Một số kinh nghiệm phụ đạo học sinh yếu lớp 3

11 2.4K 4
Một số kinh nghiệm phụ đạo học sinh yếu lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. kiến kinh nghiệm: " ;Phụ đạo học sinh yếu& quot; là vấn đề mà tôi và đồng nghiệp hết sức quan tâm. - Với những lý do nêu trên, nên tôi đã chọn đề tài: " ;Kinh nghiệm phụ đạo học sinh yếu& quot;. II nay lớp tôi phụ trách không có em học sinh nào bị xếp loại yếu cuối năm. - Bảng thống kê số liệu sau thể hiện phần nào áp dụng kinh nghiệm của tôi trong việc bồi dưỡng học sinh yếu của lớp. hiểu qua học sinh của lớp mình, tổ mình. - Tổ chức dạy phụ đạo trái buổi cho các đối tượng học sinh yếu. - Hoàn thành đề tài. 3 B. PHẦN NỘI DUNG I.Cơ sở lý luận: - Chương trình lớp 3 là chương

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan