0

Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện long hồ tỉnh vĩnh long giai đoạn 2005 – 2010

61 716 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 20:46

Huỳnh Minh Khang Trịnh Văn Thọ Nghiên cứu quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất tại VPðKQSD ñất huyện Long Hồ vii MỤC LỤC  Trang Trang bìa i Trang phụ bìa ii Phiếu ñánh giá iii Lời cảm ơn iv Nhận xét của giáo viên v Danh sách các ký hiệu, chữ viết tắt vi Mục lục vii Danh sách bảng x Danh sách hình xi Tài liệu thamkhảo Mở ñầu : 1 Chương 1: TỔNG QUAN 2 1.1. GIỚI THIỆU ðỊA ðIỂM THỰC TẬP 2 1.1.1 Sơ lược về cơ quan 2 1.1.2 Cơ cấu tổ chức 2 1.1.3 Chức năng- nhiệm vụ 4 1.2 ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 5 1.2.1 ðiều kiện tự nhiên 5 1.2.2 Các nguồn tài nguyên 9 1.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 10 1.3.1 Thực trạng phát triển kinh tế 10 1.3.2 Thực trạng phát triển xã hội 10 1.4 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ ðĂNG KÝ ðẤT ðAI 13 1.4.1 Sơ lược lịch sử ñăng ký ñất ñai trước 1975 13 1.4.2 Thời kỳ 1975 ñến 1988 15 viii 1.4.3 Thời kỳ 1988 ñến 1993 15 1.4.4 Thời kỳ 1993 ñến nay 16 1.5 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC CẤP GCN 16 1.5.1 Khái niệm GCNQSD ñất 16 1.5.2 Khái niệm ñăng ký ñất ñai 17 1.5.3 Thẩm quyền cấp GCN 17 1.5.4 Ý nghĩa công tác cấp GCN 17 1.6 CƠ SỞ PHÁP LÝ 18 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 THỜI GIAN VÀ ðỊA ðIỂM 20 2.1.1 Thời gian 20 2.1.2 ðịa ñiểm 20 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 20 2.3 PHƯƠNG PHÁP 20 2.3.1 Phương pháp thống kê 20 2.3.2 Phương pháp so sánh 20 2.3.3 Phương pháp chuyên gia 20 2.3.4 Phưong pháp phân tích 21 2.3.5 Phạm vi nghiên cứu 21 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 3.1 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ THỰC TRẠNG 22 3.1.1 Thực trang 22 3.1.2 Tình hình quản lý 23 3.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GCN 24 3.2.1 Công tác cấp GCN trước 2005 24 3.2.2 Tình hình cấp GCN từ 2005 ñến nay 38 3.2.3 ðánh giá tình hình chung 43 3.3 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 45 3.3.1 Thuận lợi 45 ix 3.3.2 Khó khăn 45 3.4 HƯỚNG HOÀN THIỆN 47 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 PHỤ CHƯƠNG 53 x DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU  Trang Bảng 1: Hiện trạng diện tích tự nhiên 6 Bảng 2: Tình hình dân số huyện Long Hồ 10 Bảng 3: Hiện trạng sử dụng ñất năm 2008 22 Bảng 4: Cơ cấu sử dụng ñất phân loại theo ñối tượng 23 Bảng 5: Tình hình cấp GCNQSD ñất nông nghiệp theo kế hoạch 33 Bảng 6: Tình hình cấp GCNQSD ñất nông nghiệp theo nhu cầu 36 Bảng 7: Tổng hợp kết quả cấp GCNQSD ñất 37 Bảng 8: Kết quả cấp GCNQSD ñất năm 2006-2007 41 Bảng 9: Tình hình cấp GCNQSD ñất năm 2008 42 Bảng 10: Tổng hợp kết quả cấp GCNQSD ñất tính ñến tháng 6/2009 43 xi DANH SÁCH HÌNH VÀ SƠ ðỒ  Trang Sơ ñồ 01: Tổ chức cơ cấu nhân sự 3 Sơ ñồ 02: Quy trình cấp GCN theo Qð 3433/2000 26 Sơ ñồ 03: Quy trình cấp GCN theo TT 1990/2001 28 Sơ ñồ 04: Quy trình thủ tục cấp GCN huyện Long Hồ 31 Sơ ñồ 05: Quy trình giải quyết hồ sơ theo Nð 181/2004 40 BIỂU ðỒ Biểu ñồ 01: Dân số trung bình huyện Long Hồ 11 Biểu ñồ 02: Kết quả cấp GCN qua các năm 37 HÌNH Bản ñồ ranh giới hành chính huyện Long Hồ 8 vi DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT        GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng. GCN Giấy chứng nhận. UBND Ủy ban nhân dân. Nð Nghị ñịnh. CP Chính phủ. TN & MT Tài nguyên và Môi trường. Qð Quyết ñịnh. CT Chủ tịch. TT Thông tư. TCðC Tổng cụ ñịa chính. CSD Chủ sử dụng. SDð Sử dụng ñất. Ct Chỉ thị. TTg Thủ tướng. QðNDVN Quân ñội nhân dân Việt Nam. QSDð Quyền sử dụng ñất. ðKQSDð ðăng ký quyền sử dụng ñất. TNKS Tài nguyên khoáng sản. TH Tổng hợp. 1 MỞ ðẦU Huyện Long Hồ, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu dân cư. Huyện có nhiều xã bị chia cắt có nhiều xã cù lao. Chính vì thế vấn ñề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñược quan tâm hàng ñầu, ñể người dân an tâm ñầu tư sản xuất trên ñất của mình. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Vĩnh Long nói chung và huyện Long Hồ nói riêng ñã và ñang triển khai và trở thành nhiệm vụ hết sức của ngành Quản lý ñất ñai, làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về ñất ñai theo Luật ñất ñai 2003 dần dần ñi vào nề nếp. Trong quá trình thực hiện, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñã ñạt ñược một số kết quả nhất ñịnh với diện tích cấp giấy tương ñối lớn, số giấy và số hộ ñược cấp giấy cao với hai ñợt cấp giấy theo kế hoạch và cấp giấy theo nhu cầu trên toàn huyện. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả ñạt ñược thì công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc do: quá trình thủ tục ñăng ký quá rườm rà, mất thời gian, gây phiền hà cho người dân…Xuất phát từ những lý do trên và nhằm nắm lại tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện Long Hồ, qua ñó rút ra những thuận lợi và khó khăn trong công tác cấp giấy ñể ñề xuất hướng hoàn thiện góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước về ñất ñai trên ñịa bàn huyện…ðó là lý do nghiên cứu ñề tài “ ðánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Long Hồ giai ñoạn 2005 – 2010 ”. 2 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. GIỚI THIỆU ðỊA ðIỂM THỰC TẬP 1.1.1. Sơ lược về cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Hồ ñược thành lập căn cứ vào Quyết ñịnh số: 382/2005/Qð-UB ngày 31/3/2005 của Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ, trên cơ sở thành lập mới và tách ra từ Phòng Nông Nghiệp ðịa Chính ñồng thời còn nhập thêm lĩnh vực môi trường từ Phòng Công Thương. ðược chính thức hoạt ñộng kể từ ngày 01/04/2005. Vừa qua, ngày 10/9/2008 UBND huyện Long Hồ ñã ban hành quyết ñịnh số 5328/Qð-UBND về việc thành lập Văn phòng ñăng lý quyền sử dụng ñất huyện. ðược hoạt ñộng chính thức ngày 01/01/2009. Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất huyện Long Hồ là cơ quan dịch vụ hành chính công, trực thuộc Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện, trụ sở ñặt tại Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện (Khóm 5 Thị trấn Long Hồ), có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng ñất ñai theo qui ñịnh của pháp luật, thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện ñối với các hộ gia ñình, cá nhân, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài mua nhà gắn với quyền sử dụng ñất ở, cộng ñồng dân cư. Thực hiện nhiệm vụ trích lục bản ñồ ñịa chính, trích sao hồ sơ ñịa chính, dịch vụ cung cấp thông tin ñất ñai. ðây là loại hình cơ quan sự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản riêng. Phòng và Văn phòng làm việc 8 giờ/ngày 1.1.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự: Phòng Tài nguyên và Môi trường gồm có. • 1 Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Lâm • 1 Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Thanh Sang Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất có: • 1 Giám ðốc: Nguyễn Chí Cường • 1 Phó Giám ðốc: Nguyễn Văn Mười 3 Sơ ñồ 01: Tổ chức cơ cấu nhân sự Phòng TN&MT và Văn phòng DKQSDð huyện Long Hồ. Nguyễn Văn Lâm ( Trưởng phòng ) Nguyễn Chí Cường ( Giám ñốc Văn phòng ðKQSDð) Nguyễn Thanh Sang ( Phó trưởng phòng ) Nguyễn Hoàng Hồng Duyên ( Chuyên viên) Trần Quang Do (chuyên viên ) Phan Thị Minh Thảo ( Kế toán - TH ) Nguyễn Văn Mười ( Phó giám ñốc ) Nguyễn Thị Tuyết Trang ( chuyên viên ) Nguyễn Ngọc Quí ( chuyên viên TNKS ) Ngô Thị Hồng Chi ( chuyên viên- Kế Toán) Võ Minh Trung (chuyên viên Môi Trường) [...]... kinh doanh d ch v trên ñ a bàn huy n 1.2 ðI U KI N T NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG 1.2.1 ði u ki n t nhiên: V trí ñi lý Huy n Long H n m phía b c t nh Vĩnh Long • B c giáp t nh Ti n Giang qua sông M Tho ( sông Ti n) • ðông B c giáp t nh B n Tre ( huy n Ch Lách) • ðông và ðông Nam giáp huy n Mang Thít • Phía Nam giáp huy n Tam Bình • Tây giáp thành ph Vĩnh Long • Phía Tây Nam giáp t nh ð ng Tháp ( huy... xã h i và công tác quy ho ch s d ng ñ t giai ño n 2005 – 2010 c a huy n Long H thì: vi c l p qui ho ch s d ng ñ t trên ñ a bàn s theo hư ng tăng di n tích và cơ c u s d ng ñ t ñ i v i ñ t phi nông nghi p ( ch y u là ñ t và ñ t chuyên dùng), gi m di n tích và cơ c u ñ i v i ñ t nông nghi p và ñ t chưa s d ng D ki n ñ n năm 2010 ñ t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p kho ng 40% (kho ng 400 ha trong... so v i 23 giá trên th trư ng, ñây cũng là nguyên nhân làm cho tình hình tranh ch p, khi u n i v gi i t a ñ n bù xu t hi n Ngoài ra, vi c ñ nh quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t vô cùng quan tr ng, ñưa huy n lên ngang t m phát tri n và vư c qua so v i các huy n khác trên ñ a bàn t nh Vĩnh Long Trên cơ s ñó s giúp công tác giao ñ t, c p GCNQSD ñ t ñư c th c hi n m t cách thu n l i hơn Trên ñ a bàn huy n,... i Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t huy n Long H 2.2 N I DUNG NGHIÊN C U Nghiên c u tình hình qu n lý và s d ng ñ t trên ñ a bàn huy n Th c tr ng công tác c p GCNQSD ñ t nông nghi p trên ñ a bàn huy n Long H t năm 2005 ñ n nay Nêu và phân tích nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình c p GCNQSD ñ t trên ñ a bàn huy n ð xu t bi n pháp hoàn thi n và hư ng gi i quy t nh ng khó khăn trong quá trình c... i – Du l ch thì ch th tính trong năm 2007 ñã có trên 75.000 ngư i ñ n du l ch t i Vĩnh Long Trong ñó có trên 85% tham gia các tour du lich mi t vư n và du l ch trên sông (ñ c bi t 04 xã cù lao huy n Long H ) ph n l n là khách qu c t (chi m kho ng 90%) Th c t cho th y ti m năng khai thác du l ch mi t vư n c a huy n khá l n Do ñó, trong tương lai huy n Long H c n ph i ñ u tư và quy ho ch ñ t o ra mô hình. .. n ñ ñ a hình 1/5000 c a C c b ng ñ B t ng tham mưu QðNDVN – năm 1986, huy n Long H có d ng ñ a hình b ng ph ng, v i ñ d c < 2 ñ , có cao trình khá th p so v i mưc nư c bi n ( cao trình < 1,0m chi m 40,71 % di n tích) V i d ng ñ a hình b ng, ng p l t c a sông và có khuynh hư ng cao các xã cù lao và ven sông C Chiên, ven thành ph Vĩnh Long và th p d n v các xã ti p giáp huy n Tam Bình 6 ð a hình ñư c... C P GCNQSD ð T NÔNG NGHI P ð A BÀN HUY N LONG H T 2005 ð N NAY 3.2.1 Công tác c p GCNQSD ñ t nông nghi p t trư c năm 2005: Công tác c p GCNQSD ñ t nói chung là r t quan tr ng, riêng công tác c p GCNQSD ñ t nông nghi p l o càng quan tr ng hơn, giúp Nhà nư c quãn lý qu ñ t n ñ nh trong quá trình s n xu t, phát tri n kinh t mà còn giúp ngư i dân an tâm ñ u tư trên ñ t ñai c a mình Huy n Long H là m t vùng... giá công tác th c hi n 2.3.2 Phương pháp so sánh: Trên cơ s các s li u, tài li u thu th p ñư c s so sánh tình hình c p GCNQSD ñ t qua các năm, gi a các xã v i nhau T ñó s rút ra ñư c th c tr ng và xu hư ng c a công tác c p GCNQSD ñ t trên ñ a bàn huy n 2.3.3 Phương pháp chuyên gia: Tham kh o ý ki n ñóng góp c a nh ng ngư i ñi trư c, c a lãnh ñ o và các chuyên viên v lĩnh v c có liên quan ñ n tình hình. .. 2 : Tình hình dân s huy n Long H Năm Thành th 8478 2000 8735 2003 8941 2005 9008 2006 9093 2007 Ngu n: phòng Tài nguyên & Môi trư ng Nông thôn 139.164 142.574 144.707 144.857 145.546 ðVT: ngư i T ng s 147.641 151.309 153.648 153.865 154.639 Dân s trên ñ a bàn huy n tăng ñáng k trong nh ng năm qua, m t m t huy n cũng t p trung nhi u khu công nghi p, trư ng ñ i h c…Song song v i nh ng phát tri n trên. .. ðông Long H là m t huy n thu c t nh Vĩnh Long có t ng di n tích t nhiên là: 192,98 km2, dân s 154.639 ngư i (2007), g m các dân t c: Kinh, Khơ Me, Hoa Huy n g m 1 th tr n huy n l là Long H và 14 xã: Long An, Phú ð c, An Bình, Bình Hoà Phư c, Hoà Ninh, ð ng Phú, Tân H nh, Thanh ð c, Phư c H u, L c Hoà, Hoà Phú, Long Phư c, Phú Qu i, Th nh Qu i Là m t huy n vành ñai bao quanh trung tâm Thành Ph Vĩnh Long . nước về ñất ñai trên ñịa bàn huyện ðó là lý do nghiên cứu ñề tài “ ðánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Long Hồ giai ñoạn 2005 – 2010 ”. . từ những lý do trên và nhằm nắm lại tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện Long Hồ, qua ñó rút ra những thuận lợi và khó khăn trong công tác cấp giấy ñể ñề xuất. ñể người dân an tâm ñầu tư sản xuất trên ñất của mình. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Vĩnh Long nói chung và huyện Long Hồ nói riêng ñã và ñang triển khai và
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện long hồ tỉnh vĩnh long giai đoạn 2005 – 2010, Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện long hồ tỉnh vĩnh long giai đoạn 2005 – 2010,

Từ khóa liên quan