0

Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học môn ngữ văn chương trình Trung học phổ thông

112 1,000 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:10

. HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LƯƠNG THÚY HÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN. LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN CHƢƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1. Cơ sở lí luận 1.1.1. Tổ chức hoạt động giáo dục   .    Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học môn Ngữ Văn chương trình trung học phổ thông . 2. Lịch sử nghiên cứu  
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học môn ngữ văn chương trình Trung học phổ thông, Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học môn ngữ văn chương trình Trung học phổ thông, , CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN CHƢƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN CHƢƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CHƯƠNG 3 THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ĐỐI VỚI VIỆC TỔ CHỨC MỘT SỐ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm