SKKN_Kinh nghiệm dạy học toán nhằm nâng cao chất lượng bài giảng và tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học toán ở THPT

21 2.6K 2
SKKN_Kinh nghiệm dạy học toán nhằm nâng cao chất lượng bài giảng và tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học toán ở THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. nhân và của tổ nhóm chuyên môn, bản thân tôi đã tìm ra được một vài hướng giải quyết một số vấn đề trong các bài giảng nhằm nâng cao chất lượng bài giảng cũng như tạo hứng thú cho học sinh trong. nghiệp và kinh nghiệp dạy Hình học của bản thân, tơi nhận thấy chất lượng dạy và học hình học nói chung chưa cao: hầu hết học sinh đều ngại, sợ học Hình học, khơng biết cách giải một bài tốn. LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Trên đây là một số kinh nghiệm và suy nghĩ của cá nhân tơi trong q trình giảng dạy và cơng tác trong năm học vừa qua. Trong q trình giảng dạy tơi nhận thấy với những kinh nghiệm

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan