0

Sáng kiến kinh nghiệm : “ Một số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém môn toán ở lớp 5”.

16 514 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2015, 21:46

Sáng kiến kinh nghiệm :“ Một số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém môn toán ở lớp 5”.A. MỞ ĐẦUI. LÍ DO CHỌN :Trong giai đoạn hiện nay, d¬ưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang tiến hành cuộc cách mạng toàn diện trên mọi lĩnh vực với mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n¬ước. Trong sự nghiệp đổi mới đó, đổi mới giáo dục là một trong những trọng tâm của sự đổi mới.Với quan niệm giáo dục là quốc sách hàng đầu, như báo cáo chính trị của đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ X đã khẳng định: “Phát triển giáo và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư¬ớc, là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngư¬ời – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trư¬ởng kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục nâng cao chất l¬ượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, ph¬ương pháp dạy học cho phù hợp.Sự đổi mới của giáo dục nhằm tạo ra những con ng¬ười toàn diện có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ, có tri thức và năng động sáng tạo.Vậy để giáo dục học sinh phát triển toàn diện về mọi mặt đó là trách nhiệm của những người làm công tác giáo dục nói chung, của giáo viên nói riêng.Như chúng ta biết môn toán chiếm một vị trí vô cùng quan trọng việc học tốt môn toán giúp cho học sinh phát triển toàn diện về mọi mặt. Ngoài ra học tốt môn toán học sinh mới có điều kiện để học tốt những môn học khác.Kiến thức của môn toán là có tính chất kế thừa và xâu chuỗi. Kế thừa từ bài học này đến bài học khác, từ lớp học dưới đến lớp học trên. Nếu các em bị mất căn bản về kiến thức môn toán thì các em sẽ chán học, không thích học dẫn đến ngày càng học yếu so với trình độ chung của cả lớp. Một lớp học không tránh khỏi có các đối tượng học sinh được phân chia như: giỏi, khá, trung bình, yếu. Điều này mỗi giáo viên đều nhận thức được một cách rõ ràng hơn ai hết và đồng thời mỗi giáo viên đều có phương pháp dạy, có những kinh nghiệm để áp dụng vào việc giảng dạy và giáo dục học sinh để đạt kết quả. Ai trong mỗi giáo viên chúng ta đều hiểu rằng việc giảng dạy và giáo dục luôn luôn đi đôi với nhau. Để giúp đỡ học sinh yếu nói chung và học sinh yếu môn toán nói riêng là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi giáo viên chúng ta. Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Đinh Quốc Nguyễn 2.  3.  4.  !"#$%&'()*+ , 5. -'. 6. '/% 0(12&34554063-7448988 7. :;<2&/&=>//5/5/?88&=><5/ 8. (@AB/ 9. 1$-6CDE&#$%()*+,5 II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 0/?6FGH&$'IA3/J(KLB7-E& ; MNO ; (&G/%/B/PAE& III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC ; QRS&$TU'7% #VTU' ; (UWU'G"T6/4XGL YZ*HVN'II[IG\W&//<]I^ YZL/J<C_P%$2&Z`PA$'$^ YZL/J<C_P%$2&ZabU+KP&IC1II1 G,G/%cN/FV<]I8^ Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Sáng kiến kinh nghiệm ZMột số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém môn toán ở lớp 5”. A. MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN : -6/G/%'PC]S<"G%/deGJC]GW &H%/P'6<RS]A&$'I/'G%/ GJC]5-6/S'IGf]GTGf]/PA<H6/6L dSGf]5 g]2&'/PA<2&VGX&CN//h6dG%H eHeg'<X@iG"UcGZj6E/G/%/<H 6/GH<S2&6[G)S'I$'I/'G%/GJ C]<Gk&U'GEI&&,<S/CDlW&V1NeGEI6E!"H 6CmUWNk5-WIAL/J<C_/PA/P' Gf]HP&IC1IIP%/In_I5 #SGf]d/PAO%/6/CD/P'TI)JG%/ G@T@U/oT6@GH%/5 gMGE/PAI6E/P'k?GT<6' dCD<$/PAT&d/T65 C [NW$/WH6h$n2&6' V$ /[I/I6E/P'k?5/6V$/ ]TGk&U'GEV$U5 pW@d$/<ThJUWq!L&&r5pWqqN GWNUq<]IPC]GW<]I65W&=NJNek UW@$/F=sU$hPtGWW& /]6FGH&de<]I5 *H<]IU$6UuTGVC_GC_ILCu U6&NFW&5k&r/Gk&M@GC_H6v61 WG,Dr/Gk&TIC1IIP%TU'GEI PA/'eP%/PAGEG%UW2&e5.6/r/ [Gk&E&6O'eP%/PA<&$<&$GG$]&5E[IG\ W&T&W&$/T6<'<W@XW GV]r/[5 gM<W/GE/PAW&$/G%'&2&e<&$<r</L& dNMIA&<r66mdX/$/wh<r</ &d/!"H. Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sơng Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Trong công tác nhiều nội dung mang tính chất phức tạp, đa dạng khác nhau, với vai trò là giáo viên cần phát huy, bổ sung để cho hoàn thiện nội dung và phương pháp quản lý giáo dục cấp bách và thiết thực việc dạy học để nắm vững mục đích của từng công việc cụ thể. Twh<<xP/$GkZMột số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém mơn tốn ở lớp 5”. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: 1. Mục đích nghiên cứu: ;OS'$UW/%d6CDE&#$% 4l85 ;B[I&/dVUW@1NeNf6_UW@Nf q<]IPC]5 ;B[ITT2&=GH<MI&RS6/MITX 6'Tx@f@UR<&M5 ;g'S'GkO@&HVN'II[IG\W& UyGETUW2&eMI/1ez<'W&Uy6/MI $/5 ;OL/J<C_/PA/P'%W<C&N5-S 'VZTU$],X<]I^ 2.Phương pháp nghiên cứu: ;jC1II@&<h<&M5 ;jC1IIGk&6Ue/S{5 ;jC1IIHe/&Gk6/GfU'5 ;jC1IIS'CI%5 III. NHI ỆM VỤ NGHIÊN CỨU:  E@& Gk HU/G%UW2&e$G"%6 'A& ;@&URG?nd$GL&/HP&T<2&GW' P%W&-/5 ;i=!y'MI6<]INOUE6J<C_W& GE6[6?%%WW&T5 ;-FE&ILhS6%d%WW&T6/P% W&5 Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai   ;-611!GGC_&Ld%WW&TGEGk6 eIIhSO!LPSUW/%UE6AEIn_I]F FSWdGC_5 IV. GI ỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:  B. NỘI DUNG I.CƠ SỞ LÝ LUẬN : kP%<HkMG?N'GT</PA/CD5#eI)d/ PA<G/%//!"H/CDT6FGHTI)JG%/G@5|mWGH wX$/[IeT<}&kW6oG?N'<HJC1S %/5(T6'/]S'I/PA5p$%=/N' h<&$G?J<C_/PA<GX&5p$GEF6% ,X<]I5-6/eP%<&$[6GWGVC_ W&6/MIGEqGT/GC6N'IIUID</% In_I[I/=WNH=/UIN%6/<]I5 W&$/<NfUW@5(hFW'WI &Nd=M<UTU5Q[GT=s<1<6/MI5gF WU/eN=U$E&=,T&'<'6 6/<]I5-Mh}2&MI6&N%!&2&5 E=W&/U$TCCmTx@16/' dFHWNH6/MIGT<Gk&/G@<]I[$ IeF6IC1II]VC&JGE/PA5 II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: 1. Thuận lợi: - C_S2&Ldj}/PAG%/%/&'()*+S2&Ld<" G%/GIC1!"#$%5 ;C_S2&L G%//dN'&6CD5 ;(1mMJC1GVGXGd/'P%5 ;#RV6/<]I<xCm0=35 ;-6CDN&fwTGk&U'GE6b5 2. Khó khăn: * Tình hình học sinh: ;(}HV=CS6/MI1U$h5 ;(C%P%6/MIW&S5 ;<CD&R}6$DX$e[IVUW@1Ne<]I PC]}%W5 ;pe[xMI6&/Ned/U$Nk5 ;~U$TUeMPAUW@5 Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai ;•W&U+h/1NeXW0H6qL35 * Phụ huynh học sinh: ;N!"#$%<H!"OmE&U&8&Hn[d&'() *+!"TPLVG$GIX</=G,N/$/5jX<]IA&P/ Gk&U'UWGFG<m!K€/dF/$NCD Lm5gFMS2&LdIA&GV]}%W}z% IT/6CD/X$}k&5 ;M@GHdHNHIMIA&6/'2&LGW' d/=F}%W}FMk'd/=F} <'SIVUW_IGF6CD]/d'C/5 III. CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Những biện pháp đã sử dụng rèn học sinh yếu môn toán lớp 5: -k&6GVC_W& ;jL</%0uU6&NFW&;Uy3 ;-FE&&LPtGWW&5 -QMIUW/%AEWIAG%//qW&5 --S'V$eP%GV]GVC_W&5 ;#KPAIC1IIP%In_I]GVC_W&5 ;-f@WT6}1OL@[/=MI5 ;-CD!&UE6GUW2&eMIdGk& N'II 6b<&'In_I]SWNHd5 ;(TF@&PC1U=CmUIDIn_IUW& WNH5 - jV_I]IA&T/W&GEn&NN'II6b <&'m<]Im€m=G&X5 2. Các biện pháp giải quyết vấn đề: E/PAW&$/[U$UE&LP/GL&6b<&' W&$/<'<XWU$THT<H6F_I<xTUW /%6/qTN'II'&2&eUID5CD/Ie E&L&€=5-qGT]TEG?6GHCI%h_IAE ]qGVC_5 g]U'eP%dF$G"IPAk&N'IIU&GE6b W&$/&GC_k&UW2&e5 Việc đầu tiên: 2.1 Phân loại học sinh : E€GC_FF6/<]IdFIA6 Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai Y-$2&@&<h</s€GC_/eGF k'IdIA&GFG$/h/IA&T2&L/ PA/U$GNC6[d=•  Y-$2&@&,1dCN%f<<%Ue/J <C_GX&2&&XSP%$sIL</%<]IF6 GVC_C&  5/u5  5/U5  45/6&NF5  85/W&5 Y#&UIL</%GC_6FGH6/<]I€N€GC_= W&$//<%FE&!=W&IX/6/$// <%WIAIL</%=W&/GVC_& ;•W&6/S'hLH6q5 ;•W&kW&VF5 ;•W&kW&VVU5 ;•W&kG%<C_G/G%<C_ ;•W&6/e/5 ;•W&JeUW@&65 2.2 Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến học sinh yếu môn toán: Qua tìm hiE&€N€FFd=<]I($GC_IL$ eP%d'<]INeL$JT&LPt] W&$/C& -7//eGFUTUNV~G<!U$2&e<xG$ GV=6/MI5 ;7/=CTx@MI1CM@GC_6} MI5 - (em mJt cn ben m l]p dC]i. ;WI&NUy5 ;7/AGH6/MI5 ;B/KPAIC1IIeP%CIn_I]5 - Gia GìnhU$ quanL GWn vi'c hc tMp cda  em. -q&L6$!GGL&<&LhGV]q W&$/GETIC1IIF@GE6b<&'In_I]q 5 2.3 Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của các em:  Q]I(T=V6e6dW&m!T.9. 5-z<'G&XJIGHMIdJ<C_MI /JM@GHdIA&6/'_I]6CD<C /5‚&GT/JHNHIMIA&CMS2&L</G$GV Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai /=FMI}IT/6CD/X$5?GEd!"#$ %<dW&IA&<k&$6,dem/N"eNu?/ =dFm5(=IeST/NeLU$T2&e<hHV GFK//$NmGEG<!<L&<L&]k'IV_I/ PA<6J%W5*HVGFU$%I[eCmGWMId5 CD<]C<C1k'MIT=FGFNJ%/?GF2& G$=5(T=W&<P/<CD~U$2&LGW=5(/ /X2&L€N€AE/eGFdq=GET N'II[IG\/In_I5 2.4 Giáo viên lập k ế hoạch cụ thể, chi tiết phụ đạo cho từng học sinh yếu môn toán: QMIUW/%AEWIAG%//qW&$/<Gk&X WGE=/Pv6b<&'=5‚&GT/GGC_UW2&e6b<&' dF6/qD€5W&CTSWNH[T EGfN'II6b<&'/?CDHVN'IIU5-U$ TH6bW&U$ H•eHDP5 -n=/GVC_W&d<]IFIA6GE[<MIUW/%IA G%/W&5    Ví dụ:2&FE&=/Pv'MId=W&$G"<UW /%AE<MINe=/t&& # (/$0N31 m pW@/ W& *@GHWNH  &{-7& &{g J#$% ;  (C  NW   G?PJ&I)6/ IyI  h  H 6q    V  MI IL5555 ;  (C  NW   HVMIIL /  H  V  MI IL5 ;  -    G"  S 'GC_5 ;-G"NW5 555555555555555555555555555  j%g( j%gS& !"#$%5 ;  (C  NW  L 6qVMI IL5 ;-h/M5 ;-LM ;  -    L NW6qV MIIL 5555555555555555555555555555 Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai 4 /g-&J ;/g. !"#$%5 ;-h/M5 ;-    C  NW h ;-    NW  6q G1e5 ;-55555 5555555555555555555555555 5V]W&$/P/JNe  W&$/P/JNe=UTTEWI&UW@ ]5(hF<sGTPtGW=s%TU1<<CDW&<% W&15 V]JNeU$€GC_UW@m<]IPC]F$<&$2& LG?N'15-6/Ne$[xGW=k&1q6&kAUW @]$q$UW@w/5 -6/WP%6F6%/GEW&JNe/<k W5 Ví dụ:-6/HWIXNMI/IL6qGVC_5| MI/TW&<NT6&NF<N4TUu<CM ]U€IAPXF6%W&5W&/@/ /%GHNFCDqNGWN4FW&U$NWFMhNu F5/?6/<]ITW&0U$€UW@<]IPC]3 ]GVC_UP%/X<C&x6/IXN]/=/Pv NFCDGWIXNMI<W<&'MI//GVC_ <NMIUW@T<2&<]IPC]/?/€<%UW@ w5 Ví dụp<NMImNƒMINeG1G/UV<C_W]N <U$GC_F@uU$]V2&'G1 G/UV<C_<k&FG1<]JIJ<XG1NyG1NyNOJ IXG1<]„gM/&X&G<%NeG1G/UV<C_ C]Pt6/G1G/UV<C_<k&…G1<]JI<X G1NyG1NyNO   G1<]5T&uUW@mGL&F /IeTUW/%$MINf&mGT5 B/Ie'VUW@=/C16F5C6HP&NMIIn_I ]UW@GETE<&'MIUW@]$<%UW@G"2&5 B/X2&Lk&1GWGE[IG\GVC_5 aNMIm/=<0TUE6Gd/kSW NHdGVC_=/q&Xq35 2.6 Đối với học sinh học yếu môn toán do do ham chơi, chưa nhận thức được vai trò học tập. Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai 61/F6%6CD=U$NU$<N CD!&GE2&mmqq1U$MI6&•E=T @[MI/Ie€IV_IIIC1IIP% ]5 - B/f@DP%L@[/CWP%KPA $'$WP%Tf@6}1/5 Ví dụ: 7%N ƒMIkIyIh]VS;-/<]I Phần củng cố tổ chức trò chơi: ZF)V^ - Mục đích(dVIyIH6qL5 - Chuẩn bịB/&)NNVNeUo$=/t&5 Mẫu 1 : 2016 x 4 = x 5 x 715 = = x x 3 = = x 6 = Mẫu 2 : 2786 : 7 = + x 1482 - 978 = = = Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai 678 x 6 = 2 = ; Cách chơij/rTNeUo$V0*H6/t&63& X&6/TS'!/Gh/NeGS16=/Ih&dT5 %P'H=6FNNdF5(e <]I=/PvM!yUE6N<d T0*H=6FNdTF6/T35TTVN G[k&J<TW€5 YabhMIE YB[I/&HNeL Ví dụ pP%N (HVMIIL/HVMIIL;-/<]I Phần củng cố tổ chức trò chơi: “ Ong tìm đường về nhà” * Chuẩn bị :YN$/rN$H&6r/VC &?&€L5  Y[†6FIyIh?&T€L YjJ& * Cách chơi : Y(GHrGH8=0TW&35 YB/Ne<€rNNeHN$/[†mN PC]U$=/6MSG,D]'&6}15 -XTN$/6/<UW2&edIyIh} [†FmIyIhGFUW2&edF5C[†U$NW IeFCW/[&VD=[I=T[IGC_U$„ ;GH!WI5p='&<'‡N€GX&‡F<X<C_qN%<V IyIh]Vh_I5|%@JV!/IyIhGX&6/IJ Người thực hiện : Đinh Quốc Nguyễn 85 85 45 45 5     9 [...]... chương, giải toán yếu đến nay đã tiến bộ rất nhiều Các em có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, học sinh yếu môn toán ở lớp tôi giảm đi Bảng thống kê học sinh yếu môn toán của học sinh lớp 5C mà tôi trực tiếp giảng dạy trong năm học 2013 – 2014 kết quả đạt được như sau : Sĩ số KSCL Đầu năm 29 HS 4 HS yếu Giữa học kì I Cuối học kì I 2 HS yếu 1 HS yếu Giữa học kì II Không còn học sinh yếu Từ... sinh yếu III Kết quả đạt được : Sau khi đã áp dụng những biện pháp giảng dạy và giáo dục học sinh yếu môn toán ở lớp tôi Tôi nhận thấy rằng việc rèn luyện học sinh yếu toán với những phương pháp ấy đạt kết quả khả quan, số học sinh đầu năm học kém, chưa ngoan, kết quả còn thấp, qua thời gian kèm cặp, giúp đỡ nay thấy các em đã có ý thức được việc học tập của mình, số học sinh yếu từ chỗ cộng, trừ, nhân,... dấu phẩy ở tích chung nếu em chưa biết cách thực hiện… Thực hành : + Với bài tập 1 : Giáo viên cho học sinh làm phiếu học tập cá nhân, riêng những học sinh học yếu làm 2 phép tính đầu theo nhóm 2 + Bài tập 2 : Cho học sinh cả lớp làm vở để kiểm tra cách đặt tính rồi tính và vị trí đặt dấu phẩy ở tích chung( Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu) Phần củng cố bài học: Tổ chức trò chơi cho học sinh: Có thể... con học yếu về môn toán, chia sẽ với ngành giáo dục Để từ đó đối tượng học sinh yếu về môn toán không còn là nỗi ám ảnh của các bậc phụ huynh học sinh và cũng không còn là nỗi nhức nối của xã hội II Bài học kinh nghiệm: Qua quá trình rèn học sinh yếu môn toán bản thân tôi rút ra được một số kinh nghiệm sau : Người thực hiện: Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai - Để giảng dạy và giáo dục học. .. thương yêu, giúp đỡ học sinh, không nóng nảy khi học sinh chưa tiến bộ - Giáo viên làm tốt công tác điều tra nắm rõ đối tượng học sinh yếu của lớp mình phụ trách Tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến học sinh học yếu môn toán Lập kế hoạch phụ đạo cho từng học sinh yếu môn toán - Giáo viên theo dõi kiểm tra đôn đốc kịp thời các yếu điểm của học sinh yếu môn toán Cần chú ý về vấn đề tâm lý của những học sinh yếu... bộ của các em Ví d : Chỉ phân 2 em một đôi bạn giúp nhau, trong đó 1 em học giỏi, 1 em học yếu Giáo viên giao nhiệm vụ em học giỏi hướng dẫn bạn học thuộc các bảng nhân đã học và thực hiện phép nhân, chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số Vào các giờ truy bài tôi yêu cầu học sinh giỏi báo cáo Khi nghe em học sinh giỏi báo cáo bạn đã biết cách nhân, chia một số thập phân cho một số thập phân và bạn... và 3,66 : 6,6; tôi tuyên dương ngay và dặn dò em phải ôn luyện các phép tính nhân, chia mỗi ngày Cứ thế tôi giao nhiệm vụ cho học sinh giỏi giúp bạn… 2.9 Đối với những em yếu về giải toán : Toán giải lớp 5 có các dạng toán như sau: Tìm số trung bình cộng, tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó, tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó, tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó, bài toán liên... huynh không quan tâm hoặc để con em ở nhà đi học không chuyên cần Từ đó các xóm có biện pháp nhắc nhở, động viên những phụ huynh này Người thực hiện: Đinh Quốc Nguyễn Sông Nhạn - Cẩm Mỹ - Đồng Nai - Nhà trường mời phụ huynh có học sinh yếu môn toán, ban đại diện hội, các xóm trưởng, giáo viên có học sinh yếu, tổ khối trưởng để chỉ đạo những biện pháp giáo dục học sinh yếu Từ đó sẽ thay đổi về nhận thức... Giữa học kì II Không còn học sinh yếu Từ những kết quả trên tôi nhận thấy tỉ lệ học sinh yếu môn toán của lớp đã giảm đi rõ rệt Đó là điều phấn khởi mà tôi đã vận dụng các biện pháp trên C.KẾT LUẬN I Ý nghĩa của đề tài đối với công tác: - Nâng cao chất lượng học sinh yếu nói chung, học sinh yếu môn toán lớp 5 nói riêng đây là một việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, lớn lao nhằm nâng cao chất lượng... của bạn - Đối với đối tượng học sinh yếu môn toán chúng ta cần quan tâm nhiều hơn, chỉ bảo thật cặn kẽ dù chỉ những kiến thức từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 Nói chung các em hổng kiến thức ở đâu thì giáo viên rèn ở đó - Giáo viên hướng dẫn các em học tập có phương pháp và thói quen tự học bài, tự làm bài, có thái độ học tập nghiêm túc, kiên trì không nản chí, tự tin trong học tập Có kế hoạch xây dựng . MI IL 55 55 ;  (C  NW   HVMIIL /  H  V  MI IL 5 ;  -    G"  S 'GC_ 5 ;-G"NW 5 555 555 555 555 555 555 555 555 555  j%g( j%gS& !"#$% 5 ;. /g-&J ;/g. !"#$% 5 ;-h/M 5 ;-    C  NW h ;-    NW  6q G1e 5 ;- 55 555 55 555 555 555 555 555 555 555 55 5 V]W&$/P/JNe . S 'GC_ 5 ;-G"NW 5 555 555 555 555 555 555 555 555 555  j%g( j%gS& !"#$% 5 ;  (C  NW  L 6qVMI IL 5 ;-h/M 5 ;-LM ;  -    L NW6qV MIIL 55 555 555 555 555 555 555 555 555 55 Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm : “ Một số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém môn toán ở lớp 5”., Sáng kiến kinh nghiệm : “ Một số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém môn toán ở lớp 5”.,

Từ khóa liên quan