0

Sử dụng CNTT vào việc tổ chức trò chơi khi dạy Lịch sử và Địa lí lớp 4

50 2,210 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:03

. Khai thác khoáng sản ở vùng biển Việt Nam. Sử dụng CNTT vào việc tổ chức trò chơi khi dạy Lịch sử và Địa lí lớp 4. CÁC TRÒ CHƠI KHI DẠY LỊCH SỬ 1. Trò chơi thứ nhất: " Nối nhanh tay" -. môn Lịch sử và Địa lí. - Phương pháp điều tra thực trạng. Phương pháp thực nghiệm. Sử dụng CNTT vào việc tổ chức trò chơi khi dạy Lịch sử và Địa lí lớp 4. PHẦN NỘI DUNG 1. Thế nào là trò chơi. Huế. Sử dụng CNTT vào việc tổ chức trò chơi khi dạy Lịch sử và Địa lí lớp 4. MỘT SỐ YẾU TỐ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 4 1. Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng CNTT vào việc tổ chức trò chơi khi dạy Lịch sử và Địa lí lớp 4, Sử dụng CNTT vào việc tổ chức trò chơi khi dạy Lịch sử và Địa lí lớp 4,

Từ khóa liên quan