0

Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013

30 583 1
  • Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 21:19

Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 GVHD: TS. Lê Trung Thành Sinh viên : Lê Huyền Trang MSV : 11050607 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NIÊN LUẬN Đề tài: Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 Người thực hiện: Lê Huyền Trang Lớp : QH2011E- TCNH MSV : 11050607 Giảng viên : Th. Lê Trung Thành Khoa : Tài chính – Ngân hàng Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 GVHD: TS. Lê Trung Thành Sinh viên : Lê Huyền Trang MSV : 11050607 2 Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2014 MỤC LỤC CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN VỐN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 2.1. Nguồn vốn trong ngân hàng 4 2.1.1. Khái niệm nguồn vốn trong ngân hàng 4 2.1.2. Các loại nguồn vốn cơ bản trong ngân hàng 4 2.1.2.1. Vốn tự có 4 2.1.2.2. Vốn huy động 6 2.2. Các chỉ tiêu phân tích và sử dụng nguồn vốn 7 2.2.1. Các chỉ tiêu phân tích nguồn vốn 7 2.2.3. Phân tích vấn đề quản lý nợ trong ngân hàng SHB 9 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG SHB 10 1.1. Phân tích cơ cấu vốn và tình hình biến động của nguồn vốn 10 1.2. Phân tích tình hình huy động vốn 12 1.3. Phân tích tình hình sử dụng vốn 14 1.3.1. Phân tích tình hình cho vay của ngân hàng 14 1.3.1.2. Phân tích doanh số cho vay theo đối tượng 16 1.3.1.3. Phân tích doanh số cho vay theo ngành 17 3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn của ngân hàng 19 3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn của ngân hàng thông qua các chỉ tiêu tài chính19 3.3.1.1. Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động 20 3.3.1.2. Tổng dư nợ trên tổng tài sản 21 3.3.1.3. Dư nợ ngắn ( trung, dài) hạn trên tổng dư nợ 21 3.3.2. Phân tích về vấn đề quản lý nợ trong ngân hàng 21 3.3.2.1. Nợ quá hạn 21 3.3.2.2. Nợ xấu 22 3.3.2.3. Xử lý nợ xấu và dự phòng rủi ro 24 3.4. Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng 24 Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 GVHD: TS. Lê Trung Thành Sinh viên : Lê Huyền Trang MSV : 11050607 3 3.4.1. Thành tựu đạt được 24 3.4.2. Những mặt hạn chế 25 3.4.3. Nguyên nhân 26 3.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan 26 3.4.3.2. Nguyên nhân khách quan 27 KẾT LUẬN 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, đất nước bước sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng, tất cả các ngân hàng, dù là các ngân hàng lớn hay nhỏ phải đối mặt với những khó khăn và chấp nhận quy luật đào thải thị trường. Mặt khác, nếu kịp thời nắm bắt được cơ hội, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý nguồn nhân lực của mình thì ngân hàng đó không ngừng lớn mạnh và vững chắc. Một trong những yếu tố quan trọng đó là hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh. Song song đó, nhân tố quan trọng tác động đến hiệu quả kinh doanh đó là hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Vì thế việc đánh giá phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp là rất cần thiết và cấp bách. Mục tiêu của việc nghiên cứu là Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng SHB. Phương pháp nghiên cứu sử dụng chủ yếu là phương pháp so sánh, đánh giá, phân tích dựa trên những thông tin thứ cấp như báo, internet Niên luận tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng Hà Nội- Sài Gòn giai đoạn 2013. Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết bài, tài liệu tham khảo, niên luận gồm 2 chương như sau: Chương 1: Một số lý luận liên quan đến nguồn vốn trong ngân hàng thương mại Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 GVHD: TS. Lê Trung Thành Sinh viên : Lê Huyền Trang MSV : 11050607 4 Chương 2: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng TMCP SHB Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS: Lê Trung Thành đã tạo điều kiện chỉ dẫn giúp đỡ em hoàn thành bài niên luận này. Tuy nhiên do còn thiếu bề dày kĩ năng phân tích tổng hợp nên bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được những lời đóng góp, bổ sung để bài niên luận hoàn chỉnh hơn. CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN VỐN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1. Nguồn vốn trong ngân hàng 2.1.1. Khái niệm nguồn vốn trong ngân hàng Nguồn vốn trong ngân hàng là toàn bộ các nguồn tiền mà ngân hàng tạo lập và huy động để đầu tư vào cho vay và đáp ứng nhu cầu các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng. Nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn hiện nay cho sự phát phát triển chung củ nền kinh tế thì việc tạo lập vốn cho ngân hàng là vấn đề qua trọng hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. vốn không những giúp cho ngân hàng tổ chức được mọi hoạt động kinh doanh mà còn góp phần quan trọng trong việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp nói riêng cũng như sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung. 2.1.2. Các loại nguồn vốn cơ bản trong ngân hàng 2.1.2.1. Vốn tự có Vốn tự có còn được gọi là vốn chủ sưor hữu của ngân hàng, bao gồi giá trị thực có của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ và một số nguồn vốn khác của ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Trung Ương. Vốn tự có của ngân hàng bao gồm: Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 GVHD: TS. Lê Trung Thành Sinh viên : Lê Huyền Trang MSV : 11050607 5 a. Vốn điều lệ Vốn điều là số vốn được ghi trong điều lệ hoạt động của ngân hàng thương mại. nguồn vốn này dao các chủ sở hữu của ngân hàng đóng góp. Mức vốn điều lệ của mỗi ngân hàng phụ thuộc vào mức độ đóng góp của các chủ sưor hữu ngân hàng, song nhìn chung không được thấp hơn mức vốn pháp định mà chính phủ quy định. Trong quá trình hoạt động ngân hàng có thể tăng thêm vốn điều lệ nhưng phải được sự đồng ý chấp thuận của Ngân hàng Trung Ương. Mặc dù vốn điều lệ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng nguồn vốn hoạt động của ngân hàng thương mại nhưng nó có ý nghĩa rất lớn, là căn cứ pháp lý để thành lập ngân hàng, là một chỉ tiêu phản ánh quy mô cũng như năng lực hoạt động của ngân hàng thương mại. b. Các quỹ dự trữ Các quỹ của ngân hàng thương mại được hình thành và tạo lập trong quá trình hoạt động của ngân hàng nhằm sử dụng cho những mục đích nhất định. Theo quy định, hàng năm tổ chức tín dụng phải trích từ lợi nhuận sau thuế đê lập và duy trì các quỹ sau: - Quỹ dự trữ bổ sug vốn điều lệ được trích hàng năm theo tỷ lệ 5% trên lợi nhuận ròng. Mức tối đa của quỹ do chính phủ quy định. - Các quỹ khác: quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ phát triển nghiệp vụ ngân hàng… các quỹ này cũng được trích lập và được sử dụng theo quy định của Pháp luật. Các quỹ dự trữ sau khi trích lập, các ngân hàng thương mại được sử dụng theo mục đích lập quỹ. Tuy nhiên, khi số tiền của quỹ chưa sử dụng đến thì các ngân hàng thương mại có thể tạm thời huy động theo nguyên tắc hoàn trả làm vốn kinh doanh. c. Các nguồn vốn khác Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 GVHD: TS. Lê Trung Thành Sinh viên : Lê Huyền Trang MSV : 11050607 6 Một số nguồn vốn khác được coi như vốn tự có của ngân hàng, bao gồm: - Lợi nhuận giữ lại - Khấu hao tài sản cố định - Thu nhập lớn hơn chi phí… Trong quá trình hoạt động, các ngân hàng thương mại được sử dụng nguồn vốn này làm vốn kinh doanh. 2.1.2.2. Vốn huy động a. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế Tiền gửi của các tổ chức kinh tế là số tiền tạm thời nhàn rỗi phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của họ được gửi tại ngân hàng. Hình thức gửi tiền cả các tổ chức kinh tế vào ngân hàng: - Tiền gửi không kỳ hạn: loại tiền gửi mà khi gửi vào, khách hàng gửi tiền có thể rút ra bất cứ lúc nào mà không phải báo trước cho ngân hàng và ngân hàng phải có trách nhiệm thanh toán cho khách hàng - Tiền gửi có kỳ hạn: loại tiền gửi mà khi khách hàng gửi tiền vào có sự thỏa thuận về thời gian rút ra giữa ngân hàng và khách hàng. Tuy nhiên trên thực tế, các ngân hàng vẫn cho phép khách hàng rút tiền trước thời hạn nhưng không được hưởng lãi suất hoặc chỉ được hưởng mức lãi suất thấp hơn. b. Tiền gửi của dân cư Tiền gửi trong dân cư là một bộ phân thu thập bằng tiền của dân cư gửi tại ngân hàng, bao gồm: - Tiền giử tiết kiệm: người gửi tiền nhận được một sổ tiết kiệm, sổ này được coi như giấy chứng nhận gửi tiền vào quỹ tiết kiệm của ngân hàng. Và được chia thành 2 loại : tiết kiệm có thời hạn và tiết kiệm không thời hạn. Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 GVHD: TS. Lê Trung Thành Sinh viên : Lê Huyền Trang MSV : 11050607 7 - Tài khoản tiền gửi cá nhân: cá nhân mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng. Khoản tiền gửi cá nhận góp phần làm tăng trưởng nguồm vốn cho các ngân hàng. c. Vốn huy động qua các chứng từ có giá Các ngân hàng thương mại phát hành các chứng từ có giá như kỳ phiếu ngân hàng có mục đích và trái phiếu ngân hàng để huy động vốn. Ngân hàng chủ động đúng ra thu gom vốn trong xã hội bằng việc phát hành các chững từ có giá nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng d. Vốn vay Vốn vay của ngân hàng là nguồn vốn được hình thành bởi các mối quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau hoặc giữa các tổ chức tín dụng với Ngân hàng Nhà nước. Nguồn Vốn đi vay bao gồm: - Nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng khác - Nguồn vốn vay của Ngân hàng Trung Ương - Nguồn vốn trong thanh toán - Các nguồn vốn khác… 2.2. Các chỉ tiêu phân tích và sử dụng nguồn vốn 2.2.1. Các chỉ tiêu phân tích nguồn vốn  Tỷ lệ phần trăm từng khoản nguồn vốn Chỉ số này sẽ giúp nhà phân tích biết được cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng. Vì vậy, ngân hàng cần phải quan sát, đánh giá chính xác từng loại nguồn vốn để kịp thời có những chiến lược huy động tốt nhất cho từng thời kỳ nhất định.  Vốn huy động trên vốn tự có Chỉ số này có ý nghĩa là giúp các nhà phân tích xác định khả năng và quy mô thu hút vốn từ nền kinh tế của Ngân hàng. Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 GVHD: TS. Lê Trung Thành Sinh viên : Lê Huyền Trang MSV : 11050607 8  Tỷ lệ phần trăm từng loại tiền gửi Đây là chỉ số xác định cơ cấu vốn huy động của ngân hàng. Việc xác định rõ cơ cấu vốn huy động sẽ giúp ngân hàng hạn chế những rủi ro có thể gặp phải và tối thiểu hóa chi phí đầu tư cho ngân hàng.  Vốn tự có trên tổng tài sản Chỉ số này nhằm đánh giá khả năng thanh toán cuối cùng của ngân hàng. Đây chính là khả năng trang trải tất cả các khoản nợ của một ngân hàng khi ở trạng thái tồi tệ nhất. Người ta thường xuyên đánh giá nó để xác định mức độ an toàn của một ngân hàng. 2.2.2. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn của ngân hàng thông qua các chỉ số tài chính a. Hệ số thu nợ Chỉ số này phản ánh hiệu quả thu nợ của ngân hàng hay khả năng trả nợ vay cảu khách hàng. Cho biết số tiền mà ngân hàng thu được trong một thời kỳ kinh doanh nhất định từ một đồng doanh số cho vay. Hệ số thu nợ càng lớn thì càng được đánh giá tốt, cho thấy công tác thu hồi vốn của ngân hàng càng hiệu quả và ngược lại. b. Các chỉ tiêu phân tích nghiệp vụ cho vay  Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động (lần) Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng đồng vốn huy động của ngân hàng. Nó giúp so sánh khả năng cho vay của ngân hàng với nguồn vốn huy động được.  Tổng dự nợ trên tổng tài sản (%) Là chỉ số thanh toán hiệu quả tín dụng của một đồng tài sản. Ngoài ra chỉ số này còn giúp nhà phân tích xác định quy mô hoạt động kinh doanh của ngân hàng này cao.  Dư nợ ngắn ( trung, dài) hạn trên tổng dư nợ (%) Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 GVHD: TS. Lê Trung Thành Sinh viên : Lê Huyền Trang MSV : 11050607 9 Chỉ số này dung để xác định cơ cấu tín dụng theo thời hạn. Từ đó giúp nhà phân tích đánh giá được cơ cấu đầu tư như vậy có hợp lý hay chưa và có cách giải pháp điều chỉnh kịp thời. 2.2.3. Phân tích vấn đề quản lý nợ trong ngân hàng SHB Tỷ lệ nợ quá hạn là tỷ lệ phần trăm giữa dư nợ quá hạn và tổng dư nợ của NHTM ở một thời điểm nhất định, thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm. Tỷ lệ nợ xấu: là tỷ lệ phần trăm giữa nợ xấu trên tổng dư nợ của NHTM ở một thời điểm nhất định, thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm. Nợ xấu là các khoản nợ dưới chuẩn, có dấu hiệu rủi ro trong việc thanh toán trả nợ cho ngân hàng và có khả năng dẫn đến không thu hồi được, bao gồm các khoản nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5. Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản nợ này được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi. Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là khả năng tổn thất cao. Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: Các nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn.  Chỉ tiêu này phán ánh tốt nhất chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 GVHD: TS. Lê Trung Thành Sinh viên : Lê Huyền Trang MSV : 11050607 10 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG SHB 1.1. Phân tích cơ cấu vốn và tình hình biến động của nguồn vốn Mỗi loại nguồn vốn đều có những yêu cầu khác nhau về chi phí, tính thanh khoản, thời hạn hoàn trả khác nhau,… Do đó, Ngân hàng cần phải quan sát đánh giá chính xác từng loại nguồn vốn để đồng thời có những chiến lược huy động tôt nhất từng loại thờ kỳ nhất định. Để hiểu rõ hơn cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng SBH được sử dụng từ nguồn nào, ta xét bảng số liệu sau: Bảng 1: TÌNH HÌNH CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA HAI NĂM 2012-2013 Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM 2013 NĂM 2012 Số tiền % Số tiền % Vốn điều lệ 8,865,795 5.79 8,865,795 7.03 Các quỹ 517,732 0.34 642,480 0.51 Vốn huy động 140,830,815 92.05 113,252,210 89.85 Vốn ủy thác 476,390 0.31 385,245 0.31 Tài sản nợ khác 2,309,549 1.51 2,897,397 2.30 Tổng nguồn vốn 153,000,281 100.00 126,043,127 100.00 ( Trích và tính toán từ bảng cân đối kế toán từ 2012-2013) [...]... vốn 153,000,281 100.00 126,043,127 100.00 Vốn điều lệ Các quỹ Vốn huy động Vốn ủy thác Nhìn vào bảng cơ cấu nguồn vốn ta thấy được nguồn vốn chủ yếu trong ngân hàng là vốn huy động Nguồn vốn này có xu hướng gia tăng từ năm 2012 đến năm GVHD: TS Lê Trung Thành Trang Sinh viên : Lê Huyền MSV : 11050607 11 Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 2013 Năm 2013 nguồn vốn. . .Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 Nhìn vào tổng nguồn vốn cua ngân hàng ta có thể nhận thấy được sự gia tăng trong nguồn vốn của ngân hàng Năm 2012 nguồn vốn là 126,043,127 triệu đồng sang năm 2013 tăng lên 153,000,281 triệu đồng và tăng 26,957,154 triêu đồng Biểu đồ 1: Tổng nguồn vốn của ngân hàng qua hai năm Chỉ tiêu 2013 2012 Số tiền %... phát triển, ngân hàng đã GVHD: TS Lê Trung Thành Trang Sinh viên : Lê Huyền MSV : 11050607 28 Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 tận dụng thời cơ đẩy này để đẩy mạnh tiến trình tăng trưởng của mình và cạnh tranh với các ngân hàng khác nhằm nâng cao vị thế của mình Phân tích thực trạng chất lượng vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần SHB trong năm 2013. Tuy chỉ... của ngân hàng Chiếm tỷ lệ nợ xấu GVHD: TS Lê Trung Thành Trang Sinh viên : Lê Huyền MSV : 11050607 23 Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 thấp nhất là Ngân hàng Viettinbank từ 2.47% vào quỹ III xuống còn 1% Qua đó ta có thể thấy được rắng ngân hàng SHB quản lý chưa tốt về vấn đề nợ xấu của mình Ngân hàng cần sử dụng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. .. “đi vay để cho vay”, vì thế với nguồn vốn huy động được trong mỗi năm ngân hàng cần có những biện pháp hữu ích để sử dụng nguồn vốn đó GVHD: TS Lê Trung Thành Trang Sinh viên : Lê Huyền MSV : 11050607 14 Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 một cách hiệu quả nhằm tránh tình trạng ứ đọng vốn Những chuyển biến tích cực cả ngân hàng được thể hiện qua bảng số liệu sau:... 2013) 3.3.1.1 Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động Chỉ số này thể hiện hiệu quả của việc sử dụng vốn huy động của ngân hàng Năm 2012, chỉ tiêu này là 0.50 lần, sang năm 2013 chỉ tiêu này đã tăng so với năm trước và đạt 0.54 lần Có thể thấy ngân hàng chưa sử dụng hết nguồn vốn huy động GVHD: TS Lê Trung Thành Trang Sinh viên : Lê Huyền MSV : 11050607 20 Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân. .. : Lê Huyền MSV : 11050607 26 Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 được kịp thời sự thay đổi khi mà các khách hàng có sự thay đổi vốn chủ sở hữu trong năm nhưng phải đến năm sau thì mới được áp dụng để tính  Quy trình tín dụng hiện đang áp dụng tuy đã tách bạch chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận tham gia trong quá trình cấp tín dụng nhưng việc phối hợp giữa... Huyền MSV : 11050607 27 Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 khách hàng mạnh lên sẽ bảo đảm cho ngân hàng mở rộng thị trường kinh doanh có hiệu quả  Môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, chậm sửa đổi đã ảnh hưởng đến chất lượng cho vay của ngân hàng Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hoạt động ngân hàng và luật dân sự về... chiếm tới 92.05% tổng nguồn vốn tại ngân hàng Chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong tổng nguồn vốn là vốn điều lệ Vốn điều lệ của ngân hàng cao bởi vì: - Thứ nhất: vốn điều lệ của ngân hàng phả bằng mức vốn pháp định do Chính phủ quy định; - Thứ hai: vốn điều lệ của ngân hàng lớn sẽ tạo được lòng tin của khác hàng đối với ngân hàng Vốn điều lệ của ngân hàng qua hai năm 2012 và 2013 không có sự thay đổi vẫn... lược marketing hợp lý để thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng ngày càng nhiều GVHD: TS Lê Trung Thành Trang Sinh viên : Lê Huyền MSV : 11050607 13 Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 Tiền gửi tổ chức tín dụng khác: Năm 2012, loại tiền này là 15,505,603 triệu đồng, chiếm 13.69%, trong tổng nguồn vốn huy động Sang năm 2013, loại tiền này đã giảm xuống chỉ còn . HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG SHB 10 1.1. Phân tích cơ cấu vốn và tình hình biến động của nguồn vốn 10 1.2. Phân tích tình hình huy động vốn 12 1.3. Phân tích tình hình sử dụng vốn 14 1.3.1 nguồn vốn huy động được trong mỗi năm ngân hàng cần có những biện pháp hữu ích để sử dụng nguồn vốn đó Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 GVHD: TS. Lê Trung. nguồn vốn khác của ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Trung Ương. Vốn tự có của ngân hàng bao gồm: Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013 GVHD: TS. Lê Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013, Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng vốn trong ngân hàng TMCP SHB năm 2013,

Từ khóa liên quan