0

giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco (luận văn xuất sắc)

60 1,838 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 19:44

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 1 1.1. Nguồn nhân lực chất lượng cao 1 1.1.1. Nguồn nhân lực 1 1.1.2. Nguồn nhân lực chất lượng cao 1 1.1.2.1. Khái niệm 1 1.1.2.2. Đặc trưng và tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao 2 1.1.2.3. Phân loại nguồn nhân lực chất lượng cao 2 1.1.3. Thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao 2 1.1.3.1. Khái niệm 2 1.1.3.2. Vai trò và sự cần thiết phải thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao 2 1.1.4. Nội dung và tiêu chí thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 5 1.1.4.1. Nội dung 5 a. Chính sách tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao 5 b. Chính sách lương, thưởng, đãi ngộ lao động 8 c. Chính sách về môi trường làm việc 10 d. Chính sách đào tạ, phát triển: 14 1.1.4.2. Sự ảnh hưởng của đối tượng thu hút đến việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 17 Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO 22 2.1. Tóm tắt tình hình hoạt động của công ty 22 2.1.1. Giới thiệu công ty 22 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 23 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ: 25 2.1.4. Các loại hàng hóa, dịch vụ chủ yếu 25 2.1.5. Mạng lưới kinh doanh 26 2.1.6. Cơ cấu tổ chức của công ty 27 2.1.7. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn (2010 – 2012) 29 2.1.7.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn: 29 2.1.7.2. Tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 – 2012 31 2.1.8. Tổng quan về tình hình nhân sự của công ty 33 2.2. Thực trạng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty CP gốm sứ và xây dựng Cosevco 35 2.2.1. Chính sách tuyển dụng và sử dụng nhân lực 35 2.2.2. Chính sách lương, thưởng, đãi ngộ 36 2.2.2.1. Tiền lương 36 2.2.2.2. Chính sách khen thưởng 38 2.2.2.3. Các phúc lợi khác 39 2.2.3. Chính sách về môi trường làm việc 40 2.2.4. Chính sách đào tạo, phát triển 42 2.3. Phân tích và đánh giá thực trạng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty CP gốm sứ và xây dựng Cosevco: 42 2.3.1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco 42 2.3.2. Đánh giá công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty CP Gốm sứ và Xây dựng Cosevco 45 Chương 3: GIẢI PHÁP THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI CÔNG TY CP GỐM SỨ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO 48 3.1. Cơ sở đưa ra giải pháp 48 3.1.1. Mục tiêu 48 3.1.2. Định hướng của công ty giai đoạn 2013 – 2015 48 3.2. Phương pháp tiến hành để đưa ra giải pháp 48 3.3. Giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty Cổ phần Gốm sứ và xây dựng Cosevco 49 3.3.1. Phân tích kết quả điều tra 49 3.3.2. Các giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 50 3.3.2.1. Giải pháp tiền lương 50 3.3.2.2. Giải pháp tiền thưởng 56 3.3.2.3. Giải pháp đào tạo và phát triển 60 KẾT LUẬN 66 MỞ ĐẦU • Lý do chọn đề tài Việt Nam đang thực hiện sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, dần hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh những cơ hội, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình hình cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt và khốc liệt. Trong bối cảnh đó, trên cơ sở quan điểm khoa học của Chủ nghĩa Mác – LeNin và phát huy tinh thần hiền tài là nguyên khí quốc gia, Đảng ta xác định lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản để phát triển nhanh và bền vững. Trong khi nguồn lực tài chính hạn chế và nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt thì yếu tố con người đang ngày càng khẳng định được vai trò trung tâm. Với xu thế phát triển như hiện nay, có được lực lượng lao động trẻ, dồi dào thôi chưa đủ, mà còn phải đảm bảo chất lượng. Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành vấn đề vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc ở các doanh nghiệp còn chiếm tỷ lệ thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng lao động, các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại các doanh nghiệp vẫn chưa phát huy được tác dụng. Thực hiện tư tưởng học đi đôi với hành, em chọn đề tài “Biện pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng Cosevco” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình, tập trung tìm hiểu một số thực trạng tại công ty, kết hợp với cơ sở lý luận từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần giải quyết vấn đề. • Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp quan sát • Phương pháp thu thập số liệu • Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Thiết kế bảng câu hỏi điều tra các nhu cầu của đối tượng lao động chất lượng cao. • Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập các tài liệu tại Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco, lấy thông tin qua sách tham khảo, báo chí, internet,… • Phương pháp xử lý, phân tích số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS để mã hóa và xử lý số liệu thu thập được, từ đó tiến hành phân tích,… • • Đối tượng nghiên cứu • Đối tượng cần thu hút (nguồn lao động chất lượng cao) • Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco. • Phạm vi nghiên cứu Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco • Nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Chương 2: Thực trạng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco Chương 3: Giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO • Nguồn nhân lực chất lượng cao • Nguồn nhân lực Bất cứ tổ chức nào cũng được tạo thành bởi các thành viên là con người hay nguồn nhân lực của nó. Có rất nhiều quan niệm về nguồn nhân lực, tùy theo mục tiêu cụ thể mà người ta đưa ra các khái niệm khác nhau về thuật ngữ này: • Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc:" Nguồn nhân lực là trình độ lành nghề, là kiến thức và năng lực của toàn bộ cuộc sống con người hiện có thực tế hoặc tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội trong một cộng đồng". • Theo David Begg: “Nguồn nhân lực là toàn bộ quá trình chuyên môn mà con người tích luỹ được, nó được đánh giá cao vì tiềm năng đem lại thu nhập trong tương lai. Cũng giống như nguồn lực vật chất, nguồn nhân lực là kết quả đầu tư trong quá khứ với mục đích đem lại thu nhập trong tương lai.” • Hay: Nguồn nhân lực là toàn bộ vốn con người bao gồm thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp,…của mỗi cá nhân. Nói tóm lại, có thể hiểu nguồn nhân lực theo nghĩa là bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ đào tạo và những tận tâm, nỗ lực hay bất cứ đặc điểm nào khác tạo giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cho tổ chức của những người lao động. • Nguồn nhân lực chất lượng cao • Khái niệm Theo GS. Chu Hảo – Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức: “Nhân lực chất lượng cao trước hết phải được thừa nhận trên thực tế, không phải ở dạng tiềm năng. Điều đó có nghĩa là nó không đồng nghĩa với học vị cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao là những người có năng lực thực tế hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc nhất, sáng tạo và có đóng góp thực sự hữu ích cho công việc của xã hội.” Nói cách khác: “Nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thị trường, tức là có kiến thức, có kỹ năng, có thái độ, tác phong làm việc tốt, trách nhiệm với công việc.” • Đặc trưng và tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao • Nhân lực chất lượng cao phải là nhân lực có các đặc trưng sau đây: Có trí tuệ, nhân cách, tay nghề vượt trội và có năng lực thực tế hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc nhất so với mặt bằng chung phù hợp với nền kinh tế - xã hội hiện đại mang tính chất tri thức. • Các chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao: + Trình độ, bằng cấp,… + Mức độ lành nghề trong công việc. • Phân loại nguồn nhân lực chất lượng cao • Phân loại nhân lực chất lượng cao theo khả năng và hiện thực, nhân lực chất lượng cao tồn tài dưới 2 dạng: + Tiềm năng (qua quá trình rèn luyện, đào tạo) + Năng lực trong thực tế thể hiện qua sản phẩm làm ra… Dạng một sẽ chuyển hóa sang dạng hai, tức tiềm năng thành hiện thực. Và hai mặt này, hai quá trình này cũng mang tính nhân quả. • Phân loại nhân lực chất lượng cao theo chiều ngang: + Nhân lực khoa học và công nghệ; + Công nhân lành nghề, tay nghề cao, đội ngũ doanh nhân quản lý doanh nghiệp, có khả năng tổ chức, khả năng cạnh tranh cao + Nhân lực văn hóa, chính trị xã hội, an ninh quốc phòng. + Chuyên viên kỹ thuật trình độ cao, hoặc công nhân bậc cao + Các chuyên gia + Các nhà quản trị, lãnh đạo, quản lý. • Thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao • Khái niệm Là các biện pháp, cách thức cần thiết của nhà quản lý nhằm lôi cuốn nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức, địa phương. • Vai trò và sự cần thiết phải thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao Xuất phát từ thực tế của đất nước trước và sau đổi mới cũng như nắm bắt được xu hướng đầu tư, phát triển của các nước trên thế giới, từ đại hội Đảng lần thứ VI đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức ngày càng đầy đủ hơn vai trò của con người trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Con người luôn được coi vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng đã ghi rõ: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển”. Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ XI, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phát chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững”. Bởi lẽ, nguồn nhân lực có chất lượng cao là lực lượng lao động có khả năng thích ứng trong thời gian nhanh nhất với môi trường lao động và với tiến bộ khoa học công nghệ mới, có tác phong kỷ luật, đạo đức trong công việc và có khả năng tư duy đột phá. Lực lượng này không chỉ có vai trò quyết định đối với phát triển kinh tế, mà còn dẫn đến ý thức xã hội càng phát triển, mối quan hệ giữa người với người tốt hơn và thúc đẩy sự phát triển nhanh của xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh nước ta đang trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, vai trò của con người càng được coi trọng hơn, khi nguồn lực tài chính và nguồn lực vật chất còn hạn hẹp. Vai trò của nguồn lực con người được thể hiện vừa với tư cách là chủ thể vừa với tư cách là khách thể của các quá trình kinh tế - xã hội. Trong lịch sử Kinh tế học, một số nhà kinh tế học tư sản trước Mác, chẳng hạn như Adam Smith, đã coi lao động là nguồn gốc của mọi của cải vật chất. Trong biện chứng của tự nhiên, Ph.Ăngghen khẳng định cần phải đặt nguồn lực con người trong mối quan hệ với các nguồn lực khác để sinh ra mọi của cải vật chất. Trong quan hệ với nguồn lực tự nhiên và các nguồn lực khác, nguồn lực con người thể hiện với tư cách là chủ thể của sự khai thác, sử dụng. Nguồn lực tự nhiên và các nguồn lực khác tự chúng không thể tham gia vào các quá trình kinh tế - xã hội; do đó, cũng không thể trở thành động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội luôn thuộc về con người. Chính con người với sức lực và trí tuệ của mình mới là nhân tố quyết định hiệu quả của việc khai thác, sử dụng nguồn lực tự nhiên và các nguồn lực khác. Đồng thời, việc khai thác và sử dụng các nguồn lực đó một cách có hiệu quả sẽ đem lại, nhân lên sức mạnh của nguồn lực con người. Đây chính là biện chứng của mối quan hệ giữa các nguồn lực. Với tư cách là chủ thể, con người không chỉ quyết định hiệu quả của việc khai thác, sử dụng nguồn lực tự nhiên và các nguồn lực khác hiện có, mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững trong tương lai. Với tư cách là khách thể, con người trở thành đối tượng của sự khai thác, sử dụng, đầu tư và phát triển. Khi nói đến vai trò của nguồn lực con người với tư cách đối tượng của sự khai thác, sử dụng, người ta thường nói đến tính chất không bị cạn kiệt của nguồn lực con người. Cho tới vài thập kỷ gần đây, các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách, chiến lược của tất cả các quốc gia trên thế giới đều nhận ra rằng, nguồn lực tự nhiên dù có phong phú và giàu có đến mấy thì cũng sẽ bị cạn kiệt trước sự khai thác của con người và chỉ có nguồn lực con người mới là nguồn tài nguyên vô tận và khai thác không bao giờ hết. Khi đề cập tới nguồn lực con người, người ta thường nói tới mặt số lượng và mặt chất lượng của nó. Số lượng nguồn lực con người chính là lực lượng lao động và khả năng cung cấp lực lượng lao động cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng, yếu tố quan trọng nhất trong nguồn lực con người không phải là số lượng, mà là chất lượng nguồn lực con người. Đây mới chính là yếu tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nói đến chất lượng của nguồn lực con người là nói đến hàm lượng trí tuệ ở trong đó, nói tới “người lao động có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp, được đào tạo, bồi dưỡng và phát huy bởi một nền giáo dục tiên tiến gắn liền với một nền khoa học, công nghệ hiện đại”. Sở dĩ người ta nói đến tính vô tận, tính không bị cạn kiệt, tính khai thác không bao giờ hết của nguồn lực con người chính là nói tới yếu tố trí tuệ. Trí tuệ của con người ngày càng phát triển và có tác động mạnh mẽ nhất đối với sự tiến bộ và phát triển xã hội. Nhà tương lai học Mỹ- Alvin Toffler khẳng định rằng, mọi nguồn lực tự nhiên đều có thể bị khai thác cạn kiệt, chỉ có trí tuệ con người là không bao giờ cạn kiệt và “tri thức có tính chất lấy không bao giờ hết”. Do tầm quan trọng của trí tuệ, tri thức như vậy, ngày nay hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao hoặc nâng cao hàm lượng trí tuệ của đội ngũ lao động. Mặt khác, các nghiên cứu trắc nghiệm gần đây đã chỉ ra rằng những đầu tư về nguồn vốn chỉ góp một phần nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế. Phần lớn trong giá trị của sản phẩm thặng dư do chất lượng lực lượng lao động quyết định. Thêm vào đó, trong thời đại cách mạng khoa học - kỹ thuật và công nghệ, thông tin và tri thức trở thành yếu tố cốt lõi của cả hệ thống hiện đại. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà Gary Becker, người được giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1992, đã khẳng định “không có đầu tư nào mang lại nguồn lợi lớn như đầu tư vào nguồn lực con người.” Sự nghiệp công nghiệp hóa ở Việt Nam được tiến hành sau các nước phát triển, cộng thêm với nguồn lực tự nhiên không thực sự giàu có và cả những hậu quả nặng nề mà chiến tranh để lại. Tuy nhiên, những bài học và kinh nghiệm của các nước phát triển sẽ vô cùng bổ ích đối với Việt Nam, nếu chúng ta biết tiếp thu và vận dụng chúng một cách sáng tạo. Để làm được điều đó, không có con đường nào khác là phải phát huy và sử dụng đúng đắn vai trò của nguồn lực con người. Cụ thể là đẩy mạnh thu hút và sử dụng nguồn lao động có chất lượng cao. Đó cũng chính là con đường phát huy nội lực nhằm tạo nên sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, tiến đến thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. • Nội dung và tiêu chí thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao • Nội dung • Chính sách tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao • Khái niệm tuyển dụng: “Tuyển dụng nhân lực là một tiến trình thu hút và lựa chọn ứng viên đủ điều kiện làm việc cho công ty.” • Mục tiêu của tuyển dụng: Chiêu mộ được những nhân viên có kiến thức, kỹ năng, năng lực và động cơ phù hợp với các yêu cầu của công việc và các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. • Tiến trình tuyển dụng: • B 1 : Xác định nhu cầu • B 2 : Tìm kiếm ứng viên (Quảng cáo tuyển mộ) Ở bước này, công ty tiến hành thu hút những người có khả năng từ nhiều nguồn khác nhau đến đăng ký, nộp đơn tìm việc. Công ty sẽ tiến hành tìm kiếm ứng viên từ 2 nguồn: + Nguồn nội bộ: Bằng cách dán thông báo trên bản tin, gửi email, đăng thông tin trên mạng nội bộ,… + Nguồn bên ngoài: Thông qua sự giới thiệu của cán bộ trong tổ chức. Thông qua quảng cáo trên các phương tiện truyền thông: trên các kênh của đài truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác. Thông qua các trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm. Thông qua các hội chợ việc làm. Đây là phương pháp mới đang được nhiều tổ chức áp dụng. Phương pháp thu hút này cho phép các ứng viên được trực tiếp tiếp xúc với nhiều nhà tuyển dụng, mở ra khả năng lựa chọn rộng hơn với quy mô lớn hơn. Cùng một thời điểm, các ứng viên và các nhà tuyển dụng sẽ nhận được nhiều thông tin hơn, tạo ra những căn cứ xác đáng hơn để đi tới những quyết định đúng nhất cho các ứng viên và nhà tuyển dụng. Thông qua việc cử cán bộ của phòng nhân sự tới tuyển mộ trực tiếp tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề,… • B 3 : Đánh giá, lựa chọn và sắp xếp nhân lực: Ở bước này, công ty sẽ xét hồ sơ xin việc của ứng viên, sau đó sẽ tiến hành phỏng vấn ứng viên có hồ sơ đáp ứng được yêu cầu. Sau khi phỏng vấn xong, Công ty sẽ tiến hành xác minh các thông tin đã thu thập được từ ứng viên rồi mới đưa ra quyết định tuyển chọn. • B 4 : Hướng dẫn hội nhập và đánh giá kết quả Bước này nhằm tạo điều kiện cho nhân viên mới làm quen với những nội quy, chính sách của công ty và giúp cho nhân viên mới cảm nhận được sự chào đón, khiến họ hăng hái với công việc. Chính sách sử dụng lao động: Thu hút và tuyển chọn được nguồn lao động có chất lượng cao đã là một việc khó, giờ đây sử dụng họ như thế nào để họ phát huy được năng lực, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, đồng thời tạo ra sự hài lòng trong công việc, giữ chân được người tài cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. Chỉ có qua sử dụng mới có điều kiện hiểu biết một cách đầy đủ những mặt mạnh và yếu của người được sử dụng, để trên cơ sở đó có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng và đào tạo để tạo mọi điều kiện cho người lao động phát triển. Để sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả: • Phải tuân thủ nguyên tắc là giao đúng người, đúng việc. Trên cơ sở giao đúng người đúng việc mà tạo cho người được giao việc có lòng đam mê với công việc mà mình đang đảm nhiệm, vì từ sự say mê đó mà chính họ tự tìm tòi thực hiện có hiệu quả với công việc mà họ cảm thấy thích thú, từ đó sản sinh và biểu lộ các thiên hướng cá nhân - cơ sở quan trọng cho sự khám phá và tìm tòi. Sở dĩ phải giao đúng người đúng việc vì một người không thể hiểu biết được tất cả các lĩnh vực, cho nên nếu bố trí lao động làm việc không đúng chuyên môn của họ, không những năng lực bị tàn lụi mà còn khiến bản thân doanh nghiệp tốn kém chi phí mà không khai thác nguồn lực con người một cách có hiệu quả. • Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. + Chính sách tiền lương, thưởng và trợ cấp phù hợp, thích đáng, đảm bảo cuộc sống, là đòn bẩy kinh tế quan trọng trong việc kích thích thái độ và năng lực của người lao động. + Xây dựng cho người lao động một môi trường làm việc trong lành, vui vẻ, thân thiện và năng động, điều này có ý nghĩa trong việc khơi nguồn sáng tạo, sự đam mê, lòng [...]... các cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển công ty ngày càng lớn mạnh • • • Chức năng và nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco chịu sự quản lý của Tổng công ty Xây dựng Miền Trung và Nhà nước, do đó Công ty phải thực hiện các chỉ tiêu mà Tổng công ty và Nhà nước giao phó, cụ thể là: • Sản xuất gạch Ceramic có chất lượng cao, cạnh tranh được với hàng ngoại nhập Chế biến cao. .. thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Ngày 03/02/2003, từ một doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty Cổ phần do Tổng công ty Xây dựng Miền Trung nắm giữ cổ phần chi phối tên gọi Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng COSEVCO Công ty được thành lập để huy động vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu thu lợi nhuận... của công ty là môi trường làm việc trở thành mơ ước của hàng triệu người đã minh chứng không thể chối cãi cho sự thành công của chính sách quản trị nhân sự ở Google mà mỗi doanh nghiệp ngày nay cần phải noi theo Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO • Tóm tắt tình hình hoạt động của công ty. .. sản xuất gạch men Ceramic và được bán cho các xí nghiệp sản xuất khác • Xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Từ tháng 7/2003, Công ty bổ sung thêm chức năng xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Công ty đã thành lập Xí nghiệp xây dựng Cosevco Việc thành lập nhà máy xây dựng đã mở ra cho công ty một hướng đi mới, đa dạng hóa ngành nghề, phù hợp với chiến lược chung của Công ty •... bảo vệ, nhân viên tiếp thị,… Thực trạng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty CP gốm sứ và xây dựng Cosevco • Chính sách tuyển dụng và sử dụng nhân lực • Mục tiêu tuyển dụng + Tuyển chọn những người có trình độ chuyên môn cần thiết, có thể làm việc đạt tới năng suất lao động, hiệu suất công tác tốt + Tuyển những người có kỷ luật, trung thực, gắn bó với công việc + Tuyển người có sức khỏe,... quyết TW Đảng và chỉ thị của Chính phủ trong việc sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp, ngày 11/3/2002 Bộ xây dựng đã có Quyết định số 287/QĐ- BXD sáp nhập Công ty gốm sứ Quảng Bình vào Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung và được đổi tên thành Công ty Gốm sứ và Xây dựng Cosevco Tên giao dịch là Cosevco 11, từ đây sản phẩm gạch men Ceramic được mang nhãn hiệu Cosevco 11 Sản phẩm được tiêu thụ trên khắp mọi miền... 35 4 Kỹ sư xây dựng dân dụng 01 Nam 25 - 35 (Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính) Trong năm 2010, Công ty cũng tuyển được 10 nam lao động phổ thông trong độ tuổi từ 20 – 30 tại trường Trung cấp xây dựng miền Trung • • • Năm 2011: Tuyển 05 công nhân kỹ thu t cơ khí trên địa bàn TP Đồng Hới Năm 2012: Không tuyển nhân sự Công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng Cosevco vẫn có chính sách tuyển dụng nhân sự, nhưng... có đủ sức khỏe, phát huy hết khả năng làm việc của mình vì lợi ích chung của công ty + Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực thay đổi hợp lý, góp phần nâng cao tính ổn định và năng động cho tổ chức, tạo ra sức mạnh vững chắc để doanh nghiệp tồn tại và phát triển + Phát triển nguồn nhân lực làm cho người lao động thêm tự tin vào bản thân, tạo cảm giác yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty, phát... của công ty chủ yếu là công nhân sản xuất, chiếm hơn một nửa cơ cấu lao động, bao gồm công nhân sản xuất chính, công nhân sản xuất phụ và công nhân phục vụ Lao động quản lý là những người hoạt động trong bộ máy quản lý và tham gia vào • việc thực hiện các chức năng quản lý như nhân viên quản lý kỹ thu t, nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành chính,… Lao động khác là nhân viên nấu ăn, nhân. .. nhu cầu khác cao hơn, buộc doanh nghiệp phải thỏa mãn những nhu cầu đó nếu muốn tạo được sự thu hút Vì vậy, khi thu hút và sử dụng lao động, đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định rõ đối tượng mà mình có nhu cầu thu hút là ai, nhu cầu của họ là gì để có thể tiến hành thu hút thành công và sau đó là sử dụng họ một cách có hiệu quả Bài học kinh nghiệm về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại tập đoàn . về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Chương 2: Thực trạng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco Chương 3: Giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất. tại Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco 42 2.3.2. Đánh giá công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty CP Gốm sứ và Xây dựng Cosevco 45 Chương 3: GIẢI PHÁP THU HÚT NGUỒN NHÂN. nhân lực chất lượng cao tại Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO • Nguồn nhân lực chất lượng cao • Nguồn nhân lực Bất cứ
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco (luận văn xuất sắc), giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco (luận văn xuất sắc),

Từ khóa liên quan