SKKN_Kinh nghiệm dạy giải phương trình và bất phương trình trong môn Toán ở THPT

17 2K 4
SKKN_Kinh nghiệm dạy giải phương trình và bất phương trình trong môn Toán ở THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. THPT Đào Duy Từ Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy học môn Toán I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Phương trình , bất phương trình là một trong những nội dung cơ bản của chương trình toán THPT. Các bài toán. kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy học môn Toán Suy ra: 19>m : Phương trình vô nghiệm 19=m :Phương trình có 1 nghiệm 19<m :Phương trình có 2 nghiệm Để biện luận số nghiệm của phương. kinh nghiệm về phương pháp dạy học môn Toán 4/ Nội dung của chuyên đề: 4.1/ Ứng dụng của hàm số trong giải phương trình và bất phương trình: a) Sử dụng tính đơn điệu của hàm số trong việc giải

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan