vận dụng kỹ thuật động não vào dạy học nất đẳng thức nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh_SKKN toán THPT

28 2.6K 1
vận dụng kỹ thuật động não vào dạy học nất đẳng thức nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh_SKKN toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. tác dụng phát huy tính sáng tạo, tích cực tư duy của học sinh, tạo ra hứng thú, say mê khi học môn toán. Vì vậy, nếu vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực vào dạy học bất đẳng thức. thích đáng. Vì vậy, tôi chọn đề tài Vận dụng kỹ thuật động não vào dạy học bất đẳng thức nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh làm đề tài nghiên cứu của mình. II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . vận dụng có hiệu quả kỹ thuật động não vào dạy học bất đẳng thức. IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Trong quá trình giảng dạy nếu vận dụng kỹ thuật động não vào dạy học bất đẳng thức thì không chỉ đạt

Ngày đăng: 20/03/2015, 04:58

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • V. ĐĂC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan