luận văn thạc sĩ tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần thực phẩm minh dương

25 1.1K 1
luận văn thạc sĩ tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần thực phẩm minh dương

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HOÀNG KIM GIÁP TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MINH DƯƠNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2013 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS. VŨ TRỌNG PHONG Phản biện 1: …………………………………………………………… Phản biện 2: ……………………………………………………………… Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vào lúc: giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiể u luận văn tại: - Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Con người là yếu to đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất, trình độ phát triển của nhân lực là lợi thế phát triển của mỗi doanh nghiệp. Quan tâm đến sự phát triển con người sẽ góp phần đảm bảo cho sự phát triển đất nước bởi vì quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân lực là thước đo đánh giá sự phát triển về kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Trong xu thế hội nhập toàn cầu, các doanh nghiệp được mở ra nhiều cơ hội phát triển, sự phát triển của Doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triển của cả quốc gia, tuy nhiên đây cũng là thách thức đối với doanh nghiệp, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải cạnh tranh. Chất lượng nhân lực là lợi thế hàng đầu bởi con người là một tài nguyên vô giá, vì vậy, tuyển dụng và đào tạo nhân lực là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ của một doanh nghiệp mà còn là nhiệm vụ của cả một đất nước. công ty Cổ Phần Thực Phẩm (CTCP Thực Phẩm) Minh Dương là doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh doanh chủ yếu trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chế biến lương thực, nông sản thực phẩm và các hoạt động dịch vụ tổng hợp khác. Thị trường mục tiêu mà công ty hướng đến là các sản ph ẩm thực phẩm, dịch vụ có nguồn gốc từ nông . Để nâng cao năng lực cạnh tranh, một thực tế đặt ra cho CTCP Thực Phẩm Minh Dương là phải làm tốt công tác quản lý nhân lực và sử dụng nhân lực có hiệu quả. Làm tốt công tác này là điều kiện để nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của đơn vị, là nền tảng vững chắc góp phần quan trọng vào công tác giải quyết việc làm cho người lao động, tạo thu nhập ổn định cho bộ phận không nhỏ người lao động. Với những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài “Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Minh Dương” làm nội dung nghiên cứu luận văn cao học thạc sỹ quản tr ị kinh doanh. 2. Mục đích nghiên cứu Đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo của CTCP Thực Phẩm Minh Dương. Thông qua việc phân tích thực trạng công tác đào tạo và các phương hướng tuyển dụng nhân lực tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương, chỉ ra những thành công, hạn chế chủ yếu 2 trong vấn đề này. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nhân lực của CTCP Thực Phẩm Minh Dương, các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực và một số giải pháp để hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực của CTCP Thực Phẩm Minh Dương. Phạm vi nghiên cứu của đề tài chủ yếu là nghiên cứu, đánh giá về công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực của CTCP Thực Phẩm Minh Dương từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2013. 4. Phương pháp nghiên cứu Để đạt được mục tiêu đề ra của đề tài tác giả dự kiến sử dụng các phương pháp nghiên cứu thích hợp như: Chuyên gia, điều tra, các phương pháp định lượng và phương pháp phân tích tổng hợp. 5. Kết cấu của luận văn bao gồm ba phần Chương 1: Tổng quan về tuyển dụng và đào tạo nhân lực. Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực của CTCP Thực Phẩm Minh Dương. 3 Chương1 - TỔNG QUAN VỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC 1.1. Nhân Lực 1.1.1. Khái niệm nhân lực - Với tư cách là nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội thì nguồn nhân lực bao gồm toàn bộ dân cư trong xã hội có khả năng lao động. - Với tư cách là yếu tố của sự phát triển kinh tế- xã hội thì nguồn nhân lực là khả năng lao động của xã hội. 1.1.2. Vai trò của nhân lực 1.1.2.1. Đối với xã hội Nhân lực là động lực phát triển kinh tế - xã hội Nhân lực là mục tiêu của sự phát triển kinh tế-xã hội Nhân lực là nhân tố năng động nhất, quyết định nhất của sự phát triển 1.1.2.2. Đối với doanh nghiệp Nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.2. Tuyển dụng nhân lực 1.2.1. Các khái niệm và tầm quan trọng của tuyển dụng nhân lực 1.2.1.1. Tuyển mộ a. Khái niệm b. Tầm quan trọng của tuyển mộ 1.2.1.2 Tuyển chọn nhân lực a. Khái niệm b. Tầm quan trọng của tuyển chọn nhân lực Đối với doanh nghiệp: Đối với người lao động: Đối với xã hội: 1.2.2. Quá trình tuyển dụng 1.2.2.1 Tuyển mộ a. Xây dựng chiến lược tuyển mộ: Xác định nhu cầu tuyển mộ, xác định địa chỉ tuyển mộ, kinh phí tuyển mộ, các mục tiêu tuyển mộ cụ thể. 4 Lập kế hoạch tuyển mộ Xác định nguồn và phương pháp tuyển mộ - Nguồn tuyển mộ bên trong tổ chức - Nguồn tuyển mộ từ bên ngoài tổ chức Xác định nơi tuyển mộ và thời gian tuyển mộ b. Tìm kiếm người xin việc 1.2.2.2. Quá trình tuyển chọn Bản mô tả công việc Bản tiêu chuẩn công việc: Hình 1.1: Quy trình tuyển chọn nhân lực Phỏng vấn sơ bộ Sàng lọc qua đơn xin việc Trắc nghiệm tuyển chọn Phỏng vấn tuyển chọn Khám sức khỏe và đánh giá thể lực Lãnh đạo trực tiếp phỏng vấn Thẩm định các thông tin đã thu thập Tham quan thử việc Ra quyết định tuyển chọn - Thành tích - Năng khiếu, khả năng - Tính cách, sở thích - Tính trung thực -Y h ọ c - Theo mẫu - Theo tình huống - Theo mục tiêu - Không có hướng dẫn - Căng thẳng - Hội đồng Ứng viên bị loại do không đáp ứng các yêu cầu của vị trí tuyển dụng Ứng viên tự bỏ Ứng viên được chọn 5 a. Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ b. Sàng lọc qua đơn xin việc c. Trắc nghiệm trong tuyển chọn d. Phỏng vấn tuyển chọn e. Khám sức khỏe và đánh giá thể lực của các ứng viên g. Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp h. Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn k. Tham quan công việc l. Ra quyết định tuyển chọn Một số vấn đề cầ n quan tâm khi thực hiện công tác tuyển chọn - Đánh giá các giá trị của thủ tục tuyển chọn - Thử việc 1.3. Đào tạo nhân lực 1.3.1. Khái niệm Đào tạo được hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ của mình. Nói một cách cụ thể đào tạo liên quan đến việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng đặc biệt, nhằm thực hiện những công việc cụ thể một cách hoàn hảo hơn. Đào tạo nhân lự c là quá trình cung cấp các kiến thức, hoàn thiện các kỹ năng, rèn luyện các phẩm chất nghề nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực hiện công việc của người lao động cả hiện tại và tương lai. 1.3.2. Vai trò của đào tạo nhân lực 1.3.2.1. Đối với người lao động 1.3.2.2. Đối với doanh nghiệp 1.3.2.3. Đối với xã hội 1.3.3. Các phương pháp đào tạo nhân lực 1.3.3.1. Đào tạo tại nơi làm việc Thứ nhất, Phương pháp dạy kèm Thứ hai, Trường hợp điển hình 6 Thứ ba, Phương pháp hội nghị Thứ tư, Phương pháp mô hình ứng xử Thứ năm, Phương pháp luân phiên công việc Thứ sáu, Đào tạo tại chỗ 1.3.3.2. Đào tạo ngoài nơi làm việc Một là, cử người lao động đi học ở các trường chính quy hoặc các tổ chức đào tạo chuyên nghiệp. Hai là, cử người lao động đi đào tạo tại nước ngoài. Ba là, cử cán bộ nhân viên tham gia các bài giảng, các buổi hội nghị hoặc các buổi hội thảo được tổ chức bên ngoài doanh nghiệp. Bốn là, đào tạo theo phương thức từ xa. 1.3.4. Tổ chức các hoạt động đào tạo nhân lực Hoạt động đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp cần phải được xây dựng thành một kế hoạch đào tạo tổng thể, chi tiết, kế hoạch đào tạo bao gồm một số nội dung chủ yếu sau: Hình 1.2: Tổ chức các hoạt động đào tạo nhân lực 1.3.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo nhân sự 1.3.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo nhân lực 1.3.4.3. Đối tượng được đào tạo 1.3.4.4. Lựa chọn phương pháp và hình thức đào tạo 1.3.4.5. Kinh phí đào tạo 1.3.4.6. Đánh giá kết quả đào tạo Đối tượng đào tạo Thực hiện chương trình đào tạo Phương pháp đào tạo Kinh phí đào tạo Xác định nhu cầu – mục tiêu đào tạo Đánh giá kết quả đào tạo 7 Chương 2 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CTCP Thực Phẩm MINH DƯƠNG 2.1. Khái quát về CTCP Thực Phẩm Minh Dương 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển CTCP Thực Phẩm Minh Dương là một doanh nghiệp xuất phát từ làng nghề chế biến nông sản thực phẩm truyền thống của Huyện Hoài Đức Thành Phố (TP) Hà Nội mà tiền thân là một Hợp tác xã (HTX) mua bán Minh Khai được chuyển đổi năm 1989, đến năm 1994 chuyển đổi thành Liên hiệp HTX Công nghiệp Thương mại Minh Dương. Năm 2000, chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty Cổ phần theo luật Doanh nghiệp và có tên gọi là CTCP Thực Phẩ m Minh Dương. 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty 2.1.2.1. Chức năng + Sản xuất, kinh doanh, chế biến lương thực, nông sản thực phẩm; + Kinh doanh thương mại tổng hợp; + Sản xuất, kinh doanh máy móc, thiết bị công nghiệp, nông nghiệp; + Thi công xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng; + Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi; + Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho, bến, bãi; + Làm kinh tế trang trại; + Sản xuất, chế biến thức ăn gia súc; + Sản xuất kinh doanh cây, con giống; + Sản xuất kinh doanh bánh, kẹ o, đường sữa; 2.1.2.2. Nhiệm vụ + Đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt trình độ chuyên nghiệp. + Thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệm với các bên liên quan. + Thực hiện các nguyên tắc hoạt động kinh tế, vạch ra các chiến lược kinh doanh . + Thực hiện các thủ tục quy định và chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. 8 + Thiết lập các chính sách, chương trình và hoạt động nhằm đảm bảo sức khoẻ, an toàn và vệ sinh môi trường. + Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động của công ty một cách hợp pháp cho các bên quan tâm. 2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức (Mối quan hệ chỉ đạo) (Mối quan hệ tác hợp) Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của CTCP Thực Phẩm Minh Dương a. Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc b. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban c. Mối quan hệ công tác trong bộ máy của công ty: Quan hệ chỉ đạo Quan hệ tác hợp 2.1.3. Cơ cấu nhân lực tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương 2.1.3.1. Cơ cấu lao động theo chức danh Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Kiểm soát P. Tổng Giám đốc PT SX Trưởn g ban ATTP P.Tổng Giám đốc Ph ụ trách Nhân s ự P.Tổng Giám đốc KHTT Trưởng ban ATTP Nhà máy kỹ nghệ thực phẩm Phòng Hành chính nhân sự Các trang trại Phòng Kế hoạch thị trường Phòng Kế toán tài chính [...]... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CTCP THỰC PHẨM MINH DƯƠNG 3.1 Cơ sở của các giải pháp 3.1.1 Định hướng phát triển của CTCP Thực Phẩm Minh Dương 3.1.2 Định hướng phát triển nhân lực của công ty 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương 3.2.2 Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực 3.2.2.1 Lập tiêu chuẩn tuyển chọn... các vấn đề lý luận về tuyển dụng và đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó tác giả đã nêu ra những nội dung cơ bản nhất của công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực ở doanh nghiệp 23 Chương 2: Thông qua các số liệu phân tích, luận văn đã nêu được thực trạng về công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực trong giai đoạn từ 2010 – 2013 tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương Đồng thời luận văn cũng chỉ... định tuyển dụng và kí hợp đồng lao động 2.2.2 Kết quả công tác tuyển dụng 2.2.2.1 Kết quả của công tác tuyển mộ tại công ty - Về chi phí tuyển mộ 15 - Về nguồn tuyển mộ 2.2.2.2 Kết quả của công tác tuyển chọn tại công ty 2.3 Thực trạng công tác đào tạo tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương 2.3.1 Xác định nhu cầu mục tiêu đối tượng đào tạo 2.3.1.1 Xác định nhu cầu 2.3.1.2 Mục tiêu đối tượng đào tạo a Mục tiêu đào. .. mặt tồn tại, những nguyên nhân cần khắc phục để tiếp tục hoàn thiện công tác này tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương Chương 3: Luận văn đã nêu lên định hướng, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và quan điểm phát triển nhân lực của CTCP Thực Phẩm Minh Dương, trên cơ sở đó, luận văn đã đưa ra được những giải pháp phát nhằm hoàn thiện công tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương trong... chính -Nhân sự CTCP Thực Phẩm Minh Dương) Qua số liệu trên bảng ta thấy CTCP Thực Phẩm Minh Dương là công ty đang làm ăn có hiệu quả, doanh thu hàng năm của công ty đều tốt, cùng với đó là lợi nhuận cũng tăng lên 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương 12 2.2.1 Công tác tuyển dụng 2.2.1.1 Tình hình biến động nhân sự trong giai đoạn vừa qua Bảng 2.6: Tình hình nhân sự... dựng và phát triển nhân lực có trình độ, có tri thức, có thể đáp ứng được các yêu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương thông qua việc tăng cường đầu tư cho công tác tuyển dụng và đào tạo là một vấn đề đặc biệt quan trọng, cần được quan tâm thích đáng, tạo tiền đề cho CTCP Thực Phẩm Minh Dương phát triển trong thời gian tới Luận văn Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại. .. Trường hợp được cử đi đào tạo hình thức học tập trung: 17 b.Trường hợp được cử đi đào tạo hệ tại chức, bồi dưỡng: c Đối với trường hợp đi đào tạo theo nguyện vọng riêng: 2.3.4.2 Trách nhiệm của người được cử đi đào tạo và bồi dưỡng 2.4 Đánh giá thực trạng tuyển dụng và đào tạo tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương 2.4.1 Đối với công tác tuyển dụng 2.4.1.1 Kết quả đạt được Một là, Thực hiện tuyển dụng theo một kế... tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương đã đặt ra mục tiêu là đề ra được các giải pháp cần thiết nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực cho CTCP Thực Phẩm Minh Dương trong thời gian tới và tạo đà cho phát triển nhân lực ở các giai đoạn tiếp theo, sau một thời gian nghiên cứu khẩn trương nghiêm túc và hết sức cố gắng, Luận văn đã hoàn thành và đạt được mục tiêu đề ra Chương 1: Luận văn đã hệ... cần phải duy trì công tác tuyển dụng tốt vì nó ảnh hưởng đến số lượng cũng như chất lượng nhân sự tại công ty 2.2.1.2 Công tác tuyển mộ tại công ty a Nguồn tuyển mộ Nguồn tuyển mộ từ bên trong công ty: Nguồn này bao gồm những người hiện tại đang làm việc tại công ty Nguồn tuyển mộ từ bên ngoài: Nguồn này bao gồm những người đến xin việc từ ngoài công ty, khi công ty có nhu cầu cần tuyển người với số... với sự phát triển của công ty trong tương lai - Tuyển chọn từ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch nguồn nhân lực - Tuyển chọn được những người có trình độ chuyên môn cần thiết cho công việc - Tuyển được những người có kỷ luật, trung thực, gắn bó với công việc b) Thực trạng của quá trình tuyển chọn nhân lực tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương Quá trình tuyển chọn nhân lực tại công ty tiến hành qua các . về tuyển dụng và đào tạo nhân lực. Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân. công tác tuyển dụng và đào tạo của CTCP Thực Phẩm Minh Dương. Thông qua việc phân tích thực trạng công tác đào tạo và các phương hướng tuyển dụng nhân lực tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương, chỉ. quả đào tạo 7 Chương 2 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CTCP Thực Phẩm MINH DƯƠNG 2.1. Khái quát về CTCP Thực Phẩm Minh Dương 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá

Ngày đăng: 18/12/2014, 09:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan