0

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tại UBND quận phú nhuận thực trạng và giải pháp

27 673 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 16:23

. việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tại UBND quận Phú Nhuận. Chương II: Thực trạng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tại UBND quận Phú Nhuận. Chương III: Giải pháp xây dựng nguồn. pháp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tại UBND quận Phú Nhuận. 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI UBND QUẬN PHÚ NHUẬN 1.1.CÁC KHÁI. CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰCCHẤT LƯỢNG CAO TẠI UBND QUẬN PHÚ NHUẬN - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐOÀN THỰC TẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tại UBND quận phú nhuận thực trạng và giải pháp, Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tại UBND quận phú nhuận thực trạng và giải pháp,

Từ khóa liên quan