm tra đôn đốc kịp thời các yếu điểm của học sinh yếu môn toán Cần chú ý về vấn đề tâm lý của những học sinh yếu Khi các em có tiến bộ dù chỉ là nhỏ cũng nên động viên... lượng học sinh yếu nói chung, học sinh yếu môn toán lớp 5 nói riêng đây là một việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, lớn lao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành - Làm giảm đi nỗi lo của các bậc phụ huynh có con học yếu về môn toán, chia sẽ với ngành giáo dục Để từ đó đối tượng học sinh yếu về môn toán không còn là nỗi ám ảnh của các bậc phụ huynh học. .. huynh không quan tâm hoặc để con em ở nhà đi học không chuyên cần Từ đó các xóm có biện pháp nhắc nhở, động viên những phụ huynh này Người thực hiện: Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai - Nhà trường mời phụ huynh có học sinh yếu môn toán, ban đại diện hội, các xóm trưởng, giáo viên có học sinh yếu, tổ khối trưởng để chỉ đạo những biện pháp giáo dục học sinh yếu Từ đó sẽ thay đổi về nhận thức... hướng dẫn học sinh giải toán giáo viên nên quan tâm đến những em yếu Hướng dẫn học sinh xác định kĩ đề bài Nắm được bài toán thuộc dạng toán gì? Khi hướng dẫn giải, học sinh khá giỏi tự suy nghĩ cách giải, học sinh yếu giáo viên có thể cho thảo luận nhóm để tìm cách giải (Giáo viên có thể gợi mở cho học sinh những câu hỏi để các em tìm được cách giải) 2.10 Kết hợp với gia đình để rèn ruyện học sinh: Gia... thập phân với một số tự nhiên - Toán 5 + Hướng dẫn học sinh cách đặt tính và tính kết quả của phép nhân qua ví dụ thứ nhất: 1,2 x 3= ? Giáo viên thực hiện trên bảng lớp, gọi học sinh xung phong nêu cách thực hiện, sau đó gọi học sinh yếu nhắc lại + Sang ví dụ thứ 2 tôi cho cả lớp phép tính vào giấy nháp và gọi 1 học sinh khá giỏi lên bảng làm: 0.46 x 12 = ? Đối với các em học yếu tôi xuống lớp hướng dẫn . MI IL 55 55 ;  (C  NW   HVMIIL /  H  V  MI IL 5 ;  -    G"  S 'GC_ 5 ;-G"NW 5 555 555 555 555 555 555 555 555 555  j%g( j%gS& !"#$% 5 ;. /g-&J ;/g. !"#$% 5 ;-h/M 5 ;-    C  NW h ;-    NW  6q G1e 5 ;- 55 555 55 555 555 555 555 555 555 555 55 5 V]W&$/P/JNe . S 'GC_ 5 ;-G"NW 5 555 555 555 555 555 555 555 555 555  j%g( j%gS& !"#$% 5 ;  (C  NW  L 6qVMI IL 5 ;-h/M 5 ;-LM ;  -    L NW6qV MIIL 55 555 555 555 555 555 555 555 555 55 Người thực
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém môn toán ở lớp 5, SKKN Một số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém môn toán ở lớp 5, SKKN Một số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém môn toán ở lớp 5

Từ khóa liên quan