Thiết kế bài giảng phần Động học chất điểm chương trình vật lí nâng cao sử dụng các phần mềm hỗ trợ nhằm phát huy tính tích cực của người học

142 581 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:10

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC CẤN KIM NGÂN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG PHẦN “ ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÝ NÂNG CAO SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA NGƢỜI HỌC Chuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) Mã số : 60 14 10 HÀ NỘI - 2010 LỜI CẢM ƠN Luận văn này là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu của tôi tại Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội. Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Thầy, các Cô trong trường Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội đã quan tâm, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài này. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Tôn Tích Ái đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến GS.TS Đỗ Hương Trà đã hướng dẫn, góp ý cho tôi quá trình nghiên cứu cơ sở lí luận của luận văn. Nhân dịp này tôi xin gửi lời cảm ơn đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cảm ơn Ban giám hiệu, tổ Lý – Hóa trường THPT Quốc Oai – Hà Nội, cảm ơn các bạn học viên Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Vật Lí khóa 4, các em học sinh, người thân trong gia đình và bạn bè đã tạo điều kiện thuận lợi, động viên tôi thực hiện đề tài này. Cuối cùng, dù rất tâm huyết và hết sức cố gắng song bản luận văn chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Kính mong được sự chỉ dẫn của các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 4 năm 2010 Học viên Cấn Kim Ngân DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BCH BGĐT : Ban chấp hành : Bài giảng điện tử CNTT CSVC ĐC ĐHQG : Công nghệ thông tin : Cơ sở vật chất : Đối chứng : Đại học Quốc Gia GV : Giáo viên HS KHKT MTĐT : Học sinh : Khoa học kĩ thuật : Máy tính điện tử PPDH : Phƣơng pháp dạy học SGK : Sách giáo khoa THPT TN TNSP TW : Trung học phổ thông : Thực nghiệm : Thực nghiệm sƣ phạm : Trung ƣơng MỤC LỤC Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 6 1.1. Hoạt động nhận thức vật lý 6 1.1.1. Dạy học và phát triển 6 1.1.2. Bản chất hoạt động học vật lí 9 1.1.3. Bản chất của hoạt động dạy vật lí 17 1.2. Hoạt động nhận thức tích cực 22 1.2.1. Những biểu hiện của tính tích cực 22 1.2.2. Các biện pháp 23 1.3. Thiết kế bài giảng điện tử 26 1.3.1. Khái niệm: 26 1.3.2. Quy trình thiết kế bài giảng điện tử 27 1.4. Bài giảng diện tử với việc tổ chức hoạt động nhận thức tích cực của học sinh 30 1.4.1. BGĐT đối với việc đổi mới phƣơng pháp dạy học: 30 1.4.2. Yêu cầu về phƣơng pháp giảng dạy 31 Kết luận chƣơng 1 31 CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG PHẦN “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÝ 10 NÂNG CAO SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA NGƢỜI HỌC 33 2.1. Tìm hiểu tình hình dạy học chƣơng dao động cơ ở trƣờng trung học phổ thông 33 2.1.1. Nội dung tìm hiểu 33 2.1.2. Phƣơng pháp điều tra tìm hiểu 33 2.1.3. Kết quả điều tra tìm hiểu 34 2.2. Phân tích nội dung kiến thức phần “Động học chất điểm” chƣơng trình Vật lí 10 Nâng cao 36 2.2.1. Vị trí chƣơng “Động học chất điểm” trong chƣơng trình Vật lí 10 36 2.2.2. Chuẩn kiến thức, kĩ năng 37 2.2.3 Sơ đồ cấu trúc nội dung chƣơng 38 2.3 Qui trình thiết kế bài giảng điện tử 41 2.3.1. Giới thiệu về đĩa CD BGĐT- Động học chất điểm 41 2.3.2. Đóng gói thành đĩa CD BGĐT - Dao động cơ 84 2.3.3. Vận hành thử 85 2.3.4 Đánh giá, cải tiến, hoàn thiện BGĐT 86 2.4. Sử dụng đĩa CD BGĐT-Dao động cơ trong Dạy – Học 89 2.4.1. Đối với giáo viên 87 2.4.2. Đối với học sinh 98 Kết luận chƣơng 2 99 CHƢƠNG 3.THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 100 3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sƣ phạm 100 3.2. Đối tƣợng và phƣơng thức thực nghiệm sƣ phạm 100 3.2.1 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 100 3.2.2. Phƣơng thức thực nghiệm sƣ phạm 101 3.3. Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm sƣ phạm 102 3.3.1. Phân tích định tính diễn biến các giờ học trong quá trình TNSP 102 3.3.2. Kết quả thực nghiệm sƣ phạm của các lớp TN và ĐC 107 Kết luận chƣơng 3 116 Kết luận và khuyến nghị 118 Tài liệu tham khảo 120 Phụ lục 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do nghiên cứu Giáo dục của thế kỉ 21 đang đứng trƣớc sự phát triển nhƣ vũ bão của các tiến bộ khoa học kĩ thuật trên thế giới, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của CNTT. Đất nƣớc ta đang bƣớc vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc với mục tiêu đƣa nƣớc ta tiến lên từ một nƣớc nông nghiệp lạc hậu thành một nƣớc công nghiệp vào năm 2020. Trƣớc yêu cầu mới của xã hội, con ngƣời có học vấn hiện đại không chỉ có khả năng lấy tri thức ra từ trí nhớ ở dạng có sẵn, đã đƣợc học mà còn phải biết tự mình chiếm lĩnh, sử dụng linh hoạt các tri thức đã học vào từng trƣờng hợp cụ thể một cách sáng tạo, mang lại hiệu quả công việc cao nhất. Chính vì thế mà một trong những yêu cầu cấp bách hiện nay là đổi mới phƣơng pháp dạy học. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định “Đổi mới phƣơng pháp dạy và học, phát huy tƣ duy sáng tạo và năng lực đào tạo của ngƣời học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay, đổi mới và thực hiện nghiêm minh chế độ thi cử…”. Nhƣ vậy mục tiêu của việc đổi mới phƣơng pháp dạy học là giúp cho HS tích cực chủ động sáng tạo trong học tập, xóa bỏ thói quen học tập thụ động. Từ những nhận định trên có thể thấy rằng việc đổi mới PPDH cần phải đặt trong một hệ thống chứ không thể coi PPDH là một thành tố độc lập. Một trong những định hƣớng đổi mới phƣơng pháp giáo dục đƣợc thực hiện theo định hƣớng tăng cƣờng sử dụng các phƣơng tiện dạy học, thiết bị dạy học hiện đại và đặc biệt lƣu ý đến những ứng dụng của công nghệ thông tin. Theo quan điểm thông tin, học là một quá trình thu nhận thông tin có định hƣớng, có sự tái tạo và phát triển thông tin; dạy là phát thông tin và giúp ngƣời học thực hiện quá trình trên một cách có hiệu quả. Để đổi mới phƣơng pháp dạy học hiện nay, ngƣời ta tìm những “phƣơng pháp làm tăng giá trị lƣợng thông tin, trao đổi thông tin nhanh 2 hơn, nhiều hơn và hiệu quả hơn”. Phát huy vai trò của ngƣời thầy trong quá trình sử dụng CNTT không “thủ tiêu” vai trò của ngƣời thầy mà trái lại còn phát huy hiệu quả hoạt động của thầy trong quá trình dạy học. Đối với chƣơng trình Vật lý 10, chƣơng “Động học chất điểm” là chƣơng mở đầu và là nền tảng để học các chƣơng tiếp theo và chƣơng trình. Nội dung của chƣơng nặng về lý thuyết, tuy không khó hiểu, khó tƣởng tƣợng nhƣng là chƣơng bắt đầu để học sinh làm quen với phƣơng pháp học Vật lý ở phổ thông. Hầu hết ở chƣơng này, giáo viên đều dạy học theo phƣơng pháp thuyết trình nên học sinh khó hiểu sâu và nắm bắt hết ý nghĩa. Với những lí do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài “Thiết kế bài giảng phần “Động học chất điểm” chƣơng trình Vật lý Nâng cao Trung học phổ thông theo hƣớng phát huy tính tích cực của ngƣời học” làm đề tài nghiên cứu luận văn. Ngoài mục đích chính là thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học phần “Động học chất điểm” – chƣơng trình Vật lý 10 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, đặc biệt là khả năng tự học, đề tài còn có thể cung cấp cho giáo viên và học sinh những hiểu biết về nguyên tắc xây dựng bài giảng điện tử và sử dụng những công cụ để xây dựng bài giảng điện tử phục vụ dạy và học. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung: Vận dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực, đặc biệt là phƣơng pháp thảo luận nhóm và các phần mềm: VNUCE(đóng gói bài giảng), Hot Potatoes (tạo câu hỏi trắc nghiệm)…, thiết kế bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học phần “Động học chất điểm” chƣơng trình Vật lý 10 với các nội dung: Bài học, ôn tập, kiểm tra… 2.2. Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu và lựa chọn các tài liệu hƣớng dẫn sử dụng các phầm mềm thiết kế và hỗ trợ cho việc xây dựng BGĐT. 3 - Nghiên cứu lý luận về quá trình dạy học, các xu hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí. - Nghiên cứu nội dung chƣơng trình Vật lí 10 Nâng cao chƣơng “Động học chất điểm”. - Thiết kế BGĐT chƣơng “Động học chất điểm” theo hƣớng phát huy tính tích cực của ngƣời học. - Đánh giá năng lực học của HS khi sử dụng BGĐT trên trong lớp học thông qua thực nghiệm sƣ phạm. 3. Phạm vi nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu có hạn, tôi chỉ nghiên cứu với những mục tiêu ở trên cho phần “Động học chất điểm” chƣơng trình Vật lý 10 Nâng cao. 4. Mẫu khảo sát - Đối tƣợng nghiên cứu: + Các quan điểm dạy học hiện đại. + Khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh. + Các phần mềm: Office (word, powerpoint), Vnuce, Hot potatoes… + Hệ thống kiến thức thuộc phần “Động học chất điểm” chƣơng trình vật lý 10. - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy và học môn vật lý chƣơng “Động học chất điểm” của giáo viên và học sinh lớp 10. - Đối tƣợng khảo sát (mẫu khảo sát): Học sinh lớp 10 trƣờng Trung học phổ thông Quốc Oai – Hà Nội. 5. Giả thuyết nghiên cứu Nếu thiết kế bài giảng điện tử hợp lý: áp dụng các quan điểm dạy học hiện đại, nội dung dễ hiểu (các bài tập từ dễ đến khó), tiện lợi, dễ sử dụng, trình bày 4 khoa học sẽ hỗ trợ dạy học, kích thích đƣợc hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh. 6. Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực hiện đƣợc các nhiệm vụ trên, chúng tôi sử dụng một số phƣơng pháp nghiên cứu sau: 6.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu. - Nghiên cứu tài liệu về tâm lý học, về lý luận dạy học nói chung và tài liệu về lý luận dạy học vật lý nói riêng có liên quan đến đề tài. - Nghiên cứu nội dung kiến thức chƣơng “Động học chất điểm” theo chƣơng trình sách giáo khoa Vật lý lớp 10 trung học phổ thông. - Nghiên cứu một số phần mềm: Office (word, powerpoint), Vnuce, Hot patatoes, flash…. 6.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm - Tìm hiểu việc sử dụng máy tính phục vụ giảng dạy các môn ở trƣờng THPT Quốc Oai. - Tìm hiều khả năng sử dụng máy tính, truy cập Internet của giáo viên và học sinh ở trƣờng THPT Quốc Oai. - Điều tra thực tế việc dạy và học các kiến thức phần “Động học chất điểm” thông qua xem giáo án, trao đổi với giáo viên và học sinh, phát phiếu điều tra cho giáo viên đang dạy môn vật lý lớp 10 ở trƣờng THPT Quốc Oai. - Thực nghiệm sƣ phạm ở trƣờng THPT Quốc Oai để đánh giá tính khả thi, hiệu quả của các bài giảng điện tử để từ đó bổ xung, hoàn thiện bài giảng điện tử. 7. Luận cứ Luận cứ lý thuyết: 5 - Những đặc trƣng cơ bản của phƣơng pháp dạy học tích cực là: phát huy tính chủ động, tự tin, sáng tạo của học sinh; rèn luyện phƣơng pháp và năng lực của học sinh; dạy học phân hóa kết hợp với hợp tác… - Một số hƣớng ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phƣơng pháp dạy học. - Khái quát về bài giảng điện tử, xây dựng bài giảng điện tử chƣơng “Động học chất điểm” - Xây dựng bài giảng điện tử, đóng gói thành đĩa CD-bài giảng điện tử phần “Động lực học chất điểm” Luận cứ thực tế: - Điều tra, phân tích tình hình dạy học chƣơng “Động học chất điểm” ở trƣờng THPT. - Thực hiện dạy học bằng phƣơng pháp dạy học tích cực ứng dụng công nghệ thông tin thấy học sinh hăng hái học tập, chủ động thực hiện các nhiệm vụ học tập hơn. - Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm sƣ phạm 8. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc trình bày trong ba chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận của đề tài. Chƣơng 2: Thiết kế bài giảng phần “Động học chất điểm” chƣơng trình Vật lí 10 Nâng cao sử dụng các phần mềm hỗ trợ nhằm phát huy tính tích cực của ngƣời học. Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm. [...]... vùng phát triển gần, các quá trình phát triển đi sau các quá trình dạy học 1.1.2 Bản chất của hoạt động học vật lí a) Đặc điểm của hoạt động học Hoạt động học là một hoạt động đặc thù của con ngƣời nhằm tiếp thu những tri thức, kĩ năng, kinh nghiệm mà loài ngƣời đã tích lũy đƣợc, đồng thời phát triển những phẩm chất năng lực của ngƣời học Việc tiếp thu những tri thức, kĩ năng, kinh nghiệm nhằm sử dụng. .. để thiết kế các học liệu của bài giảng đã đƣợc số hóa - Các phần mềm xử lí văn bản, số liệu (Microsoft Office, Adobe v.v.) - Các phần mềm xử lí đồ họa (Flash, Corell Draw, Photoshop, Autocad, Picasa v.v.) và xử lí Audio/Video (Herosoft, VCD Cutter, Total Converter v.v.) - Các phần mềm trình diễn (MS PowerPoint, Adobe Presenter, Proshow Gold v.v.) - Các phần mềm hỗ trợ học tập, kiểm tra đánh giá, phần. .. lớn lao của việc học tập vật lí b) Cấu trúc của hoạt động học Theo lí thuyết hoạt động, hoạt động học có cấu trúc gồm nhiều thành phần có quan hệ và tác động lẫn nhau (Hình 1.1) Một bên là động cơ, mục đích, điều kiện, phƣơng tiện, bên kia là hoạt động, hành động, thao tác Động cơ học tập kích thích sự tự giác, tích cực, thúc đẩy sự hình thành và duy trì, phát triển hoạt động học, đƣa đến kết quả cuối... sinh chƣa biết nguyên nhân của lực ma sát Dƣới sự hƣớng dẫn của giáo viên, học sinh tác động vào vật chuyển động, thay đổi độ ráp giữa mặt tiếp xúc của vật chuyển động với mặt bàn trên đó vật chuyển động Kết quả là: học sinh phát hiện ra nguyên nhân xuất hiện lực ma sát là do sự gồ ghề của mặt tiếp xúc, khi vật chuyển động thì những chỗ gồ ghề mắc vào nhau, cản trở chuyển động, nghĩa là sinh ra ma sát... vụ hoạt động học tập 1.4.2 Yêu cầu về phương pháp giảng dạy - Thiết kế BGĐT là công việc tƣơng đối mới của giáo viên ở đó đòi hỏi nhiều về kĩ năng sử dụng máy tính, đồng thời vận dụng đƣợc nhuần nhuyễn các phƣơng pháp dạy học với kĩ thuật sử dụng máy tính mới có thế thiết kế đƣợc một bài giảng có chất lƣợng Nếu không chú ý nhiều tới phƣơng pháp giảng dạy thì BGĐT thƣờng nặng về kĩ thuật máy tính nhiều... nghiệm kiểm tra dự đoán - Kết luận - Vận dụng vào thực tiễn Trong các hành động, có hành động vật chất và hành động trí tuệ Bằng hành động vật chất, ngƣời ta tác dụng trực tiếp lên đối tƣợng để nhận biết những đặc tính bên ngoài của nó hoặc làm bộc lộ những đặc tính bên trong của nó Thí dụ nhƣ: muốn biết qui luật sự rơi của các vật thì đầu tiên phải quan sát sự rơi của các vật trong tự nhiên Sự quan... thành và phát triển ở họ phẩm chất và năng lực Nhƣ ta đã biết, học sinh thực hiện đƣợc mục đích đó bằng hoạt động, trong hoạt động của bản thân học sinh Nhƣ vậy, hoạt động dạy của giáo viên là tổ chức, hƣớng dẫn, tạo điều kiện cho học sinh thực hiện thành công các hành động học của họ Dạy vật lí không phải là giảng giải, minh họa cho học sinh hiểu ý nghĩa của những khái niệm, định luật vật lí, uốn nắn... Triển khai dạy học thí điểm trên nền thiết kế công nghệ, bài giảng đã đựoc số hóa, tích hợp bài giảng điện tử trong dạy học truyền thống ) Bƣớc 7: Đánh giá cải tiến (điều chỉnh): Dựa trên kết quả của quá trình vận hành thử, tiến hành đánh giá, điều chỉnh lại BGĐT 29 1.4 Bài giảng diện tử với việc tổ chức hoạt động nhận thức tích cực của học sinh 1.4.1 BGĐT đối với việc đổi mới phương pháp dạy học: BGĐT... biểu đồ Các phƣơng tiện tinh thần là những khái niệm khoa học đã biết, những phƣơng pháp suy luận; chúng cần đƣợc củng cố để học sinh có thể sử dụng đúng với ý nghĩa của chúng 1.2 Hoạt động nhận thức tích cực 1.2.1 Những biểu hiện của tính tích cực Tính tích cực nhận thức biểu hiện sự nỗ lực của chủ thể khi tƣơng tác với đối tƣợng trong quá trình học tập, nghiên cứu; thể hiện sự nỗ lực của hoạt động trí... SỞ LÍ LUẬN 1.1 Hoạt động nhận thức Vật lí 1.1.1 Dạy học và phát triển Dạy học là một dạng hoạt động đặc trƣng của loài ngƣời nhằm truyền lại cho thế hệ sau những kinh nghiệm xã hội mà loài ngƣời đã tích luỹ đƣợc, biến chúng thành vốn liếng kinh nghiệm và phẩm chất, năng lực của cá nhân ngƣời học Hoạt động dạy học bao gồm hai hoạt động liên quan với nhau, tác động qua lại với nhau: hoạt động dạy của . BÀI GIẢNG PHẦN “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÝ 10 NÂNG CAO SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA NGƢỜI HỌC 33 2.1. Tìm hiểu tình hình dạy học chƣơng dao động cơ. trình bày trong ba chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận của đề tài. Chƣơng 2: Thiết kế bài giảng phần Động học chất điểm chƣơng trình Vật lí 10 Nâng cao sử dụng các phần mềm hỗ trợ nhằm phát. dạy học Vật lí. - Nghiên cứu nội dung chƣơng trình Vật lí 10 Nâng cao chƣơng Động học chất điểm . - Thiết kế BGĐT chƣơng Động học chất điểm theo hƣớng phát huy tính tích cực của ngƣời học.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế bài giảng phần Động học chất điểm chương trình vật lí nâng cao sử dụng các phần mềm hỗ trợ nhằm phát huy tính tích cực của người học, Thiết kế bài giảng phần Động học chất điểm chương trình vật lí nâng cao sử dụng các phần mềm hỗ trợ nhằm phát huy tính tích cực của người học, Thiết kế bài giảng phần Động học chất điểm chương trình vật lí nâng cao sử dụng các phần mềm hỗ trợ nhằm phát huy tính tích cực của người học, Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN, 1 Hoạt động nhận thức Vật lí, CHƯƠNG 2:THIẾT KẾ BÀI GIẢNG PHẦN “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ NÂNG CAO SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA NGƯỜI HỌC, CHƯƠNG 3.THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm