0

Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử dạy học sinh học 11 nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh

165 1,226 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:11

. ĐIỆN TỬ DẠY HỌC SINH HỌC 11 NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH ……………………………………………….… ……….…46 2.1. Thiết kế bài giảng điện tử dạy học sinh học 11 nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh. 2.2. Sử dụng quy trình thiết kế bài giảng điện tử dạy học sinh học 11 nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh 80 2.2.1. Thiết kế bài giảng điện tử nội dung chuyển hóa vật chất và năng lượng. cứu: Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử dạy học sinh học 11 nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh . 2. Mục đích nghiên cứu Thiết kế BGĐT dạy học sinh học 11 phần kiến thức sinh lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử dạy học sinh học 11 nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh, Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử dạy học sinh học 11 nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh, , CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ DẠY HỌC SINH HỌC 11 NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH, CHƯƠNG 3 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm