0

skkn một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém hạn chế hs lưu ban ở lớp 5

14 2,742 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 16:34

S¸ng kiÕn kinh nghiƯm A. §Ỉt vÊn ®Ị. Cïng víi sù ®ỉi míi cđa ®Êt níc, ngµnh gi¸o dơc vµ ®µo t¹o cđa n- íc ta còng nh cđa hun nhµ kh«ng nh÷ng cã nhiƯm vơ båi dìng d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùcvµ ph¸t triĨn nh©n tµi cho ®Êt níc mµ cßn cã mét tr¸ch nhiƯm hÕt søc nỈng nỊ vµ khã kh¨n ®ã lµ mang ¸nh s¸ng v¨n ho¸ ®Õn cho mäi tầng líp häc sinh :“Ai còng ph¶i biÕt ®äc , biÕt viÕt, ph¶i cã tr×nh ®é phỉ cËp theo ®óng ®é ti vµ ®¹t chn kiến thøc nhÊt ®Þnh ë tõng n¨m häc, líp häc’’. Trong nh÷ng n¨m häc gÇn ®©y, ®¹i bé phËn häc sinh ®· cã ®ỵc kiÕn thøc lµm hµnh trang cho m×nh ®Ĩ vËn hµnh trong cc sèng nhng còng kh«ng Ýt häc sinh ®ang ngåi nhầm líp, thËm chÝ ngåi nhầm cÊp. Mặt khác học sinh vào trường học thuôïc các thành phần khác nhau (Con em buôn bán, con em cán bộ công nhân viên,con em nông nghiệp) nên lực học và điều kiện học tập không đồng đều. Học sinh tuy độ tuổi như nhau song sức khoẻ một số em yếu. Một số em vì hoàn cảnh nên sự chăm lo học tập trên lớp cũng như ở nhà chưa có ý thức tập trung. Một số em tuy đã học đến lớp 5 song chưa đáp ứng được yêu cầu của cấp học bởi yêu cầu của cấp học ngày càng cao. Gây khó khăn cho trình độ tiếp thu của một số học sinh. Hơn nữa học sinh yếu kém thường là con em những gia đình thiếu quan tâm bày vẽ nên các em lại không muốn học. Giáoviên thấy tình trạng đó nhiều lúc cũng chán nản thiếu biện pháp tích cực, có những em đọc không được, viết không nên, tính toán chậm và sai.ThËt tai h¹i cho mét con ngêi, thËt tèn kÐm cho mét gia ®×nh vµ x· héi m¾c ph¶i t×nh tr¹ng ®ã. Nhằm xoá bỏ tình trạng hoc sinh ngồi nhầm lớp, nhầm cấp, xoá bỏ hiện tượng học sinh chán học ỏ các môn học . Ph¹m ThÞ Nhung TiĨu häcHngLam 1 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Trong khi đó yêu cầu của Bộ giáo dục – Đào tạo là không được để học sinh lưu ban. N¨m häc 2010-2011 Trêng tiĨu häc Hng Lam đã và đang thùc hiƯn cc vËn ®éng”Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” cc vËn ®éng hai kh«ng víi 4 néi dung: “Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cư vµ bƯnh thµnh tÝch trong gi¸o dơc. Nãi kh«ng víi häc sinh ngåi nhÇm líp vµ vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o. Cc vËn ®éng “ Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o”vµ thùc hiƯn phong trµo thi ®ua x©y dùng “ Trêng häc th©n thiƯn, häc sinh tÝch cùc”. §©y lµ những cc vËn ®éng cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong vÊn ®Ị n©ng cao chÊt lỵng häc thùc sù cđa häc sinh. §Ĩ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cđa sù nghiƯp gi¸o dơc phï hỵp víi yªu cÇu c«ng nghiƯp ho¸, hiƯn ®¹i ho¸ đất nước. Không những thế mơc tiªu gi¸o dơc bËc TiĨu häc ®ỵc §¶ng vµ nhµ níc quan t©m nhÊt. BËc häc nµy gióp häc sinh ph¸t triĨn toµn diƯn vỊ ®øc, trÝ, thĨ, mÜ, c¸c kó n¨ng c¬ b¶n nh»m ph¸t triĨn n¨ng lùc c¸ nh©n, tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi x· héi chđ nghÜa. Đứng trước thực trạng đó, là một giáo viên tôi không thể làm ngơ, lương tâm không cho phép mà tôi luôn đặt câu hỏi cho mình làm thế nào và làm ra sao để giải quyết tình trạng đó một cách có hiệu quả, để thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục Tiểu học, đảm bảo quyền lợi cho tre ûkhỏi bò thiệt thòi, thua em kém chò. Thật vậy: Không những bản thân tôi mà mọi người cho rằng dạy cấp I là điều rất khó. Khó ở đây là cái khó học sinh còn dại và còn làm theo một số sở thích cá nhân, trong khi đó yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Vì vậy bản thân tôi rất lo lắng trong công tác chuyên môn nói chung và công tác phụ đạo học sinh yếu kém hạn chế lưu ban của lớp Ph¹m ThÞ Nhung TiĨu häcHngLam 2 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm 5 nói riêng. Bởi đối với Tiểu học nói riêng giáo dục phổ thông nói chung thì bậc Tiểu học là nền móng. xây móng có chắc thì nhà mớùi vững, trong khi đó mình là những kiến trúc sư phải làm sao và làm như thế nào? Nhằm xoá bỏ tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, nhầm cấp, xoá bỏ hiện tượng học sinh chán học ở các môn học, tôi quyết đònh chọn đề tài:”Kinh nghiệm phụ đạo học sinh yếu kém, hạn chế học sinh lưu ban lớp 5”. Đã nhiều lần tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân mình.Tại sao lại trăn trở về việc phụ đạo học sinh yếu như vậy? Tôi thiết nghó rằng văn hoá là cái chìa khoá của thành côngø , đặc biệt cái rường cột của chìa khoá là các môn văn hoá. Trong giai đoạn hội nhập, hoà cùng sự phát triển của toàn thế giới, giai đoạn đòi hỏi trình độ häcvÊn ph¶i ®ỵc phỉ cËp vµ n¾m mét c¸ch v÷ng ch¾c. Quan trọng hơn bao giê hết, để đạt được điều đó,với trách nhiệm cao cả của người dạy học ở bậc Tiểu học, chúng ta phải làm gì, để học sinh học tốt đó là cả một quá trình lao động trí óc miệt mài, sáng tạo, đầy tinh thần trách nhiệm của người giáo viên. Để đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân gửi gắm vào mình. Từ đó tôi ngày đêm suy nghó quyết đònh đi vào thực tế để tự tìm hướng giải quyết. B. Gi¶i qut vÊn ®Ị I.C¬ së lý ln Trên cơ sở hiểu biết giáo viên phải xác đònh đúng mục tiêu về chiến lược con người trong quá trình dạy học. Đặc biệt dạy cho những học sinh yếu kém . Giáo viên bao giờ cũng phải đặt ra câu hỏi: + Phải vận dụng phương pháp nào cho phù hợp để các em tiếp thu tốt nhất ? Ph¹m ThÞ Nhung TiĨu häcHngLam 3 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm + Lí do gì mà các em học yếu? + Dạy học như thế nào và vào lúc nào để phù hợp với các em học sinh yếu để các em học khá hơn. Từ những câu hỏi đó tôi xác đònh cho mình những nhiệm vụ sau: + Giáo viên phải biết vận dụng linh hoạt sáng tạo trong việc áp dụng phương pháp và hình thức dạy học. Mặt khác người giáo viên cần phân loại được các em yếu môn gì? Và nắm rõ trình độ của từng học sinh để từ đó: + Dạy cho các em từ chỗ chưa biết đến chỗ biết các kiến thức cơ bản, rồi nâng dần dần kiến thức lên . Trong quá trình giảng dạy tôi vận dụng nhiều phương pháp khác nhau. II.Thùc tr¹ng. N¨m häc 2010-2011 t«i ®¬c ph©n c«ng chđ nhiƯm líp 5A. Qua nắm bắt tình hình tôi thấy: * VỊ phÝa häc sinh: Nói đến học sinh yếu kém thì đa dạng em thì yếu Toán, em thì yếu Tiếng Việt có em yếu cả hai môn, có em không biết gì .Thực tế cho thấy qua hàng năm việc học tập của học sinh lớp 5. Mỗi lớp ít nhất có 3 ®Õn 4 em yếu thực sự. Những em này thêng đọc yếu dÉn ®Õn viÕt sai , lµm v¨n còng kh«ng ®ỵc, tính toán chậm ,kh«ng biÕt gi¶i hay tr¶ lêi sai, lµm tÝnh kh«ng ®óng, kÜ n¨ng tÝnh to¸n cßn chËm so víi yªu cÇu cđa ch¬ng tr×nh cđa c¸c d¹ng to¸n.Tr×nh ®é t duy còng nh vèn kiÕn thøc c¬ b¶n ë líp díi c¸c em n¾m kh«ng ch¾c dÉn ®Õn thãi quen häc vĐt. Biểu hiện của học sinh yếu đến giờ các em thường hay buồn ngủ, làm việc riêng hoặc gây rối , nhìn đâu ®âu hoặc nhìn ra ngoài . Ph¹m ThÞ Nhung TiĨu häcHngLam 4 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Khi kiểm tra sách vở để học tập các em thường nói để quên ở nhà . Giê kiĨm tra các em thường nhìn bài của bạn . Khi kiểm tra bài cũ các em rất lúng túng ; thậm chí có em không làm bài ở nhà, không có vở bài tập. Tuy đã học lớp 5 nhưng các em còn dại và ngây thơ còn làm theo sơ ûthích cá nhân, theo tâm lý: học mà chơi , chơi mà học trong khi đó yêu cầu kiến thức thì ngày càng cao. Bản thân các em hầu hết là con em vùng nông thôn, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện tốt để học tập, ý thức tìm tòi học hỏi chưa cao. • Về phía phụ huynh : Học sinh yếu, cha mẹ lại không chăm lo dẫn đến sách vở đồ dùng học tập thiếu, bố mẹ các em làm bằng nghề trên sông nước cuộc sống của họ còn nhiều thiếu thốn nên việc chăm lo con cái phó mặc cho ông bà.Vì thế cho nên việc giám sát học hành của các em không được đến nơi đến chốn . Đựơc đà thế cho nên có khi thích thì các em đi học , không thích thì các em tự tiện nghỉ bố mẹ cũng chẳng biết vì thế cho nên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập. *Về phía giáo viên: Một số giáo viên thấy học sinh yếu kém nên hàng ngày lên lớp ít gọi các em lên đọc bài, làm bài tập. Đặc biệt là sợ các em làm mất thời gian của lớp . Sẽ bò cháy giáo án. Từ thực tế đó: Tôi xác đònh cho mình phải làm gì để cuối năm học số học sinh lớp tôi phụ trách phải đocï thông , viết thạo, tính toán được, đảm bảo chất lượng qua các đợt kiểm tra. Để đưa các em hoà cùng với bạn bè, theo kòp về trình độ ở từng lớp học và dần dần ®¹t ®- Ph¹m ThÞ Nhung TiĨu häcHngLam 5 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm ỵc theoyªu cÇu mµ b¶n th©n häc sinh, gia ®×nh còng nh c¸c cÊp qu¶n lÝ gi¸o dơc c«ng nhËn. Đây là một bài toán khó bắt buộc tôi phải tìm tòi học hỏi, tìm ra giải pháp thực hiện.Từ đó tôi vạch ra hướng đi cho mình, một hướng đi mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung, Phụ đạo học sinh yếu kém nói riêng. Đảm bảo chỉ tiêu lên lớp mà nhà trường giao khoán. III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN. 1*.Điều tra và phân loại học sinh: a.Sau thời gian ổn đònh nề nếp chuyên môn trong nhà trường. Ngay từ tháng đầu tiên, Tôi đề xuất với ban lãnh đạo nhà trường tổ chức họp giáo viên để phản ánh chất lượng thực sự của học sinh. Nghe ý kiến đề xuất cách giải quyết của tập thể (tôi ghi chép đầy đủ ý kiến của từng giáo viên một nhưng chưa đi đến kết luận vội). b. Sang tháng thứ hai tôi bắt đầu phân loại học sinh thật cụ thể. Số em học yếu nhưng yếu môn gì? Yếu phần nào? ( Đọc yếu hay viết không được, không biết tính toán hay cách dùng từ ngữ, cách viết câu…) Tránh tình trạng đánh giá chung chung. Để nắm thực chất kết quả học tập tôi đã khảo sát và phân ra kết quả như sau: Mẫu1 Sè HS Giái Kh¸ Trung b×nh Ỹu 23 SL Tỉ lƯ SL Tỉ lƯ SL TỉlƯ SL TỉlƯ 3 13% 7 30,4% 10 43,4% 3 13,1% Ph¹m ThÞ Nhung TiĨu häcHngLam 6 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Mẫu2 T T Họ và tên Họtêncha mẹ Chỗ ở Hoàn cảnh gia ®ình 1 §oµnH÷u Lỵi §oµnQutTh¾ng Ngun ThÞ HiỊn Hng Lam Bè mĐ ®i lµm ¨n xa con gưi «ng bµ néi ch¨m sãc nhng «ng bµ ®· ngoµi 80 ti. 2 TrÇn ThÕ Vò TrÇnV¨nTuª. Ph¹m thÞThanh Hng Lam Bè ru chÌ cê b¹c, Ýt quan t©m tíi gia ®×nh. 3 PhanV¨n Ninh Phan V¨n Ninh Hng Xu©n Bè ®au èm, mĐ mÊt sím. 2*. Kế hoạch phụ đạo . Sau khi nắm bắt được danh sách học sinh yếu kém của lớp, câu hỏi luôn đặt ra cho tôi là phải làm như thế nào để các em học được viết được tính toán một cách thành thạo để nâng cao chất lượng văn hoá. Những ý nghó sâu xa cứ quanh quẩn trong đầu óc tôi, làm sao mà tháo gỡ nổi. Càng nghó càng thương các em, nếu phải ở lại một năm nữa thì cha mẹ tốn kém tiền của và rồi có học nữa không, hay lại bỏ học .v.v thì khổû thân, bao ®iỊu phiỊn mn l¹i xÈy ra . Từ đó tôi suy nghó và xây dựng cho mình một kế hoạch phu đạo như sau: 1.Tìm hiểu tâm lí, hoàn cảnh gia đình . Trực tiếp trao đổi với gia đình nhờ phụ huynh động viên, giúp đỡ hộ trợ thêm ở nhà. Ph¹m ThÞ Nhung TiĨu häcHngLam 7 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm 2. Tổ chức họp phụ huynh để trao đổi tình hình học tập của các em . 3. Trong các giờ học giáo viên phải dành nhiều thời gian cho những em học yếu kém đó. Luôn gần gũi trò chuyện với các em. Không được nặng lời khi các em đọc không được hay làm toán sai hoặc chưa làm kòp . Tạo cho các em mạnh dạn , gần gũi các bạn trong lớp. 4. Tổ chức phân công những bạn học giỏi kèm cặp. Luôn gần gũi động viên các em bằng tinh thần vâït chất. Hướng dẫn các em cách nói, cách ngồi học, cách đọc , cách viết và cách cư xử với mọi người. Quan hệ với thầy cô giáo và người lớn tuổi tạo ra niềm tin cho các em, làm cho các em yêu thương cô giáo mà từ đó thêm thích học và chăm học. 5. Giáo viên phải thường xuyên dành thời gian thích hợp, để bày vẽvà kiểm tra bài làm của các em. Hình thức kiểm tra : kiểm tra thời gian đầu phải động viên khích lệ các em làm bài bằng nhiều hình thức: viết, đọc, làm toán mỗi buổi học phải kiểm tra 3 lần. Trong quá trình giảng dạy ra bài tập hay câu hỏi bao giờ lúc đầu cũng dễ hơn, về sau khó dần. Bồi dưỡng bằng cách giáo viên hoặc bạn khá có thể đọc mẫu, tổ chức các trò chơi, tổ chức học tổ, học nhóm. Đọc ở sách giáo khoa: Cho những em yếu kém đọc tiếng từ, câu sau đó tăng dần mức độ đọc. Về phần viết : Nếu học sinh viết không được giáo viên phải thường xuyên kềm cặp giúp đỡ các em bằng nhiều phương pháp: Ví dụ: Trong phân môn tập làm văn phải dạy cho các em từ chỗ tìm từ đặt câu đến biết viết các thể loại văn cơ bản giúp đỡ nhiều hơn Ph¹m ThÞ Nhung TiĨu häcHngLam 8 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm kể cả khi nói và khi viết , cách dùng từ ngữ , cách viết câu,tổ chức cho các em nhóm học tập học sinh khá giúp đỡ học sinh yếu. 6. Giáo viên phải phụ đạo thêm ngoài giờ lên lớp, giáo viên ra bài tập dễ cho học sinh yếu .( yếu môn nào thì kèm cặp môn đó). Củng cố lại một cách vững chắc các kiến thức cơ bản ở lớp 4 . Từ đó kết hợp lồng ghép vào trong các bài học, tiết học Toán lớp 7. Giáo viên coi các em học yếu đó cũng như con của mình học yếu . từ đó mới thấy sự thiệt thòi của các em để tìm cách khắc phục . Người giáo viên phải biết tổ chức, hướng dẫn học sinh vượt qua sự rụt rè , e ngại để vươn lên trong học tập: Giáo viên phải gần gũi với các em , động viên khen ngợi các em . Mặc dù mới biết rất ít,. Giáo viên cần tránh nôn nóng , phải kiên trì , bền bỉ dẻo dai trong quá trình dạy học . Có làm tốt được điều này mới mong đạt được kết quả. Ví dụ: Những em học yếu toán thì hướng dẫn cho các em viết số, đọc số, dấu các phép tính,dấu chỉ quan hệ trong toán học làm mẫu và lập phép tính. Trong quá trình dạy giáo viên có thể lấy những ví dụ gần gũi với các em để các em dễ hiểu. -Nhất thiết phải có đồ dùng dạy học trong mỗi tiết học có như vậy mới tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong học tập. -Phải thường xuyên kiểm tra bài tập về nhà cũng như xây dựng bài ở lớp của các em . -Tổ chức tốt” những đôi bạn học toán” với hình thức một học sinh khá kềm cặp một học sinh yếu.để các em hỗ trợ nhau trong học tập. -Chọn bài và ra bài phù hợp với các em từ đơn giản dễ hiểu sau đó nâng dần lên khi các em đã nắm được cái cơ bản. Ph¹m ThÞ Nhung TiĨu häcHngLam 9 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm -Phải tạo được điều sau cùng cho các em đó là sự ham thích học toán và say mê nghiên cứu toán học. -Để các em nắm được những kiến thức của môn Toán người giáo viên phải vậân dụng linh hoạt các phương pháp dạy học trên kết hợp với các giáo viên bộ môn khác cùng giáo dục các em. -Giáo viên phải đi thứ tự lo rích của môn Toán ở chương trình lớp 5 với các dạng toán cơ bản, bám sát chương trình từ đó các em phấn khởi , tin tưởng là mình sẽ học được và cần cố gắng hơn. 8. Giáo viên lên lớp phải sử dụng đồ dùng dạy học, đây là một vấn đề hết sức quan trọng . -Trong giáo án phải chuẩn bò các trò chơi Toán học, Tiếng Việt cũng như c¸c m«n häc kh¸c. Các tranh ảnh phải thật gần gũi với các em trong đời sống hằng ngày …Để giúp các em nắm chắc kiến thức và khắc sâu kiến thức qua thực tế. 9.Tổ chức trò chơi trong các giờ chơi sinh hoạt tập thể ( như hái hoa dân chủ, bốc thăm…). 11. Sắp xêùp chỗ ngồi hợp lí để dễ bề hướng dẫãn, kiểm tra xem sự tiến bé cđa các em. 12. Phải dạy thêm một tuần hai buổi cho các em yếu kém. 13.Phải kiểm tra thường xuyên về sự tiến bộ của các em. Để động viên khen ngợi kòp thời. C. KÕt ln I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC Ph¹m ThÞ Nhung TiĨu häcHngLam 10 [...]... tôi rút ra bài học kinh nghiệm là: 1 Giáo viên phải là người có tâm huyết phải thật nhiệt tình, có lương tâm nghề nghiệp,chăm lo cho học sinh, thực sự yêu nghề mến trẻ, phải xem học sinh như chính con mình, phải hiểu được đặc điểm tâm lí của học sinh lớp mình phụ trách 2.Giáo viên phải tự chăm lo bồi dưỡng tay nghề, lên lớp phải chú ý 3 đối tượng học sinh Dành câu dễ cho học sinh yếu kém Qua mỗi tiết... phấn học tập , học sinh nhớ bài lâu hơn 3.Phải luôn luôn có tính năng động, sáng tạolinh hoạt trong phương pháp giảng dạy học sinh yếu kém 4.Lựa chọn nội dung, bố trí thời gian bồi dưỡng thêm ngoài giờ lên Ph¹m ThÞ Nhung 12 TiĨu häcHngLam S¸ng kiÕn kinh nghiƯm lớp 5 Phải biết ưu tiên phải biết khen ngợi, động viên kòp thời đối với học sinh Phải có tính kiên trì, chòu khó suy nghó và gần gũi học sinh. .. học sinh học yếu trở thành học sinh trung bình rồi vươn lên học sinh khá về tất cả các môn Người giáo viên phải tâm đắc , phải mất nhiều thời gian và không nản chí mới có thành công Ph¹m ThÞ Nhung 11 TiĨu häcHngLam S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Người giáo viên phải biết kết hợp chặt chẽ việc học Toán, học Tiếng việt với các bộ môn khác để phát huy khả năng sử dụng ngôn ngữ để thuận lợi cho việc học hành Một. .. phối hợp giữa giáo viên với gia đình học sinh để tháo gỡ , tìm phương pháp tháo gỡ dạy cho các em học tập khá hơn Trong quá trình dạy học phải thường xuyên động viên, khích lệ các em cố gắng trong học tập: §ó là tính mạnh dạn , tính tư duy trong từng bài học Chính nhờ vận dụng những điều trên nên kết quả học sinh yếu đã được thay đổi rõ rệt cả về chất lượng và số lượng Thực ra mà nói những việc làm... Quá trình phụ đạo phải thực tế theo tiến trình bồi dưỡng từ dƠ đến khó 7 phải có đồ dùng dạy học để kích động thần kinh các em học kém( bằng những trò chơi sôi nổi, sinh động) 8.Kết hợp nhà trường- gia đình - xã hội ( giáo dục tay ba ) 9 Ghi vào sổ theo dõi hàng ngày kết quả tiến bộ của các em 10.Tổ chức sinh hoạt câu lạc bé c¸c môn học Đây là một việc làm hết sức qan trọng, làm cho học sinh nhạy... mét số việc làm của bản thân tôi đã áp dụng trong quá trình dạy học ®Õn h«m nay t«i cã thĨ kh¼ng ®Þnh r»ng nÕu lµm tèt c«ng t¸c phơ ®¹o häc sinh u kÐm th× còng ®ång nghÜa víi viƯc h¹n chÕ häc sinh lu ban tíi møc tèi ®a Còng chÝnh tõ hƯ qu¶ nµy chóng ta ®· x©y dùng ®ỵc mét m«i trêng häc: Häc sinh tÝch cùc chđ ®éng trong häc tËp, ®óng nghÜa víi phong trµo thi ®ua x©y dùng: “Trêng häc th©n thiƯn- Häc sinh. .. tiêu nâng cao chất lượng học tập cho học sinh còng nh chÊt lỵng gi¸o dơc toµn diƯn nãi chung Để góp phần bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho đất nước trong giai đoạn mới Víi mét sè kinh nghiƯm cđa b¶n th©n t«i ®a ra vµ ®· thùc hiƯn.Ch¾c ch¾n ®ang cßn nhiỊu ®iỊu thiÕu sãt Kính mong các đồng chí lãnh đạo ngành, Hội đồng khoa học các cấp và đồng nghiệp bổ sung góp ý thêm cho tôi học tập Để sau này làm tốùt... trêng häp phơ huynh häc sinh, nhÊt lµ häc sinh u kÐm Ngoµi ra ®ỵc sù nhÊt trÝ cao cđa chÝnh qun ®Þa ph¬ng Ban v¨n ho¸ x· vµ ®Ỉc biƯt lµ sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cđa ban l·nh ®¹o nhµ trêng ®· t¹o ®iỊu kiƯn vỊ thời gian, c¬ së vËt chÊt ( phßng häc) ®Ĩ phơ ®¹o, bồi dưỡng cho các em, cã kiĨm tra ®¸nh gi¸ tõng thêi ®iĨm còng nh sù kÌm cỈp cđa gi¸o viªn ®Õn tËn tõng ®èi tỵng häc sinh, ®a chÊt lỵng ngµy... việc làm hết sức qan trọng, làm cho học sinh nhạy bén và nội dung sinh động , khoa học Tác động đến tư tưởng lành mạnh , tạo khí thế thi đua , nêu bật được những kiến thức cần thiết qua các trò chơi bổ ích Làm cho các em mạnh dạn hơn , sáng tạo hơn trong cuộc sống hiện nay 11.Quan trọng nhất là phải kiểm tra sự tiến bộ của các em hàng ngày một cách sát sao 12.§èi víi nh÷ng em cã nhiỊu tiÕn bé ngoµi tuyªn... ®· ®a l¹i kÕt qu¶ ®¸ng mõng nh sau : Sè HS 23 Giái SL 6 tỉ lƯ 26,1% Kh¸ Trung b×nh Ỹu SL Tỉ lƯ SL tỉlƯ SL tỉlƯ 9 39,1% 8 34,7% 0 0% §Ĩ cã ®ỵc kÕt qu¶ chÊt lỵng trªn kh«ng ph¶i ngµy mét, ngµy hai mµ cã, ®©y lµ c¶ mét qu¸ tr×nh trong st c¶ mét n¨m b»ng sù nỉ lùc phÊn ®Êu cđa häc sinh vµ gi¸o viªn lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ th«ng tin hai chiỊu víi phơ huynh vµ häc sinh th«ng qua kÕ ho¹ch c¸ nh©n cơ thĨ . trạng học sinh ngồi nhầm lớp, nhầm cấp, xoá bỏ hiện tượng học sinh chán học ở các môn học, tôi quyết đònh chọn đề tài:”Kinh nghiệm phụ đạo học sinh yếu kém, hạn chế học sinh lưu ban lớp 5 . Đã. trung. Một số em tuy đã học đến lớp 5 song chưa đáp ứng được yêu cầu của cấp học bởi yêu cầu của cấp học ngày càng cao. Gây khó khăn cho trình độ tiếp thu của một số học sinh. Hơn nữa học sinh yếu. nhóm học tập học sinh khá giúp đỡ học sinh yếu. 6. Giáo viên phải phụ đạo thêm ngoài giờ lên lớp, giáo viên ra bài tập dễ cho học sinh yếu .( yếu môn nào thì kèm cặp môn đó). Củng cố lại một
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém hạn chế hs lưu ban ở lớp 5, skkn một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém hạn chế hs lưu ban ở lớp 5,

Từ khóa liên quan