0

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học

30 1,040 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2015, 07:57

Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 1 MỞ ĐẦU húng ta biết rằng trong chƣơng trình toán học ở bậc THCS có 3 phân môn đó là: Số học, Đại số và Hình học. Qua kiểm tra khảo sát chất lƣợng đầu năm môn Toán hàng năm, kiểm tra học kỳ, kiểm tra 1 tiết, Tôi thấy trên 60% các em học sinh không làm đƣợc phần hình học đặc biệt là học sinh lớp 8 và 9. Chính vì thế mà bản thân tôi đã tự điều tra, nguyên nhân vì sao các học sinh không làm đƣợc phần hình học trong đề kiểm tra chất lƣợng đầu năm, kiểm tra học kỳ, kiểm tra 1 tiết, Đó là các em chƣa nắm đƣợc phƣơng pháp học tập bộ môn đặc biệt là phần hình học. Các em có học bài mà không nhớ đƣợc bản chất các khái niệm, định nghĩa, định lý cho nên các em khó nhớ lâu Từ đó các em không biết tự vẽ hình và không biết chứng minh hình học nhƣ thế nào? Do đó nhiều học sinh không có hứng thú học tập bộ môn Hình học dẫn đến các em chán học. Vì thế trong quá trình dạy học môn Toán nói chung và phần hình học nói riêng thì Giáo viên phải trang bị cho học sinh phƣơng pháp học Toán đặc biệt là phần hình học nhƣ thế nào để đạt hiệu quả. Để các em biết cách học và từ đó các em yêu thích và hứng thú học tập bộ môn Toán đặc biệt là phần hình học. Đứng trƣớc thực trạng trên, với tinh thần trách nhiệm muốn góp phần giải quyết tình trạng này. Trong nhiều năm giảng dạy tôi đã áp dụng một số biện pháp để các em học sinh có đƣợc phƣơng pháp học tập phần hình học đạt kết quả tốt. Chính vì vậy mà tôi xin đƣa ra “Một số biện pháp giúp HS học tốt bộ môn hình học” để các đồng nghiệp có thể áp dụng nhằm giúp các em học sinh học tốt phần hình học. C Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN húng ta biết rằng định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học môn Toán trong giai đoạn hiện nay đƣợc xác định là: “Phƣơng pháp dạy học Toán trong nhà trƣờng các cấp phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của ngƣời học, hình thành và phát triển năng lực tự học, trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tƣ duy”. Vậy mỗi Giáo viên phải làm nhƣ thế nào để phát huy tính tích cực tự giác, chủ động của ngƣời học. Theo tôi trƣớc hết phải chỉ cho HS phƣơng pháp học tập bộ môn, đặc biệt là trong Hình học GV phải cung cấp cho HS phƣơng pháp học một cách khoa học. Ta cũng biết rằng mục tiêu để HS giải đƣợc bài tập Hình học đạt hiệu quả . Đầu tiên HS phải nắm hệ thống hóa các kiến thức đã học một cách bản chất từ đó HS mới biết vận dụng các kiến thức đã học vào các bài tập để vẽ hình, tính toán, chứng minh, ứng dụng trong thực tế, …. Thế thì ta phải làm sao để học sinh nắm vững đƣợc hệ thống hóa kiến thức hình học và rèn luyện kỹ năng vẽ hình.Vì để giải đƣợc một bài toán hình học công việc đầu tiên là phải vẽ đƣợc hình thỏa mãn đề bài. Qua quá trình giảng dạy, bản thân tôi nhận thấy: Để học sinh học tốt môn hình học thì GV và HS phải tiến hành làm nhƣ sau: 1. GV phải nắm chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng bài học, của từng chƣơng, của từng lớp học, của cấp học. 2. Vào đầu năm học: - GV yêu cầu học sinh phải có đầy đủ phƣơng tiện học tập bộ môn: Thƣớc thẳng, thƣớc đo góc, compa, êke; Vở học, vở bài tập, vở nháp, SGK, SBT, STK, 1 bảng con làm bằng giấy trắng A 2 ép lactic gấp thành 4 phần bằng nhau thành khổ A 4 , bút lông và 1 quyển sổ tay để ghi kiến thức cần nhớ từng bài học. C Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 3 - GV phải chỉ cho HS phƣơng pháp học tập bộ môn nhƣ sau: + Khi đi học phải mang theo đầy đủ phƣơng tiện học tập nhƣ trên nhƣng không đƣợc mang theo sách tham khảo ( chỉ dùng ở nhà khi các em giải xong và bài khó cần tham khảo). + Trong giờ học phải chú ý nghe giảng, mạnh dạn phát biểu ý kiến và thảo luận. + Về nhà: * Tóm tắt kiến thức cần nhớ bài học vào sổ tay bằng hình vẽ và ký hiệu. * Làm các bài tập SGK, SBT và đọc thêm một số sách tham khảo. * Chuẩn bị bài mới: Đọc qua nội dung bài học mới trƣớc khi đến lớp. 3. Trong tiết dạy: - Kiểm tra bài cũ: GV yêu cầu học sinh nêu khái niệm hoặc định nghĩa hoặc định lý sau đó GV yêu cầu học sinh mô tả khái niệm hoặc định nghĩa hoặc định lý đó dƣới dạng hình vẽ và kí hiệu tiếp theo GV mới kiểm tra bài tập vận dụng. ( Nếu học sinh chỉ nêu được khái niệm hoặc định nghĩa hoặc định lý thì GV chỉ ghi cho HS đó đạt tối đa là điểm 4; còn nếu mô tả được dưới dạng hình vẽ và kí hiệu thì GV ghi điểm từ 5 đến 7; và nếu làm vận dụng tốt nữa thì ghi từ 8 điểm trở lên) - Trong quá trình dạy học GV ghi bảng các khái niệm, định nghĩa, định lý, hệ quả dƣới dạng hình vẽ và kết hợp ký hiệu khác SGK, không ghi bằng lời . Chỉ cho HS nhìn hình vẽ và ký hiệu trên bảng mà phát biểu bằng lời. - Cuối tiết dạy GV cố gắng tóm tắt kiến thức cơ bản của nội dung bài học dƣới dạng hình vẽ và ký hiệu. Cho bài tập củng cố lý thuyết dƣới dạng điền khuyết, bài tập vận dụng và hƣớng dẫn bài tập về nhà. - Đối với tiết ôn tập chƣơng: Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 4 + GV cần cho HS tìm ra mối quan hệ giữa các kiến thức đã học với nhau. Từ đó cho HS vẽ sơ đồ ( các em có thể dán ở góc học tập của mình) + GV cần soạn bài tập trắc nghiệm lý thuyết và bài tập tổng hợp kiến thức cả chƣơng. Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 5 NỘI DUNG MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA Ví dụ 1: Khi dạy  1 TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC  Trong quá trình dạy học GV dùng hình vẽ và kết hợp ký hiệu để ghi định nghĩa và định lí trong bài học nhƣ sau: 1) Tổng ba góc của một tam giác: Định lí: 2) Áp dụng vào tam giác vuông: a) Định nghĩa: B A C b) Định lí: 3) Góc ngoài của tam giác: a) Định nghĩa: b) Đinh lí: *Nhận xét:   ACx A ,   ACx B  Củng cố: 1) - GV yêu cầu học sinh nhìn hình vẽ và ký hiệu trên bảng phát biểu định nghĩa, định lí của bài học bằng lời . A B C  ABC vuông tại A   0 90A   ABC vuông tại A    0 90BC A B C x  ACx là góc ngoài tại đỉnh C    0 180ACx C    ACx A B    0 180A B C   Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 6 - Nêu dấu hiệu nhận biết tam giác vuông 2) Điền vào chỗ trống (…) để đƣợc khẳng định đúng. a)  DEF, …………………= 180 0 b)  HGI,  H = 180 0 - ………… c)  PTQ, có  0 90T    PTQ là …………………… d)  KMN, có   0 90KM   KMN là ………………… e)  HTQ vuông tại Q  ………………… f)  BAy là góc ngoài tại đỉnh A của  ABC  ……………… 3) Cho học sinh vận dụng làm bài tập 1 trang 107, 108 SGK  Tiết sau GV kiểm tra bài cũ nhƣ sau: HS1: - Phát biểu định lí Tổng ba góc của một tam giác - Tính số đo  M của  PMN, biết   PM và  0 40N  HS2: - Nêu dấu hiệu nhận biết tam giác vuông - Tính số đo  K , biết  KHR vuông tại R và  0 60H  . HS3: - Nêu định nghĩa, định lí góc ngoài của tam giác - Vẽ góc ngoài  DEx của  DEF tại đỉnh E. Tính  D ,  E của  DEF, biết  0 20F  và  0 100DEx  Ví dụ 2: Khi dạy  2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU  Giáo viên dùng hình vẽ và kết hợp với ký hiệu để ghi định nghĩa nhƣ sau: A B C D E F       ,, ,, AB DE AC DF BC EF ABC DEF A D B E C F            Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 7  Củng cố : 1) GV yêu cầu HS nhìn hình vẽ và kí hiệu trên bảng định nghĩa hai tam giác bằng nhau. 2) Điền vào chỗ trống (…) để đƣợc khẳng định đúng. PMN HTG      3) Cho  ABC =  HIK, biết AB = 2009 cm, BC = 2010 cm,  0 40B  . Em có thể suy ra số đo của những cạnh nào, những góc nào của  HIK ?  Tiết sau GV kiểm tra bài cũ nhƣ sau: - Nêu định nghĩa hai tam giác bằng nhau. - Tính số đo các góc của  PMN (  PMN là tam giác gì?). Biết  DEF =  PMN,  0 40D  ,  0 50F  . Ví dụ 3: Khi dạy  3 TRƢỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH – CẠNH – CẠNH (c-c-c).  Giáo viên dùng hình vẽ và kết hợp với ký hiệu để ghi định lí nhƣ sau:  Củng cố: 1) GV yêu cầu học sinh nhìn bảng phát biểu định lí bằng lời 2) Điền vào chỗ trống (…) để đƣợc khẳng định đúng a) ABC v , c ( ) ,, à PHK ó ccc AB PH AC PK BC HK           b) v , c () HIQ à PMN ó HIQ PMN c c c          A B C D E F ABC v DEF, c () ,, àó ABC DEF c c c AB DE AC DF BC EF           Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 8 3)Trong mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?  Tiết sau GV kiểm tra bài cũ nhƣ sau: - Phát biểu trƣờng hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh- cạnh. - Vẽ hình và ghi kí hiệu - Cho hình vẽ bên Chứng minh: AD là tia phân giác của góc  BAC Ví dụ 4: Khi dạy  4 TRƢỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH (c-g-c).  Giáo viên dùng hình vẽ và kết hợp với ký hiệu để ghi định lí nhƣ sau:  Giáo viên dùng hình vẽ và kết hợp với ký hiệu để ghi hệ quả nhƣ sau: C M N E H A B Q P Hình 2. K I Hình 3. Hình 1. D A D B C D   ABC v DEF, c () ,, àó ABC DEF c g c BA ED B E BC EF               A B C D E F B A C E D F Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 9  Củng cố: 1) GV yêu cầu HS nhìn hình vẽ và ký hiệu phát biểu định lí và hệ quả bằng lời. 2) Điền vào chỗ trống (…) để đƣợc khẳng định đúng. a)  và , có = ( ) , , HIQ PMN HIQ PMN c g c IM              b) ABC và DEF, có () AB = DE, . . . . . , . . . . . . . ABC DEF c g c           c)   0 ABC và , có () = = 90 , . . . . . , . . . . . . . PTQ ABC PTQ c g c BT             d) và , có () , . . . . . , . . . . . . . DEF IKR DEF IKR c g c           e) và , có () , . . . . . , . . . . . . . MIN HIQ MIN HIQ c c c           3) Trong mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?  Tiết sau GV kiểm tra bài cũ nhƣ sau: - Phát biểu định lí và hệ quả trƣờng hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh. - Vẽ hình và ghi kí hiệu định lí và hệ quả trên.   0 ABC và DEF, có () 90 , , ABC DEF c g c A D AB DE AC DF                 N A G H E I K M P B D C Hình 1. Hình 2. Q Hình 3. Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 10 - Cho hình vẽ sau Chứng minh: a)  ABD =  ACD (BD = CD) b) AD là đƣờng phân giác của góc A c) AD là đƣờng trung trực của cạnh BC Ví dụ 5: Khi dạy  5 TRƢỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC GÓC - CẠNH - GÓC (g-c-g).  Giáo viên dùng hình vẽ và ký hiệu để ghi định lí, hệ quả 1 và 2 nhƣ sau: A B D C A B C D E F     ABC và DEF, có () = , BC =EF, ABC DEF g c g B E C F              B A C E D F     0 ABC và DEF, có () = =90 , AB = DE, ABC DEF g c g A D B E              B A C E D F [...]... đối tượng học sinh của từng lớp) và làm bài tập 70/141 SGK Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 29 Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học KẾT LUẬN Từ thực tế giảng dạy khi áp dụng một số biện pháp nhƣ trên Tôi nhận thấy rằng: - Đối với học sinh: + Hiểu đƣợc định nghĩa, định lí, hệ quả trong hình học một cách bản chất, nắm đƣợc bài học ngay tại... cải tiến kỹ thuật: Ví dụ 9: Khi dạy Tiết 44: Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học ÔN TẬP CHƢƠNG II (Hình học 7) A Mục tiêu: Qua bài này , HS cần: - Ôn tập và hệ thống hóa các kiến thức đã học về tổng ba góc của một tam giác, các trƣờng hợp bằng nhau của hai tam giác, tam giác cân, tam giác vuông - Vận dụng các kiến thức đã học vào các bài tập vẽ hình, tính toán, chứng minh, ứng dụng trong... đều sai - HS: Tự làm lại trong 3 phút - GV: Cho HS đổi chéo phiếu và hạ đáp án xuống Câu 1 2 3 4 5 6 7 Đáp D C B D E A C án 8 A 9 B 10 C - HS: kiểm tra đánh giá lẫn nhau ( Mỗi câu 1 điểm) - GV: Cùng HS sửa bài tập trên - GV: Ghi điểm Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 27 Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học Họat động 2: Hướng dẫn HS giải bài... Trong mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao? A A D D B C D Hình 1 Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy B C Hình 2 - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ E 11 Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học  Tiết sau Giáo viên kiểm tra bài cũ nhƣ sau: - Phát biểu định lí trƣờng hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc và hệ quả 1,2 - Vẽ hình và ghi ký hiệu - Cho hình vẽ D... bài học của học sinh dễ dàng và chính xác + Biết đƣợc kiến thức nào, kỹ năng nào trong bài học Học sinh chƣa nắm chắc, chƣa đƣợc rõ ( Đối với HS yếu, kém) Từ đó Giáo viên kịp thời bổ sung, uốn nắn, có thể giảng lại trƣớc lớp ngay đầu giờ một lần nữa rồi mới giảng bài mới Khi thực hiện một số biện pháp nêu trên Tôi thấy đƣợc mỗi HS tự mình tìm ra phƣơng pháp học tập bộ môn hình học nói riêng và môn. .. - 25 Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học 7- Tam giác có ba góc bằng nhau là tam giác 8- Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác 9- Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau là tam giác 10 - Tam giác cân có góc ở đáy bằng 450 là tam giác 11 - Tam giác có bình phƣơng một cạnh bằng tổng các bình phƣơng của hai cạnh kia là tam giác - GV: Cho HS thảo... tam giác nhọn (vuông, tù, cân, đều, vuông cân) - HS: trả lời dựa vào bài tập dạng 2 - GV: Hƣớng dẫn học sinh vẽ sơ đồ nhận biết các loại tam giác nhƣ sau: Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 26 Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học - GV: tiếp tục treo bảng phụ thứ ba dƣới dạng bài tập trắc nghiệm sau: Dạng 3: Chọn khẳng định đúng nhất (5 phút)... trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 13 Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học - Tính độ dài mỗi cạnh của  PMN, biết chu vi của nó có độ dài là 48cm Ví dụ 7: Khi dạy  7 ĐỊNH LÍ PITAGO  Giáo viên dùng hình vẽ và ký hiệu để ghi định lí thuận, định lí đảo nhƣ sau: 2 2 2  ABC vuông tại A  BC =AB + AC B A C  Củng cố: 1) - GV yêu cầu học sinh nhìn hình vẽ và kí hiệu phát biểu... và góc C cắt AD tại I Tính số đo góc BIC theo m0 ? 7) Tìm tập hợp (quỹ tích) các điểm A khi góc B thay đổi từ 00 đến 900 A K B H D Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy C - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 28 Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học Họat động 3: Dặn dò ( 2 phút) GV: - Nhắc lại kiến thức cơ bản trọng tâm của chƣơng: - Xem lại bài tập trắc nghiệm - Làm các bài tập các... Chuẩn bị: - GV: Hệ thống bài tập trắc nghiệm trên bảng phụ và phiếu học tập dạng 1, 2 và 3 (GV phát trƣớc ở tiết học trƣớc); phấn màu, thƣớc đo góc, compa, thƣớc thẳng + Bảng phụ của GV: ( gồm có 4 bảng ) * Bảng phụ 1: Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng THCS – DTNT Ba Tơ 17 Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Dạng 1: 1) 2) 3) Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học Điền vào chỗ (trống) … để được . dụng một số biện pháp để các em học sinh có đƣợc phƣơng pháp học tập phần hình học đạt kết quả tốt. Chính vì vậy mà tôi xin đƣa ra Một số biện pháp giúp HS học tốt bộ môn hình học để các. đồng nghiệp có thể áp dụng nhằm giúp các em học sinh học tốt phần hình học. C Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học Ngƣời viết: Trần Ngọc. G O Q B L E D H I K M N P A T Hình 1. Hình 2. Hình 3. Hình 4. Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học Ngƣời viết: Trần Ngọc Duy - GV trƣờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học,

Từ khóa liên quan